Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Praktijk Van der Zwaag

   Saul BV

   Studio Stap

   UnLimiteD BV

   CBP Het Samenhuis

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   De Kasparhoeve

   De Zijlen

   Mij een Zorg

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Stichting Prokino

   Kinderconsulent Groningen

   Martinizorg BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   De Slingertuin v.o.f

   Kinderbijstand

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Family Works

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Personal Care for You

   MINDCARE Assen

   Cedin

   Helios Solutions

   Team 050

   Ik ben een regenboog

   Stichting Schouder aan Schouder

   Omega Groep

   A-MeZo

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Factor 5 BV

   Stichting Community Support

   Stichting Siriz

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   ZorgClub

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Jade

   Veerkracht Thuis MJD

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Allerzorg

   Team Keizer

   Het Mosterdzaad

   Tjeenz

   INTER-PSY

   Veni Etinam

   Stichting Reik

   Viverè Coaching BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Zorg Intens BV

   Basishuis Kollum

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Parlayan BV

   De unieke regenboog

   Praktijk Opvoedrijk

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Station Noord

   Netwerkpsychologen

   Xperanza Nederland BV

   Flevostate

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Zizo zorg

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting PettenZorg

   Syncope

   Anders Thuis

   Cosis

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   VOF STIZ

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   GratefulCoaching

   Zorgbureau Embrace

   Zorgbuurderij De Heemen

   Jan Arends B.V.

   Back to Basic Groningen

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Coöperatie Stee 050

   CURA XL

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Scauting en Coaching

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   GGZ Friesland

   Cerato

   Aardema Thuiszorg

   Amannij - Zorg voor jou

   Gradatim

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Stichting Prokino

   Flevostate

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Siriz

   Jody Schoolpsychologie

   Statera Jeugd en Gezin

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting PettenZorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Studio Stap

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Kinderconsulent Groningen

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Zorgbureau Embrace

   GGZ Friesland

   UnLimiteD BV

   Xperanza Nederland BV

   Kijk vooruit VOF

   Amannij - Zorg voor jou

   Zorg Intens BV

   CURA XL

   Viverè Coaching BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Hof van Arcadia

   Parlayan BV

   INTER-PSY

   Martinizorg BV

   Stichting Jade

   Mij een Zorg

   De Familysupporters B.V.

   ZorgClub

   Stichting Reik

   Saul BV

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Family Works

   Het Mosterdzaad

   De Zijlen

   Coöperatie Stee 050

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Aardema Thuiszorg

   VOF STIZ

   A-MeZo

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Netwerkpsychologen

   Veerkracht Thuis MJD

   GratefulCoaching

   Syncope

   Stichting Community Support

   Helios Solutions

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Team Keizer

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Station Noord

   Veni Etinam

   Jan Arends B.V.

   Molendrift

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Madelies BV

   Omega Groep

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   CBP Het Samenhuis

   Basic Trust Noord

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Basishuis Kollum

   ProTalent

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Cosis

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   MINDCARE Assen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Personal Care for You

   Factor 5 BV

   Cedin

   De unieke regenboog

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Kinderbijstand

   IN2-PSY

   Stichting Zienn Jeugd

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Bezig BV

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   De Zijlen

   Praktijk Opvoedrijk

   Anouk Endeveld

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Team Keizer

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   MINDCARE Assen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Martinizorg BV

   Cosis

   GratefulCoaching

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Polyzoom

   Xperanza Nederland BV

   Het Mosterdzaad

   Praktijk de Toverlantaarn

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Zorgbureau Embrace

   Flevostate

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Syncope

   Sandra van der Stege

   De Familysupporters B.V.

   Noorderkompas

   Ik ben een regenboog

   Praktijk Van der Zwaag

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cedin

   Stichting Reik

   Fier

   Stichting Prokino

   Zizo zorg

   Amannij - Zorg voor jou

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Helios Solutions

   UnLimiteD BV

   A-MeZo

   Family Works

   Veerkracht Thuis MJD

   Stichting Community Support

   Parlayan BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Personal Care for You

   Veni Etinam

   Timon

   INTER-PSY

   Studio Stap

   IN2-PSY

   Comfortzorg Contracten B.V.

