Er zijn situaties dat verwijzers ondersteuning nodig hebben in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij zorgtoewijzingen en bij complexe problematiek. Indien dat nodig is kunnen verwijzers deze producten inzetten.


Producten binnen deze categorie
Advies en ondersteuning Gecertificeerde Instellingen bij veiligheidsvraagstukken
Advies en ondersteuning vanuit jeugdhulpaanbieders bij complexe problematiek

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.


Producten binnen deze categorie
Gezinsdiagnostiek
Groepsbegeleiding specialistisch
Gezinsbegeleiding laagfrequent
Groepsbegeleiding basis
Intensieve ambulante of psychiatrische gezinsbehandeling
Gezinsbegeleiding specialistisch
Ouderschapbeoordeling ambulant
Gezinsbegeleiding basis
Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar
Individuele behandeling laagfrequent
Individuele behandeling specialistisch middel
Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole
Individuele diagnostiek
Individuele behandeling specialistisch licht
Individuele behandeling basis
Individuele begeleiding specialistisch
Individuele begeleiding basis

Hoe en wat ingeval van crisis?

Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. Crisis Jeugdhulp wordt ingezet bij:

 • een spoedeisende hulpvraag: er is sprake van een ernstige verstoring draagkracht en draaglast met dreigend fysiek gevaar jeugdige en/of omgeving, of
 • een acute crisis: een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor de jeugdige en/of omgeving. De situatie vraagt om direct handelen.

In de provincie Groningen zijn hiervoor verschillende routes afgesproken.

 1. Een jeugdige ontvangt (al) hulp van een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder na een zorgtoewijzing door een basisteam of een andere wettelijke verwijzer. Indien bij deze jeugdige een crisis ontstaat, is deze jeugdhulpaanbieder de eerst aangewezene met wie de jeugdige of zijn/haar ouders/verzorgers contact opneemt. De jeugdhulpverlener kan dan een inschatting maken of de situatie zo urgent is dat er direct crisishulp nodig is of dat een afspraak op korte termijn ook uitkomst kan bieden. Wanneer directe crisishulp nodig blijkt, zijn er twee mogelijkheden:
  a. De jeugdhulpaanbieder biedt deze vorm van hulp zelf (het maakt onderdeel uit van de productenportefeuille van de betreffende aanbieder);
  b. De jeugdhulpaanbieder biedt deze vorm van hulp niet zelf en neemt derhalve contact op met Spoed voor Jeugd. Zie voor meer informatie hieronder of op www.spoedvoorjeugdgroningen.nl
 2. Een jeugdige is nog niet in beeld bij een basisteam of bij een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder. Indien bij deze jeugdige een crisis ontstaat, dan kan zijn/haar omgeving, afhankelijk van de situatie, contact opnemen met 112, Veilig Thuis of met de huisarts. Op dat moment maken zij een inschatting van de ernst van de situatie en de benodigde hulp. Zij kunnen voor het inzetten van crisishulp contact opnemen met Spoed voor Jeugd.  

Spoed voor Jeugd

Spoed voor Jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor Jeugd zorgt ervoor dat de juiste jeugdhulpaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 050-523 98 51. Spoed voor Jeugd is een samenwerking van jeugdhulpaanbieders in Groningen. Het doel van Spoed voor jeugd is om via een provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste hulp in te zetten. Tijdens kantooruren (09.00 - 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het beoordelen van aard, ernst en urgentie van de situatie en het inzetten van spoedhulp. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor Jeugd.

Crisishulp

De crisishulp wordt vanaf 2018 geboden door onderstaande organisaties. In overleg met het meldpunt Spoed voor Jeugd wordt besloten welke vorm van crisishulp het meest passend is bij de situatie.


Producten binnen deze categorie
Integraal traject ambulante spoedhulp
Jeugdhulp crisis verblijf
Jeugdhulp crisis pleegzorg
Jeugdhulp crisis gezinshuis
Jeugdhulp crisis ambulant

Voor jeugdigen die niet (meer) naar school kunnen of dagbehandeling nodig hebben zijn er diverse producten in te zetten. Dat betreft onder meer Dagbesteding, dagbehandeling jonge kinderen en Gezinsdagbehandeling. De inzet betreft veelal een aantal dagdelen

"Let op: Dit product betreft een intensieve begeleiding gericht op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van jeugdigen vanaf de schoolgaande leeftijd die vanwege een ziekte of beperking, niet naar school kunnen. Ook kan deze intensieve begeleiding ingezet worden bij vroegtijdig schoolverlaters of voor die jeugdigen die (nog) niet een gehele werkweek onderwijs kunnen volgen (arbeidsmatige dagbesteding). Het betreft niet activiteiten die vallen onder de algemene gemeentelijke voorzieningen, of naschoolse activiteiten voor jeugdigen. Het betreft hier ook niet de activiteiten die bekostigd dienen te worden vanuit de WMO, de participatiewet danwel vanuit onderwijs. "


Producten binnen deze categorie
Dagbesteding
Gezinsdagbehandeling
Dagbehandeling jonge kinderen
Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling

