Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.

Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Flevostate

   Tjeenz

   De unieke regenboog

   Stichting Schouder aan Schouder

   Back to Basic

   Jan Arends B.V.

   Coöperatie Stee 050

   Stichting Jade

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   MJD | Veerkracht Thuis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Netwerkpsychologen

   Zorg Intens BV

   Aardema Thuiszorg

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Cosis

   De Kasparhoeve

   Praktijk Opvoedrijk

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   VOF STIZ

   Gradatim

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Allerzorg

   Zorgbureau Embrace

   Family Works B.V

   Personal Care for You

   Kinderconsulent Groningen

   Wonen met Zorg

   De Zijlen

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   INTER-PSY

   Parlayan BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Basishuis Kollum

   Anders Thuis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Philadelphia Zorg

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Cerato

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Martinizorg BV

   Team 050

   CURA XL

   A-MeZo

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   GGZ Friesland

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Team Keizer

   Omega Groep

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Community Support

   Station Noord

   Stichting Siriz

   Stichting Prokino

   Stichting PettenZorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   GratefulCoaching

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Factor 5 BV

   Het Mosterdzaad

   Kinderbijstand

   ProTalent

   Xperanza Nederland BV

   Mij een Zorg

   ZorgClub

   Amannij - Zorg voor jou

   Praktijk Van der Zwaag

   Studio Stap

   Scauting en Coaching

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Jody Schoolpsychologie

   Viverè Coaching BV

   Zizo zorg

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Cedin

   UnLimiteD BV

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Helios Solutions

   CBP Het Samenhuis

   MINDCARE Assen

   Veni Etinam B.V.

   Syncope

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   De Slingertuin v.o.f

   Ik ben een regenboog

   Saul

   Coöperatie Dichtbij U.A.

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Jan Arends B.V.

   Stichting Community Support

   Station Noord

   Allerzorg

   UnLimiteD BV

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Coöperatie Stee 050

   Cedin

   Mij een Zorg

   Veni Etinam B.V.

   Hof van Arcadia

   Parlayan BV

   Molendrift

   Team Keizer

   INTER-PSY

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Personal Care for You

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Zorgbureau Embrace

   Stichting Jade

   MJD | Veerkracht Thuis

   Cosis

   ZorgClub

   Basic Trust Noord

   ProTalent

   Syncope

   Stichting Zienn Jeugd

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   MINDCARE Assen

   Factor 5 BV

   Family Works B.V

   GGZ Friesland

   Viverè Coaching BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Amannij - Zorg voor jou

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Zorg Intens BV

   Basishuis Kollum

   Statera Jeugd en Gezin

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   GratefulCoaching

   Bezig BV

   IN2-PSY

   Studio Stap

   Helios Solutions

   CBP Het Samenhuis

   Saul

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Siriz

   De unieke regenboog

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   VOF STIZ

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Kijk Vooruit

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting Prokino

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Het Mosterdzaad

   Xperanza Nederland BV

   Kinderbijstand

   Martinizorg BV

   Stichting PettenZorg

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   De Familysupporters B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Madelies BV

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Flevostate

   De Zijlen

   Kinderconsulent Groningen

   Netwerkpsychologen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   CURA XL

   A-MeZo

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Omega Groep

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   De Familysupporters B.V.

   Allerzorg

   Stichting Community Support

   Noorderkompas

   Kinderbijstand

   A-MeZo

   Family Works B.V

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Praktijk Opvoedrijk

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Basic Trust Noord

   Comfortzorg Contracten B.V.

