Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Station Noord

   ZorgClub

   Het Mosterdzaad

   Stichting MJD

   Saul

   Ilmarinen

   Ik ben een regenboog

   Zorg Intens BV

   Stichting Reik

   GratefulCoaching

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting PettenZorg

   Zorggroep Stad en Ommeland

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Stichting Profila Zorg

   Coöperatie Stee 050

   Netwerkpsychologen

   Aardema Thuiszorg

   De unieke regenboog

   Amannij - Zorg voor jou

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   INTER-PSY

   Stichting Community Support

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   De Kasparhoeve

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting Prokino

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Helios Solutions

   No Distance

   Cedin

   Viverè Coaching

   UnLimiteD BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Parlayan

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Team 050

   Zorgopvang Espoir

   CBP Het Samenhuis

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Comfortzorg Contracten B.V.

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Jan Arends B.V.

   Tjeenz

   Praktijk Opvoedrijk

   Anders Thuis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Kleurspel

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   IN2-PSY

   Zorgbuurderij De Heemen

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Leerpraktijk Haren

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Praktijk Van der Zwaag

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Cerato

   Ineke Keizer

   Stichting Jade

   Xperanza Nederland BV

   Scauting en Coaching

   VOF STIZ

   Mij een Zorg

   Kinderconsulent Groningen

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   GGZ Friesland

   Personal Care for You

   MINDCARE Assen

   Kinderbijstand

   Syncope

   Jody Schoolpsychologie

   Basishuis Kollum

   Martinizorg BV

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Cura XL B.V.

   Cosis

   Stichting PIM Noord

   Family Works

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Stichting Sprank

   A-MeZo

   Metzita

   De Zijlen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Studio Stap

   Gradatim

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Ineke Keizer

   Studio Stap

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Aardema Thuiszorg

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Station Noord

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Personal Care for You

   Factor 5 BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Omega Groep / Het Middelpunt

   GGZ Friesland

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Molendrift

   ProTalent

   Leerpraktijk Haren

   No Distance

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Parlayan

   Netwerkpsychologen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   MINDCARE Assen

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Praktijk Oosting

   ZorgClub

   De unieke regenboog

   Amannij - Zorg voor jou

   Het Mosterdzaad

   Kinderconsulent Groningen

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Kinderbijstand

   Zorgopvang Espoir

   De Zijlen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Stichting Reik

   Hof van Arcadia

   Ilmarinen

   INTER-PSY

   Stichting PIM Noord

   Family Works

   Jan Arends B.V.

   Stichting MJD

   Stichting Profila Zorg

   Basic Trust Noord

   VOF STIZ

   Zorg Intens BV

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Coöperatie Stee 050

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Cedin

   Xperanza Nederland BV

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting Propeus

   A-MeZo

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Community Support

   Stichting Jade

   CBP Het Samenhuis

   Martinizorg BV

   Basishuis Kollum

   Stichting PettenZorg

   UnLimiteD BV

   Viverè Coaching

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Cura XL B.V.

   Stichting Prokino

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Helios Solutions

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Mij een Zorg

   Saul

   GratefulCoaching

   Madelies BV

   Cosis

   Jody Schoolpsychologie

   Syncope

   IN2-PSY

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Statera Jeugd en Gezin

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Zorgbuurderij De Heemen

   A-MeZo

   Hof van Arcadia

   Het Mosterdzaad

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting Community Support

   Praktijk Van der Zwaag

   Cosis

   Metzita

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   UnLimiteD BV

   MINDCARE Assen

   Personal Care for You

   GratefulCoaching

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Helios Solutions

   IederZijnWerk Ambulant BV

   CAGGB

   Stichting MJD

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   IN2-PSY

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Madelies BV

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Hinke Boomsma

   Fier

   Kleurspel

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Molendrift

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Aardema Thuiszorg

   De unieke regenboog

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Zorg Intens BV

   Tjeenz

   Kinderbijstand

   Praktijk Opvoedrijk

   Martinizorg BV

   Stichting Het Kopland

   Station Noord

   Zorgopvang Espoir

   ZorgClub

   INTER-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Factor 5 BV

   Ineke Keizer

   Stichting Profila Zorg

   Pi-groep Zorg

   GGZ Friesland

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting Reik

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Basic Trust Noord

   Jody Schoolpsychologie

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk de Toverlantaarn

   Viverè Coaching

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Family Works

   Stichting Prokino

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Saul

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Parlayan

   Cura XL B.V.

