Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Martinizorg BV

   GGZ Friesland

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Veerkracht Thuis |MJD

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Ik ben een regenboog

   A-MeZo

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Opvoedrijk

   Cerato

   Xperanza Nederland BV

   Stichting PettenZorg

   Kinderconsulent Groningen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   UnLimiteD BV

   Stichting Community Support

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Stichting Jade

   De Slingertuin v.o.f

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Leerpraktijk Haren

   Amannij - Zorg voor jou

   Tjeenz

   De unieke regenboog

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Ineke Keizer

   Jan Arends B.V.

   Studio Stap

   Gradatim

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Zorgopvang Espoir

   CURA XL

   No Distance

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Kinderbijstand

   Coöperatie Stee 050

   Stichting Reik

   Cosis

   Personal Care for You

   Basishuis Kollum

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Family Works

   Viverè Coaching BV

   Metzita

   Helios Solutions

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   GratefulCoaching

   MINDCARE Assen

   ZorgClub

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   De Kasparhoeve

   Stichting Schouder aan Schouder

   CBP Het Samenhuis

   Parlayan

   De Zijlen

   INTER-PSY

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Zorg Intens BV

   Cedin

   Stichting Prokino

   Mij een Zorg

   Aardema Thuiszorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Netwerkpsychologen

   Ilmarinen

   Station Noord

   Syncope

   Saul

   Het Mosterdzaad

   Stichting Profila Zorg

   Kleurspel

   Praktijk Van der Zwaag

   VOF STIZ

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Scauting en Coaching

   Team 050

   IN2-PSY

   Jody Schoolpsychologie

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Anders Thuis

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Basishuis Kollum

   Molendrift

   Stichting Reik

   Stichting PettenZorg

   Jan Arends B.V.

   GGZ Friesland

   Mij een Zorg

   Amannij - Zorg voor jou

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Coöperatie Stee 050

   ProTalent

   VOF STIZ

   INTER-PSY

   Factor 5 BV

   Aardema Thuiszorg

   Jody Schoolpsychologie

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Basic Trust Noord

   Cedin

   Personal Care for You

   Stichting Schouder aan Schouder

   Cosis

   CBP Het Samenhuis

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   CURA XL

   GratefulCoaching

   Parlayan

   Zorg Intens BV

   Veerkracht Thuis |MJD

   De unieke regenboog

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Stichting Profila Zorg

   Stichting Propeus

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Helios Solutions

   IN2-PSY

   UnLimiteD BV

   Zorgopvang Espoir

   Family Works

   Stichting Prokino

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   No Distance

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Saul

   Stichting Jade

   Viverè Coaching BV

   ZorgClub

   Statera Jeugd en Gezin

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   A-MeZo

   Het Mosterdzaad

   Martinizorg BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Syncope

   Kinderconsulent Groningen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Studio Stap

   Station Noord

   Netwerkpsychologen

   Madelies BV

   Ineke Keizer

   Ilmarinen

   De Zijlen

   Xperanza Nederland BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Leerpraktijk Haren

   Hof van Arcadia

   Kinderbijstand

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   MINDCARE Assen

   Praktijk Oosting

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Community Support

   Zonnestraal Pedagogische hulp

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Saul

   Jody Schoolpsychologie

   CBP Het Samenhuis

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Het Kopland

   CURA XL

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Syncope

   Personal Care for You

   Kleurspel

   Station Noord

   INTER-PSY

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Martinizorg BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   A-MeZo

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting Reik

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Fier

   Jeugdhulp Friesland

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Zorgopvang Espoir

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Kinderbijstand

   Pi-groep Zorg

   Praktijk de Toverlantaarn

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Netwerkpsychologen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Community Support

