Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   IederZijnWerk Ambulant BV

   MINDCARE Assen

   Mij een Zorg

   Cosis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorg Intens BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Back to Basic

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Jade

   Jan Arends B.V.

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Team 050

   Veni Etinam

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Cedin

   Martinizorg BV

   Praktijk Opvoedrijk

   Viverè Coaching BV

   Netwerkpsychologen

   Parlayan BV

   Factor 5 BV

   Cerato

   Basishuis Kollum

   Scauting en Coaching

   Studio Stap

   Kinderbijstand

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Team Keizer

   Station Noord

   Stichting Schouder aan Schouder

   Helios Solutions

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Allerzorg

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Coöperatie Stee 050

   VOF STIZ

   Aardema Thuiszorg

   CURA XL

   Tjeenz

   ZorgClub

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Gradatim

   UnLimiteD BV

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Reik

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   De unieke regenboog

   Personal Care for You

   Syncope

   Jody Schoolpsychologie

   CBP Het Samenhuis

   De Kasparhoeve

   Stichting Community Support

   Family Works

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Anders Thuis

   Amannij - Zorg voor jou

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   A-MeZo

   Wonen met Zorg

   GratefulCoaching

   GGZ Friesland

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Prokino

   INTER-PSY

   De Zijlen

   Stichting PettenZorg

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Stichting Siriz

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Omega Groep

   Xperanza Nederland BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Saul

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   MJD | Veerkracht Thuis

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Kinderconsulent Groningen

   Het Mosterdzaad

   Ik ben een regenboog

   Zorgbureau Embrace

   Zizo zorg

   Flevostate

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   GGZ Friesland

   Netwerkpsychologen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Basishuis Kollum

   ProTalent

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Molendrift

   UnLimiteD BV

   CBP Het Samenhuis

   Saul

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   CURA XL

   Jan Arends B.V.

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   VOF STIZ

   Kijk vooruit VOF

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting Siriz

   Aardema Thuiszorg

   Allerzorg

   Flevostate

   Cedin

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Martinizorg BV

   Stichting Prokino

   De unieke regenboog

   Kinderconsulent Groningen

   Zorg Intens BV

   Stichting Zienn Jeugd

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Madelies BV

   IN2-PSY

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Stichting PettenZorg

   Xperanza Nederland BV

   Viverè Coaching BV

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Bezig BV

   Factor 5 BV

   ZorgClub

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Veni Etinam

   GratefulCoaching

   MJD | Veerkracht Thuis

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   De Familysupporters B.V.

   Omega Groep

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Reik

   Jody Schoolpsychologie

   Family Works

   Parlayan BV

   Helios Solutions

   Basic Trust Noord

   Zorgbureau Embrace

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   A-MeZo

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Cosis

   Studio Stap

   Kinderbijstand

   INTER-PSY

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Stichting Schouder aan Schouder

   MINDCARE Assen

   Stichting Jade

   Statera Jeugd en Gezin

   Mij een Zorg

   Hof van Arcadia

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Station Noord

   De Zijlen

   Coöperatie Stee 050

   Stichting Community Support

   Het Mosterdzaad

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Syncope

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Team Keizer

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Personal Care for You

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Madelies BV

   Ik ben een regenboog

   GGZ Friesland

   Cedin

   Horizon begeleiding

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk Opvoedrijk

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Kleurspel

   Allerzorg

   Cosis

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Reik

   Stichting Het Kopland

   Stichting Community Support

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Jeugdhulp Friesland

   Team Keizer

   Factor 5 BV

   Yorneo

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Viverè Coaching BV

   Saul

   Stepwork Transgenderzorg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Hof van Arcadia

