Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.

Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Back to Basic

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Community Support

   Kinderconsulent Groningen

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Scauting en Coaching

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Tellus Zorg

   Station Noord

   Omgangshuis Loman

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Viverè Coaching BV

   Zizo zorg

   Amannij - Zorg voor jou

   Team Keizer Groningen B.V.

   Allerzorg

   Family Works B.V

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Studio Stap

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Parlayan BV

   De Zijlen

   Cosis

   MeiDy ambulant b.v.

   Mereo

   Stichting Siriz

   Zorgbuurderij De Heemen

   A-MeZo

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Schouder aan Schouder

   Praktijk Opvoedrijk

   Mij een Zorg

   Zorg Intens BV

   Syncope

   Team 050

   Personal Care for You

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Veni Etinam B.V.

   UnLimiteD BV

   Xperanza Nederland BV

   ZorgClub

   Het Mosterdzaad

   INTER-PSY

   Praktijk Van der Zwaag

   GeWoon begeleiding VOF

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   CBP Het Samenhuis

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Cerato

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   MJD | Veerkracht Thuis

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Ik ben een regenboog

   Wonen met Zorg

   Stichting PettenZorg

   MINDCARE Assen

   GratefulCoaching

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Coöperatie Stee 050

   Comfortzorg Contracten B.V.

   De Kasparhoeve

   Saul

   Stichting Prokino

   Anders Thuis

   Aardema Thuiszorg

   CURA XL

   Factor 5 BV

   Pedagogische praktijk Gieten

   De unieke regenboog

   GGZ Friesland

   Stichting Philadelphia Zorg

   ProTalent

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Helios Solutions

   Jody Schoolpsychologie

   VOF STIZ

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Omega Groep

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Tjeenz

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Kinderbijstand

   Zorgbureau Embrace

   Cedin

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Gradatim

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Martinizorg BV

   Flevostate

   Familia Forte

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Parlayan BV

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Het Mosterdzaad

   Basic Trust Noord

   Kijk Vooruit

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   De unieke regenboog

   Kinderbijstand

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Omega Groep

   Personal Care for You

   Martinizorg BV

   Helios Solutions

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Syncope

   ZorgClub

   Pedagogische praktijk Gieten

   Stichting Siriz

   GratefulCoaching

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Coöperatie Stee 050

   Viverè Coaching BV

   INTER-PSY

   Mij een Zorg

   Stichting Community Support

   Station Noord

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Statera Jeugd en Gezin

   Kinderconsulent Groningen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Family Works B.V

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Saul

   Stichting Prokino

   Madelies BV

   A-MeZo

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Tellus Zorg

   Flevostate

   MJD | Veerkracht Thuis

   Stichting PettenZorg

   UnLimiteD BV

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   MeiDy ambulant b.v.

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   SamenAmbulant

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   De Zijlen

   De Familysupporters B.V.

   Xperanza Nederland BV

   Veni Etinam B.V.

   ProTalent

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Factor 5 BV

   CBP Het Samenhuis

   Amannij - Zorg voor jou

   CURA XL

   GGZ Friesland

   Team Keizer Groningen B.V.

   Jody Schoolpsychologie

   Hof van Arcadia

   Cedin

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Aardema Thuiszorg

   Allerzorg

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Studio Stap

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   MINDCARE Assen

   Cosis

   VOF STIZ

   Zorg Intens BV

   Bezig BV

   Molendrift

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Zorgbureau Embrace

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Mereo

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Stepwork Transgenderzorg

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   ZorgClub

   Zorgbureau Embrace

   Timon

   MJD | Veerkracht Thuis

   Stichting Schouder aan Schouder

   Veni Etinam B.V.

   Aardema Thuiszorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Anouk Endeveld

   Praktijk Van der Zwaag

   De Familysupporters B.V.

