Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Martinizorg BV

   Zorgbureau Embrace

   Kinderconsulent Groningen

   CURA XL

   Anders Thuis

   Aardema Thuiszorg

   Basishuis Kollum

   MINDCARE Assen

   Station Noord

   Personal Care for You

   Kinderbijstand

   Factor 5 BV

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Studio Stap

   Veerkracht Thuis MJD

   Saul BV

   Stichting Reik

   Zizo zorg VOF

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Het Mosterdzaad

   Flevostate

   Team 050

   Mij een Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   CBP Het Samenhuis

   Veni Etinam

   Netwerkpsychologen

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Omega Groep / Het Middelpunt

   De Kasparhoeve

   Back to Basic

   Jan Arends B.V.

   Ineke Keizer

   De unieke regenboog

   GratefulCoaching

   Stichting Community Support

   Gradatim

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Siriz

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Syncope

   De Zijlen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Ik ben een regenboog

   GGZ Friesland

   Cosis

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   INTER-PSY

   Stichting Jade

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Scauting en Coaching

   Tjeenz

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Xperanza Nederland BV

   Leerpraktijk Haren

   Stichting PettenZorg

   Stichting Prokino

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Parlayan

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Cedin

   Zorg Intens BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Praktijk Opvoedrijk

   Stichting Schouder aan Schouder

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Family Works

   VOF STIZ

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Jody Schoolpsychologie

   A-MeZo

   Coöperatie Stee 050

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Helios Solutions

   Allerzorg

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   De Zorgcoach B.V.

   Viverè Coaching BV

   UnLimiteD BV

   Cerato

   De Slingertuin v.o.f

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   UnLimiteD BV

   Stichting PettenZorg

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Saul BV

   Station Noord

   Stichting Reik

   Stichting Schouder aan Schouder

   Jan Arends B.V.

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Basic Trust Noord

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Viverè Coaching BV

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Stichting Prokino

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Basishuis Kollum

   Cosis

   Amannij - Zorg voor jou

   Family Works

   Bezig BV

   Madelies BV

   Ineke Keizer

   Flevostate

   Veni Etinam

   Parlayan

   De Zorgcoach B.V.

   Stichting Propeus

   GratefulCoaching

   Kinderconsulent Groningen

   Het Mosterdzaad

   Netwerkpsychologen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Zienn Jeugd

   Veerkracht Thuis MJD

   Zorg Intens BV

   Cedin

   De Familysupporters B.V.

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Mij een Zorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Xperanza Nederland BV

   GGZ Friesland

   Stichting Siriz

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Coöperatie Stee 050

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   IN2-PSY

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Jade

   MINDCARE Assen

   Studio Stap

   Helios Solutions

   A-MeZo

   CBP Het Samenhuis

   De Zijlen

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Zorgbureau Embrace

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Community Support

   Personal Care for You

   Molendrift

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Syncope

   ProTalent

   INTER-PSY

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Kijk vooruit VOF

   ZorgClub

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Jody Schoolpsychologie

   VOF STIZ

   Statera Jeugd en Gezin

   Hof van Arcadia

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Kinderbijstand

   De unieke regenboog

   Martinizorg BV

   Aardema Thuiszorg

   Factor 5 BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   CURA XL

   Leerpraktijk Haren

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Helios Solutions

   Yorneo

   Horizon begeleiding

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Martinizorg BV

   Xperanza Nederland BV

   Cedin

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Het Kopland

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   INTER-PSY

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Personal Care for You

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Kinderbijstand

   Noorderkompas

   UnLimiteD BV

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   MINDCARE Assen

   Praktijk S. Buma

   Viverè Coaching BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   MEE Groningen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Schouder aan Schouder

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Praktijk de Toverlantaarn

   Comfortzorg Contracten B.V.

