Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Stichting Prokino

   Back to Basic Groningen

   Personal Care for You

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   GGZ Friesland

   Kinderbijstand

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Reik

   Studio Stap

   Mij een Zorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   UnLimiteD BV

   Kinderconsulent Groningen

   Aardema Thuiszorg

   Family Works

   Coöperatie Stee 050

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Van der Zwaag

   De Zijlen

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Zorgbureau Embrace

   Team 050

   Allerzorg

   Cerato

   Basishuis Kollum

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Ik ben een regenboog

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   VOF STIZ

   Zorgbuurderij De Heemen

   Praktijk Opvoedrijk

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting PettenZorg

   Saul BV

   Viverè Coaching BV

   Tjeenz

   Flevostate

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Factor 5 BV

   De unieke regenboog

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   De Slingertuin v.o.f

   A-MeZo

   Cedin

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Jade

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Community Support

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Omega Groep

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Het Mosterdzaad

   CURA XL

   Xperanza Nederland BV

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   MINDCARE Assen

   Scauting en Coaching

   GratefulCoaching

   De Kasparhoeve

   Martinizorg BV

   Station Noord

   Parlayan BV

   Veerkracht Thuis MJD

   Anders Thuis

   Gradatim

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Zorg Intens BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jan Arends B.V.

   Helios Solutions

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Netwerkpsychologen

   Cosis

   INTER-PSY

   Syncope

   Stichting Siriz

   Team Keizer

   Jody Schoolpsychologie

   Amannij - Zorg voor jou

   Veni Etinam

   ZorgClub

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   CBP Het Samenhuis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Zizo zorg

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   INTER-PSY

   Basishuis Kollum

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   A-MeZo

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Coöperatie Stee 050

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Madelies BV

   Basic Trust Noord

   Flevostate

   MINDCARE Assen

   Stichting Jade

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Cosis

   Mij een Zorg

   Hof van Arcadia

   Stichting Prokino

   Omega Groep

   Jan Arends B.V.

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   UnLimiteD BV

   IN2-PSY

   Stichting Schouder aan Schouder

   GGZ Friesland

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   CBP Het Samenhuis

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kinderbijstand

   Team Keizer

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   De Familysupporters B.V.

   Zorgbureau Embrace

   ProTalent

   Stichting Zienn Jeugd

   Helios Solutions

   Xperanza Nederland BV

   Bezig BV

   Personal Care for You

   Studio Stap

   Parlayan BV

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   CURA XL

   Amannij - Zorg voor jou

   Saul BV

   GratefulCoaching

   Veerkracht Thuis MJD

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Station Noord

   VOF STIZ

   Statera Jeugd en Gezin

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Jody Schoolpsychologie

   Veni Etinam

   Netwerkpsychologen

   Viverè Coaching BV

   Aardema Thuiszorg

   ZorgClub

   Syncope

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Het Mosterdzaad

   Stichting Reik

   Molendrift

   Kinderconsulent Groningen

   Martinizorg BV

   Family Works

   Stichting Community Support

   Factor 5 BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Stichting Siriz

   De unieke regenboog

   Cedin

   Stichting PettenZorg

   De Zijlen

   Zorg Intens BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Kijk vooruit VOF

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Flevostate

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Praktijk S. Buma

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Horizon begeleiding

   Zorgbureau Embrace

   A-MeZo

   Madelies BV

   Molendrift

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Basishuis Kollum

   Sandra van der Stege

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Family Works

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Community Support

   De unieke regenboog

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Viverè Coaching BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Kinderbijstand

   IN2-PSY

   Studio Stap

   Parlayan BV

   Tjeenz

   MEE Groningen

   GGZ Friesland

   Stichting Het Kopland

   Helios Solutions

   Noorderkompas

   Zizo zorg

   Veni Etinam

   Yorneo

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Polyzoom

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   INTER-PSY

   Ik ben een regenboog

   Cosis

   De Zijlen

   Zorg Intens BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Jody Schoolpsychologie

   Pi-groep Zorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   Factor 5 BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Netwerkpsychologen

   Veerkracht Thuis MJD

   Omega Groep

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Basic Trust Noord

   Timon

   De Familysupporters B.V.