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Jody Schoolpsychologie

   Stepwork Transgenderzorg

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Madelies BV

   Molendrift

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   ProTalent

   Basishuis Kollum

   CURA XL

   Jeugdhulp Friesland

   Tjeenz

   Basic Trust Noord

   MEE Groningen

   Viverè Coaching BV

   Station Noord

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Kinderbijstand

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Pi-groep Zorg

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Yorneo

   ZorgClub

   Zorg Intens BV

   De unieke regenboog

   Horizon begeleiding

   CBP Het Samenhuis

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Het Kopland

   Omega Groep

   Factor 5 BV

   Praktijk S. Buma

   Netwerkpsychologen

   Zorgbuurderij De Heemen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Saul BV

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   GGZ Friesland

   Kleurspel

   Jan Arends B.V.

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Hof van Arcadia

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Allerzorg

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Kinderbijstand

   Netwerkpsychologen

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Polyzoom

   IN2-PSY

   Xperanza Nederland BV

   Pi-groep Zorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   GGZ Friesland

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   Molendrift

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Factor 5 BV

   Vlindervol

   Zorgbureau Embrace

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Psychologenpraktijk de Vaart

   CBP Het Samenhuis

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Explora instituut

   Flevostate

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Reik

   Fier

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cosis

   INTER-PSY

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   ZorgClub

   Cedin

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Stichting Prokino

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Kinderbijstand

   Stichting Community Support

   Omega Groep

   Stichting Schouder aan Schouder

   VOF STIZ

   Saul BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Hof van Arcadia

   Anders Thuis

   GratefulCoaching

   Meet BV

   Zorggroep Stad en Ommeland

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Ko-Bus

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Ambulante hulpverlening Groningen

   La Luna Care zorg & welzijn

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting BEZINN

   Coöperatie Stee 050

   De Beukenhorst BV

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Philadelphia Zorg

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   KEI, educatie met zorg

   Xperanza Nederland BV

   Subrosa

   La Hacienda

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting Het Kopland

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Wonen met Zorg

   De Baander VOF

   Zorgbureau Embrace

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Cedin

   Pi-groep Zorg

   Activiteitencentrum de Brink

   Team 050

   Veerkracht Thuis MJD

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Scauting en Coaching

   Parlayan BV

   ZorgClub

   Keuningshof BV

   Ik ben een regenboog

   Veni Etinam

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Van der Zwaag

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Kinderconsulent Groningen

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Zorgbureau Embrace

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Werkpro

   Subrosa

   De Baander VOF

   Veerkracht Thuis MJD

   Stichting Prokino

   MEE Groningen

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Anouk Endeveld

   De Beukenhorst BV

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Hof van Arcadia

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Vlindervol

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Anders Thuis

   Pi-groep Zorg

   Activiteitencentrum de Brink

   Kleurspel

   Praktijk de Toverlantaarn

   Veni Etinam

   Levéo Care / CareHouse

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Fier

   Omega Groep

   INTER-PSY

   Meet BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   ZorgClub

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Zorgbuurderij De Heemen

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Personal Care for You

   Madelies BV

   Ik ben een regenboog

   Stichting Reik

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   KEI, educatie met zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Praktijk Van der Zwaag

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Cosis

   Stichting Het Kopland

   MINDCARE Assen

   Cedin

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Kind en Jeugd Centraal

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   GGZ Friesland

   Kinderbijstand

   Jody Schoolpsychologie

   Parlayan BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   CBP Het Samenhuis