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Polyzoom

   Tjeenz

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Noorderkompas

   Het Mosterdzaad

   Flevostate

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Station Noord

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   CURA XL

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Stichting Prokino

   MEE Groningen

   Helios Solutions

   Stichting Philadelphia Zorg

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Syncope

   Parlayan BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   ProTalent

   De unieke regenboog

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   CBP Het Samenhuis

   Basishuis Kollum

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Omega Groep

   Timon

   MINDCARE Assen

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   UnLimiteD BV

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Sandra van der Stege

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Praktijk de Toverlantaarn

   A-MeZo

   Molendrift

   De Zijlen

   Anouk Endeveld

   GratefulCoaching

   Studio Stap

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Zorg Intens BV

   Xperanza Nederland BV

   ZorgClub

   Zizo zorg

   Amannij - Zorg voor jou

   Martinizorg BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Kinderbijstand

   Zorgbuurderij De Heemen

   Fier

   Basic Trust Noord

   De Familysupporters B.V.

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Family Works

   Pi-groep Zorg

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Psychologenpraktijk de Vaart

   MJD | Veerkracht Thuis

   IN2-PSY

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Aardema Thuiszorg

   INTER-PSY

   Praktijk S. Buma

   Veni Etinam

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Netwerkpsychologen

   Jan Arends B.V.

   Personal Care for You

   Zorgbureau Embrace

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Jonx, onderdeel van Lentis

   Kinderbijstand

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Netwerkpsychologen

   Vlindervol

   Zorgbureau Embrace

   Xperanza Nederland BV

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Explora instituut

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Polyzoom

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   GGZ Friesland

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Molendrift

   Factor 5 BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Flevostate

   INTER-PSY

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Cosis

   Stichting Reik

   Samen Sterk Zorg B.V.

   CBP Het Samenhuis

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Parlayan BV

   IN2-PSY

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Cedin

   ZorgClub

   Fier

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk Van der Zwaag

   Pi-groep Zorg

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Psychologenpraktijk de Vaart

   Omega Groep

   Pi-groep Zorg

   De Beukenhorst BV

   GratefulCoaching

   Jody Schoolpsychologie

   Zorgbuurderij De Heemen

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Kinderconsulent Groningen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting BEZINN

   Team 050

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Zorgbureau Embrace

   La Hacienda

   MJD | Veerkracht Thuis

   Wonen met Zorg

   Scauting en Coaching

   Stichting Schouder aan Schouder

   Parlayan BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Veni Etinam

   Hof van Arcadia

   Keuningshof BV

   Praktijk Van der Zwaag

   De Baander VOF

   Coöperatie Stee 050

   Activiteitencentrum de Brink

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Cedin

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Xperanza Nederland BV

   La Luna Care zorg & welzijn

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Stichting Community Support

   CBP Het Samenhuis

   Anders Thuis

   Ik ben een regenboog

   Stichting Prokino

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   VOF STIZ

   Kinderbijstand

   Subrosa

   Meet BV

   Saul

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Het Kopland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Zorgboederij Feniks

   KEI, educatie met zorg

   Ko-Bus

   Stichting Philadelphia Zorg

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   ZorgClub

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   CBP Het Samenhuis

   Anouk Endeveld

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Veni Etinam

   Kleurspel

   Cosis

   Subrosa

   Fier

   Omega Groep

   Praktijk Van der Zwaag

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Parlayan BV

   Activiteitencentrum de Brink

   KEI, educatie met zorg

   Pi-groep Zorg

   Stichting Reik

   Ik ben een regenboog

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Kinderbijstand

   Zorgbuurderij De Heemen

   De Baander VOF

   INTER-PSY

   Hof van Arcadia

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   MEE Groningen

   Meet BV

   MJD | Veerkracht Thuis

   De Beukenhorst BV

   Anders Thuis

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Cedin

   Levéo Care / CareHouse

   Stichting Werkpro

   Xperanza Nederland BV

   Vlindervol

   Zorgbureau Embrace

   Madelies BV

   Stichting Het Kopland

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Prokino

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   MINDCARE Assen

   Personal Care for You

   Praktijk de Toverlantaarn

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Kind en Jeugd Centraal

   Saul

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   GGZ Friesland

   Horizon begeleiding

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   IN2-PSY

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   ZorgClub

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Team Keizer

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Tjeenz

   Anders Thuis

   Ko-Bus

   Stichting Terwille

   Wonen met Zorg

   Logeerhuis Heerenveen

   Stichting BEZINN

   Flevostate

   Zorgbureau Embrace

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Jan Arends B.V.

