Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Veni Etinam

   Mij een Zorg

   Praktijk Van der Zwaag

   Netwerkpsychologen

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Syncope

   Kinderbijstand

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Gradatim

   Xperanza Nederland BV

   Kinderconsulent Groningen

   CBP Het Samenhuis

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   MINDCARE Assen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   IN2-PSY

   Leerpraktijk Haren

   Jody Schoolpsychologie

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Saul

   UnLimiteD BV

   Family Works

   GratefulCoaching

   ZorgClub

   Studio Stap

   Martinizorg BV

   Jan Arends B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Veerkracht Thuis |MJD

   Personal Care for You

   A-MeZo

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Zorggroep Stad en Ommeland

   No Distance

   Zorgopvang Espoir

   Anders Thuis

   Praktijk Opvoedrijk

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Viverè Coaching BV

   Stichting Prokino

   Stichting Reik

   De Slingertuin v.o.f

   Kleurspel

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   De Kasparhoeve

   Cerato

   Helios Solutions

   Cedin

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   CURA XL

   De Zijlen

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Station Noord

   Cosis

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Parlayan

   Stichting Siriz

   Allerzorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting PettenZorg

   Stichting Jade

   Flevostate

   Zorgbuurderij De Heemen

   INTER-PSY

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Basishuis Kollum

   Coöperatie Stee 050

   Team 050

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Scauting en Coaching

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Tjeenz

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Zorg Intens BV

   De unieke regenboog

   Metzita

   VOF STIZ

   GGZ Friesland

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Profila Zorg

   Stichting Community Support

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Het Mosterdzaad

   Stichting Schouder aan Schouder

   Ik ben een regenboog

   Ineke Keizer

   Ilmarinen

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Stichting Prokino

   Netwerkpsychologen

   Jody Schoolpsychologie

   Amannij - Zorg voor jou

   Het Mosterdzaad

   Leerpraktijk Haren

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Zorgopvang Espoir

   Stichting PettenZorg

   MINDCARE Assen

   Viverè Coaching BV

   Stichting Reik

   Parlayan

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Xperanza Nederland BV

   Hof van Arcadia

   De Zijlen

   UnLimiteD BV

   Praktijk Oosting

   Stichting Siriz

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Molendrift

   Stichting Schouder aan Schouder

   Veni Etinam

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Saul

   De unieke regenboog

   Mij een Zorg

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Veerkracht Thuis |MJD

   Stichting Jade

   Kinderconsulent Groningen

   Basishuis Kollum

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   ProTalent

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Personal Care for You

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   GGZ Friesland

   Flevostate

   IederZijnWerk Ambulant BV

   A-MeZo

   ZorgClub

   Martinizorg BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting Profila Zorg

   Kijk vooruit VOF

   Zorg Intens BV

   Family Works

   Statera Jeugd en Gezin

   Syncope

   Stichting Propeus

   CBP Het Samenhuis

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   VOF STIZ

   Kinderbijstand

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   GratefulCoaching

   Ilmarinen

   Basic Trust Noord

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Helios Solutions

   INTER-PSY

   Station Noord

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Cosis

   Coöperatie Stee 050

   No Distance

   Jan Arends B.V.

   CURA XL

   Factor 5 BV

   Cedin

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Ineke Keizer

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Madelies BV

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Community Support

   IN2-PSY

   Studio Stap

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Timon

   Family Works

   Stepwork Transgenderzorg

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Noorderlicht GGZ

   Saul

   Stichting Schouder aan Schouder

   De unieke regenboog

   Noorderkompas

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Fier

   Hof van Arcadia

   Kinderbijstand

   Jody Schoolpsychologie

   Pi-groep Zorg

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Tjeenz

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Horizon begeleiding

   GratefulCoaching

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Prokino

   Personal Care for You

   IN2-PSY

   Metzita

   Basic Trust Noord

   Viverè Coaching BV

   INTER-PSY

   GGZ Friesland

   ZorgClub

   No Distance

   Stichting Reik

   Molendrift

   Hinke Boomsma

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Parlayan

   CAGGB

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Stichting Profila Zorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Praktijk Oosting

   Yorneo

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting Het Kopland

   Zorgbuurderij De Heemen

   CURA XL

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Jan Arends B.V.