   Saul BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Horizon begeleiding

   IN2-PSY

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Ik ben een regenboog

   Cedin

   Stichting Siriz

   Ko-Bus

   Mij een Zorg

   Netwerkpsychologen

   Hoeve Paradij

   Statera Jeugd en Gezin

   Stichting de Buffelaar

   De Kasparhoeve

   Stichting Klein Voorhout

   Jody Schoolpsychologie

   Music4You

   Team 050

   Zizo zorg

   Stichting Prokino

   VOF STIZ

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   De Familysupporters B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cosis

   Kinderconsulent Groningen

   Speltherapie Louter Goud

   Stichting Laiverds

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk Van der Zwaag

   De Zijlen

   Passend Begeleiden

   Zorgboerderij Vossenburght

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting PettenZorg

   Back to Basic Groningen

   Station Noord

   Scauting en Coaching

   Zorgbureau Embrace

   Gradatim

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Allerzorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Het Mosterdzaad

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Aardema Thuiszorg

   De Buurderij Balloo

   UnLimiteD BV

   Xperanza Nederland BV

   Helios Solutions

   Wonen met Zorg

   Cerato

   A-MeZo

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Schouder aan Schouder

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   KEI, educatie met zorg

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Zorg Intens BV

   Martinizorg BV

   Stichting BEZINN

   Flevostate

   De Beukenhorst BV

   Anders Thuis

   Saul BV

   Veni Etinam

   Viverè Coaching BV

   Tjeenz

   Stichting Philadelphia Zorg

   Keuningshof BV

   Kinderbijstand

   Coöperatie Stee 050

   Stepwork Transgenderzorg

   De unieke regenboog

   Basishuis Kollum

   Hof van Arcadia

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Omega Groep

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Levéo Care / CareHouse

   Kindercoachpraktijk LeerSaam

   ZorgClub

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Pi-groep Zorg

   Meet BV

   Stichting Koninklijke Visio

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Zorgbuurderij De Heemen

   De Baander VOF

   Family Works

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Studio Stap

   La Luna Care zorg & welzijn

   Activiteitencentrum de Brink

   Team Keizer

   GratefulCoaching

   INTER-PSY

   Veerkracht Thuis MJD

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Amannij - Zorg voor jou

   Personal Care for You

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   MINDCARE Assen

   Stichting Community Support

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Factor 5 BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   La Hacienda

   Parlayan BV

   Subrosa

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Jan Arends B.V.

   Zorg Anders BV

   CURA XL

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Logeerhuis Heerenveen

   Syncope

   Stichting Terwille

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Jade

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Omega Groep

   La Luna Care zorg & welzijn

   Jeugdhulp Friesland

   Stichting Prokino

   Praktijk de Toverlantaarn

   Family Works

   Flevostate

   Station Noord

   ZorgClub

   Martinizorg BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Praktijk Van der Zwaag

   De Kasparhoeve

   Parlayan BV

   De Familysupporters B.V.

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Activiteitencentrum de Brink

   Stichting Reik

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Molendrift

   Drumpedagoog

   Aardema Thuiszorg

   MEE Groningen

   A-MeZo

   De Buurderij Balloo

   Factor 5 BV

   Stichting Werkpro

   Subrosa

   Gradatim

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Ik ben een regenboog

   Anouk Endeveld

   Tjeenz

   Allerzorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   De Beukenhorst BV

   Kernvisie Methode

   Stichting BEZINN

   Kinderbijstand

   Overstag Uitvoering

   Cedin

   Xperanza Nederland BV

   GratefulCoaching

   Levéo Care / CareHouse

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Veni Etinam

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   IederZijnWerk Ambulant BV

   IN2-PSY

   Team Keizer

   UnLimiteD BV

   Kleurspel

   Personal Care for You

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Cerato

   Amannij - Zorg voor jou

   De Slingertuin v.o.f

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   KEI, educatie met zorg

   Coöperatie Stee 050

   Stichting Schouder aan Schouder

   Speltherapie Louter Goud

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Sandra van der Stege

   De Baander VOF

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Zorggroep Stad en Ommeland

   MINDCARE Assen

   Pi-groep Zorg

   La Hacienda

   Explora instituut

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Terwille

   Stichting Siriz

   Stepwork Transgenderzorg

   Praktijk Nuver

   Zorg Intens BV

   CURA XL

   Hof van Arcadia

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Timon

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Meet BV

   Helios Solutions

   Cosis

   Zorgbureau Embrace

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Passend Begeleiden

   Janette Kuipers coaching&advies

   Zorgbuurderij De Heemen

   De unieke regenboog

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Ik ben Ik!