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Kindercoachpraktijk LeerSaam

   Back to Basic

   Music4You

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Amannij - Zorg voor jou

   VOF STIZ

   KEI, educatie met zorg

   Personal Care for You

   Stichting Jade

   Stichting Philadelphia Zorg

   Speltherapie Louter Goud

   A-MeZo

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting Koninklijke Visio

   Cerato

   Statera Jeugd en Gezin

   Saul

   Stepwork Transgenderzorg

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Syncope

   Family Works

   Kinderconsulent Groningen

   ZorgClub

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   UnLimiteD BV

   Zizo zorg

   La Hacienda

   Xperanza Nederland BV

   GratefulCoaching

   Omega Groep

   INTER-PSY

   MJD | Veerkracht Thuis

   Ambulante hulpverlening Groningen

   De Buurderij Balloo

   Cosis

   MINDCARE Assen

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Keuningshof BV

   Stichting Laiverds

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   De Kasparhoeve

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Viverè Coaching BV

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Praktijk Van der Zwaag

   Coöperatie Stee 050

   Hoeve Paradij

   Stichting de Buffelaar

   Cedin

   La Luna Care zorg & welzijn

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Prokino

   Team 050

   Aardema Thuiszorg

   Zorg Anders BV

   Gradatim

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Beukenhorst BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Zorgbuurderij De Heemen

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Stichting Siriz

   Hof van Arcadia

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Scauting en Coaching

   Jody Schoolpsychologie

   Levéo Care / CareHouse

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Meet BV

   De Baander VOF

   Mij een Zorg

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Allerzorg

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Klein Voorhout

   Psychologenpraktijk de Vaart

   De Zijlen

   De unieke regenboog

   Factor 5 BV

   CBP Het Samenhuis

   Zorggroep Stad en Ommeland

   CURA XL

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Studio Stap

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Zorgboerderij Vossenburght

   Stichting Community Support

   Station Noord

   Basishuis Kollum

   Activiteitencentrum de Brink

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Passend Begeleiden

   Pi-groep Zorg

   Stichting PettenZorg

   Het Mosterdzaad

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Veni Etinam

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Subrosa

   Helios Solutions

   De Familysupporters B.V.

   Gezinshuis Margriet

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Netwerkpsychologen

   Zorg Intens BV

   Parlayan BV

   Martinizorg BV

   De Slingertuin v.o.f

   Ik ben een regenboog

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Kinderbijstand

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Stichting Het Kopland

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   A-MeZo

   Praktijk de Toverlantaarn

   Levéo Care / CareHouse

   Zorgbuurderij De Heemen

   Subrosa

   Kindertherapie & Coaching Jasna

   Stepwork Transgenderzorg

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   De Zijlen

   De Baander VOF

   Zorg Intens BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Ik ben Ik!

   Speltherapie Louter Goud

   De Buurderij Balloo

   ZorgClub

   Jan Arends B.V.

   KEI, educatie met zorg

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Zizo zorg

   Stichting BEZINN

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Kernvisie Methode

   Xperanza Nederland BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Philadelphia Zorg

   Veni Etinam

   Team 050

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   UnLimiteD BV

   La Luna Care zorg & welzijn

   Parlayan BV

   Martinizorg BV

   Kinderbijstand

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   MEE Groningen

   Stichting Schouder aan Schouder

   De unieke regenboog

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Basishuis Kollum

   MJD | Veerkracht Thuis

   Meet BV

   CURA XL

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Het Mosterdzaad

   Aardema Thuiszorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Factor 5 BV

   Station Noord

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Syncope

   CBP Het Samenhuis

   Horizon begeleiding

   Stichting Reik

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Janette Kuipers coaching&advies

   Comfortzorg Contracten B.V.

