Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Viverè Coaching BV

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Reik

   Stichting Prokino

   Allerzorg

   Stichting Jade

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting PettenZorg

   ZorgClub

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Veni Etinam

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Personal Care for You

   Stichting Siriz

   MINDCARE Assen

   Kinderconsulent Groningen

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Opvoedrijk

   Syncope

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Jan Arends B.V.

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Zorgopvang Espoir

   Stichting Community Support

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Family Works

   Leerpraktijk Haren

   GGZ Friesland

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Zorggroep Stad en Ommeland

   UnLimiteD BV

   No Distance

   Kinderbijstand

   Zorg Intens BV

   INTER-PSY

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Team 050

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ik ben een regenboog

   Cedin

   Ineke Keizer

   Gradatim

   Stichting Schouder aan Schouder

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Martinizorg BV

   Cerato

   Saul BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   De unieke regenboog

   De Slingertuin v.o.f

   CBP Het Samenhuis

   VOF STIZ

   Netwerkpsychologen

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Helios Solutions

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   GratefulCoaching

   Coöperatie Stee 050

   Zizo zorg VOF

   De Zijlen

   Anders Thuis

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Van der Zwaag

   Jody Schoolpsychologie

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Cosis

   Het Mosterdzaad

   CURA XL

   Parlayan

   Tjeenz

   Veerkracht Thuis |MJD

   De Kasparhoeve

   Amannij - Zorg voor jou

   Station Noord

   Basishuis Kollum

   Flevostate

   Ilmarinen

   Kleurspel

   A-MeZo

   Factor 5 BV

   Studio Stap

   Scauting en Coaching

   IN2-PSY

   Mij een Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Zonnestraal Pedagogische hulp

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Xperanza Nederland BV

   Basic Trust Noord

   Aardema Thuiszorg

   Factor 5 BV

   Kinderbijstand

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Veerkracht Thuis |MJD

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   ProTalent

   Stichting Community Support

   Molendrift

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Hof van Arcadia

   Amannij - Zorg voor jou

   Martinizorg BV

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Station Noord

   Ilmarinen

   Syncope

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Jan Arends B.V.

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   GGZ Friesland

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Stichting Reik

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting Propeus

   Basishuis Kollum

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Kinderconsulent Groningen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   A-MeZo

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Cosis

   Het Mosterdzaad

   Stichting Prokino

   Statera Jeugd en Gezin

   CBP Het Samenhuis

   IN2-PSY

   No Distance

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Psychologenpraktijk de Vaart

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Studio Stap

   Saul BV

   UnLimiteD BV

   Netwerkpsychologen

   INTER-PSY

   Mij een Zorg

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Ineke Keizer

   Veni Etinam

   Stichting Schouder aan Schouder

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Personal Care for You

   Flevostate

   Stichting Siriz

   Stichting PettenZorg

   Zorg Intens BV

   MINDCARE Assen

   CURA XL

   Madelies BV

   VOF STIZ

   Parlayan

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   De Zijlen

   Stichting Jade

   GratefulCoaching

   Cedin

   ZorgClub

   Helios Solutions

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Viverè Coaching BV

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   De unieke regenboog

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk Oosting

   Leerpraktijk Haren

   Coöperatie Stee 050

   Kijk vooruit VOF

   Family Works

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Zorgopvang Espoir

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Viverè Coaching BV

   Aardema Thuiszorg

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Amannij - Zorg voor jou

   Timon

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Netwerkpsychologen

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Veni Etinam

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Noorderkompas

   No Distance

   CBP Het Samenhuis

   Horizon begeleiding

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Cedin

   Jeugdhulp Friesland

   Pi-groep Zorg

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Helios Solutions

   Zorgopvang Espoir

   CAGGB

   Praktijk de Toverlantaarn

   Personal Care for You

   Praktijk Opvoedrijk

   Praktijk Oosting

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   UnLimiteD BV

   Flevostate

   Stichting Schouder aan Schouder

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Zorggroep Stad en Ommeland

   De unieke regenboog

   Family Works

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Kinderbijstand

   Factor 5 BV

   De Zijlen

   Stichting Prokino

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Het Kopland

   Kleurspel

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   IN2-PSY

   A-MeZo

   GratefulCoaching

   Veerkracht Thuis |MJD

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   MINDCARE Assen

   Syncope

   Hof van Arcadia

   Praktijk S. Buma

   Ineke Keizer

   Zizo zorg VOF

   Xperanza Nederland BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Madelies BV

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Studio Stap

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Comfortzorg Contracten B.V.