   INTER-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   De Zijlen

   Jan Arends B.V.

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Horizon begeleiding

   Veerkracht Thuis MJD

   Studio Stap

   Zizo zorg

   Het Mosterdzaad

   Syncope

   Saul BV

   Statera Jeugd en Gezin

   Basishuis Kollum

   Netwerkpsychologen

   Fier

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Team 050

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Community Support

   Zorg Anders BV

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Viverè Coaching BV

   Stichting Het Kopland

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Kinderbijstand

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Polyzoom

   Stichting Terwille

   ZO! zorgoplossingen

   Moodboost

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Vlindervol

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk van Dijk

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Het Behouden Huys

   Praktijk De Bongerd

   Zorgbuurderij De Heemen

   ZorgClub

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   A-MeZo

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   GGZ Friesland

   Explora instituut

   Pi-groep Zorg

   Factor 5 BV

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Stichting Reik

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Gradatim

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Treant Zorggroep

   Omega Groep

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Xperanza Nederland BV

   Fier

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Martinizorg BV

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   INTER-PSY

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Praktijk S. Buma

   Cosis

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk Fontis

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cedin

   Praktijk Van der Zwaag

   Jan Arends B.V.

   Madelies BV

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Basic Trust Noord

   Praktijk Koekkoek

   Kind en Jeugd Centraal

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Psy-praktijk Grootegast

   Drumpedagoog

   IN2-PSY

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk Gravenburg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   De Familysupporters B.V.

   Transcare Pijn

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Flevostate

   MINDCARE Assen

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Molendrift

   Netwerkpsychologen

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Treant Zorggroep

   Praktijk De Bongerd

   Factor 5 BV

   Molendrift

   Praktijk Gravenburg

   Martinizorg BV

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Stichting Terwille

   Pi-groep Zorg

   Jan Arends B.V.

   GGZ Friesland

   MINDCARE Assen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Xperanza Nederland BV

   Flevostate

   Zorgbuurderij De Heemen

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   INTER-PSY

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Van der Zwaag

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Cedin

   Polyzoom

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Transcare Pijn

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Vlindervol

   Kind en Jeugd Centraal

   Stichting Reik

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   IN2-PSY

   Netwerkpsychologen

   ZorgClub

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Kinderbijstand

   Basic Trust Noord

   Praktijk van Dijk

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Cosis

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk S. Buma

   Moodboost

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Explora instituut

   CBP Het Samenhuis

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk Fontis

   Psy-praktijk Grootegast

   Timon

   De Familysupporters B.V.

   A-MeZo

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   ZO! zorgoplossingen

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Polyzoom

   Pi-groep Zorg

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Cosis

   ZorgClub

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Netwerkpsychologen

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Transcare Pijn

   Psy-praktijk Grootegast

   Gradatim

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   De Buurderij Balloo

   Cedin

   MINDCARE Assen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Praktijk Koekkoek

   Jan Arends B.V.

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk Van der Zwaag

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Reik

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Factor 5 BV

   Kinderbijstand

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Flevostate

   Vlindervol

   Praktijk Gravenburg

   CBP Het Samenhuis

   Xperanza Nederland BV

   Drumpedagoog

   Fier

   Praktijk Fontis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   De Familysupporters B.V.

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk van Dijk

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk S. Buma

   Accare

   Jeugdhulp Friesland

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Basic Trust Noord

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Explora instituut

   Het Behouden Huys

   Madelies BV

   GGZ Friesland

   INTER-PSY

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Moodboost

   Molendrift

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Mentaal Beter Cure B.V.