   CURA XL

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Kinderbijstand

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk de Toverlantaarn

   Ik ben een regenboog

   Noorderkompas

   SamenAmbulant

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Family Works B.V

   Studio Stap

   Station Noord

   Het Mosterdzaad

   MINDCARE Assen

   Stichting Prokino

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Helios Solutions

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Zorggroep Stad en Ommeland

   De unieke regenboog

   Madelies BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Jody Schoolpsychologie

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Zorg Intens BV

   Stichting Community Support

   Jeugdhulp Friesland

   CBP Het Samenhuis

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Polyzoom

   KleurSpel

   Omega Groep

   Saul

   Viverè Coaching BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   ProTalent

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Syncope

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   MeiDy ambulant b.v.

   Flevostate

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Tjeenz

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Amannij - Zorg voor jou

   Praktijk S. Buma

   Personal Care for You

   GGZ Friesland

   Omgangshuis Loman

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Basic Trust Noord

   Martinizorg BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Opvoedrijk

   Team Keizer Groningen B.V.

   Parlayan BV

   Hof van Arcadia

   Stichting Het Kopland

   Fier

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Factor 5 BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Horizon begeleiding

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Xperanza Nederland BV

   Cosis

   VOF Praktijk De Ezelsbrug

   Cedin

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Pi-groep Zorg

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   A-MeZo

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Kennis in Kracht BV

   GratefulCoaching

   De Zijlen

   Molendrift

   Via Trox B.V.

   MEE Groningen

   Mereo

   Sandra van der Stege

   Yorneo

   Zizo zorg

   INTER-PSY

   Stichting Philadelphia Zorg

   Autismehuis

   Allerzorg

   Kinderpraktijk Wortel

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Mentaal Beter Cure B.V.

   UnLimiteD BV

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Via Trox B.V.

   Cedin

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Polyzoom

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   ZorgClub

   Flevostate

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Xperanza Nederland BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Explora instituut

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Pi-groep Zorg

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   INTER-PSY

   Kinderbijstand

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Parlayan BV

   Cosis

   Zorgbureau Embrace

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Praktijk Van der Zwaag

   MeiDy ambulant b.v.

   Fier

   CBP Het Samenhuis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Molendrift

   Factor 5 BV

   GGZ Friesland

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Cedin

   Hof van Arcadia

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   KEI, educatie met zorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ik ben een regenboog

   Station Noord

   Veni Etinam B.V.

   Scauting en Coaching

   Stichting BEZINN

   Ambulante hulpverlening Groningen

   ZorgClub

   Meet BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Praktijk Van der Zwaag

   MJD | Veerkracht Thuis

   Stichting Schouder aan Schouder

   Keuningshof BV

   VOF STIZ

   Wonen met Zorg

   Stichting Philadelphia Zorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Omega Groep

   Saul

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Anders Thuis

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Stichting Community Support

   Kinderbijstand

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   CBP Het Samenhuis

   De Baander

   Zizo zorg

   De Beukenhorst BV

   Subrosa

   Team 050

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Prokino

   La Hacienda

   Jody Schoolpsychologie

   Zorgbureau Embrace

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Xperanza Nederland BV

   Kinderconsulent Groningen

   Stichting Het Kopland

   Ko-Bus

   Parlayan BV

   La Luna Care zorg & welzijn

   GratefulCoaching

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Pi-groep Zorg

   Activiteitencentrum de Brink

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Coöperatie Stee 050

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Activiteitencentrum de Brink

   ZorgClub

   KEI, educatie met zorg

   MEE Groningen

   Fier

   Levéo Care / CareHouse

   Personal Care for You

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Hof van Arcadia

   Parlayan BV

   Zorgbureau Embrace

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Beukenhorst BV

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting Prokino

   Horizon begeleiding

   Praktijk de Toverlantaarn

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Anders Thuis

   Madelies BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Cosis

   Meet BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Cedin

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Pi-groep Zorg

   Via Trox B.V.

   Stichting Het Kopland

   Kind en Jeugd Centraal

   Kinderbijstand

   Xperanza Nederland BV

   Anouk Endeveld

   Omega Groep

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Zorgbuurderij De Heemen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Zorgboederij Feniks

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Ik ben een regenboog

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Veni Etinam B.V.