   CURA XL

   Syncope

   Molendrift

   Praktijk Opvoedrijk

   Basic Trust Noord

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Station Noord

   Saul BV

   ZorgClub

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   CBP Het Samenhuis

   A-MeZo

   Studio Stap

   Veerkracht Thuis MJD

   Timon

   Family Works

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   ProTalent

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Netwerkpsychologen

   GratefulCoaching

   Basishuis Kollum

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Community Support

   Zizo zorg VOF

   Factor 5 BV

   Sandra van der Stege

   Veni Etinam

   De Zorgcoach B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Jeugdhulp Friesland

   Zorgbuurderij De Heemen

   Amannij - Zorg voor jou

   Polyzoom

   Flevostate

   Hof van Arcadia

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Anouk Endeveld

   Zorgbureau Embrace

   Jan Arends B.V.

   Stichting Reik

   IederZijnWerk Ambulant BV

   De Zijlen

   Ineke Keizer

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Madelies BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Fier

   GGZ Friesland

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Zorg Intens BV

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Kleurspel

   Parlayan

   Allerzorg

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   IN2-PSY

   Cosis

   De unieke regenboog

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Pi-groep Zorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Tjeenz

   Jody Schoolpsychologie

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Het Mosterdzaad

   Stepwork Transgenderzorg

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting Prokino

   Ik ben een regenboog

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Vlindervol

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Cedin

   Pi-groep Zorg

   ZorgClub

   Jonx, onderdeel van Lentis

   IN2-PSY

   Factor 5 BV

   Explora instituut

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   GGZ Friesland

   Molendrift

   Fier

   Flevostate

   Stichting Reik

   Netwerkpsychologen

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   CBP Het Samenhuis

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Kinderbijstand

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk Van der Zwaag

   Polyzoom

   Zorgbureau Embrace

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   INTER-PSY

   Xperanza Nederland BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Cosis

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Het Kopland

   Xperanza Nederland BV

   Hof van Arcadia

   Veerkracht Thuis MJD

   Anders Thuis

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Kinderbijstand

   Meet BV

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Stichting Community Support

   Stichting Schouder aan Schouder

   Stichting Propeus

   CBP Het Samenhuis

   Scauting en Coaching

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   GratefulCoaching

   Saul BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Team 050

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Ik ben een regenboog

   VOF STIZ

   Wonen met Zorg BV.

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Zorgbureau Embrace

   Zorggroep Stad en Ommeland

   De Zorgcoach B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   De Baander VOF

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Ko-Bus

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Parlayan

   Kinderconsulent Groningen

   Stichting BEZINN

   Keuningshof BV

   Stichting Prokino

   Zorg Anders BV

   La Luna Care zorg & welzijn

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Jody Schoolpsychologie

   Coöperatie Stee 050

   De Beukenhorst BV

   Cedin

   Pi-groep Zorg

   La Hacienda

   ZorgClub

   KEI, educatie met zorg

   Veni Etinam

   Activiteitencentrum de Brink

   Subrosa

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Stichting Schouder aan Schouder

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Het Kopland

   Kind en Jeugd Centraal

   Xperanza Nederland BV

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Veerkracht Thuis MJD

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Cosis

   Vlindervol

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Activiteitencentrum de Brink

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Levéo Care / CareHouse

   Meet BV

   ZorgClub

   De Baander VOF

   KEI, educatie met zorg

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Jody Schoolpsychologie

   Cedin

   Praktijk de Toverlantaarn

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Anders Thuis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Prokino

   Stichting Werkpro

   Hof van Arcadia

   Horizon begeleiding

   Anouk Endeveld

   Zorgbureau Embrace

   Kinderbijstand

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   MINDCARE Assen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Veni Etinam

   Zorg Anders BV

   GGZ Friesland

   Subrosa

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Saul BV

   INTER-PSY

   Kleurspel

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Pi-groep Zorg

   Zorgbuurderij De Heemen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Omega Groep / Het Middelpunt

   MEE Groningen

   Ik ben een regenboog

   De Beukenhorst BV

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Zorggroep Stad en Ommeland

   IN2-PSY

   CBP Het Samenhuis

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Reik

   Parlayan

   Fier

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Madelies BV

   Personal Care for You

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Hof van Arcadia

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Martinizorg BV

   Helios Solutions

   Back to Basic

   Stichting Community Support

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Jan Arends B.V.