   De Familysupporters B.V.

   Viverè Coaching BV

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Team Keizer

   Pi-groep Zorg

   Activiteitencentrum de Brink

   Statera Jeugd en Gezin

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Overstag Uitvoering

   Coöperatie Stee 050

   Stichting Siriz

   Tjeenz

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Stichting Werkpro

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Kleurspel

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Helios Solutions

   Allerzorg

   Omega Groep

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Family Works

   Jody Schoolpsychologie

   MINDCARE Assen

   Timon

   Studio Stap

   Molendrift

   La Hacienda

   Personal Care for You

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Sandra van der Stege

   Zorgbureau Embrace

   Praktijk Van der Zwaag

   Zorg Anders BV

   De Beukenhorst BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   INTER-PSY

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   GratefulCoaching

   Stichting Community Support

   Ik ben een regenboog

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Stichting Terwille

   Passend Begeleiden

   Netwerkpsychologen

   Anouk Endeveld

   Hof van Arcadia

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Drumpedagoog

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Prokino

   De Kasparhoeve

   IN2-PSY

   Fier

   Gradatim

   Praktijk Nuver

   Cosis

   Cedin

   Explora instituut

   Saul

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Cerato

   Jeugdhulp Friesland

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Flevostate

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Madelies BV

   Moodboost

   Jan Arends B.V.

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Cosis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kind en Jeugd Centraal

   Netwerkpsychologen

   Martinizorg BV

   Gradatim

   Praktijk De Bongerd

   Kinderbijstand

   Praktijk S. Buma

   Basic Trust Noord

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   GGZ Friesland

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Explora instituut

   ZorgClub

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Factor 5 BV

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Parlayan BV

   INTER-PSY

   Praktijk Gravenburg

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk Koekkoek

   Zorgbuurderij De Heemen

   Xperanza Nederland BV

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Timpaan Support

   Praktijk Van der Zwaag

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting Reik

   De Kinderacademie Groningen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Psy-praktijk Grootegast

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Omega Groep

   IN2-PSY

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   A-MeZo

   Fier

   Praktijk Fontis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Flevostate

   Treant Zorggroep

   Polyzoom

   Molendrift

   Drumpedagoog

   De Familysupporters B.V.

   Het Behouden Huys

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Pi-groep Zorg

   Transcare Pijn

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Vlindervol

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting Terwille

   Praktijk van Dijk

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   MINDCARE Assen

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Cedin

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Netwerkpsychologen

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Treant Zorggroep

   Cosis

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   A-MeZo

   Stichting Reik

   Praktijk Fontis

   Jan Arends B.V.

   Parlayan BV

   De Familysupporters B.V.

   CBP Het Samenhuis

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   IN2-PSY

   Kinderbijstand

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   MINDCARE Assen

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk S. Buma

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Pi-groep Zorg

   Vlindervol

   Praktijk Gravenburg

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Flevostate

   INTER-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Martinizorg BV

   Polyzoom

   GGZ Friesland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Timon

   ZorgClub

   Stichting Terwille

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Factor 5 BV

   Explora instituut

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk De Bongerd

   Transcare Pijn

   Psy-praktijk Grootegast

   Cedin

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Basic Trust Noord

   Zorgbuurderij De Heemen

   Moodboost

   Molendrift

   Praktijk Van der Zwaag

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Praktijk van Dijk

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Kind en Jeugd Centraal

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Vlindervol

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Basic Trust Noord

   Moodboost

   Praktijk Fontis

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Fier

   Gradatim

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Transcare Pijn

   Stichting Reik

   Molendrift

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Koekkoek

   Het Behouden Huys

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Timpaan Support

   Cosis

   Madelies BV

   Praktijk Gravenburg

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Kinderbijstand

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Polyzoom

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Flevostate

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Van der Zwaag

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Parlayan BV

   Cedin

   Jan Arends B.V.