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   GGZ Friesland

   Subrosa

   Praktijk Van der Zwaag

   CBP Het Samenhuis

   MJD | Veerkracht Thuis

   MINDCARE Assen

   Saul

   INTER-PSY

   KleurSpel

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   De Baander

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Stichting Zorgboederij Feniks

   ZorgClub

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Viverè Coaching BV

   Subrosa

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   MeiDy ambulant b.v.

   Parlayan BV

   Stichting Prokino

   Zorg Intens BV

   De Zijlen

   Cosis

   Zorg en Welzijn Academy Knaap B.V.

   Het Mosterdzaad

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Speltherapie Louter Goud

   Studio Stap

   Levéo Care / CareHouse

   Praktijk Van der Zwaag

   Martinizorg BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   De Baander

   Stichting Laiverds

   Syncope

   Xperanza Nederland BV

   De Slingertuin v.o.f

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   La Hacienda

   Allerzorg

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Station Noord

   CURA XL

   Dagopvang Compassie

   Team 050

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Coöperatie Stee 050

   Passend Begeleiden

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Family Works B.V

   Kinderconsulent Groningen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ko-Bus

   Stichting Klein Voorhout

   Zorgboerderij Oldenbosch

   Activiteitencentrum de Brink

   Hoeve Paradij

   Team Keizer Groningen B.V.

   Tellus Zorg

   VOF STIZ

   Zizo zorg

   Wonen met Zorg

   CBP Het Samenhuis

   Zorgbuurderij De Heemen

   Amannij - Zorg voor jou

   Personal Care for You

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Keuningshof BV

   KEI, educatie met zorg

   Stichting Siriz

   Tjeenz

   Samen Sterk Zorg B.V.

   INTER-PSY

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting PettenZorg

   Kennis in Kracht BV

   Logeerhuis Heerenveen

   Zorgboerderij Vossenburght

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   De Beukenhorst BV

   Omega Groep

   Pedagogische praktijk Gieten

   De Familysupporters B.V.

   Helios Solutions

   A-MeZo

   Stichting Schouder aan Schouder

   Familia Forte

   Gezinshuis Margriet

   Jody Schoolpsychologie

   De Kasparhoeve

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Community Support

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Scauting en Coaching

   De Buurderij Balloo

   De unieke regenboog

   GratefulCoaching

   Statera Jeugd en Gezin

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting de Buffelaar

   Zorgbureau Embrace

   Gradatim

   VOF Praktijk De Ezelsbrug

   ProTalent

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Saul

   UnLimiteD BV

   Back to Basic

   MINDCARE Assen

   Stichting BEZINN

   Veni Etinam B.V.

   GeWoon begeleiding VOF

   Aardema Thuiszorg

   Flevostate

   Zorg Anders BV

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Kinderbijstand

   Stepwork Transgenderzorg

   Anders Thuis

   Cerato

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Mij een Zorg

   Factor 5 BV

   MJD | Veerkracht Thuis

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting Koninklijke Visio

   La Luna Care zorg & welzijn

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cedin

   Pi-groep Zorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Ik ben een regenboog

   Kindercoachpraktijk LeerSaam

   Meet BV

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Hof van Arcadia

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   UnLimiteD BV

   Drumpedagoog

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Station Noord

   Speltherapie Louter Goud

   MEE Groningen

   Zorgbureau Embrace

   Hersenfabriek Groningen

   Stepwork Transgenderzorg

   De Slingertuin v.o.f

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Allerzorg

   Anouk Endeveld

   Ik ben Ik! Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie

   Syncope

   Meet BV

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Zizo zorg

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Kindertherapie & Coaching Jasna

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   De Beukenhorst BV

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Stichting Prokino

   Tjeenz

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Philadelphia Zorg

   MJD | Veerkracht Thuis

   MINDCARE Assen

   ZorgClub

   Aardema Thuiszorg

   Via Trox B.V.