   De Kasparhoeve

   De unieke regenboog

   Tjeenz

   De Baander VOF

   Veni Etinam

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   INTER-PSY

   Coöperatie Stee 050

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Zorg Intens BV

   Psychologen Team Groningen

   Netwerkpsychologen

   Stichting BEZINN

   Viverè Coaching BV

   Allerzorg

   Stichting Terwille

   Anders Thuis

   Veerkracht Thuis MJD

   Xperanza Nederland BV

   Keuningshof BV

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Ambulante hulpverlening Groningen

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stepwork Transgenderzorg

   Zizo zorg VOF

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Subrosa

   Meet BV

   Cosis

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Stichting Laiverds

   CBP Het Samenhuis

   Aardema Thuiszorg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Statera Jeugd en Gezin

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Saul BV

   Levéo Care / CareHouse

   CURA XL

   Scauting en Coaching

   Ineke Keizer

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Leerpraktijk Haren

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Jade

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   UnLimiteD BV

   Flevostate

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Speltheraphie Louter Gout

   Logeerhuis Heerenveen

   Family Works

   Stichting Philadelphia Zorg

   Ko-Bus

   Zorg Anders BV

   Kinderconsulent Groningen

   Studio Stap

   Music4You

   Hoeve Paradij

   Syncope

   Stichting Siriz

   Praktijk Van der Zwaag

   Zorgbuurderij De Heemen

   Team 050

   De Familysupporters B.V.

   Zorgbureau Embrace

   Station Noord

   La Hacienda

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Activiteitencentrum de Brink

   Pi-groep Zorg

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   De Zorgcoach B.V.

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Kindercoachpraktijk LeerSaam

   Stichting de Buffelaar

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Passend Begeleiden

   VOF STIZ

   ZorgClub

   La Luna Care zorg & welzijn

   Stichting Prokino

   Jody Schoolpsychologie

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   De Zijlen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Personal Care for You

   Stichting Schouder aan Schouder

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Parlayan

   Stichting Propeus

   GratefulCoaching

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   MINDCARE Assen

   De Beukenhorst BV

   Wonen met Zorg BV.

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   KEI, educatie met zorg

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Het Mosterdzaad

   Cerato

   Stichting Klein Voorhout

   Ik ben een regenboog

   Gradatim

   Cedin

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Zorgboerderij Vossenburght

   Basishuis Kollum

   Factor 5 BV

   Kinderbijstand

   Stichting PettenZorg

   A-MeZo

   Stichting Koninklijke Visio

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Amannij - Zorg voor jou

   De Buurderij Balloo

   Mij een Zorg

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   De Kasparhoeve

   Gradatim

   Stichting Community Support

   Zorg Intens BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Zorgbureau Embrace

   De Slingertuin v.o.f

   Veni Etinam

   Zorg Anders BV

   Horizon begeleiding

   Hof van Arcadia

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Jan Arends B.V.

   Factor 5 BV

   Ik ben Ik!

   Jeugdhulp Friesland

   De Familysupporters B.V.

   Kernvisie Methode

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   KEI, educatie met zorg

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Reik

   Passend Begeleiden

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Syncope

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Activiteitencentrum de Brink

   Subrosa

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Praktijk de Toverlantaarn

   Drumpedagoog

   Overstag Uitvoering

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   La Hacienda

   Tjeenz

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Fier

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Statera Jeugd en Gezin

   Amannij - Zorg voor jou

   Stepwork Transgenderzorg

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Praktijk Van der Zwaag

   Flevostate

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Sandra van der Stege

   Levéo Care / CareHouse

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Timon

   Leerpraktijk Haren

   Pi-groep Zorg

   ZorgClub

   Stichting Prokino

   Xperanza Nederland BV

   Molendrift

   Allerzorg

   Studio Stap

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   De Buurderij Balloo

   De unieke regenboog

   Station Noord

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Terwille

   CBP Het Samenhuis

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Jody Schoolpsychologie

   Cedin

   Coöperatie Stee 050

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Het Kopland

   La Luna Care zorg & welzijn

   CURA XL

   IederZijnWerk Ambulant BV

   De Beukenhorst BV

   Helios Solutions

   Anouk Endeveld

   Stichting Werkpro

   INTER-PSY

   Stichting Propeus

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Praktijk Nuver

   Het Mosterdzaad

   MEE Groningen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   De Zorgcoach B.V.