   GGZ Friesland

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Drumpedagoog

   ZO! zorgoplossingen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   MINDCARE Assen

   De Buurderij Balloo

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   CBP Het Samenhuis

   Xperanza Nederland BV

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk S. Buma

   Psy-praktijk Grootegast

   Stichting Terwille

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Accare

   Praktijk van Dijk

   De Familysupporters B.V.

   Netwerkpsychologen

   Kind en Jeugd Centraal

   Factor 5 BV

   Explora instituut

   INTER-PSY

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Jeugdhulp Friesland

   Pi-groep Zorg

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Martinizorg BV

   IN2-PSY

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Transcare Pijn

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk S. Buma

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Fier

   CBP Het Samenhuis

   Molendrift

   Stichting Terwille

   INTER-PSY

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Stichting Reik

   IN2-PSY

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Accare

   Flevostate

   Pi-groep Zorg

   GGZ Friesland

   Polyzoom

   Parlayan BV

   Cedin

   Jan Arends B.V.

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Accare

   Basic Trust Noord

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   GGZ Friesland

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   De Familysupporters B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Kinderbijstand

   Netwerkpsychologen

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Pi-groep Zorg

   Praktijk De Bongerd

   Fier

   CBP Het Samenhuis

   Martinizorg BV

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Jan Arends B.V.

   Stichting Reik

   MINDCARE Assen

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Factor 5 BV

   ZO! zorgoplossingen

   Psy-praktijk Grootegast

   Molendrift

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Xperanza Nederland BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Cedin

   IN2-PSY

   Parlayan BV

   Praktijk van Dijk

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Flevostate

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Kind en Jeugd Centraal

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk S. Buma

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Yorneo

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Polyzoom

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   INTER-PSY

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Stichting Terwille

   Het Behouden Huys

   Jeugdhulp Friesland

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk Gravenburg

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Cedin

   Pi-groep Zorg

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Basic Trust Noord

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   MINDCARE Assen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Terwille

   Netwerkpsychologen

   Jeugdhulp Friesland

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Het Behouden Huys

   IN2-PSY

   Molendrift

   Kinderbijstand

   Martinizorg BV

   ZO! zorgoplossingen

   Accare

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Flevostate

   INTER-PSY

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Reik

   Parlayan BV

   De Familysupporters B.V.

   Fier

   GGZ Friesland

   Praktijk S. Buma

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Factor 5 BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Xperanza Nederland BV

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     Praktijk van Dijk

     Martinizorg BV

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Factor 5 BV

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Praktijk S. Buma

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     INTER-PSY

     Molendrift

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Omega Groep

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

     De Kinderacademie Groningen

     Focus-Jeugd en Gezin B.V.

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Kinderbijstand

     CBP Het Samenhuis

     Praktijk Gravenburg

     Samen Sterk Zorg B.V.

     Stichting Schouder aan Schouder

     Fier

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

     Explora instituut

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Praktijk Fontis

     Het Behouden Huys

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Stichting de Trans

     Jeugdhulp Friesland

     Jan Arends B.V.

     DZNN

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Vlindervol

     Cosis

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Kind en Jeugd Centraal

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Pi-groep Zorg

     GGZ Friesland

     ZorgClub

     MINDCARE Assen

     Flevostate

     ZO! zorgoplossingen

     Netwerkpsychologen

     Moodboost

     Dyslexienetwerk Pento (onderdeel Stichting Pento)

     Stichting Reik

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Xperanza Nederland BV

     Praktijk Van der Zwaag

     Parlayan BV

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     De Familysupporters B.V.