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   De unieke regenboog

   Helios Solutions

   Familia Forte

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Studio Stap

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Timon

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Levéo Care / CareHouse

   Hof van Arcadia

   KEI, educatie met zorg

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   Personal Care for You

   Factor 5 BV

   ProTalent

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   KleurSpel

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   De Zijlen

   MeiDy ambulant b.v.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Stichting Schouder aan Schouder

   Parlayan BV

   De Buurderij Balloo

   Kennis in Kracht BV

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Janette Kuipers coaching&advies

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Statera Jeugd en Gezin

   Zorgbuurderij De Heemen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Het Kopland

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Molendrift

   Gradatim

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Omega Groep

   La Luna Care zorg & welzijn

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Kinderbijstand

   Cosis

   Tellus Zorg

   Zorg Intens BV

   Fier

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Ik ben een regenboog

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Zorgboerderij Oldenbosch

   Explora instituut

   Zorg Anders BV

   Subrosa

   A-MeZo

   Team Keizer Groningen B.V.

   GratefulCoaching

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Cerato

   Stichting BEZINN

   INTER-PSY

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Het Mosterdzaad

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Autismehuis

   Stichting Siriz

   Comfortzorg Contracten B.V.

   CURA XL

   Family Works B.V

   Jody Schoolpsychologie

   Saul

   Pedagogische praktijk Gieten

   Mereo

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Jeugdhulp Friesland

   Kernvisie Methode

   Xperanza Nederland BV

   Team 050

   Horizon begeleiding

   Flevostate

   Viverè Coaching BV

   Stichting Community Support

   Overstag Uitvoering

   Praktijk de Toverlantaarn

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   De Kasparhoeve

   Stichting Zorgboederij Feniks

   De Familysupporters B.V.

   Veni Etinam B.V.

   Sandra van der Stege

   Cedin

   Passend Begeleiden

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   De Baander

   Coöperatie Stee 050

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   La Hacienda

   Activiteitencentrum de Brink

   Amannij - Zorg voor jou

   Martinizorg BV

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Explora instituut

   Praktijk S. Buma

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk Van der Zwaag

   Psy-praktijk Grootegast

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Transcare Pijn

   ProTalent

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   ZO! zorgoplossingen

   Cosis

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Flevostate

   Zorgbuurderij De Heemen

   Xperanza Nederland BV

   Madelies BV

   Drumpedagoog

   A-MeZo

   GGZ Friesland

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk Gravenburg

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   De Kinderacademie Groningen

   Pi-groep Zorg

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk Fontis

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Kinderpraktijk Wortel

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Omega Groep

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Cedin

   Factor 5 BV

   Kind en Jeugd Centraal

   Martinizorg BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Kinderbijstand

   Praktijk Koekkoek

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Hersenfabriek Groningen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk van Dijk

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Mentaal Beter Cure B.V.

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   ZorgClub

   Treant Zorggroep

   INTER-PSY

   Basic Trust Noord

   Moodboost

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Gradatim

   Timpaan Support

   Molendrift

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   MINDCARE Assen

   Het Behouden Huys

   Polyzoom

   HSK Groep B.V.

   Parlayan BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Kinderbijstand

   Cosis

   Parlayan BV

   Timon

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk S. Buma

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Tellus Zorg

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   GGZ Friesland

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Factor 5 BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Kinderpraktijk Wortel

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   MeiDy ambulant b.v.

   ZorgClub

   Cedin

   Martinizorg BV

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Explora instituut

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   INTER-PSY

   Molendrift

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   De Familysupporters B.V.

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Polyzoom

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk van Dijk

   Praktijk Fontis

   CBP Het Samenhuis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Flevostate

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Kind en Jeugd Centraal

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Basic Trust Noord

   Praktijk De Bongerd

   Treant Zorggroep

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Pi-groep Zorg

   Praktijk Van der Zwaag

   Psy-praktijk Grootegast

   MINDCARE Assen

   Via Trox B.V.