   CBP Het Samenhuis

   Cosis

   ProTalent

   Hof van Arcadia

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Ik ben een regenboog

   Aardema Thuiszorg

   IN2-PSY

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Netwerkpsychologen

   Praktijk S. Buma

   Zorg Intens BV

   Kleurspel

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Fier

   Sandra van der Stege

   Zorgbuurderij De Heemen

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   ZorgClub

   Team Keizer

   Horizon begeleiding

   GratefulCoaching

   Personal Care for You

   Stichting Het Kopland

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   De unieke regenboog

   Cedin

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting Prokino

   Flevostate

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Basishuis Kollum

   MINDCARE Assen

   Praktijk Van der Zwaag

   Timon

   Stepwork Transgenderzorg

   Syncope

   Stichting Schouder aan Schouder

   Tjeenz

   Viverè Coaching BV

   Saul

   Het Mosterdzaad

   Anouk Endeveld

   MEE Groningen

   CURA XL

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Omega Groep

   Zizo zorg

   Molendrift

   Jody Schoolpsychologie

   Veni Etinam B.V.

   Zorgbureau Embrace

   UnLimiteD BV

   MJD | Veerkracht Thuis

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Helios Solutions

   GGZ Friesland

   Stichting Philadelphia Zorg

   Martinizorg BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk de Toverlantaarn

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Factor 5 BV

   Parlayan BV

   Xperanza Nederland BV

   Station Noord

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Yorneo

   Jeugdhulp Friesland

   Madelies BV

   Polyzoom

   Jan Arends B.V.

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Pi-groep Zorg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De Zijlen

   Studio Stap

   INTER-PSY

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Coöperatie Dichtbij U.A.

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   IN2-PSY

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   ZorgClub

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Parlayan BV

   Cedin

   INTER-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Flevostate

   Factor 5 BV

   Netwerkpsychologen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   CBP Het Samenhuis

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Polyzoom

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Cosis

   Explora instituut

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Fier

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Zorgbureau Embrace

   Pi-groep Zorg

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Molendrift

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jonx, onderdeel van Lentis

   GGZ Friesland

   Kinderbijstand

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Anders Thuis

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Station Noord

   Zorgbureau Embrace

   VOF STIZ

   Scauting en Coaching

   De Baander VOF

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   De Beukenhorst BV

   KEI, educatie met zorg

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting BEZINN

   Team 050

   Stichting Prokino

   Praktijk Van der Zwaag

   Ik ben een regenboog

   La Luna Care zorg & welzijn

   Activiteitencentrum de Brink

   Omega Groep

   GratefulCoaching

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ko-Bus

   La Hacienda

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Kinderbijstand

   Meet BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   ZorgClub

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting Community Support

   Stichting Het Kopland

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Hof van Arcadia

   Parlayan BV

   MJD | Veerkracht Thuis

   Stichting Schouder aan Schouder

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Kinderconsulent Groningen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Subrosa

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Wonen met Zorg

   Keuningshof BV

   Jody Schoolpsychologie

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Saul

   Zizo zorg

   Coöperatie Stee 050

   Cedin

   Veni Etinam B.V.

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Stichting Zorgboederij Feniks

   De Beukenhorst BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Prokino

   Psychologenpraktijk de Vaart

   MEE Groningen

   Praktijk de Toverlantaarn

   Stichting Schouder aan Schouder

   CBP Het Samenhuis

   Veni Etinam B.V.

   De Baander VOF

   Stichting Het Kopland

   KEI, educatie met zorg

   IN2-PSY

   Kleurspel

   Praktijk Van der Zwaag

   Hof van Arcadia

   GGZ Friesland

   Xperanza Nederland BV

   Personal Care for You

   Saul

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   MINDCARE Assen

   Kinderbijstand

   Zorgbuurderij De Heemen

   Levéo Care / CareHouse

   Cedin

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Omega Groep

   Jody Schoolpsychologie

   Ik ben een regenboog

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Horizon begeleiding

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Meet BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Zorgbureau Embrace

   Anders Thuis

   INTER-PSY

   MJD | Veerkracht Thuis

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Madelies BV

   Subrosa

   Anouk Endeveld

   Cosis

   ZorgClub

   Fier

   Activiteitencentrum de Brink

   Kind en Jeugd Centraal

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Pi-groep Zorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Parlayan BV