   CURA XL

   MEE Groningen

   Stichting Community Support

   INTER-PSY

   Jody Schoolpsychologie

   Martinizorg BV

   Station Noord

   Parlayan

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   GGZ Friesland

   Zorgbuurderij De Heemen

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Jan Arends B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Reik

   Stepwork Transgenderzorg

   Praktijk Van der Zwaag

   ZorgClub

   Basishuis Kollum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Basic Trust Noord

   Anouk Endeveld

   Saul BV

   Zorg Intens BV

   Yorneo

   Polyzoom

   Molendrift

   Ik ben een regenboog

   Fier

   Tjeenz

   Het Mosterdzaad

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Cosis

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Polyzoom

   IN2-PSY

   Explora instituut

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   GGZ Friesland

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Xperanza Nederland BV

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Kinderbijstand

   No Distance

   Cosis

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   CAGGB

   ZorgClub

   Stichting Reik

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   Flevostate

   Ilmarinen

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Molendrift

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk Van der Zwaag

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Factor 5 BV

   Netwerkpsychologen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   INTER-PSY

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Vlindervol

   Fier

   Cedin

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Samen Sterk Zorg B.V.

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Stichting Zorgboederij Feniks

   Hof van Arcadia

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   De Baander VOF

   ZorgClub

   CBP Het Samenhuis

   Cedin

   Xperanza Nederland BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Schouder aan Schouder

   Pi-groep Zorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Praktijk Van der Zwaag

   KEI, educatie met zorg

   No Distance

   Scauting en Coaching

   La Hacienda

   Kinderbijstand

   Zorgbuurderij De Heemen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Ik ben een regenboog

   Saul BV

   Wonen met Zorg BV.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Beukenhorst BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Prokino

   Ko-Bus

   Subrosa

   Stichting Community Support

   GratefulCoaching

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorg Anders BV

   Stichting Propeus

   Kinderconsulent Groningen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   La Luna Care zorg & welzijn

   Meet BV

   Veni Etinam

   Parlayan

   Stichting BEZINN

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Anders Thuis

   Keuningshof BV

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Het Kopland

   Team 050

   Activiteitencentrum de Brink

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorggroep Stad en Ommeland

   IN2-PSY

   VOF STIZ

   Coöperatie Stee 050

   Veerkracht Thuis |MJD

   Jody Schoolpsychologie

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Jody Schoolpsychologie

   Levéo Care / CareHouse

   Veerkracht Thuis |MJD

   Anders Thuis

   Psychologenpraktijk de Vaart

   ZorgClub

   Zorgbuurderij De Heemen

   IederZijnWerk Ambulant BV

   GGZ Friesland

   Omega Groep / Het Middelpunt

   IN2-PSY

   Stichting Het Kopland

   Ik ben een regenboog

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Parlayan

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Anouk Endeveld

   Kinderbijstand

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cedin

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   MEE Groningen

   No Distance

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk Van der Zwaag

   CBP Het Samenhuis

   Kleurspel

   Meet BV

   MINDCARE Assen

   Subrosa

   Saul BV

   Madelies BV

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Veni Etinam

   Horizon begeleiding

   Pi-groep Zorg

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   KEI, educatie met zorg

   Hof van Arcadia

   Xperanza Nederland BV

   Vlindervol

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Prokino

   Stichting Werkpro

   Samen Sterk Zorg B.V.