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Noorderlicht GGZ

   Metzita

   Ik ben een regenboog

   CAGGB

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Stichting Profila Zorg

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Hof van Arcadia

   Polyzoom

   Anouk Endeveld

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Praktijk S. Buma

   IN2-PSY

   Family Works

   Praktijk Opvoedrijk

   Veerkracht Thuis |MJD

   Studio Stap

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Cedin

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Noorderkompas

   GratefulCoaching

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Yorneo

   De Zijlen

   Zorgbuurderij De Heemen

   Praktijk Van der Zwaag

   Amannij - Zorg voor jou

   Molendrift

   Viverè Coaching BV

   UnLimiteD BV

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting Prokino

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Factor 5 BV

   MINDCARE Assen

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Basic Trust Noord

   Aardema Thuiszorg

   MEE Groningen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Basishuis Kollum

   Het Mosterdzaad

   Stichting Schouder aan Schouder

   Tjeenz

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Ineke Keizer

   Praktijk Oosting

   Zorg Intens BV

   Helios Solutions

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Cosis

   Jan Arends B.V.

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   No Distance

   ZorgClub

   De unieke regenboog

   GGZ Friesland

   Parlayan

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Timon

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Madelies BV

   Horizon begeleiding

   Hinke Boomsma

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Molendrift

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Cedin

   No Distance

   GGZ in de Bres

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Polyzoom

   IN2-PSY

   CAGGB

   Stichting Reik

   ZorgClub

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Cosis

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Van der Zwaag

   CBP Het Samenhuis

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Kinderbijstand

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Fier

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Noorderlicht GGZ

   INTER-PSY

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Netwerkpsychologen

   Vlindervol

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   GGZ Friesland

   Pi-groep Zorg

   Ilmarinen

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Cedin

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Saul

   Stichting BEZINN

   Zorgbuurderij De Heemen

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting Schouder aan Schouder

   Keuningshof BV

   CBP Het Samenhuis

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Kinderconsulent Groningen

   IN2-PSY

   Omega Groep / Het Middelpunt

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   La Hacienda

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Zorg Anders BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Ko-Bus

   Ik ben een regenboog

   Scauting en Coaching

   Activiteitencentrum de Brink

   Stichting Community Support

   Jody Schoolpsychologie

   Pi-groep Zorg

   Coöperatie Stee 050

   Stichting Propeus

   Stichting Het Kopland

   GratefulCoaching

   Stichting Philadelphia Zorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Veerkracht Thuis |MJD

   De Beukenhorst BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   KEI, educatie met zorg

   De Baander VOF

   Hof van Arcadia

   Veni Etinam

   Praktijk Van der Zwaag

   Team 050

   ZorgClub

   Kinderbijstand

   Stichting Profila Zorg

   No Distance

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Meet BV

   Stichting Prokino

   Xperanza Nederland BV

   Anders Thuis

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   La Luna Care zorg & welzijn

   Psychologenpraktijk de Vaart

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Subrosa

   Parlayan

   Zorggroep Stad en Ommeland

   VOF STIZ

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Van der Zwaag

   Activiteitencentrum de Brink

   IN2-PSY

   Zorggroep Stad en Ommeland

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Veerkracht Thuis |MJD

   Vlindervol

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Zorgbuurderij De Heemen

   Saul

   Anders Thuis

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Madelies BV

   Subrosa

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   INTER-PSY

   Stichting Zorgboederij Feniks

   KEI, educatie met zorg

   Kleurspel

   ZorgClub

   Praktijk de Toverlantaarn

   Zorg Anders BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Ik ben een regenboog

   Hof van Arcadia

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Parlayan

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   No Distance

   Levéo Care / CareHouse

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Jody Schoolpsychologie

   CAGGB

   De Beukenhorst BV

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Anouk Endeveld

   Xperanza Nederland BV

   Personal Care for You

   Stichting Werkpro

   Pi-groep Zorg

   Kind en Jeugd Centraal

   Stichting Het Kopland

   CBP Het Samenhuis

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Horizon begeleiding

   Cedin

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   MINDCARE Assen

   Stichting Schouder aan Schouder

   Cosis

   Stichting Reik

   MEE Groningen

   Fier

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Kinderbijstand

   Stichting Prokino

   Meet BV

   GGZ Friesland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De Baander VOF

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   UnLimiteD BV

   Stichting Jade

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Koninklijke Visio

   Pi-groep Zorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   Cedin

   Kinderconsulent Groningen

   Kinderbijstand

   Stichting PettenZorg

   Personal Care for You

   No Distance

   Logeerhuis Heerenveen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Helios Solutions