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Studio Stap

   De Beukenhorst BV

   Zorg Anders BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Stichting Siriz

   De Kasparhoeve

   Flevostate

   Zorg Intens BV

   Stichting Laiverds

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Terwille

   Cedin

   Personal Care for You

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Stichting de Buffelaar

   Basishuis Kollum

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Kinderbijstand

   Station Noord

   MJD | Veerkracht Thuis

   Factor 5 BV

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Gezinshuis Margriet

   La Luna Care zorg & welzijn

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   GratefulCoaching

   Ik ben een regenboog

   Subrosa

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Allerzorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   VOF STIZ

   Pi-groep Zorg

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Parlayan BV

   Team Keizer

   Veni Etinam B.V.

   Hof van Arcadia

   Cosis

   Logeerhuis Heerenveen

   ZorgClub

   MINDCARE Assen

   Netwerkpsychologen

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Cerato

   Saul

   Gradatim

   Syncope

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Keuningshof BV

   Praktijk Van der Zwaag

   De Familysupporters B.V.

   La Hacienda

   De Baander VOF

   Zorgbureau Embrace

   Mij een Zorg

   De Zijlen

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting PettenZorg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Kinderconsulent Groningen

   Zorgboerderij Vossenburght

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   UnLimiteD BV

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Community Support

   Wonen met Zorg

   Xperanza Nederland BV

   Anders Thuis

   Martinizorg BV

   Stichting Jade

   Stichting BEZINN

   ProTalent

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Zizo zorg

   CBP Het Samenhuis

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Schouder aan Schouder

   Jody Schoolpsychologie

   De Buurderij Balloo

   Speltherapie Louter Goud

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Statera Jeugd en Gezin

   Scauting en Coaching

   Stichting Klein Voorhout

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Amannij - Zorg voor jou

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Activiteitencentrum de Brink

   Kindercoachpraktijk LeerSaam

   Tjeenz

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Prokino

   Stepwork Transgenderzorg

   Coöperatie Stee 050

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Family Works B.V

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Omega Groep

   INTER-PSY

   CURA XL

   Het Mosterdzaad

   De Slingertuin v.o.f

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Helios Solutions

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Passend Begeleiden

   Ko-Bus

   De unieke regenboog

   A-MeZo

   Levéo Care / CareHouse

   Team 050

   Back to Basic

   Dagopvang Compassie

   Stichting Koninklijke Visio

   Jan Arends B.V.

   Hoeve Paradij

   Meet BV

   Viverè Coaching BV

   KEI, educatie met zorg

   Comfortzorg Contracten B.V.

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Timon

   Station Noord

   Statera Jeugd en Gezin

   Viverè Coaching BV

   Omega Groep

   Stichting BEZINN

   Ik ben een regenboog

   De Buurderij Balloo

   Helios Solutions

   Samen Sterk Zorg B.V.

   UnLimiteD BV

   Praktijk de Toverlantaarn

   Gradatim

   La Hacienda

   MINDCARE Assen

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   De unieke regenboog

   Cedin

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Team 050

   Netwerkpsychologen

   Basishuis Kollum

   MEE Groningen

   Overstag Uitvoering

   ZorgClub

   Ik ben Ik! Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie

   Stichting Terwille

   Drumpedagoog

   Zorg Intens BV

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorgbuurderij De Heemen

   ProTalent

   Zorg Anders BV

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Stichting Philadelphia Zorg

   KEI, educatie met zorg

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Zizo zorg

   Stichting Prokino

   IederZijnWerk Ambulant BV

   De Beukenhorst BV

   Coöperatie Stee 050

   De Familysupporters B.V.

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   A-MeZo

   Tjeenz

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Veni Etinam B.V.