     Yorneo

     Cedin

     Psy-praktijk Grootegast

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Timpaan Support

     IN2-PSY

     Stichting Terwille

     Treant Zorggroep

     PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

     Yes We Can Clinics

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     ZorgClub

     CBP Het Samenhuis

     Netwerkpsychologen

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     MJD | Veerkracht Thuis

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Saul

     MINDCARE Assen

     Kinderbijstand

     Fier

     IN2-PSY

     De Familysupporters B.V.

     Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Noorderkompas

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Molendrift

     Basic Trust Noord

     Pi-groep Zorg

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Yorneo

     Cedin

     GGZ Friesland

     Stichting Reik

     Flevostate

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Jeugdhulp Friesland

  Dit product kan worden ingezet als kind(eren) dreigen uit huis te worden geplaatst of al uit huis zijn geplaatst en er inschat moet worden of ouders (weer) in staat zijn hun kinderen) gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien. Het wordt ambulant ingezet om het opgroeiperspectief het kind/ de kinderen te kunnen bepalen met als doel te komen tot het bepalen van een duurzaam opgroeiperspectief in relatie tot een mogelijke uithuisplaatsing van een kind, terugplaatsing naar huis, of het toewijzen van een kind aan één van de ouders.
  Dit product wordt ambulant ingezet. Indien de ouderschapsbeoordeling, mede met het oog op de veiligheid, niet ambulant kan worden ingezet kan worden overwogen het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname in te zetten.
  De ouderschapsbeoordeling betreft een nadere analyse van: de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige, de capaciteiten van de ouder(s)/verzorgers(s) om in die behoefte te voorzien en tot slot de invloed van gezins- en omgevingsfactoren op enerzijds de capaciteiten van de ouders en anderzijds de behoeften van het gezin. De veiligheid van de kinderen staat gedurende het gehele traject voorop en tijdens het gehele traject wordt de casusregisseur steeds actief betrokken.
  Dit product betreft bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Intake: beoordeling aanmelding en analyse van gezinssituatie en (on)mogelijkheden en in kaart brengen van reeds gemaakte veiligheidsafspraken;
  2. Opstellen van een plan om te komen tot rapportage en advies (zie 4) en planning van aanvaardbare termijnen waarbinnen de besluitvorming zou moeten plaatsvinden;
  3. Het in kaart brengen van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzicht van de ouder(s)/verzorgers(s) via procesdiagnostiek en via een gestandaardiseerd instrument als EAS of de AMBIANCE en daarbij beantwoording van de onderstaande vragen:
  • Wat is de ontwikkelingsbehoefte van het kind/de kinderen?
  • Wat zijn de zorgen ten aanzien van de veiligheid en de ontwikkeling van het kind en wat is hierbij de relatie met de krachten en beperkingen van de ouder(s)/verzorgers(s)?
  • Zijn ouder(s)/verzorgers(s) in staat om voldoende basisvoorwaarden in het gezin te creëren voor een gezonde fysieke en psychische, veilige en kansrijke ontwikkeling van de jeugdige? De professional weegt of de situatie rond de jeugdige als ‘goed genoeg’ te typeren is op onderdelen als gehechtheidrelatie, adequate verzorging, ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur, adequaat voorbeeldgedrag ouders etc. Bij de beoordeling van het ouderschap wordt de volgende tool gehanteerd: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/nji_wanneer_is_het_ouderschap_goed_genoeg_-_tool.pdf
  • Indien ouders niet in staat blijken aan deze voorwaarden te voldoen: zijn ouders leerbaar in hun ouderschap? Zo ja wat is er nodig om de basisvoorwaarden voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien bij deze ouder(s)/verzorgers(s) te realiseren?
  • Is (terug) plaatsing van het kind/ de kinderen naar ouder(s)/verzorgers(s) in het belang van het kind/de kinderen? Hoe zijn de gehechtheidsrelaties met belangrijke anderen als pleegouders?
  • Indien plaatsing bij ouders nog niet mogelijk is: wat is ervoor nodig is om dit wel te realiseren?
  4. Eindrapportage en advies: onderbouwde evaluatie van het ouderschap waarin duidelijkheid wordt gegeven over het opgroeiperspectief van de jeugdige(n) aan de hand van de evaluatie van bovengenoemde punten. Er wordt een afgewogen en gefundeerde advies uitgebracht of het kind/ de kinderen thuis kunnen (blijven) wonen en welke eventuele verdere ondersteuning of behandeling nodig wordt geacht. Dit advies wordt schriftelijk onderbouwd in een adviesrapport.
  In het rapport wordt weergegeven:
  • wat de vastgestelde risico’s en mogelijkheden zijn van ouder(s)/verzorgers(s) vanuit hun individuele problematiek ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind/ de kinderen;
  • een beschrijving van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzichte van ouder(s)/verzorgers(s) en andere belangrijke verzorgers als pleegouders
  • en de uitkomst van het afwegingsproces van de twee bovenstaande onderdelen.
  • Warme overdracht en organisatie/inzet van de eventuele benodigde vervolghulp.
  Let op:
  • Dit product betreft de ouderschapsbeoordeling uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet;
  • Dit product kan gestapeld worden met verschillende andere producten. Indicaties daarvoor kunnen op voorhand gezamenlijk afgegeven worden. Indien nodig kunnen deze afhankelijk van het verloop van het traject verzilverd worden.