   A-MeZo

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Netwerkpsychologen

   Basishuis Kollum

   Zorgopvang Espoir

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Studio Stap

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Flevostate

   Veerkracht Thuis |MJD

   Stichting Community Support

   MINDCARE Assen

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Amannij - Zorg voor jou

   Cedin

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Veni Etinam

   Het Mosterdzaad

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Zijlen

   Madelies BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Factor 5 BV

   Ineke Keizer

   Zorg Intens BV

   Martinizorg BV

   Syncope

   Station Noord

   Anouk Endeveld

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Praktijk S. Buma

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Jeugdhulp Friesland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Omega Groep / Het Middelpunt

   UnLimiteD BV

   Ik ben een regenboog

   Praktijk Opvoedrijk

   Helios Solutions

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Cosis

   CBP Het Samenhuis

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Kleurspel

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   MEE Groningen

   Aardema Thuiszorg

   Praktijk de Toverlantaarn

   Xperanza Nederland BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Polyzoom

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   CBP Het Samenhuis

   Explora instituut

   Cedin

   Ilmarinen

   No Distance

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting Reik

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Pi-groep Zorg

   GGZ in de Bres

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   INTER-PSY

   Flevostate

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Molendrift

   Netwerkpsychologen

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Vlindervol

   Praktijk Van der Zwaag

   CAGGB

   Noorderlicht GGZ

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Cosis

   Xperanza Nederland BV

   ZorgClub

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   IN2-PSY

   Fier

   GGZ Friesland

   Kinderbijstand

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Polyzoom

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   IN2-PSY

   Stichting Prokino

   Parlayan

   Keuningshof BV

   Stichting Profila Zorg

   Stichting Het Kopland

   IederZijnWerk Ambulant BV

   KEI, educatie met zorg

   ZorgClub

   Stichting Philadelphia Zorg

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Ko-Bus

   Activiteitencentrum de Brink

   Subrosa

   Saul

   Pi-groep Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cedin

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Community Support

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Zorgbuurderij De Heemen

   Jody Schoolpsychologie

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Hof van Arcadia

   Omega Groep / Het Middelpunt

   No Distance

   Veerkracht Thuis |MJD

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting BEZINN

   Meet BV

   GratefulCoaching

   Kinderbijstand

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Anders Thuis

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   CBP Het Samenhuis

   Team 050

   Praktijk Van der Zwaag

   Veni Etinam

   Scauting en Coaching

   Xperanza Nederland BV

   La Hacienda

   Stichting Propeus

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   VOF STIZ

   Psychologenpraktijk de Vaart

   La Luna Care zorg & welzijn

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Ik ben een regenboog

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   De Baander VOF

   Coöperatie Stee 050

   De Beukenhorst BV

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Wonen met Zorg BV.

   Kinderconsulent Groningen

   Zorg Anders BV

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Samen Sterk Zorg B.V.

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Pi-groep Zorg

   CAGGB

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Stichting Het Kopland

   Zorg Anders BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   CBP Het Samenhuis

   IN2-PSY

   Veni Etinam

   Personal Care for You

   Hof van Arcadia

   INTER-PSY

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   GGZ Friesland

   Meet BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Anouk Endeveld

   Activiteitencentrum de Brink

   De Baander VOF

   Madelies BV

   Kind en Jeugd Centraal

   Stichting Zorgboederij Feniks

   No Distance

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   ZorgClub

   Ik ben een regenboog

   Fier

   Anders Thuis

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Kleurspel

   Cedin

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Veerkracht Thuis |MJD

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Parlayan

   De Beukenhorst BV

   Vlindervol

   Saul

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Praktijk Van der Zwaag

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Cosis

   Stichting Schouder aan Schouder

   Levéo Care / CareHouse

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Reik

   Praktijk de Toverlantaarn

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kinderbijstand

   Horizon begeleiding

   KEI, educatie met zorg

   MINDCARE Assen

   Zorgbuurderij De Heemen

   MEE Groningen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Subrosa

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting Prokino

   Stichting Werkpro

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Cosis

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Pi-groep Zorg

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Ilmarinen

   De Beukenhorst BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Ineke Keizer

   Jody Schoolpsychologie

   Statera Jeugd en Gezin

   De Spelkamer

   Stichting Profila Zorg

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Studio Stap

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Music4You

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Samen Sterk Zorg B.V.