Intensieve begeleidings- of behandelprogramma voor complexe problematiek betsaande uit: Groepsbegeleidingsprogramma jongeren, Flexibel ACT Jeugd, Multi Dimensionele Familie Therapie, Systeemtherapie en Multisysteem Therapie (MST) en Relationele Gezinstherapie. Intensief ambulant wordt veelal ingezet ter voorkoming van verblijf, maar ook om 'af te schalen' na een intensief verblijf of jeugdhulp plus.
Producten binnen deze categorie
Relationele Gezinstherapie
Systeemtherapie
Multisysteem Therapie (MST)
Multi Dimensionele Familie Therapie
Flexibel ACT Jeugd
Groepsbegeleidingsprogramma jongeren met overnachting
Groepsbegeleidingsprogramma jongeren zonder structurele overnachting

Het doel van een jeugdbescherming (opleggen van kinderbeschermingsmaatregel) is het opheffen van een bedreiging voor de veilige ontwikkeling van een kind. Alleen de kinderrechter kan besluiten tot zo'n maatregel, nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan. Zo kan de kinderrechter besluiten dat kinderen of jongeren onder toezicht of voogdij moet worden geplaatst. Is de situatie kritiek, dan kan de rechter een kind onmiddellijk uit huis plaatsen. Een andere vorm van gedwongen jeugdbescherming is jeugdreclassering. Daartoe besluit de rechter als hij oordeelt dat jongeren, na hun straf, begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer in de maatschappij. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt ook uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen. De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie diverse kinderbeschermingsmaatregelen (jeugdbescherming) inzetten of reclasseringsmaatregel inzetten. De gecertificeerde Inestelling kan ook advies en ondersteuning bieden op verzoek van en aan de lokale casusregisseur bij signalen van (ernstige) ontwikkelingsbedreigingen in een onveilige opgroeisituatie bij die jeugdigen waarbij er (nog) geen jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Doelen van de inzet van de toegevoegde professional zijn onder meer gericht op:
 • het aanvaarden en actief meewerken aan vrijwillige hulpverlening door de jeugdige en het gezin teneinde de ontwikkelingsbedreiging/onveiligheid op te heffen en/of
 • het voorkomen van een justitiŽle maatregel/uithuisplaatsing.

Producten binnen deze categorie
Samenloop
GedragsbeÔnvloedende maatregel (begeleiding)
Gedragsbeinvloedende maatregel (advies)
scholings- en trainingsprogramma
intensieve trajectbegeleiding Criem
Ondertoezichtstelling jaar >1jaar en verder
Ondertoezichtstelling jaar 1
intensieve trajectbegeleiding harde kern
Jeugdreclassering
(voorlopige) voogdij

Bij JeugdhulpPlus zit een jongere in een JeugdhulpPlus-instelling: een intensieve vorm van jeugdhulp. JeugdhulpPlus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met problemen die zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf, of voor anderen. Veelal is er sprake van (een combinatie) van psychiatrische klachten, een (lichte) verstandelijke beperking, verslaving aan alcohol of drugs en/of gedragsproblemen.
Producten binnen deze categorie
Voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp
Verblijf Jeugdhulp Plus

Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale ontwikkeling. Logeren/respijtzorg kan bestaan uit Logeren laag en hoog intensief, respijtzorg gastgezinnen, deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen.
Producten binnen deze categorie
Logeren hoog intensief
Deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen
Respijtzorg gastgezinnen
Logeren laag intensief

Dit betreft persoonlijke verzorging en vervoer.


Producten binnen deze categorie
Vervoer regulier
Persoonlijke verzorging
Vervoer rolstoel

Er zijn specifieke ondersteuningsvragen van jeugdigen en/of ouders die vragen om een specifieke ondersteuning en samenwerking vanuit de jeugdhulpaanbieders. Deze zijn beschreven in de categorie 'specifieke doelgroepen'. Dit betreft onder meer:

 • Vroegsignalering en vroegtijdige interventies bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen
 • Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname
 • Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding
 • Ondersteuning van Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • Medische psychologie en Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Tic stoornissen, Genderdysforie en Foetaal Alcohol Probleem

Producten binnen deze categorie
Tic stoornissen
Foetaal Alcohol Probleem
Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie
Medische psychologie
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op specialistische begeleiding en behandeling
Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding
Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname (deelproduct jeugdhulp)
Vroegtijdige interventies jonge kinderen
Vroegsignalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen
Complex trauma
Genderdysforie

Verblijf betreft een verblijf met overnachting vanwege ontoereikende opgroei- en opvoedomstandigheden in de thuissituatie of een opname die noodzakelijke is in het kader van een behandeling. De plaatsing in een verblijfssetting kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. In deze paragraaf zal nader ingegaan worden op de context voor de inzet van verblijf vanwege ontoereikende opgroei- en opvoedomstandigheden en de context voor een gedwongen opname. Verblijf kan geboden worden in een pleeggezin, begeleid wonen , wonen in een woonhoeve of gezinshuis, opname in een setting met intensieve begeleiding (middelzwaar) of opname in een behandelsetting (kort intensief of extra zwaar) dan wel een gezinsopname (Gezinspsychiatrie)


Producten binnen deze categorie
Ouderschapsbeoordeling met opname
Gezinspsychiatrie
Verblijf langdurig (beschermd) wonen
Verblijfstraject extra zwaar
Verblijfstraject middelzwaar
Verblijfstraject zwaar
Verblijf middel gezinshuis-plus
Verblijfstraject kort intensief
Verblijf middel gezinshuis
Verblijf middel woonhoeve
Verblijf licht
Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg
Pleegzorg