   La Luna Care zorg & welzijn

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ilmarinen

   Levéo Care / CareHouse

   Ik ben een regenboog

   Stichting Laiverds

   ZorgClub

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Zorgbuurderij De Heemen

   Keuningshof BV

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Profila Zorg

   Martinizorg BV

   Het Mosterdzaad

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Studio Stap

   Activiteitencentrum de Brink

   Wonen met Zorg BV.

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Syncope

   Cerato

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting BEZINN

   Factor 5 BV

   Hof van Arcadia

   De Spelkamer

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting Prokino

   Xperanza Nederland BV

   De Kasparhoeve

   Zorg Anders BV

   Anders Thuis

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Passend Begeleiden

   Cosis

   Zorgopvang Espoir

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Ko-Bus

   Meet BV

   Coöperatie Stee 050

   CBP Het Samenhuis

   GratefulCoaching

   Stichting Philadelphia Zorg

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Netwerkpsychologen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   De Slingertuin v.o.f

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Team 050

   KEI, educatie met zorg

   De Zijlen

   Kleurspel

   Basishuis Kollum

   MINDCARE Assen

   Metzita

   Zorgboerderij Vossenburght

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Aardema Thuiszorg

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Zorggroep Stad en Ommeland

   IN2-PSY

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Family Works

   Subrosa

   De unieke regenboog

   Station Noord

   Stichting Terwille

   Veni Etinam

   Psychologen Team Groningen

   Stichting Propeus

   Mij een Zorg

   Leerpraktijk Haren

   Hoeve Paradij

   Viverè Coaching BV

   Parlayan

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Saul

   De Buurderij Balloo

   Music4You

   Stepwork Transgenderzorg

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Scauting en Coaching

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Gradatim

   Stichting Community Support

   A-MeZo

   De Beukenhorst BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   VOF STIZ

   Zorg Intens BV

   Ineke Keizer

   CURA XL

   Tjeenz

   Jan Arends B.V.

   Stichting Siriz

   Omega Groep / Het Middelpunt

   INTER-PSY

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   La Hacienda

   De Baander VOF

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Jody Schoolpsychologie

   Amannij - Zorg voor jou

   Veerkracht Thuis |MJD

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Stichting Siriz

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Werkpro

   IN2-PSY

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Station Noord

   Praktijk Van der Zwaag

   Netwerkpsychologen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Noorderlicht GGZ

   Basishuis Kollum

   De unieke regenboog

   Timon

   Het Mosterdzaad

   CBP Het Samenhuis

   Factor 5 BV

   UnLimiteD BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Parlayan

   GratefulCoaching

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Zorgopvang Espoir

   Stepwork Transgenderzorg

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Levéo Care / CareHouse

   La Luna Care zorg & welzijn

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Schouder aan Schouder

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   INTER-PSY

   Viverè Coaching BV

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Syncope

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Jan Arends B.V.