  - Indien er meer (aanvullende) specialistische diagnostiek van alle gezinsleden noodzakelijk is om te kunnen komen tot zorgvuldige besluitvorming kan het product 45G02 Gezinsdiagnostiek worden ingezet.
  - Indien uit punt 3 blijkt dat er begeleiding/ behandeling nodig is om te kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden van ‘goed genoeg ouderschap’ worden er andere producten ingezet:
  Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een begeleidingstraject bestaande uit het aanleren van praktische vaardigheden en/of een dagritme wordt het product 45A04 Gezinsbegeleiding basis ingezet;
  - Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een behandeltraject op het verstoorde hechtingsgedrag bij kinderen dan dient hiervoor 52G02 Individuele behandeling specialistisch middel ingezet te worden;
  • Indien er specialistische psychiatrische behandeling van de ouder(s) nodig is, wordt deze bekostigd vanuit de Zvw.
  • De uitkomsten van het door een lokaal team of Gecertificeerde Instelling opgesteld (veiligheids)plan dient in deze werkwijze te worden meegenomen.
  • Er wordt tijdens het traject contact onderhouden verwijzers, met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.

  Doelgroep
  Gezinnen met één of meerdere kinderen van -9 mnd. tot 18 jaar, bij wie sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico's in de opvoedingscontext en waarbij de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind/ de kinderen dusdanig wordt/is bedreigd, dat een uithuisplaatsing is overwogen of reeds heeft plaatsgevonden. Veelal zijn er in de omgeving cumulatieve risico's bijvoorbeeld: armoede, alleenstaand ouderschap, problematische partnerrelatie, psychiatrische problematiek, middelenafhankelijkheid en/of verslaving, huisvestingsproblemen, klein netwerk, lage SES, laag cognitief vermogen, een geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld.
  Er zijn zorgen ten aanzien van de ontwikkeling en/of de veiligheid van minimaal één kind. Het kan daarbij gaan om kinderen met verstoord gehechtheidsgedrag, of die probleemgedrag laten zien waarbij men een problematische gehechtheidsrelatie vermoedt. Het kan ook gaan om in principe veilig gehechte kinderen bij wie, vanwege de complexe opgroeiomstandigheden, sprake is van ontwikkelingsrisico’s.

  De zorgen zijn niet dusdanig ernstig dat er een gezamenlijke opname is vereist. Indien de zorgen dusdanig zijn dat een opname is vereist wordt verwezen naar het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname.
  Aanbieders van dit product
     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     TSN Thuiszorg

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Factor 5 BV

     Kinderbijstand

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18