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Viverè Coaching BV

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Parlayan

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Cerato

   Zizo zorg VOF

   Psychologen Team Groningen

   IN2-PSY

   De Baander VOF

   Cosis

   Speltheraphie Louter Gout

   Kleurspel

   Team 050

   MINDCARE Assen

   Family Works

   A-MeZo

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Siriz

   Veerkracht Thuis MJD

   Zorgbuurderij De Heemen

   Saul BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Netwerkpsychologen

   Ik ben een regenboog

   Meet BV

   GratefulCoaching

   Aardema Thuiszorg

   Basishuis Kollum

   De Zijlen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Explora instituut

   Kinderbijstand

   Ineke Keizer

   Personal Care for You

   UnLimiteD BV

   Martinizorg BV

   Stichting BEZINN

   Janette Kuipers coaching&advies

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Stichting Schouder aan Schouder

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Praktijk S. Buma

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Personal Care for You

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Gradatim

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Molendrift

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Praktijk Van der Zwaag

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Fier

   Netwerkpsychologen

   Praktijk van Dijk

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Stichting Reik

   Flevostate

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Drumpedagoog

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Madelies BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Polyzoom

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   INTER-PSY

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   IN2-PSY

   Treant Zorggroep

   ZO! zorgoplossingen

   Explora instituut

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   GGZ Friesland

   Moodboost

   MINDCARE Assen

   A-MeZo

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Jan Arends B.V.

   Basic Trust Noord

   Martinizorg BV

   ZorgClub

   Kinderbijstand

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk Koekkoek

   Transcare Pijn

   Psychologen Team Groningen

   Factor 5 BV

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Cedin

   Cosis

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Praktijk De Bongerd

   Het Behouden Huys

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Fontis

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Stichting Terwille

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Samen Sterk Zorg B.V.

   PP Uniek

   Vlindervol

   Pi-groep Zorg

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Moodboost

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   De Familysupporters B.V.

   Basic Trust Noord

   Polyzoom

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Treant Zorggroep

   Praktijk Gravenburg

   IN2-PSY

   Pi-groep Zorg

   MINDCARE Assen

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   ZorgClub

   Molendrift

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Cosis

   Martinizorg BV

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk S. Buma

   Factor 5 BV

   Transcare Pijn

   Timon

   Stichting Terwille

   Leerpraktijk Haren

   INTER-PSY

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk Fontis

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   GGZ Friesland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Vlindervol

   Zorgbuurderij De Heemen

   PP Uniek

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Xperanza Nederland BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk van Dijk

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Explora instituut

   CBP Het Samenhuis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Personal Care for You

   Kinderbijstand

   Jan Arends B.V.

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Cedin

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Netwerkpsychologen

   Praktijk De Bongerd

   Psy-praktijk Grootegast

   Flevostate

   A-MeZo

   Stichting Reik

   Praktijk Van der Zwaag

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Het Behouden Huys

   Psy-praktijk Grootegast

   ZO! zorgoplossingen

   Martinizorg BV

   CBP Het Samenhuis

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Jan Arends B.V.

   Praktijk S. Buma

   Xperanza Nederland BV

   ZorgClub

   IN2-PSY

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Pi-groep Zorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Fontis

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Terwille

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Netwerkpsychologen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   MINDCARE Assen

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Factor 5 BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Leerpraktijk Haren

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Kinderbijstand

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Polyzoom

   GGZ Friesland

   Personal Care for You

   Molendrift

   Fier

   Cosis

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Gradatim

   De Buurderij Balloo

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Stichting Reik

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   PP Uniek

   Praktijk Gravenburg

   Psychologen Team Groningen

   Transcare Pijn

   Flevostate

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk Koekkoek

   De Familysupporters B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Vlindervol

   Jeugdhulp Friesland

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Basic Trust Noord

   Madelies BV

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Kind en Jeugd Centraal

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk van Dijk

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Cedin

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Moodboost

   Explora instituut

   Drumpedagoog

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   INTER-PSY

   Accare

   Stichting Zorgboederij Feniks

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Jonx, onderdeel van Lentis

   Accare

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Pi-groep Zorg

   Stichting Zorgboederij Feniks

   CBP Het Samenhuis

   Praktijk S. Buma

   Personal Care for You

   GGZ Friesland

   Molendrift

   Stichting Reik

   Polyzoom

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Transcare Pijn

   Cedin

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Stichting Terwille

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Flevostate

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Jan Arends B.V.

