Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.

Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   GratefulCoaching

   Cosis

   Stichting Jade

   Personal Care for You

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   De Zijlen

   De Slingertuin v.o.f

   Cedin

   Wonen met Zorg

   De Kasparhoeve

   INTER-PSY

   Zorgbuurderij De Heemen

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Zizo zorg

   Kinderbijstand

   Stichting Philadelphia Zorg

   Zorgbureau Embrace

   Station Noord

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Syncope

   Veni Etinam B.V.

   Basishuis Kollum

   Factor 5 BV

   CBP Het Samenhuis

   Family Works

   Allerzorg

   Studio Stap

   ZorgClub

   MJD | Veerkracht Thuis

   Stichting Community Support

   Back to Basic

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Het Mosterdzaad

   A-MeZo

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Stichting Schouder aan Schouder

   Gradatim

   Praktijk Van der Zwaag

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting PettenZorg

   Zorg Intens BV

   Zorggroep Stad en Ommeland

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Scauting en Coaching

   Praktijk Opvoedrijk

   GGZ Friesland

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   MINDCARE Assen

   Ik ben een regenboog

   Jody Schoolpsychologie

   Kinderconsulent Groningen

   Tjeenz

   Mij een Zorg

   Jan Arends B.V.

   De unieke regenboog

   Martinizorg BV

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Stichting Reik

   Team Keizer

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Xperanza Nederland BV

   Aardema Thuiszorg

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   VOF STIZ

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Netwerkpsychologen

   UnLimiteD BV

   Helios Solutions

   Anders Thuis

   Saul

   Flevostate

   Team 050

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Omega Groep

   Comfortzorg Contracten B.V.

   CURA XL

   Coöperatie Stee 050

   Parlayan BV

   Cerato

   Stichting Siriz

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Stichting Prokino

   Viverè Coaching BV

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Aardema Thuiszorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De unieke regenboog

   Stichting Siriz

   Omega Groep

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Basishuis Kollum

   Stichting Prokino

   Molendrift

   MJD | Veerkracht Thuis

   Cosis

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Community Support

   GGZ Friesland

   Amannij - Zorg voor jou

   Stichting Zienn Jeugd

   Zorg Intens BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   ZorgClub

   Bezig BV

   Stichting PettenZorg

   Het Mosterdzaad

   CURA XL

   Netwerkpsychologen

   Basic Trust Noord

   MINDCARE Assen

   Veni Etinam B.V.

   Team Keizer

   A-MeZo

   Allerzorg

   Xperanza Nederland BV

   GratefulCoaching

   De Zijlen

   Helios Solutions

   Flevostate

   ProTalent

   Syncope

   Family Works

   Jody Schoolpsychologie

   Zorgbureau Embrace

   Coöperatie Stee 050

   Personal Care for You

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Factor 5 BV

   Stichting Reik

   Madelies BV

   Viverè Coaching BV

   INTER-PSY

   Kijk Vooruit

   Jan Arends B.V.

   Kinderbijstand

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Schouder aan Schouder

   Station Noord

   Kinderconsulent Groningen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Mij een Zorg

   De Familysupporters B.V.

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Saul

   UnLimiteD BV

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Hof van Arcadia

   Cedin

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Martinizorg BV

   Parlayan BV

   Studio Stap

   Statera Jeugd en Gezin

   VOF STIZ

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   IN2-PSY

   Stichting Jade

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   CBP Het Samenhuis

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Studio Stap

   Zorgbuurderij De Heemen

   Jan Arends B.V.

   Factor 5 BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Viverè Coaching BV

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Praktijk Van der Zwaag

   Het Mosterdzaad

   Stichting Prokino

   Helios Solutions

   Cedin

   Syncope

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Horizon begeleiding

   ProTalent

   IN2-PSY

   Samen Sterk Zorg B.V.

   ZorgClub

   De Zijlen

   CBP Het Samenhuis

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Veni Etinam B.V.

   Kinderbijstand

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Fier

   Tjeenz

   Noorderkompas

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Reik

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Parlayan BV

   Basishuis Kollum

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stepwork Transgenderzorg

   Praktijk Opvoedrijk

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Polyzoom

   GGZ Friesland

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Personal Care for You

   Saul

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Hof van Arcadia

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Team Keizer

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Cosis

   Station Noord

   CURA XL

   A-MeZo

   Omega Groep

   UnLimiteD BV

   Jeugdhulp Friesland

   Amannij - Zorg voor jou

   Zorg Intens BV

   Madelies BV

   INTER-PSY

   Kleurspel

   MEE Groningen

   Zorgbureau Embrace

   Praktijk de Toverlantaarn

   Zizo zorg

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Flevostate

   MINDCARE Assen

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Sandra van der Stege

   Allerzorg

   De Familysupporters B.V.