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Moodboost

   A-MeZo

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Gravenburg

   Transcare Pijn

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk Fontis

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Praktijk van Dijk

   ZorgClub

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Hersenfabriek Groningen

   Praktijk Koekkoek

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Martinizorg BV

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Gravenburg

   Flevostate

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Molendrift

   CBP Het Samenhuis

   Kind en Jeugd Centraal

   Kinderbijstand

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Factor 5 BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Gradatim

   Psy-zo!

   Xperanza Nederland BV

   Polyzoom

   Madelies BV

   Basic Trust Noord

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Moodboost

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Transcare Pijn

   Tellus Zorg

   MINDCARE Assen

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Cedin

   Praktijk Van der Zwaag

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   GGZ Friesland

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Parlayan BV

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psy-praktijk Grootegast

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Kinderpraktijk Wortel

   De Buurderij Balloo

   Het Behouden Huys

   HSK Groep B.V.

   Explora instituut

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Jeugdhulp Friesland

   Timpaan Support

   De Familysupporters B.V.

   ZO! zorgoplossingen

   INTER-PSY

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Cosis

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Drumpedagoog

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Praktijk S. Buma

   Pi-groep Zorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Accare

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk S. Buma

   Accare

   Molendrift

   Stichting Zorgboederij Feniks

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stepwork Transgenderzorg

   Cedin

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   Polyzoom

   GGZ Friesland

   Christelijk instituut ggz B.V. / In de Bres

   INTER-PSY

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Parlayan BV

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   De Familysupporters B.V.

   Flevostate

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Transcare Pijn

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico's van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 á 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Molendrift

   Factor 5 BV

   Yorneo

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Via Trox B.V.

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   MINDCARE Assen

   Praktijk De Bongerd

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Cosis

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Cedin

   INTER-PSY

   Polyzoom

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Mentaal Beter Cure B.V.

   ProTalent

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Parlayan BV

   Praktijk S. Buma

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Flevostate

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk van Dijk

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   De Familysupporters B.V.

   Martinizorg BV

   Psy-zo!

   Accare

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   ZorgClub

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Het Behouden Huys

   Jeugdhulp Friesland

   Fier

   Pi-groep Zorg

   Psy-praktijk Grootegast

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Samen Sterk Zorg B.V.

   CBP Het Samenhuis

   Basic Trust Noord

   Praktijk Gravenburg

   Kinderbijstand

   GGZ Friesland

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Psychologiepraktijk Veenstra

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Factor 5 BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   De Familysupporters B.V.

   Het Behouden Huys

   INTER-PSY

   Pi-groep Zorg

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   ZO! zorgoplossingen

   Jonx, onderdeel van Lentis

   GGZ Friesland

   CBP Het Samenhuis

   Praktijk S. Buma

   Molendrift

   Cedin

   Jeugdhulp Friesland

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Parlayan BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psy-zo!

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Xperanza Nederland BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Flevostate

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Kinderbijstand

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Basic Trust Noord

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Accare

   Fier

   Martinizorg BV

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     Timpaan Support

     Omega Groep

     Jeugdhulp Friesland

     Het Behouden Huys

     CBP Het Samenhuis

     Stichting de Trans

     Dyslexienetwerk Pento (onderdeel Stichting Pento)

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Flevostate

     Stichting Schouder aan Schouder

     Fier

     Martinizorg BV

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

     De Familysupporters B.V.

     HSK Groep B.V.

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Kinderpraktijk Wortel

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Tellus Zorg

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Yes We Can Clinics

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Kinderbijstand

     Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

     De Kinderacademie Groningen

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Focus-Jeugd en Gezin B.V.

     Explora instituut

     Xperanza Nederland BV

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Psy-praktijk Grootegast

     Praktijk Van der Zwaag

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Kind en Jeugd Centraal

     Yorneo

     DZNN

     Molendrift

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Praktijk van Dijk

     Factor 5 BV

     Praktijk S. Buma

     Psychologiepraktijk Veenstra

     INTER-PSY

     Moodboost

     Psychologenpraktijk de Vaart

     MeiDy ambulant b.v.