   INTER-PSY

   Jeugdhulp Friesland

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Kleurspel

   Horizon begeleiding

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Stichting Het Kopland

   Syncope

   Xperanza Nederland BV

   Zorgbureau Embrace

   De Slingertuin v.o.f

   Parlayan BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   De Kasparhoeve

   Flevostate

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Kindertherapie & Coaching Jasna

   Stichting Schouder aan Schouder

   Hof van Arcadia

   Jody Schoolpsychologie

   Studio Stap

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Fier

   Praktijk Van der Zwaag

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Personal Care for You

   Kinderbijstand

   Subrosa

   Stichting Siriz

   Passend Begeleiden

   Cosis

   Team Keizer

   Sandra van der Stege

   Amannij - Zorg voor jou

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Factor 5 BV

   Cerato

   De Baander VOF

   Het Mosterdzaad

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting Community Support

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Activiteitencentrum de Brink

   Pi-groep Zorg

   Janette Kuipers coaching&advies

   CURA XL

   Jan Arends B.V.

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Speltherapie Louter Goud

   Meet BV

   La Luna Care zorg & welzijn

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   IN2-PSY

   Allerzorg

   De Zijlen

   MJD | Veerkracht Thuis

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Kernvisie Methode

   CBP Het Samenhuis

   Anouk Endeveld

   Explora instituut

   Molendrift

   Family Works B.V

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   GratefulCoaching

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Saul

   Martinizorg BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Aardema Thuiszorg

   Levéo Care / CareHouse

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   INTER-PSY

   Timpaan Support

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   A-MeZo

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Familysupporters B.V.

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   ZO! zorgoplossingen

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   MINDCARE Assen

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Fontis

   Madelies BV

   Het Behouden Huys

   IN2-PSY

   Omega Groep

   Praktijk S. Buma

   Praktijk van Dijk

   Molendrift

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Praktijk De Bongerd

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk Gravenburg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Factor 5 BV

   Praktijk Koekkoek

   Moodboost

   ProTalent

   Martinizorg BV

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Cedin

   Zorgbuurderij De Heemen

   Pi-groep Zorg

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Netwerkpsychologen

   De Kinderacademie Groningen

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Psy-praktijk Grootegast

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cosis

   Xperanza Nederland BV

   GGZ Friesland

   Treant Zorggroep

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Jan Arends B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Stichting Terwille

   Kinderbijstand

   Parlayan BV

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Transcare Pijn

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Fier

   Polyzoom

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Explora instituut

   Gradatim

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Drumpedagoog

   Basic Trust Noord

   Flevostate

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   ZorgClub

   IN2-PSY

   Timon

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Basic Trust Noord

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   GGZ Friesland

   Flevostate

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Polyzoom

   CBP Het Samenhuis

   Parlayan BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   MINDCARE Assen

   Netwerkpsychologen

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Moodboost

   Pi-groep Zorg

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Praktijk De Bongerd

   Stichting Terwille

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   INTER-PSY

   Molendrift

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Explora instituut

   Mentaal Beter Cure B.V.

   A-MeZo

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Treant Zorggroep

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Praktijk Fontis

   Martinizorg BV

   Transcare Pijn

   Cosis

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Kinderbijstand

   Praktijk Van der Zwaag

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Kind en Jeugd Centraal

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Praktijk S. Buma

   Factor 5 BV

   Jan Arends B.V.

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Xperanza Nederland BV

   Cedin

   Praktijk van Dijk

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Psy-praktijk Grootegast

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Fier

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Transcare Pijn

   Timpaan Support

   Het Behouden Huys

   Drumpedagoog

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kind en Jeugd Centraal

   Basic Trust Noord

   Madelies BV

   De Buurderij Balloo

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   De Familysupporters B.V.

   Accare

   Praktijk De Bongerd

   INTER-PSY

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Gradatim

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Kinderbijstand

   Praktijk van Dijk

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk S. Buma

   IN2-PSY

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   ZO! zorgoplossingen

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   GGZ Friesland

   Psy-praktijk Grootegast

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Parlayan BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Jan Arends B.V.