   Jeugdhulp Friesland

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Timon

   Ik ben een regenboog

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   De Zijlen

   No Distance

   Anouk Endeveld

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Netwerkpsychologen

   Amannij - Zorg voor jou

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Basishuis Kollum

   Noorderlicht GGZ

   Stichting De Noorderbrug

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting PIM Noord

   Xperanza Nederland BV

   Noorderkompas

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   MEE Groningen

   Jan Arends B.V.

   Praktijk Oosting

   Praktijk S. Buma

   CBP Het Samenhuis

   Horizon Begeleiding

   Yorneo

   Polyzoom

   Syncope

   Cedin

   Studio Stap

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Netwerkpsychologen

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Polyzoom

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   MINDCARE Assen

   Noorderlicht GGZ

   GGZ Friesland

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Ilmarinen

   Fier

   Praktijk Van der Zwaag

   ZorgClub

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Cedin

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Xperanza Nederland BV

   Cosis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Vlindervol

   GGZ in de Bres

   Pi-groep Zorg

   CBP Het Samenhuis

   No Distance

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   CAGGB

   IN2-PSY

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   INTER-PSY

   Stichting Reik

   Kinderbijstand

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Molendrift

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Praktijk Van der Zwaag

   CBP Het Samenhuis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Pi-groep Zorg

   INTER-PSY

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Saul

   Stichting MJD

   La Hacienda

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Community Support

   Cedin

   Xperanza Nederland BV

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Hof van Arcadia

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   GratefulCoaching

   Scauting en Coaching

   VOF STIZ

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   De Baander VOF

   Subrosa

   ZorgClub

   KEI, educatie met zorg

   Kinderconsulent Groningen

   Zorg Anders BV

   Parlayan

   Kinderbijstand

   Stichting BEZINN

   Jody Schoolpsychologie

   No Distance

   Keuningshof BV

   Team 050

   Stichting PIM Noord

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De Beukenhorst BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting Het Kopland

   Ik ben een regenboog

   Activiteitencentrum de Brink

   La Luna Care

   Meet BV

   Ko-Bus

   Veni Etinam

   Omega Groep / Het Middelpunt

   IN2-PSY

   Stichting Prokino

   Coöperatie Stee 050

   Pegasus Begeleiding

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Profila Zorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Anders Thuis

   Stichting Propeus

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   MEE Groningen

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Werkpro

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   CAGGB

   KEI, educatie met zorg

   No Distance

   Ko-Bus

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Kind en Jeugd Centraal

   MINDCARE Assen

   Horizon Begeleiding

   Cedin

   Anouk Endeveld

   Stichting MJD

   Fier

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Saul

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Cosis

   Zorg Anders BV

   Parlayan

   Madelies BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   CBP Het Samenhuis

   Levéo Care / CareHouse

   GGZ Friesland

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Omega Groep / Het Middelpunt

   De Baander VOF

   Stichting PIM Noord

   De Beukenhorst BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Subrosa

   Pegasus Begeleiding

   Activiteitencentrum de Brink

   Personal Care for You

   Psychologenpraktijk de Vaart

   INTER-PSY

   IN2-PSY

   Jody Schoolpsychologie

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Kleurspel

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   ZorgClub

   Meet BV

   Stichting Het Kopland

   Hof van Arcadia

   Kinderbijstand

   Stichting Reik

   Anders Thuis

   Stichting Prokino

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Pi-groep Zorg

   Praktijk de Toverlantaarn

   Ik ben een regenboog

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Vlindervol

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Activiteitencentrum de Brink

   Jody Schoolpsychologie

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stepwork Transgenderzorg

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   UnLimiteD BV

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Helios Solutions

   VOF STIZ

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Syncope

   Ko-Bus

   De Kasparhoeve

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Wonen met Zorg BV.