   Stichting Reik

   MINDCARE Assen

   Stichting Propeus

   Activiteitencentrum de Brink

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Leerpraktijk Haren

   Ik ben een regenboog

   Metzita

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cosis

   De Spelkamer

   Tjeenz

   Janette Kuipers coaching&advies

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Horizon begeleiding

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Studio Stap

   Family Works

   Overstag Uitvoering

   Cerato

   Gradatim

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ilmarinen

   De Slingertuin v.o.f

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Leren door Beelden

   De Zijlen

   Zorgbuurderij De Heemen

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Helios Solutions

   Praktijk de Toverlantaarn

   La Hacienda

   Martinizorg BV

   Passend Begeleiden

   CURA XL

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Kinderbijstand

   Jeugdhulp Friesland

   Stichting Community Support

   De Beukenhorst BV

   Stichting BEZINN

   Anouk Endeveld

   A-MeZo

   De Kasparhoeve

   Kleurspel

   ZorgClub

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Hof van Arcadia

   Psychologen Team Groningen

   Team 050

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting Profila Zorg

   Aardema Thuiszorg

   Pi-groep Zorg

   Stichting Terwille

   Subrosa

   Veerkracht Thuis |MJD

   No Distance

   Stichting Het Kopland

   De Buurderij Balloo

   MEE Groningen

   Zorg Anders BV

   CAGGB

   Saul

   Kernvisie Methode

   Stichting Prokino

   KEI, educatie met zorg

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Cedin

   Meet BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Personal Care for You

   Fier

   Drumpedagoog

   Ineke Keizer

   Molendrift

   De Baander VOF

   Zorg Intens BV

   Jody Schoolpsychologie

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Psychologen Team Groningen

   A-MeZo

   Stichting Reik

   Cedin

   Praktijk S. Buma

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Stichting Terwille

   Praktijk Van der Zwaag

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Omega Groep / Het Middelpunt

   GGZ Friesland

   Netwerkpsychologen

   Psy-praktijk Grootegast

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   CAGGB

   ZorgClub

   Praktijk Fontis

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Moodboost

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Polyzoom

   Kinderbijstand

   IN2-PSY

   INTER-PSY

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Ilmarinen

   Hinke Boomsma

   MINDCARE Assen

   Zorgbuurderij De Heemen

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Madelies BV

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Noorderlicht GGZ

   Fier

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Martinizorg BV

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Pi-groep Zorg

   Praktijk van Dijk

   Drumpedagoog

   Praktijk Koekkoek

   Praktijk Gravenburg

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   GGZ in de Bres

   Treant Zorggroep

   Personal Care for You

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Basic Trust Noord

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Jan Arends B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Cosis

   Factor 5 BV

   Molendrift

   Praktijk De Bongerd

   Vlindervol

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   ZO! zorgoplossingen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   A-MeZo

   Basic Trust Noord

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk S. Buma

   IN2-PSY

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Hinke Boomsma

   Praktijk De Bongerd

   Netwerkpsychologen

   Factor 5 BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Molendrift

   CBP Het Samenhuis

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Jan Arends B.V.

   Cedin

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Cosis

   Timon

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   ZorgClub

   Polyzoom

   Samen Sterk Zorg B.V.

   GGZ in de Bres

   MINDCARE Assen

   Moodboost

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Kinderbijstand

   Praktijk Fontis

   Stichting Reik

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Praktijk van Dijk

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Leerpraktijk Haren

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Martinizorg BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Praktijk Gravenburg

   Kind en Jeugd Centraal

   GGZ Friesland

   Treant Zorggroep

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Pi-groep Zorg

   Stichting Terwille

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Vlindervol

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Noorderlicht GGZ

   Personal Care for You

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorgbuurderij De Heemen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   INTER-PSY

   Psy-praktijk Grootegast

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Kinderbijstand

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk van Dijk

   Vlindervol

   De Buurderij Balloo

   INTER-PSY

   Stichting Reik

   Factor 5 BV

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Noorderlicht GGZ

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Jeugdhulp Friesland

   Praktijk De Bongerd

   Molendrift

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Basic Trust Noord

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   ZorgClub

   Fier

   Cosis

   Praktijk S. Buma

   CAGGB

   Stichting Terwille

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Drumpedagoog

   Netwerkpsychologen

   Praktijk Gravenburg

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Jan Arends B.V.