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Martinizorg BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting Terwille

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   IN2-PSY

   Psychologiepraktijk Veenstra

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Cedin

   Pi-groep Zorg

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Praktijk S. Buma

   Flevostate

   INTER-PSY

   Molendrift

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Terwille

   Accare

   De Familysupporters B.V.

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   GGZ Friesland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Fier

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Transcare Pijn

   Polyzoom

   Jan Arends B.V.

   Stichting Reik

   Stepwork Transgenderzorg

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   CBP Het Samenhuis

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   De Familysupporters B.V.

   Basic Trust Noord

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   MINDCARE Assen

   Kinderbijstand

   GGZ Friesland

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Xperanza Nederland BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Netwerkpsychologen

   Martinizorg BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Accare

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Jan Arends B.V.

   Kind en Jeugd Centraal

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   ZO! zorgoplossingen

   Flevostate

   Stichting Reik

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Yorneo

   Praktijk van Dijk

   Stichting Terwille

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Praktijk S. Buma

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cedin

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   IN2-PSY

   Pi-groep Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Fier

   CBP Het Samenhuis

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk Van der Zwaag

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   INTER-PSY

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   ZorgClub

   Molendrift

   Factor 5 BV

   Praktijk De Bongerd

   Psy-praktijk Grootegast

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Het Behouden Huys

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Jeugdhulp Friesland

   Polyzoom

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Martinizorg BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   ZO! zorgoplossingen

   INTER-PSY

   Pi-groep Zorg

   Praktijk S. Buma

   Xperanza Nederland BV

   Jeugdhulp Friesland

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Stichting Reik

   GGZ Friesland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Terwille

   Accare

   Samen Sterk Zorg B.V.

   De Familysupporters B.V.

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   IN2-PSY

   Cedin

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Basic Trust Noord

   MINDCARE Assen

   Factor 5 BV

   Kinderbijstand

   Het Behouden Huys

   Flevostate

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Fier

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Molendrift

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Netwerkpsychologen

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   CBP Het Samenhuis

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     INTER-PSY

     Psychologenpraktijk de Vaart

     ZorgClub

     Fier

     Stichting Terwille

     De Kinderacademie Groningen

     IN2-PSY

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Jan Arends B.V.

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     MINDCARE Assen

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Flevostate

     Kinderbijstand

     Timpaan Support

     ZO! zorgoplossingen

     Yes We Can Clinics

     Samen Sterk Zorg B.V.

     CBP Het Samenhuis

     Stichting de Trans

     Kind en Jeugd Centraal

     Xperanza Nederland BV

     Explora instituut

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Praktijk Gravenburg

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Het Behouden Huys

     PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

     Praktijk Van der Zwaag

     Cedin

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Treant Zorggroep

     Vlindervol

     GGZ Friesland

     Pi-groep Zorg

     Praktijk Fontis

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Jeugdhulp Friesland

     Praktijk van Dijk

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Focus-Jeugd en Gezin B.V.

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     Cosis

     Factor 5 BV

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Moodboost

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Netwerkpsychologen

     Psy-praktijk Grootegast

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

     Martinizorg BV

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Molendrift

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Yorneo

     Stichting Reik

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     De Familysupporters B.V.

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Omega Groep

     DZNN

     Praktijk S. Buma

     Jonx, onderdeel van Lentis

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

     GGZ Friesland

     Stichting Reik

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     IN2-PSY

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Basic Trust Noord

     Yorneo

     Fier

     Cedin

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Jeugdhulp Friesland

     De Familysupporters B.V.

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Veerkracht Thuis MJD

     Molendrift

     Flevostate

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Pi-groep Zorg

     Saul BV

     Noorderkompas

     ZorgClub

     Netwerkpsychologen

     CBP Het Samenhuis

     MINDCARE Assen

     Kinderbijstand

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18