   Psychologen Team Groningen

   Kinderbijstand

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Cerato

   Viverè Coaching

   Stichting PettenZorg

   Coöperatie Stee 050

   Aardema Thuiszorg

   De unieke regenboog

   La Luna Care

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologenpraktijk de Vaart

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Station Noord

   Meet BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Philadelphia Zorg

   De Beukenhorst BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   A-MeZo

   Zorg Intens BV

   Logeerhuis Heerenveen

   Passend Begeleiden

   Mij een Zorg

   Zorgopvang Espoir

   Stichting Propeus

   GratefulCoaching

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Saul

   Metzita

   Kinderconsulent Groningen

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk Van der Zwaag

   Cosis

   CBP Het Samenhuis

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Stichting PIM Noord

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting MJD

   KEI, educatie met zorg

   Stichting Koninklijke Visio

   Basishuis Kollum

   Parlayan

   Cedin

   Xperanza Nederland BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Veni Etinam

   Ilmarinen

   Pegasus Begeleiding

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Profila Zorg

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting Sprank

   De Baander VOF

   INTER-PSY

   Cura XL B.V.

   Martinizorg BV

   No Distance

   Team 050

   Family Works

   Leerpraktijk Haren

   Levéo Care / CareHouse

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Anders Thuis

   De Zijlen

   Hof van Arcadia

   Jan Arends B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting Community Support

   MINDCARE Assen

   De Buurderij Balloo

   Ineke Keizer

   Stichting Laiverds

   De Spelkamer

   Stichting Terwille

   Scauting en Coaching

   Keuningshof BV

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Subrosa

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Siriz

   Gradatim

   La Hacienda

   Zorgboerderij Vossenburght

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Pi-groep Zorg

   Stichting BEZINN

   Factor 5 BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   IN2-PSY

   Ik ben een regenboog

   Het Mosterdzaad

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Music4You

   Netwerkpsychologen

   Kleurspel

   ZorgClub

   Studio Stap

   Stichting Jade

   Personal Care for You

   Tjeenz

   Hoeve Paradij

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorg Anders BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Prokino

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Jan Arends B.V.

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Overstag Uitvoering

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   MINDCARE Assen

   De unieke regenboog

   Ilmarinen

   Leerpraktijk Haren

   Stichting Het Kopland

   Leren door Beelden

   Stichting PIM Noord

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Cura XL B.V.

   Timon

   Syncope

   Fier

   Noorderlicht GGZ

   Anouk Endeveld

   Stichting BEZINN

   CAGGB

   ZorgClub

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Ik ben een regenboog

   De Buurderij Balloo

   Aardema Thuiszorg

   Kernvisie Methode

   Stichting Werkpro

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Meet BV

   GratefulCoaching

   Team 050

   Hof van Arcadia

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Zorgopvang Espoir

   Stichting Prokino

   Ko-Bus

   La Luna Care

   Stepwork Transgenderzorg

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Molendrift

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   MEE Groningen

   Studio Stap

   Zorgbuurderij De Heemen

   Het Mosterdzaad

   Kleurspel

   Stichting Profila Zorg

   Passend Begeleiden

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Cosis

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Stichting Propeus

   INTER-PSY

   De Zijlen

   Netwerkpsychologen

   Zorg Intens BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Station Noord

   Martinizorg BV

   La Hacienda

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Pi-groep Zorg

   Saul

   Stichting Siriz

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   De Kasparhoeve

   Jody Schoolpsychologie

   Kinderbijstand

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Subrosa

   Activiteitencentrum de Brink

   Cedin

   Ineke Keizer

   Levéo Care / CareHouse

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Gradatim

   A-MeZo

   Metzita

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   CBP Het Samenhuis

   Praktijk de Toverlantaarn

   Personal Care for You

   Jeugdhulp Friesland

   Psychologen Team Groningen

   De Beukenhorst BV

   Janette Kuipers coaching&advies

   Horizon Begeleiding

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Stichting Reik

   Stichting Community Support

   Factor 5 BV

   UnLimiteD BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Amannij - Zorg voor jou