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Cosis

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Molendrift

   Polyzoom

   Xperanza Nederland BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   MINDCARE Assen

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk Van der Zwaag

   Flevostate

   Explora instituut

   CBP Het Samenhuis

   Moodboost

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Stichting Terwille

   Martinizorg BV

   Netwerkpsychologen

   Praktijk Koekkoek

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Jonx, onderdeel van Lentis

   ZorgClub

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jeugdhulp Friesland

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Cedin

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Fontis

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Praktijk Gravenburg

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Pi-groep Zorg

   Factor 5 BV

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Fier

   Praktijk S. Buma

   Pi-groep Zorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Parlayan BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   CBP Het Samenhuis

   De Familysupporters B.V.

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Polyzoom

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Molendrift

   Cedin

   Transcare Pijn

   Accare

   GGZ Friesland

   IN2-PSY

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Jan Arends B.V.

   Flevostate

   Stepwork Transgenderzorg

   INTER-PSY

   Stichting Terwille

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico's van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 á 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Kind en Jeugd Centraal

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk de Vaart

   INTER-PSY

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Jeugdhulp Friesland

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Pi-groep Zorg

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cosis

   Molendrift

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk S. Buma

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   IN2-PSY

   Jan Arends B.V.

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Fier

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Praktijk Gravenburg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Flevostate

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Martinizorg BV

   Polyzoom

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Praktijk van Dijk

   ProTalent

   MINDCARE Assen

   Accare

   Xperanza Nederland BV

   De Familysupporters B.V.

   GGZ Friesland

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk Van der Zwaag

   Basic Trust Noord

   ZO! zorgoplossingen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Het Behouden Huys

   Stichting Zorgboederij Feniks

   CBP Het Samenhuis

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Praktijk De Bongerd

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psy-praktijk Grootegast

   Factor 5 BV

   Kinderbijstand

   Yorneo

   Stichting Terwille

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Cedin

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Parlayan BV

   Netwerkpsychologen

   Psychologiepraktijk Veenstra

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Martinizorg BV

   Netwerkpsychologen

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Terwille

   Praktijk S. Buma

   Accare

   Flevostate

   GGZ Friesland

   INTER-PSY

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Familysupporters B.V.

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Molendrift

   Fier

   Factor 5 BV

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Pi-groep Zorg

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Het Behouden Huys

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   CBP Het Samenhuis

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Kinderbijstand

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Basic Trust Noord

   IN2-PSY

   Parlayan BV

   Cedin

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Jonx, onderdeel van Lentis

   ZO! zorgoplossingen

   Jeugdhulp Friesland

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     Jonx, onderdeel van Lentis

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Het Behouden Huys

     Samen Sterk Zorg B.V.

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Stichting de Trans

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     De Kinderacademie Groningen

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Stichting Terwille

     Praktijk Van der Zwaag

     IN2-PSY

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Focus-Jeugd en Gezin B.V.

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

     DZNN

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Psy-praktijk Grootegast

     Pi-groep Zorg

     Moodboost

     Kinderbijstand

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Kind en Jeugd Centraal

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Netwerkpsychologen

     Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

     De Familysupporters B.V.

     Praktijk Gravenburg

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Flevostate

     Treant Zorggroep

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Yes We Can Clinics

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Molendrift

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Stichting Schouder aan Schouder

     Praktijk S. Buma

     Jan Arends B.V.

     Jeugdhulp Friesland

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

     ZorgClub

     CBP Het Samenhuis

     Fier

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     MINDCARE Assen

     Omega Groep

     GGZ Friesland

     Factor 5 BV

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Yorneo

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Cedin

     Praktijk van Dijk

     Cosis

     Xperanza Nederland BV

     Martinizorg BV

     Parlayan BV

     Dyslexienetwerk Pento (onderdeel Stichting Pento)

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Praktijk Fontis

     ZO! zorgoplossingen

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Timpaan Support

     INTER-PSY

     ProTalent

     Explora instituut

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Jeugdhulp Friesland

     Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

     Kinderbijstand

     Flevostate

     Pi-groep Zorg

     Yorneo

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     GGZ Friesland

     MINDCARE Assen

     Cedin

     De Familysupporters B.V.