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Treant Zorggroep

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     ProTalent

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     ZorgClub

     Jonx, onderdeel van Lentis

     MINDCARE Assen

     Pi-groep Zorg

     GGZ Friesland

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Praktijk Fontis

     Cedin

     Cosis

     Praktijk Gravenburg

     Parlayan BV

     ZO! zorgoplossingen

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Cedin

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Fier

     MeiDy ambulant b.v.

     ZorgClub

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Via Trox B.V.

     Yorneo

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Basic Trust Noord

     CBP Het Samenhuis

     Saul

     Pi-groep Zorg

     Mentaal Beter Cure B.V.

     De Familysupporters B.V.

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Molendrift

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Kinderbijstand

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     GGZ Friesland

     SamenAmbulant

     Jeugdhulp Friesland

     Cosis

     Flevostate

     Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     MJD | Veerkracht Thuis

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     MINDCARE Assen

     Noorderkompas

  Dit product kan worden ingezet als kind(eren) dreigen uit huis te worden geplaatst of al uit huis zijn geplaatst en er inschat moet worden of ouders (weer) in staat zijn hun kinderen) gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien. Het wordt ambulant ingezet om het opgroeiperspectief het kind/ de kinderen te kunnen bepalen met als doel te komen tot het bepalen van een duurzaam opgroeiperspectief in relatie tot een mogelijke uithuisplaatsing van een kind, terugplaatsing naar huis, of het toewijzen van een kind aan één van de ouders.
  Dit product wordt ambulant ingezet. Indien de ouderschapsbeoordeling, mede met het oog op de veiligheid, niet ambulant kan worden ingezet kan worden overwogen het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname in te zetten.
  De ouderschapsbeoordeling betreft een nadere analyse van: de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige, de capaciteiten van de ouder(s)/verzorgers(s) om in die behoefte te voorzien en tot slot de invloed van gezins- en omgevingsfactoren op enerzijds de capaciteiten van de ouders en anderzijds de behoeften van het gezin. De veiligheid van de kinderen staat gedurende het gehele traject voorop en tijdens het gehele traject wordt de casusregisseur steeds actief betrokken.
  Dit product betreft bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Intake: beoordeling aanmelding en analyse van gezinssituatie en (on)mogelijkheden en in kaart brengen van reeds gemaakte veiligheidsafspraken;
  2. Opstellen van een plan om te komen tot rapportage en advies (zie 4) en planning van aanvaardbare termijnen waarbinnen de besluitvorming zou moeten plaatsvinden;
  3. Het in kaart brengen van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzicht van de ouder(s)/verzorgers(s) via procesdiagnostiek en via een gestandaardiseerd instrument als EAS of de AMBIANCE en daarbij beantwoording van de onderstaande vragen:
  • Wat is de ontwikkelingsbehoefte van het kind/de kinderen?
  • Wat zijn de zorgen ten aanzien van de veiligheid en de ontwikkeling van het kind en wat is hierbij de relatie met de krachten en beperkingen van de ouder(s)/verzorgers(s)?
  • Zijn ouder(s)/verzorgers(s) in staat om voldoende basisvoorwaarden in het gezin te creëren voor een gezonde fysieke en psychische, veilige en kansrijke ontwikkeling van de jeugdige? De professional weegt of de situatie rond de jeugdige als ‘goed genoeg’ te typeren is op onderdelen als gehechtheidrelatie, adequate verzorging, ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur, adequaat voorbeeldgedrag ouders etc. Bij de beoordeling van het ouderschap wordt de volgende tool gehanteerd: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/nji_wanneer_is_het_ouderschap_goed_genoeg_-_tool.pdf
  • Indien ouders niet in staat blijken aan deze voorwaarden te voldoen: zijn ouders leerbaar in hun ouderschap? Zo ja wat is er nodig om de basisvoorwaarden voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien bij deze ouder(s)/verzorgers(s) te realiseren?
  • Is (terug) plaatsing van het kind/ de kinderen naar ouder(s)/verzorgers(s) in het belang van het kind/de kinderen? Hoe zijn de gehechtheidsrelaties met belangrijke anderen als pleegouders?
  • Indien plaatsing bij ouders nog niet mogelijk is: wat is ervoor nodig is om dit wel te realiseren?
  4. Eindrapportage en advies: onderbouwde evaluatie van het ouderschap waarin duidelijkheid wordt gegeven over het opgroeiperspectief van de jeugdige(n) aan de hand van de evaluatie van bovengenoemde punten. Er wordt een afgewogen en gefundeerde advies uitgebracht of het kind/ de kinderen thuis kunnen (blijven) wonen en welke eventuele verdere ondersteuning of behandeling nodig wordt geacht. Dit advies wordt schriftelijk onderbouwd in een adviesrapport.
  In het rapport wordt weergegeven:
  • wat de vastgestelde risico’s en mogelijkheden zijn van ouder(s)/verzorgers(s) vanuit hun individuele problematiek ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind/ de kinderen;
  • een beschrijving van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzichte van ouder(s)/verzorgers(s) en andere belangrijke verzorgers als pleegouders
  • en de uitkomst van het afwegingsproces van de twee bovenstaande onderdelen.
  • Warme overdracht en organisatie/inzet van de eventuele benodigde vervolghulp.
  Let op:
  • Dit product betreft de ouderschapsbeoordeling uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet;
  • Dit product kan gestapeld worden met verschillende andere producten. Indicaties daarvoor kunnen op voorhand gezamenlijk afgegeven worden. Indien nodig kunnen deze afhankelijk van het verloop van het traject verzilverd worden.