   CURA XL

   Meet BV

   Subrosa

   Stichting Koninklijke Visio

   Kinderbijstand

   UnLimiteD BV

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Psychologen Team Groningen

   Stichting Siriz

   Zorgopvang Espoir

   La Hacienda

   Het Mosterdzaad

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   La Luna Care zorg & welzijn

   Cerato

   Tjeenz

   Cedin

   Anders Thuis

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Laiverds

   Gradatim

   IN2-PSY

   Kinderconsulent Groningen

   Viverè Coaching BV

   Parlayan

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Praktijk Van der Zwaag

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting Community Support

   KEI, educatie met zorg

   Scauting en Coaching

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   MINDCARE Assen

   Ko-Bus

   Zorg Intens BV

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Martinizorg BV

   Veerkracht Thuis |MJD

   Logeerhuis Heerenveen

   Stichting Terwille

   Activiteitencentrum de Brink

   Coöperatie Stee 050

   De Kasparhoeve

   Team 050

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Basishuis Kollum

   INTER-PSY

   Jan Arends B.V.

   De Buurderij Balloo

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Kleurspel

   Zorg Anders BV

   De Slingertuin v.o.f

   Amannij - Zorg voor jou

   Hoeve Paradij

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Leerpraktijk Haren

   Mij een Zorg

   Family Works

   Helios Solutions

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   VOF STIZ

   Stichting Prokino

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Station Noord

   De unieke regenboog

   Levéo Care / CareHouse

   Veni Etinam

   Flevostate

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Zorgboerderij Vossenburght

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Netwerkpsychologen

   Wonen met Zorg BV.

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   De Baander VOF

   Factor 5 BV

   Aardema Thuiszorg

   Keuningshof BV

   Saul

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Passend Begeleiden

   CBP Het Samenhuis

   A-MeZo

   Metzita

   Stichting Jade

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   ZorgClub

   Ik ben een regenboog

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Stichting Schouder aan Schouder

   No Distance

   Stichting BEZINN

   Stichting Philadelphia Zorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Personal Care for You

   GratefulCoaching

   De Zijlen

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Stichting Propeus

   Syncope

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Stichting PettenZorg

   Hof van Arcadia

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   De Baander VOF

   Stichting Propeus

   Ik ben Ik!

   Kernvisie Methode

   Netwerkpsychologen

   Cosis

   Zorgopvang Espoir

   La Luna Care zorg & welzijn

   Stichting Community Support

   Stepwork Transgenderzorg

   Viverè Coaching BV

   Kleurspel

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Basishuis Kollum

   Jan Arends B.V.

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Omega Groep / Het Middelpunt

   KEI, educatie met zorg

   De Buurderij Balloo

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Fier

   Psychologenpraktijk de Vaart

   GratefulCoaching

   IN2-PSY

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Timon

   Stichting Reik

   Cedin

   Stichting Siriz

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Levéo Care / CareHouse

   Meet BV

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Cerato

   Molendrift

   MEE Groningen

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Janette Kuipers coaching&advies

   CURA XL

   Xperanza Nederland BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   De Zijlen

   Zorg Anders BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   ZorgClub

   Metzita

   UnLimiteD BV

   CAGGB

   Syncope

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Personal Care for You

   Zorgbuurderij De Heemen

   Jody Schoolpsychologie

   Drumpedagoog

   Flevostate

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Tjeenz

   Stichting Terwille

   Ilmarinen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Veni Etinam

   Amannij - Zorg voor jou

   De Spelkamer

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Het Mosterdzaad

   Passend Begeleiden

   Stichting Werkpro

   Stichting Prokino

   Stichting Het Kopland

   De Slingertuin v.o.f

   Overstag Uitvoering

   De unieke regenboog

   Ineke Keizer

   Psychologen Team Groningen

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Ik ben een regenboog

   No Distance

   Comfortzorg Contracten B.V.