   CAGGB

   Stichting Reik

   Activiteitencentrum de Brink

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   INTER-PSY

   Personal Care for You

   Stichting Schouder aan Schouder

   De Beukenhorst BV

   Zorg Anders BV

   Cosis

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Praktijk de Toverlantaarn

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Fier

   De Baander VOF

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Stichting BEZINN

   GratefulCoaching

   Levéo Care / CareHouse

   Hof van Arcadia

   Stichting Community Support

   KEI, educatie met zorg

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Martinizorg BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   CURA XL

   Helios Solutions

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Anders Thuis

   De Baander VOF

   Tjeenz

   Cerato

   A-MeZo

   Veerkracht Thuis |MJD

   Omega Groep / Het Middelpunt

   MINDCARE Assen

   Stichting Koninklijke Visio

   De Buurderij Balloo

   Music4You

   Hoeve Paradij

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Scauting en Coaching

   De Beukenhorst BV

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Syncope

   No Distance

   Keuningshof BV

   De Slingertuin v.o.f

   La Hacienda

   La Luna Care zorg & welzijn

   ZorgClub

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Cosis

   Zorgopvang Espoir

   Activiteitencentrum de Brink

   IN2-PSY

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   VOF STIZ

   Stichting Propeus

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Statera Jeugd en Gezin

   Ik ben een regenboog

   Mij een Zorg

   Jan Arends B.V.

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Zizo zorg VOF

   Stichting PettenZorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   Veni Etinam

   Jody Schoolpsychologie

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Flevostate

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Stepwork Transgenderzorg

   Zorgboerderij Vossenburght

   Logeerhuis Heerenveen

   Team 050

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Family Works

   Stichting Philadelphia Zorg

   CBP Het Samenhuis

   Praktijk Van der Zwaag

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Kinderbijstand

   Viverè Coaching BV

   Subrosa

   Basishuis Kollum

   Kleurspel

   Coöperatie Stee 050

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ineke Keizer

   Zorg Intens BV

   Ko-Bus

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Saul BV

   Station Noord

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Meet BV

   Amannij - Zorg voor jou

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   UnLimiteD BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Het Mosterdzaad

   Stichting Terwille

   Studio Stap

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De unieke regenboog

   Kinderconsulent Groningen

   INTER-PSY

   Stichting Siriz

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Xperanza Nederland BV

   Psychologen Team Groningen

   Factor 5 BV

   Stichting Prokino

   Zorg Anders BV

   Netwerkpsychologen

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Cedin

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Passend Begeleiden

   De Kasparhoeve

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Stichting Jade

   Gradatim

   Ilmarinen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Personal Care for You

   De Zijlen

   Wonen met Zorg BV.

   Stichting Laiverds

   Leerpraktijk Haren

   Aardema Thuiszorg

   Pi-groep Zorg

   Parlayan

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Praktijk de Toverlantaarn

   Stichting Siriz

   INTER-PSY

   Netwerkpsychologen

   Stichting Reik

   CBP Het Samenhuis

   Zorg Anders BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Helios Solutions

   Anouk Endeveld

   Stepwork Transgenderzorg

   Jeugdhulp Friesland

   Aardema Thuiszorg

   CAGGB

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Jan Arends B.V.

   Kleurspel

   Cosis

   ZorgClub

   Pi-groep Zorg

   Timon

   Stichting Terwille

   Overstag Uitvoering

   Cerato

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting Werkpro

   Molendrift

   Ik ben Ik!