   Pegasus Begeleiding

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Viverè Coaching

   Xperanza Nederland BV

   Tjeenz

   Family Works

   Cerato

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   No Distance

   De Baander VOF

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Stichting Terwille

   Drumpedagoog

   Parlayan

   Praktijk Van der Zwaag

   Basishuis Kollum

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   KEI, educatie met zorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   De Spelkamer

   IN2-PSY

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Zorg Anders BV

   Helios Solutions

   Stichting MJD

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Stichting Terwille

   MINDCARE Assen

   Kind en Jeugd Centraal

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   A-MeZo

   Molendrift

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Noorderlicht GGZ

   Psy-praktijk Grootegast

   Praktijk Koekkoek

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk De Bongerd

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Xperanza Nederland BV

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Jan Arends B.V.

   Personal Care for You

   Cedin

   Cosis

   Praktijk van Dijk

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Netwerkpsychologen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Praktijk Van der Zwaag

   Hinke Boomsma

   Psychologen Team Groningen

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Praktijk S. Buma

   Zorgbuurderij De Heemen

   Ko-Bus

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Stichting Reik

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   GGZ in de Bres

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Martinizorg BV

   Praktijk Gravenburg

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Fier

   IN2-PSY

   Madelies BV

   CAGGB

   Ilmarinen

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   GGZ Friesland

   Treant Zorggroep

   ZO! zorgoplossingen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Factor 5 BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Drumpedagoog

   Polyzoom

   Praktijk Fontis

   Comfortzorg Contracten B.V.

   ZorgClub

   INTER-PSY

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Vlindervol

   Kinderbijstand

   Moodboost

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Basic Trust Noord

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Pi-groep Zorg

   Joke Tonn

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Kinderbijstand

   Psychologiepraktijk Veenstra

   MINDCARE Assen

   Praktijk Van der Zwaag

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Netwerkpsychologen

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk S. Buma

   Samen Sterk Zorg B.V.

   INTER-PSY

   IN2-PSY

   Basic Trust Noord

   Personal Care for You

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Factor 5 BV

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Psy-praktijk Grootegast

   Polyzoom

   Timon

   Cedin

   Leerpraktijk Haren

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Jan Arends B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Vlindervol

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk De Bongerd

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Xperanza Nederland BV

   GGZ in de Bres

   Stichting Reik

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk van Dijk

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   A-MeZo

   Joke Tonn

   Hinke Boomsma

   Praktijk Fontis

   CBP Het Samenhuis

   Cosis

   Noorderlicht GGZ

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Moodboost

   Praktijk Gravenburg

   Treant Zorggroep

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Martinizorg BV

   Pi-groep Zorg

   Stichting Terwille

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   GGZ Friesland

   ZorgClub

   Molendrift

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Netwerkpsychologen

   Noorderlicht GGZ

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Praktijk Van der Zwaag

   Cosis

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Accare

   Madelies BV

   IN2-PSY

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Kinderbijstand

   Fier

   Personal Care for You

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Moodboost

   Praktijk Fontis

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk De Bongerd

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Polyzoom

   Vlindervol

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Martinizorg BV

   De Buurderij Balloo

   CAGGB

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Jeugdhulp Friesland

   Jan Arends B.V.