   Team Keizer

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Praktijk Van der Zwaag

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Amannij - Zorg voor jou

   MINDCARE Assen

   Het Mosterdzaad

   Saul BV

   Station Noord

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Stichting Reik

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Personal Care for You

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Anouk Endeveld

   Fier

   ProTalent

   Kleurspel

   CBP Het Samenhuis

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk de Toverlantaarn

   CURA XL

   Stichting Prokino

   Jeugdhulp Friesland

   GratefulCoaching

   Hof van Arcadia

   Xperanza Nederland BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Syncope

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Aardema Thuiszorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Martinizorg BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Jan Arends B.V.

   Allerzorg

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Praktijk Opvoedrijk

   Cedin

   UnLimiteD BV

   Stepwork Transgenderzorg

   Zorgbuurderij De Heemen

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   ZorgClub

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Jonx, onderdeel van Lentis

   INTER-PSY

   IN2-PSY

   Factor 5 BV

   Cedin

   Cosis

   Netwerkpsychologen

   Fier

   Kinderbijstand

   ZorgClub

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorgbureau Embrace

   Vlindervol

   Polyzoom

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   GGZ Friesland

   Explora instituut

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Flevostate

   Pi-groep Zorg

   Praktijk Van der Zwaag

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Molendrift

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Reik

   CBP Het Samenhuis

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Jody Schoolpsychologie

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorgbureau Embrace

   Kinderconsulent Groningen

   Ko-Bus

   Stichting Community Support

   Zorgbuurderij De Heemen

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Anders Thuis

   Xperanza Nederland BV

   Scauting en Coaching

   Stichting BEZINN

   Subrosa

   De Beukenhorst BV

   ZorgClub

   La Luna Care zorg & welzijn

   Cedin

   Veerkracht Thuis MJD

   Veni Etinam

   Pi-groep Zorg

   Zorggroep Stad en Ommeland

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Activiteitencentrum de Brink

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Ik ben een regenboog

   CBP Het Samenhuis

   Omega Groep

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Team 050

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Parlayan BV

   Keuningshof BV

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De Baander VOF

   Saul BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Coöperatie Stee 050

   KEI, educatie met zorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   Stichting Het Kopland

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Kinderbijstand

   La Hacienda

   Meet BV

   GratefulCoaching

   Hof van Arcadia

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   VOF STIZ

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Wonen met Zorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Prokino

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Madelies BV

   Anders Thuis

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Personal Care for You

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Prokino

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Het Kopland

   Zorgbureau Embrace

   De Baander VOF

   Pi-groep Zorg

   Subrosa

   IederZijnWerk Ambulant BV

   MINDCARE Assen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Jody Schoolpsychologie

   Ik ben een regenboog

   Kleurspel

   ZorgClub

   Activiteitencentrum de Brink

   Xperanza Nederland BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   MEE Groningen

   Praktijk Van der Zwaag

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Stichting Werkpro

   Fier

   Kind en Jeugd Centraal

   Veerkracht Thuis MJD

   Parlayan BV

   GGZ Friesland

   Stichting Reik

   Cedin

   Levéo Care / CareHouse

   Saul BV

   Cosis

   Praktijk de Toverlantaarn

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Hof van Arcadia

   IN2-PSY

   Kinderbijstand

   Horizon begeleiding

   Anouk Endeveld

   Meet BV

   KEI, educatie met zorg

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Veni Etinam

   Zorgbuurderij De Heemen

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   INTER-PSY

   Omega Groep

   Stichting Schouder aan Schouder

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Vlindervol

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   De Beukenhorst BV

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   GratefulCoaching

   CBP Het Samenhuis

   Studio Stap

   VOF STIZ

   La Luna Care zorg & welzijn

   Jan Arends B.V.