  - Indien er meer (aanvullende) specialistische diagnostiek van alle gezinsleden noodzakelijk is om te kunnen komen tot zorgvuldige besluitvorming kan het product 45G02 Gezinsdiagnostiek worden ingezet.
  - Indien uit punt 3 blijkt dat er begeleiding/ behandeling nodig is om te kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden van ‘goed genoeg ouderschap’ worden er andere producten ingezet:
  Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een begeleidingstraject bestaande uit het aanleren van praktische vaardigheden en/of een dagritme wordt het product 45A04 Gezinsbegeleiding basis ingezet;
  - Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een behandeltraject op het verstoorde hechtingsgedrag bij kinderen dan dient hiervoor 52G02 Individuele behandeling specialistisch middel ingezet te worden;
  • Indien er specialistische psychiatrische behandeling van de ouder(s) nodig is, wordt deze bekostigd vanuit de Zvw.
  • De uitkomsten van het door een lokaal team of Gecertificeerde Instelling opgesteld (veiligheids)plan dient in deze werkwijze te worden meegenomen.
  • Er wordt tijdens het traject contact onderhouden verwijzers, met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.

  Doelgroep
  Gezinnen met één of meerdere kinderen van -9 mnd. tot 18 jaar, bij wie sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico's in de opvoedingscontext en waarbij de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind/ de kinderen dusdanig wordt/is bedreigd, dat een uithuisplaatsing is overwogen of reeds heeft plaatsgevonden. Veelal zijn er in de omgeving cumulatieve risico's bijvoorbeeld: armoede, alleenstaand ouderschap, problematische partnerrelatie, psychiatrische problematiek, middelenafhankelijkheid en/of verslaving, huisvestingsproblemen, klein netwerk, lage SES, laag cognitief vermogen, een geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld.
  Er zijn zorgen ten aanzien van de ontwikkeling en/of de veiligheid van minimaal één kind. Het kan daarbij gaan om kinderen met verstoord gehechtheidsgedrag, of die probleemgedrag laten zien waarbij men een problematische gehechtheidsrelatie vermoedt. Het kan ook gaan om in principe veilig gehechte kinderen bij wie, vanwege de complexe opgroeiomstandigheden, sprake is van ontwikkelingsrisico’s.

  De zorgen zijn niet dusdanig ernstig dat er een gezamenlijke opname is vereist. Indien de zorgen dusdanig zijn dat een opname is vereist wordt verwezen naar het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname.
  Aanbieders van dit product
     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Factor 5 BV

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Kinderbijstand

     TSN Thuiszorg

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18