   Cedin

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Zorgopvang Espoir

   Martinizorg BV

   De Buurderij Balloo

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   KEI, educatie met zorg

   UnLimiteD BV

   Station Noord

   Gradatim

   Leerpraktijk Haren

   Activiteitencentrum de Brink

   Viverè Coaching BV

   Ik ben een regenboog

   Xperanza Nederland BV

   Tjeenz

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   De Kasparhoeve

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Ilmarinen

   Personal Care for You

   Passend Begeleiden

   Fier

   De Slingertuin v.o.f

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Coöperatie Stee 050

   Janette Kuipers coaching&advies

   MINDCARE Assen

   MEE Groningen

   Veerkracht Thuis |MJD

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Hof van Arcadia

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Subrosa

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting BEZINN

   A-MeZo

   IN2-PSY

   Stichting Schouder aan Schouder

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting Prokino

   Zizo zorg VOF

   De Zijlen

   De Baander VOF

   Meet BV

   Studio Stap

   Amannij - Zorg voor jou

   De unieke regenboog

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Factor 5 BV

   Saul BV

   GratefulCoaching

   Veni Etinam

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Jody Schoolpsychologie

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Ineke Keizer

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Kernvisie Methode

   Kinderbijstand

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Stichting Het Kopland

   Stichting Community Support

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Flevostate

   Praktijk Van der Zwaag

   Parlayan

   Psychologen Team Groningen

   Het Mosterdzaad

   Horizon begeleiding

   Family Works

   La Hacienda

   Statera Jeugd en Gezin

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Zorg Intens BV

   Drumpedagoog

   Stichting Propeus

   Zorgbuurderij De Heemen

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   De Beukenhorst BV

   Explora instituut

   CURA XL

   Basishuis Kollum

   No Distance

   Levéo Care / CareHouse

   La Luna Care zorg & welzijn

   Syncope

   Team 050

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Cosis

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Flevostate

   Netwerkpsychologen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Treant Zorggroep

   Vlindervol

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Praktijk van Dijk

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Jan Arends B.V.

   Basic Trust Noord

   Drumpedagoog

   Praktijk Koekkoek

   ZO! zorgoplossingen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Polyzoom

   Factor 5 BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Ilmarinen

   A-MeZo

   Molendrift

   Kinderbijstand

   Praktijk S. Buma

   INTER-PSY

   Personal Care for You

   CAGGB

   Explora instituut

   Cedin

   Zorgbuurderij De Heemen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   MINDCARE Assen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Moodboost

   Stichting Terwille

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Fier

   Madelies BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Martinizorg BV

   Praktijk Fontis

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Stichting Reik

   Transcare Pijn

   ZorgClub

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Psychologen Team Groningen

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Pi-groep Zorg

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   GGZ Friesland

   Praktijk Gravenburg

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   IN2-PSY

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Praktijk De Bongerd

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Moodboost

   Stichting Reik

   MINDCARE Assen

   Praktijk Van der Zwaag

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Cedin

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Pi-groep Zorg

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Leerpraktijk Haren

   GGZ Friesland

   Netwerkpsychologen

   Kind en Jeugd Centraal

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk van Dijk

   Basic Trust Noord

   IN2-PSY

   Praktijk Fontis

   Stichting Terwille

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk De Bongerd

   Martinizorg BV

   Explora instituut

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Polyzoom

   Molendrift

   Factor 5 BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Cosis

   A-MeZo

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Xperanza Nederland BV

   Transcare Pijn

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Treant Zorggroep

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   CBP Het Samenhuis

   Praktijk S. Buma

   Jan Arends B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Timon

   ZorgClub

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Vlindervol

   Flevostate

   Psy-praktijk Grootegast

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Kinderbijstand

   INTER-PSY

   Personal Care for You

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Moodboost

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Martinizorg BV

   Cosis

   Fier

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Kind en Jeugd Centraal

   Molendrift

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   CBP Het Samenhuis

   Vlindervol

   Madelies BV

   MINDCARE Assen

   Basic Trust Noord

   Praktijk Fontis

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Transcare Pijn

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting Zorgboederij Feniks

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Xperanza Nederland BV

   Jan Arends B.V.