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting de Buffelaar

   De Familysupporters B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   La Hacienda

   Allerzorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Gradatim

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Cosis

   Martinizorg BV

   Stepwork Transgenderzorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Xperanza Nederland BV

   Team 050

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Syncope

   Family Works

   A-MeZo

   Kindercoachpraktijk LeerSaam

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Schouder aan Schouder

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting Siriz

   Stichting Terwille

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   De Buurderij Balloo

   Stichting Klein Voorhout

   Cedin

   Hof van Arcadia

   Aardema Thuiszorg

   Coöperatie Stee 050

   Team Keizer

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   UnLimiteD BV

   CURA XL

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting BEZINN

   Personal Care for You

   De Slingertuin v.o.f

   Zorgboerderij Vossenburght

   Ik ben een regenboog

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Koninklijke Visio

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Kinderconsulent Groningen

   Activiteitencentrum de Brink

   INTER-PSY

   Het Mosterdzaad

   Pi-groep Zorg

   Subrosa

   Zorg Intens BV

   De Baander VOF

   Stichting Philadelphia Zorg

   KEI, educatie met zorg

   Helios Solutions

   Amannij - Zorg voor jou

   Hoeve Paradij

   IederZijnWerk Ambulant BV

   De Beukenhorst BV

   Cerato

   Station Noord

   Speltherapie Louter Goud

   Tjeenz

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Anders Thuis

   Zorgbureau Embrace

   Zorg Anders BV

   Passend Begeleiden

   Factor 5 BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   De unieke regenboog

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Veni Etinam

   Flevostate

   Music4You

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Basishuis Kollum

   Veerkracht Thuis MJD

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   De Zijlen

   Statera Jeugd en Gezin

   Viverè Coaching BV

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Stichting Jade

   Netwerkpsychologen

   Meet BV

   MINDCARE Assen

   Scauting en Coaching

   Zorggroep Stad en Ommeland

   ZorgClub

   Kinderbijstand

   Zizo zorg

   Mij een Zorg

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Wonen met Zorg

   Stichting PettenZorg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Omega Groep

   Keuningshof BV

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Back to Basic Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Prokino

   Logeerhuis Heerenveen

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Stichting Community Support

   Parlayan BV

   De Kasparhoeve

   Ko-Bus

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Saul BV

   Levéo Care / CareHouse

   Stichting Laiverds

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Helios Solutions

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Team 050

   Levéo Care / CareHouse

   Zorg Intens BV

   Allerzorg

   MEE Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De Baander VOF

   Zorg Anders BV

   Viverè Coaching BV

   Coöperatie Stee 050

   Cedin

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Factor 5 BV

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting Terwille

   Zorgbuurderij De Heemen

   INTER-PSY

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Studio Stap

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Community Support

   Saul BV

   Martinizorg BV

   Basishuis Kollum

   Janette Kuipers coaching&advies

   Sandra van der Stege

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Zizo zorg

   De Zijlen

   Parlayan BV

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Activiteitencentrum de Brink

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Schouder aan Schouder

   Stichting Siriz

   ZorgClub

   La Hacienda

   Statera Jeugd en Gezin

   Stichting Reik

   Amannij - Zorg voor jou

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   De Buurderij Balloo

   De Beukenhorst BV

   Ambulante hulpverlening Groningen

   De Kasparhoeve

   Speltherapie Louter Goud

   Psychologenpraktijk de Vaart

   CURA XL

   De Familysupporters B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Anouk Endeveld

   Praktijk Van der Zwaag

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Stichting Het Kopland

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Personal Care for You

   Fier

   Horizon begeleiding

   Kinderbijstand

   KEI, educatie met zorg

   UnLimiteD BV

   MINDCARE Assen

   Stichting Prokino

   Praktijk de Toverlantaarn

   CBP Het Samenhuis

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Xperanza Nederland BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting BEZINN