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Hinke Boomsma

   Moodboost

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   GGZ Friesland

   Psychologen Team Groningen

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Pi-groep Zorg

   GGZ in de Bres

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Leerpraktijk Haren

   Cedin

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   IN2-PSY

   MINDCARE Assen

   Martinizorg BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   CBP Het Samenhuis

   Accare

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Polyzoom

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk Fontis

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Madelies BV

   Praktijk Koekkoek

   Personal Care for You

   Psy-praktijk Grootegast

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Jonx, onderdeel van Lentis

   Noorderlicht GGZ

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Reik

   CBP Het Samenhuis

   CAGGB

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jan Arends B.V.

   Fier

   Personal Care for You

   Pi-groep Zorg

   Stichting Terwille

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Stepwork Transgenderzorg

   Praktijk S. Buma

   INTER-PSY

   Polyzoom

   Cedin

   Molendrift

   Accare

   GGZ Friesland

   GGZ in de Bres

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Xperanza Nederland BV

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   ZO! zorgoplossingen

   Stichting Reik

   Praktijk Van der Zwaag

   Cedin

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk De Bongerd

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   INTER-PSY

   Stichting Terwille

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Factor 5 BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Yorneo

   IN2-PSY

   Jeugdhulp Friesland

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Basic Trust Noord

   Kind en Jeugd Centraal

   MINDCARE Assen

   Praktijk van Dijk

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Molendrift

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Jan Arends B.V.

   ZorgClub

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk S. Buma

   CAGGB

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Psychologenpraktijk de Vaart

   GGZ in de Bres

   Personal Care for You

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   Polyzoom

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Fier

   Netwerkpsychologen

   GGZ Friesland

   Praktijk Gravenburg

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Noorderlicht GGZ

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Martinizorg BV

   Kinderbijstand

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Accare

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   MINDCARE Assen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Netwerkpsychologen

   Factor 5 BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   ZO! zorgoplossingen

   Martinizorg BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Jeugdhulp Friesland

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Basic Trust Noord

   Accare

   Cedin

   Stichting Reik

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   IN2-PSY

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Noorderlicht GGZ

   Personal Care for You

   Kinderbijstand

   INTER-PSY

   Xperanza Nederland BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Stichting Terwille

   GGZ Friesland

   Fier

   Praktijk S. Buma

   CAGGB

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   Molendrift

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     GGZ Friesland

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Moodboost

     Fier

     Samen Sterk Zorg B.V.

     CAGGB

     Kinderbijstand

     Molendrift

     Praktijk Fontis

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     CBP Het Samenhuis

     Personal Care for You

     Stichting Reik

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Psychologen Team Groningen

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Praktijk Gravenburg

     Praktijk Van der Zwaag

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     IN2-PSY

     Martinizorg BV

     Psy-praktijk Grootegast

     Praktijk S. Buma

     Pi-groep Zorg

     Cedin

     Treant Zorggroep

     Xperanza Nederland BV

     Kind en Jeugd Centraal

     INTER-PSY

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Jan Arends B.V.

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     GGZ in de Bres

     DZNN

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Stichting Terwille

     Yorneo

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Vlindervol

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Omega Groep / Het Middelpunt

     Jeugdhulp Friesland

     De Kinderacademie Groningen

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Stichting de Trans

     Focus-Jeugd & Gezin B.V.

     Noorderlicht GGZ

     ZO! zorgoplossingen

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Cosis

     Praktijk van Dijk

     Netwerkpsychologen

     MINDCARE Assen

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     ZorgClub

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Eleos, specialist in christelijke ggz

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Stichting Reik

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     ZorgClub

     Pi-groep Zorg

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Molendrift

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Kinderbijstand

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Netwerkpsychologen

     Noorderlicht GGZ

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Noorderkompas

     Jeugdhulp Friesland

     Saul

     MINDCARE Assen

     Basic Trust Noord

     GGZ Friesland

     Cedin

     Yorneo

     Veerkracht Thuis |MJD

     CBP Het Samenhuis

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Fier

     Praktijk Oosting

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18