   Psy-praktijk Grootegast

   Explora instituut

   Polyzoom

   Flevostate

   Netwerkpsychologen

   Praktijk S. Buma

   Stichting Reik

   Praktijk Van der Zwaag

   Accare

   Drumpedagoog

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psychologen Team Groningen

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Praktijk van Dijk

   CAGGB

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   ZorgClub

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk Koekkoek

   Leerpraktijk Haren

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Jeugdhulp Friesland

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting Terwille

   Pi-groep Zorg

   Personal Care for You

   Praktijk Gravenburg

   Kinderbijstand

   INTER-PSY

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   GGZ Friesland

   Factor 5 BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   De Buurderij Balloo

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Cedin

   Psychologenpraktijk de Vaart

   IN2-PSY

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Mentaal Beter Cure B.V.

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Jan Arends B.V.

   Personal Care for You

   Praktijk S. Buma

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Flevostate

   GGZ Friesland

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Accare

   Stichting Reik

   INTER-PSY

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting Terwille

   Molendrift

   Cedin

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   CAGGB

   CBP Het Samenhuis

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Polyzoom

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Fier

   Pi-groep Zorg

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Transcare Pijn

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   CAGGB

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Martinizorg BV

   Stichting Terwille

   Netwerkpsychologen

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Stichting Reik

   Jeugdhulp Friesland

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Polyzoom

   CBP Het Samenhuis

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   IN2-PSY

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   ZorgClub

   Yorneo

   Praktijk S. Buma

   Psychologiepraktijk Veenstra

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Fier

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Cedin

   Jan Arends B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Molendrift

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kinderbijstand

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk van Dijk

   Factor 5 BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   MINDCARE Assen

   Flevostate

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Praktijk Gravenburg

   Basic Trust Noord

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Praktijk De Bongerd

   Personal Care for You

   Pi-groep Zorg

   GGZ Friesland

   Accare

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   INTER-PSY

   Samen Sterk Zorg B.V.

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Kinderbijstand

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Factor 5 BV

   Jeugdhulp Friesland

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   CBP Het Samenhuis

   CAGGB

   Personal Care for You

   Xperanza Nederland BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Martinizorg BV

   Accare

   Molendrift

   Flevostate

   Cedin

   Stichting Terwille

   MINDCARE Assen

   Basic Trust Noord

   Pi-groep Zorg

   Netwerkpsychologen

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   GGZ Friesland

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   IN2-PSY

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Reik

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   ZO! zorgoplossingen

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Fier

   Praktijk S. Buma

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Samen Sterk Zorg B.V.

   INTER-PSY

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     Praktijk van Dijk

     Samen Sterk Zorg B.V.

     Netwerkpsychologen

     Praktijk Van der Zwaag

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Flevostate

     ZO! zorgoplossingen

     ZorgClub

     Psychologenpraktijk de Vaart

     DZNN

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Vlindervol

     Stichting de Trans

     Psy-praktijk Grootegast

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Jan Arends B.V.

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Stichting Terwille

     Jeugdhulp Friesland

     Cedin

     Treant Zorggroep

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Cosis

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Personal Care for You

     CBP Het Samenhuis

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Praktijk S. Buma

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Yorneo

     INTER-PSY

     Stichting Reik

     Kind en Jeugd Centraal

     Moodboost

     Explora instituut

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Xperanza Nederland BV

     Focus-Jeugd & Gezin B.V.

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     CAGGB

     Factor 5 BV

     GGZ Friesland

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     De Kinderacademie Groningen

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Fier

     Pi-groep Zorg

     Psychologen Team Groningen

     Martinizorg BV

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Molendrift

     Praktijk Gravenburg

     Kinderbijstand

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Omega Groep / Het Middelpunt

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     MINDCARE Assen

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Praktijk Fontis

     IN2-PSY

     Comfortzorg Contracten B.V.

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     GGZ Friesland

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Basic Trust Noord

     Praktijk Oosting

     Pi-groep Zorg

     Yorneo

     Fier

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Veerkracht Thuis |MJD

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     CBP Het Samenhuis

     Molendrift

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     ZorgClub

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     MINDCARE Assen

     Stichting Reik

     Noorderkompas

     Saul BV

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Jeugdhulp Friesland

     Cedin

     Kinderbijstand

     Netwerkpsychologen

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Flevostate

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18