   Gradatim

   Stichting Werkpro

   Timon

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   A-MeZo

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Molendrift

   Jeugdhulp Friesland

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Slingertuin v.o.f

   Cerato

   Hof van Arcadia

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Overstag Uitvoering

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Veerkracht Thuis MJD

   Tjeenz

   Kernvisie Methode

   Flevostate

   Netwerkpsychologen

   GratefulCoaching

   Praktijk Nuver

   Het Mosterdzaad

   Syncope

   Station Noord

   Drumpedagoog

   Family Works

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Pi-groep Zorg

   Veni Etinam

   Ik ben een regenboog

   La Luna Care zorg & welzijn

   Passend Begeleiden

   IN2-PSY

   Jan Arends B.V.

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Meet BV

   Team Keizer

   Cosis

   Explora instituut

   Kleurspel

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Zorgbureau Embrace

   De unieke regenboog

   Subrosa

   Jody Schoolpsychologie

   Omega Groep

   Ik ben Ik!

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Polyzoom

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Martinizorg BV

   Praktijk van Dijk

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Gradatim

   Explora instituut

   Praktijk Gravenburg

   Vlindervol

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Xperanza Nederland BV

   Cedin

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Kinderbijstand

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Pi-groep Zorg

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Stichting Reik

   GGZ Friesland

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk Fontis

   IN2-PSY

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Moodboost

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Praktijk Van der Zwaag

   De Familysupporters B.V.

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Drumpedagoog

   Praktijk Koekkoek

   MINDCARE Assen

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Zorgbuurderij De Heemen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Madelies BV

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Transcare Pijn

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Kind en Jeugd Centraal

   Treant Zorggroep

   Praktijk S. Buma

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk De Bongerd

   Cosis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Basic Trust Noord

   A-MeZo

   INTER-PSY

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Het Behouden Huys

   Psychologenpraktijk de Vaart

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Jan Arends B.V.

   Molendrift

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Stichting Terwille

   Netwerkpsychologen

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   ZO! zorgoplossingen

   Factor 5 BV

   Omega Groep

   Flevostate

   Psy-praktijk Grootegast

   ZorgClub

   Fier

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Molendrift

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Stichting Reik

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   CBP Het Samenhuis

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Flevostate

   Praktijk Van der Zwaag

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Cosis

   Factor 5 BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Pi-groep Zorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Treant Zorggroep

   INTER-PSY

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Explora instituut

   Kinderbijstand

   Polyzoom

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   GGZ Friesland

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Gravenburg

   Vlindervol

   Cedin

   Praktijk van Dijk

   Kind en Jeugd Centraal

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Transcare Pijn

   Praktijk Fontis

   Timon

   A-MeZo

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Stichting Terwille

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   ZorgClub

   Psy-praktijk Grootegast

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Netwerkpsychologen

   Basic Trust Noord

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk S. Buma

   Xperanza Nederland BV

   Martinizorg BV

   Moodboost

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk De Bongerd

   Jan Arends B.V.

   IN2-PSY

   Zorgbuurderij De Heemen

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   MINDCARE Assen

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Madelies BV

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   IN2-PSY

   Praktijk Gravenburg

   CBP Het Samenhuis

   Praktijk Koekkoek

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Praktijk Van der Zwaag

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   GGZ Friesland

   Transcare Pijn

   Praktijk De Bongerd

   Psychologenpraktijk de Vaart

   MINDCARE Assen

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Polyzoom

   Fier

   De Familysupporters B.V.