   Stepwork Transgenderzorg

   Fier

   INTER-PSY

   De Familysupporters B.V.

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Praktijk S. Buma

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Cedin

   Personal Care for You

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   PP Uniek

   Factor 5 BV

   INTER-PSY

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   GGZ Friesland

   Netwerkpsychologen

   ZO! zorgoplossingen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   IN2-PSY

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Fier

   Martinizorg BV

   Flevostate

   CBP Het Samenhuis

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Polyzoom

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Stichting Terwille

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk de Vaart

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   De Familysupporters B.V.

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Yorneo

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Jan Arends B.V.

   Het Behouden Huys

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Kinderbijstand

   Kind en Jeugd Centraal

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Xperanza Nederland BV

   Accare

   Praktijk van Dijk

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Molendrift

   Pi-groep Zorg

   Praktijk Gravenburg

   Basic Trust Noord

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Psy-praktijk Grootegast

   Jeugdhulp Friesland

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   MINDCARE Assen

   Praktijk De Bongerd

   Stichting Reik

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Cedin

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Pi-groep Zorg

   Het Behouden Huys

   De Familysupporters B.V.

   Stichting Reik

   IN2-PSY

   Accare

   GGZ Friesland

   Fier

   Kinderbijstand

   Praktijk S. Buma

   Martinizorg BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Factor 5 BV

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   ZO! zorgoplossingen

   MINDCARE Assen

   Xperanza Nederland BV

   INTER-PSY

   Stichting Terwille

   CBP Het Samenhuis

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Molendrift

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Personal Care for You

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Netwerkpsychologen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Flevostate

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Jeugdhulp Friesland

   Basic Trust Noord

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     Samen Sterk Zorg B.V.

     Praktijk van Dijk

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Explora instituut

     Molendrift

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Focus-Jeugd & Gezin B.V.

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     ZO! zorgoplossingen

     Jan Arends B.V.

     Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Omega Groep / Het Middelpunt

     Cedin

     GGZ Friesland

     Praktijk Gravenburg

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     De Familysupporters B.V.

     Yes We Can Clinics

     Cosis

     Yorneo

     IN2-PSY

     Kind en Jeugd Centraal

     Praktijk Fontis

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Kinderbijstand

     Praktijk Van der Zwaag

     De Kinderacademie Groningen

     Flevostate

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Praktijk S. Buma

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     MINDCARE Assen

     Timpaan Support

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Psychologen Team Groningen

     Vlindervol

     Treant Zorggroep

     Pi-groep Zorg

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Fier

     Xperanza Nederland BV

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Moodboost

     Netwerkpsychologen

     DZNN

     Stichting de Trans

     CBP Het Samenhuis

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Factor 5 BV

     Personal Care for You

     Stichting Reik

     Martinizorg BV

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     INTER-PSY

     Psy-praktijk Grootegast

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Het Behouden Huys

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Stichting Terwille

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     ZorgClub

     Jeugdhulp Friesland

     PP Uniek

     Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

     Psychologenpraktijk de Vaart

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Yorneo

     Pi-groep Zorg

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Kinderbijstand

     Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

     Netwerkpsychologen

     Fier

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     De Familysupporters B.V.

     Molendrift

     Stichting Reik

     CBP Het Samenhuis

     IN2-PSY

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Flevostate

     MINDCARE Assen

     Jeugdhulp Friesland

     Veerkracht Thuis MJD

     Basic Trust Noord

     ZorgClub

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Cedin

     Noorderkompas

     Saul BV

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     GGZ Friesland

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18