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Stichting Reik

   Cedin

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Psychologen Team Groningen

   Leerpraktijk Haren

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   MINDCARE Assen

   GGZ Friesland

   ZorgClub

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk S. Buma

   Basic Trust Noord

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Factor 5 BV

   INTER-PSY

   Stichting Terwille

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk van Dijk

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Kind en Jeugd Centraal

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Gravenburg

   Hinke Boomsma

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Drumpedagoog

   Psy-praktijk Grootegast

   Molendrift

   GGZ in de Bres

   Joke Tonn

   Praktijk Koekkoek

   Ko-Bus

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Stichting Terwille

   CAGGB

   Molendrift

   Stepwork Transgenderzorg

   CBP Het Samenhuis

   GGZ Friesland

   Stichting Reik

   Jan Arends B.V.

   Cedin

   Praktijk S. Buma

   GGZ in de Bres

   Accare

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Polyzoom

   Pi-groep Zorg

   Fier

   Noorderlicht GGZ

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   INTER-PSY

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Personal Care for You

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Jonx, onderdeel van Lentis

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Factor 5 BV

   CBP Het Samenhuis

   ZorgClub

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Praktijk Gravenburg

   Praktijk S. Buma

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Personal Care for You

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk van Dijk

   Pi-groep Zorg

   Xperanza Nederland BV

   Cedin

   Joke Tonn

   Kinderbijstand

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Yorneo

   Jan Arends B.V.

   Polyzoom

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   IN2-PSY

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Basic Trust Noord

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Noorderlicht GGZ

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Martinizorg BV

   ZO! zorgoplossingen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Accare

   Jeugdhulp Friesland

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Stichting Terwille

   INTER-PSY

   CAGGB

   Netwerkpsychologen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk De Bongerd

   MINDCARE Assen

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   GGZ in de Bres

   Fier

   GGZ Friesland

   Stichting De Noorderbrug

   Molendrift

   Stichting Reik

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   CBP Het Samenhuis

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Noorderlicht GGZ

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Martinizorg BV

   IN2-PSY

   Joke Tonn

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Personal Care for You

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jeugdhulp Friesland

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   MINDCARE Assen

   Kinderbijstand

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Cedin

   INTER-PSY

   Xperanza Nederland BV

   Pi-groep Zorg

   Accare

   GGZ Friesland

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk S. Buma

   Stichting Reik

   Fier

   Factor 5 BV

   Stichting Terwille

   ZO! zorgoplossingen

   Molendrift

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Netwerkpsychologen

   Jonx, onderdeel van Lentis

   CAGGB

   Basic Trust Noord

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Personal Care for You

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Martinizorg BV

     Xperanza Nederland BV

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     Moodboost

     Praktijk S. Buma

     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     IN2-PSY

     De Kinderacademie Groningen

     ZO! zorgoplossingen

     Fier

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Cedin

     ZorgClub

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Noorderlicht GGZ

     Stichting de Trans

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Praktijk van Dijk

     Treant Zorggroep

     Stichting De Noorderbrug

     Samen Sterk Zorg B.V.

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Praktijk Van der Zwaag

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Jeugdhulp Friesland

     Focus-Jeugd & Gezin B.V.

     Yorneo

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     GGZ Friesland

     CBP Het Samenhuis

     Jan Arends B.V.

     Praktijk Gravenburg

     Molendrift

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Netwerkpsychologen

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Cosis

     GGZ in de Bres

     CAGGB

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Psychologen Team Groningen

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Psy-praktijk Grootegast

     DZNN

     Kind en Jeugd Centraal

     Vlindervol

     INTER-PSY

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Pi-groep Zorg

     Praktijk Fontis

     MINDCARE Assen

     Stichting Reik

     Joke Tonn

     Omega Groep / Het Middelpunt

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Stichting Terwille

     Kinderbijstand

     Eleos, specialist in christelijke ggz

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     MINDCARE Assen

     ZorgClub

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Cedin

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Fier

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Noorderkompas

     Stichting Reik

     GGZ Friesland

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Pi-groep Zorg

     Noorderlicht GGZ

     Praktijk Oosting

     INTER-PSY

     Jeugdhulp Friesland

     Kinderbijstand

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Stichting MJD

     Molendrift

     Saul

     Netwerkpsychologen

     Yorneo

     Basic Trust Noord

     CBP Het Samenhuis

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18