     Netwerkpsychologen

     Fier

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Cosis

     CBP Het Samenhuis

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     ZorgClub

     Saul

     MJD | Veerkracht Thuis

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     IN2-PSY

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Basic Trust Noord

     Molendrift

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Noorderkompas

  Dit product kan worden ingezet als kind(eren) dreigen uit huis te worden geplaatst of al uit huis zijn geplaatst en er inschat moet worden of ouders (weer) in staat zijn hun kinderen) gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien. Het wordt ambulant ingezet om het opgroeiperspectief het kind/ de kinderen te kunnen bepalen met als doel te komen tot het bepalen van een duurzaam opgroeiperspectief in relatie tot een mogelijke uithuisplaatsing van een kind, terugplaatsing naar huis, of het toewijzen van een kind aan één van de ouders.
  Dit product wordt ambulant ingezet. Indien de ouderschapsbeoordeling, mede met het oog op de veiligheid, niet ambulant kan worden ingezet kan worden overwogen het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname in te zetten.
  De ouderschapsbeoordeling betreft een nadere analyse van: de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige, de capaciteiten van de ouder(s)/verzorgers(s) om in die behoefte te voorzien en tot slot de invloed van gezins- en omgevingsfactoren op enerzijds de capaciteiten van de ouders en anderzijds de behoeften van het gezin. De veiligheid van de kinderen staat gedurende het gehele traject voorop en tijdens het gehele traject wordt de casusregisseur steeds actief betrokken.
  Dit product betreft bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Intake: beoordeling aanmelding en analyse van gezinssituatie en (on)mogelijkheden en in kaart brengen van reeds gemaakte veiligheidsafspraken;
  2. Opstellen van een plan om te komen tot rapportage en advies (zie 4) en planning van aanvaardbare termijnen waarbinnen de besluitvorming zou moeten plaatsvinden;
  3. Het in kaart brengen van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzicht van de ouder(s)/verzorgers(s) via procesdiagnostiek en via een gestandaardiseerd instrument als EAS of de AMBIANCE en daarbij beantwoording van de onderstaande vragen:
  • Wat is de ontwikkelingsbehoefte van het kind/de kinderen?
  • Wat zijn de zorgen ten aanzien van de veiligheid en de ontwikkeling van het kind en wat is hierbij de relatie met de krachten en beperkingen van de ouder(s)/verzorgers(s)?
  • Zijn ouder(s)/verzorgers(s) in staat om voldoende basisvoorwaarden in het gezin te creëren voor een gezonde fysieke en psychische, veilige en kansrijke ontwikkeling van de jeugdige? De professional weegt of de situatie rond de jeugdige als ‘goed genoeg’ te typeren is op onderdelen als gehechtheidrelatie, adequate verzorging, ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur, adequaat voorbeeldgedrag ouders etc. Bij de beoordeling van het ouderschap wordt de volgende tool gehanteerd: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/nji_wanneer_is_het_ouderschap_goed_genoeg_-_tool.pdf
  • Indien ouders niet in staat blijken aan deze voorwaarden te voldoen: zijn ouders leerbaar in hun ouderschap? Zo ja wat is er nodig om de basisvoorwaarden voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien bij deze ouder(s)/verzorgers(s) te realiseren?
  • Is (terug) plaatsing van het kind/ de kinderen naar ouder(s)/verzorgers(s) in het belang van het kind/de kinderen? Hoe zijn de gehechtheidsrelaties met belangrijke anderen als pleegouders?
  • Indien plaatsing bij ouders nog niet mogelijk is: wat is ervoor nodig is om dit wel te realiseren?
  4. Eindrapportage en advies: onderbouwde evaluatie van het ouderschap waarin duidelijkheid wordt gegeven over het opgroeiperspectief van de jeugdige(n) aan de hand van de evaluatie van bovengenoemde punten. Er wordt een afgewogen en gefundeerde advies uitgebracht of het kind/ de kinderen thuis kunnen (blijven) wonen en welke eventuele verdere ondersteuning of behandeling nodig wordt geacht. Dit advies wordt schriftelijk onderbouwd in een adviesrapport.
  In het rapport wordt weergegeven:
  • wat de vastgestelde risico’s en mogelijkheden zijn van ouder(s)/verzorgers(s) vanuit hun individuele problematiek ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind/ de kinderen;
  • een beschrijving van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzichte van ouder(s)/verzorgers(s) en andere belangrijke verzorgers als pleegouders
  • en de uitkomst van het afwegingsproces van de twee bovenstaande onderdelen.
  • Warme overdracht en organisatie/inzet van de eventuele benodigde vervolghulp.
  Let op:
  • Dit product betreft de ouderschapsbeoordeling uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet;
  • Dit product kan gestapeld worden met verschillende andere producten. Indicaties daarvoor kunnen op voorhand gezamenlijk afgegeven worden. Indien nodig kunnen deze afhankelijk van het verloop van het traject verzilverd worden.