   De Beukenhorst BV

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Activiteitencentrum de Brink

   Stichting Schouder aan Schouder

   Gradatim

   Jeugdhulp Friesland

   Praktijk de Toverlantaarn

   Parlayan

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Praktijk Van der Zwaag

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   A-MeZo

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Martinizorg BV

   Family Works

   Helios Solutions

   Explora instituut

   Team 050

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Saul

   Kinderbijstand

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   La Hacienda

   Stichting BEZINN

   Pi-groep Zorg

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   MINDCARE Assen

   Horizon begeleiding

   Anouk Endeveld

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Station Noord

   Studio Stap

   Statera Jeugd en Gezin

   Noorderlicht GGZ

   Zorg Intens BV

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   CBP Het Samenhuis

   Hof van Arcadia

   Aardema Thuiszorg

   De Kasparhoeve

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Profila Zorg

   Coöperatie Stee 050

   Leerpraktijk Haren

   Subrosa

   Factor 5 BV

   INTER-PSY

   Veerkracht Thuis |MJD

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Stichting Reik

   Praktijk Gravenburg

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   CAGGB

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Factor 5 BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   INTER-PSY

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Noorderlicht GGZ

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Jan Arends B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Netwerkpsychologen

   Pi-groep Zorg

   Hinke Boomsma

   Molendrift

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Madelies BV

   Transcare Pijn

   Martinizorg BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Explora instituut

   Kind en Jeugd Centraal

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Vlindervol

   Praktijk S. Buma

   Cosis

   Praktijk Koekkoek

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Praktijk Fontis

   Ilmarinen

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Treant Zorggroep

   Flevostate

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Polyzoom

   Cedin

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   MINDCARE Assen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   GGZ Friesland

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Moodboost

   Praktijk De Bongerd

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Personal Care for You

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk van Dijk

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Drumpedagoog

   Basic Trust Noord

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   A-MeZo

   Psychologen Team Groningen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kinderbijstand

   Psy-praktijk Grootegast

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Xperanza Nederland BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Terwille

   ZO! zorgoplossingen

   IN2-PSY

   ZorgClub

   GGZ in de Bres

   Fier

   Comfortzorg Contracten B.V.

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Stichting Terwille

   Pi-groep Zorg

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Moodboost

   Praktijk van Dijk

   Praktijk Fontis

   Kinderbijstand

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Leerpraktijk Haren

   Praktijk S. Buma

   A-MeZo

   Stichting Reik

   Explora instituut

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   INTER-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Personal Care for You

   CBP Het Samenhuis

   Timon

   Psy-praktijk Grootegast

   Cedin

   Basic Trust Noord

   Molendrift

   Treant Zorggroep

   GGZ Friesland

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   IN2-PSY

   Factor 5 BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Praktijk Gravenburg

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   GGZ in de Bres

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Zorgbuurderij De Heemen

   Polyzoom

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Netwerkpsychologen

   Martinizorg BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Transcare Pijn

   Flevostate

   MINDCARE Assen

   Vlindervol

   Hinke Boomsma

   Jan Arends B.V.

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Noorderlicht GGZ

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk De Bongerd

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Cosis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   ZorgClub

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Xperanza Nederland BV

   Kind en Jeugd Centraal

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk S. Buma

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Kinderbijstand

   Praktijk Van der Zwaag

   Vlindervol

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Transcare Pijn

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   CAGGB

   Personal Care for You

   ZorgClub

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   INTER-PSY

   IN2-PSY

   Drumpedagoog

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Stichting Reik

   Jan Arends B.V.