   Kind en Jeugd Centraal

   Martinizorg BV

   Xperanza Nederland BV

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk van Dijk

   Stichting Terwille

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Kinderbijstand

   Cedin

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Cosis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Basic Trust Noord

   De Buurderij Balloo

   Jeugdhulp Friesland

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Drumpedagoog

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Molendrift

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Factor 5 BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Gradatim

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Netwerkpsychologen

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Praktijk Fontis

   Moodboost

   Praktijk S. Buma

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Explora instituut

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Flevostate

   ZO! zorgoplossingen

   Stichting Reik

   Accare

   ZorgClub

   Vlindervol

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Het Behouden Huys

   Pi-groep Zorg

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Jan Arends B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   INTER-PSY

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Accare

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting Terwille

   CBP Het Samenhuis

   INTER-PSY

   Polyzoom

   Stichting Reik

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Stepwork Transgenderzorg

   De Familysupporters B.V.

   Cedin

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk S. Buma

   Transcare Pijn

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Jonx, onderdeel van Lentis

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   GGZ Friesland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Jan Arends B.V.

   Flevostate

   Pi-groep Zorg

   Molendrift

   Fier

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Jan Arends B.V.

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Basic Trust Noord

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Terwille

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Molendrift

   Xperanza Nederland BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Cedin

   Praktijk De Bongerd

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Factor 5 BV

   Fier

   Kinderbijstand

   IN2-PSY

   MINDCARE Assen

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Stichting Reik

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Jeugdhulp Friesland

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk van Dijk

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   GGZ Friesland

   Accare

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Martinizorg BV

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Pi-groep Zorg

   Polyzoom

   Psy-praktijk Grootegast

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Psychologenpraktijk de Vaart

   ZorgClub

   INTER-PSY

   Flevostate

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Kind en Jeugd Centraal

   Netwerkpsychologen

   Yorneo

   Praktijk S. Buma

   CBP Het Samenhuis

   Het Behouden Huys

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Samen Sterk Zorg B.V.

   Basic Trust Noord

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Netwerkpsychologen

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Flevostate

   Stichting Reik

   Praktijk S. Buma

   IN2-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   GGZ Friesland

   Factor 5 BV

   Martinizorg BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Jeugdhulp Friesland

   De Familysupporters B.V.

   Fier

   Stichting Terwille

   Jonx, onderdeel van Lentis

   INTER-PSY

   CBP Het Samenhuis

   Accare

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Molendrift

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   ZO! zorgoplossingen

   MINDCARE Assen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Xperanza Nederland BV

   Cedin

   Kinderbijstand

   Pi-groep Zorg

   Het Behouden Huys

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     ZO! zorgoplossingen

     Martinizorg BV

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Omega Groep

     Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Treant Zorggroep

     Stichting de Trans

     De Familysupporters B.V.

     MINDCARE Assen

     Vlindervol

     Xperanza Nederland BV

     Jan Arends B.V.

     Jeugdhulp Friesland

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Timpaan Support

     Kinderbijstand

     Samen Sterk Zorg B.V.

     Cosis

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Kind en Jeugd Centraal

     De Kinderacademie Groningen

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Pi-groep Zorg

     ZorgClub

     Praktijk van Dijk

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     Explora instituut

     Focus-Jeugd en Gezin B.V.

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Moodboost

     DZNN

     GGZ Friesland

     Praktijk Fontis

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Factor 5 BV

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Het Behouden Huys

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Yorneo

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Stichting Reik

     PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

     Netwerkpsychologen

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Fier

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Molendrift

     Stichting Terwille

     INTER-PSY

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Praktijk Van der Zwaag

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     IN2-PSY

     Cedin

     CBP Het Samenhuis

     Psy-praktijk Grootegast

     Praktijk S. Buma

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Yes We Can Clinics

     Flevostate

     Praktijk Gravenburg

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Fier

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     GGZ Friesland

     Kinderbijstand

     Veerkracht Thuis MJD

     Cedin

     MINDCARE Assen

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Jeugdhulp Friesland

     Molendrift

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     CBP Het Samenhuis

     Yorneo

     Stichting Reik

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     IN2-PSY

     Basic Trust Noord

     Saul BV

     ZorgClub

     Netwerkpsychologen

     Pi-groep Zorg

     Noorderkompas

     Flevostate

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

     De Familysupporters B.V.

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18