  - Indien er meer (aanvullende) specialistische diagnostiek van alle gezinsleden noodzakelijk is om te kunnen komen tot zorgvuldige besluitvorming kan het product 45G02 Gezinsdiagnostiek worden ingezet.
  - Indien uit punt 3 blijkt dat er begeleiding/ behandeling nodig is om te kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden van ‘goed genoeg ouderschap’ worden er andere producten ingezet:
  Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een begeleidingstraject bestaande uit het aanleren van praktische vaardigheden en/of een dagritme wordt het product 45A04 Gezinsbegeleiding basis ingezet;
  - Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een behandeltraject op het verstoorde hechtingsgedrag bij kinderen dan dient hiervoor 52G02 Individuele behandeling specialistisch middel ingezet te worden;
  • Indien er specialistische psychiatrische behandeling van de ouder(s) nodig is, wordt deze bekostigd vanuit de Zvw.
  • De uitkomsten van het door een lokaal team of Gecertificeerde Instelling opgesteld (veiligheids)plan dient in deze werkwijze te worden meegenomen.
  • Er wordt tijdens het traject contact onderhouden verwijzers, met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.

  Doelgroep
  Gezinnen met één of meerdere kinderen van -9 mnd. tot 18 jaar, bij wie sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico's in de opvoedingscontext en waarbij de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind/ de kinderen dusdanig wordt/is bedreigd, dat een uithuisplaatsing is overwogen of reeds heeft plaatsgevonden. Veelal zijn er in de omgeving cumulatieve risico's bijvoorbeeld: armoede, alleenstaand ouderschap, problematische partnerrelatie, psychiatrische problematiek, middelenafhankelijkheid en/of verslaving, huisvestingsproblemen, klein netwerk, lage SES, laag cognitief vermogen, een geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld.
  Er zijn zorgen ten aanzien van de ontwikkeling en/of de veiligheid van minimaal één kind. Het kan daarbij gaan om kinderen met verstoord gehechtheidsgedrag, of die probleemgedrag laten zien waarbij men een problematische gehechtheidsrelatie vermoedt. Het kan ook gaan om in principe veilig gehechte kinderen bij wie, vanwege de complexe opgroeiomstandigheden, sprake is van ontwikkelingsrisico’s.

  De zorgen zijn niet dusdanig ernstig dat er een gezamenlijke opname is vereist. Indien de zorgen dusdanig zijn dat een opname is vereist wordt verwezen naar het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname.
  Aanbieders van dit product
     Kinderbijstand

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     TSN Thuiszorg

     Factor 5 BV

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18