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Accare

   Cosis

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Leerpraktijk Haren

   De Buurderij Balloo

   GGZ Friesland

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Explora instituut

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Noorderlicht GGZ

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Xperanza Nederland BV

   Martinizorg BV

   Pi-groep Zorg

   Stichting Terwille

   MINDCARE Assen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk van Dijk

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   CBP Het Samenhuis

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Jeugdhulp Friesland

   Molendrift

   Factor 5 BV

   Madelies BV

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Psychologen Team Groningen

   Netwerkpsychologen

   Basic Trust Noord

   Cedin

   Moodboost

   Praktijk Koekkoek

   Praktijk Gravenburg

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Hinke Boomsma

   Fier

   Polyzoom

   Praktijk Fontis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   GGZ in de Bres

   Flevostate

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Molendrift

   Accare

   Flevostate

   Polyzoom

   GGZ in de Bres

   INTER-PSY

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Noorderlicht GGZ

   GGZ Friesland

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Fier

   Praktijk S. Buma

   Transcare Pijn

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Terwille

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   CAGGB

   Stichting Reik

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Cedin

   Jan Arends B.V.

   Personal Care for You

   Stepwork Transgenderzorg

   Pi-groep Zorg

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Noorderlicht GGZ

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Molendrift

   MINDCARE Assen

   Jan Arends B.V.

   Yorneo

   Jonx, onderdeel van Lentis

   GGZ in de Bres

   Factor 5 BV

   INTER-PSY

   Xperanza Nederland BV

   CAGGB

   Jeugdhulp Friesland

   Cedin

   Praktijk S. Buma

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Accare

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Praktijk De Bongerd

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Martinizorg BV

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Kinderbijstand

   Stichting Terwille

   Flevostate

   Kind en Jeugd Centraal

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Fier

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Basic Trust Noord

   GGZ Friesland

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Netwerkpsychologen

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   CBP Het Samenhuis

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   Personal Care for You

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Polyzoom

   IN2-PSY

   Praktijk Gravenburg

   ZorgClub

   Praktijk van Dijk

   ZO! zorgoplossingen

   Stichting Reik

   Pi-groep Zorg

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Molendrift

   Stichting Terwille

   CBP Het Samenhuis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   CAGGB

   Netwerkpsychologen

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Xperanza Nederland BV

   Accare

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Cedin

   Personal Care for You

   Jeugdhulp Friesland

   Flevostate

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk S. Buma

   Pi-groep Zorg

   Fier

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   ZO! zorgoplossingen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   INTER-PSY

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Factor 5 BV

   Martinizorg BV

   Noorderlicht GGZ

   Kinderbijstand

   Stichting Reik

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   MINDCARE Assen

   Basic Trust Noord

   GGZ Friesland

   IN2-PSY

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     De Kinderacademie Groningen

     Focus-Jeugd & Gezin B.V.

     Psychologen Team Groningen

     Praktijk van Dijk

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Mentaal Beter Cure B.V.

     GGZ Friesland

     Xperanza Nederland BV

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Praktijk Fontis

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Martinizorg BV

     Explora instituut

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Kinderbijstand

     Samen Sterk Zorg B.V.

     IN2-PSY

     Kind en Jeugd Centraal

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Personal Care for You

     Cedin

     ZO! zorgoplossingen

     Stichting Terwille

     Vlindervol

     Praktijk Van der Zwaag

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Cosis

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Stichting Reik

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Yorneo

     Jeugdhulp Friesland

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Noorderlicht GGZ

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     CBP Het Samenhuis

     DZNN

     Molendrift

     Praktijk S. Buma

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     Pi-groep Zorg

     ZorgClub

     Moodboost

     Omega Groep / Het Middelpunt

     Jan Arends B.V.

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Flevostate

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     CAGGB

     Treant Zorggroep

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Fier

     INTER-PSY

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Stichting de Trans

     Netwerkpsychologen

     Praktijk Gravenburg

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     GGZ in de Bres

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Psy-praktijk Grootegast

     MINDCARE Assen

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Jeugdhulp Friesland

     ZorgClub

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Stichting Reik

     GGZ Friesland

     Veerkracht Thuis |MJD

     Saul

     Noorderlicht GGZ

     Noorderkompas

     CBP Het Samenhuis

     Netwerkpsychologen

     Flevostate

     MINDCARE Assen

     Cedin

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Basic Trust Noord

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Yorneo

     Molendrift

     Fier

     Kinderbijstand

     Pi-groep Zorg

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Praktijk Oosting

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18