   Basic Trust Noord

   Stichting Community Support

   Pi-groep Zorg

   Ik ben een regenboog

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Jody Schoolpsychologie

   Praktijk S. Buma

   Molendrift

   GratefulCoaching

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   De unieke regenboog

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   MJD | Veerkracht Thuis

   Family Works

   Anouk Endeveld

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Martinizorg BV

   Xperanza Nederland BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Yorneo

   Timon

   Stichting Het Kopland

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Netwerkpsychologen

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Schouder aan Schouder

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Stichting Reik

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Polyzoom

   Fier

   GGZ Friesland

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Explora instituut

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Pi-groep Zorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   IN2-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Molendrift

   Zorgbureau Embrace

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Flevostate

   INTER-PSY

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Kinderbijstand

   CBP Het Samenhuis

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Vlindervol

   Cosis

   Factor 5 BV

   Parlayan BV

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Cedin

   Netwerkpsychologen

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Jonx, onderdeel van Lentis

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   ZorgClub

   Omega Groep

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   GratefulCoaching

   Stichting Het Kopland

   MJD | Veerkracht Thuis

   Anders Thuis

   Ko-Bus

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Veni Etinam B.V.

   Jody Schoolpsychologie

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Cedin

   La Luna Care zorg & welzijn

   Team 050

   Meet BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Zorgbureau Embrace

   Subrosa

   Stichting Prokino

   Stichting Philadelphia Zorg

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Kinderconsulent Groningen

   Coöperatie Stee 050

   Kinderbijstand

   Keuningshof BV

   CBP Het Samenhuis

   De Beukenhorst BV

   VOF STIZ

   De Baander VOF

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Community Support

   Saul

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Zorgbuurderij De Heemen

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Ik ben een regenboog

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Xperanza Nederland BV

   KEI, educatie met zorg

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Scauting en Coaching

   Wonen met Zorg

   Pi-groep Zorg

   La Hacienda

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Stichting BEZINN

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Hof van Arcadia

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Activiteitencentrum de Brink

   Parlayan BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   GGZ Friesland

   Meet BV

   Vlindervol

   Zorgbuurderij De Heemen

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   MINDCARE Assen

   Parlayan BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   IN2-PSY

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Anders Thuis

   Jody Schoolpsychologie

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Xperanza Nederland BV

   Pi-groep Zorg

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Levéo Care / CareHouse

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Stichting Reik

   Personal Care for You

   Praktijk Van der Zwaag

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Subrosa

   Kind en Jeugd Centraal

   Zorgbureau Embrace

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk de Toverlantaarn

   Kleurspel

   Fier

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Saul

   Veni Etinam B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Prokino

   Madelies BV

   Activiteitencentrum de Brink

   KEI, educatie met zorg

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Cedin

   Stichting Schouder aan Schouder

   Horizon begeleiding

   CBP Het Samenhuis

   Omega Groep

   MJD | Veerkracht Thuis

   Cosis

   ZorgClub

   Anouk Endeveld

   Stichting Werkpro

   De Beukenhorst BV

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   De Baander VOF

   INTER-PSY

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Hof van Arcadia

   MEE Groningen

   Ik ben een regenboog

   Stichting Het Kopland

   Kinderbijstand

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Speltherapie Louter Goud

   Mij een Zorg

   Cedin

   Zorg Intens BV

   MINDCARE Assen

   ZorgClub

   Allerzorg

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Flevostate

   Gradatim

   Stichting Community Support

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   MJD | Veerkracht Thuis

   Omega Groep

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Stichting PettenZorg

   Zorgboerderij Vossenburght

   Pi-groep Zorg

   Dagopvang Compassie

   Team Keizer

   De Slingertuin v.o.f

   Comfortzorg Contracten B.V.

   UnLimiteD BV

   Parlayan BV

   Wonen met Zorg

   Passend Begeleiden

   La Hacienda

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Anders Thuis

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   CURA XL

   Ko-Bus

   De Zijlen

   Cosis

   Aardema Thuiszorg

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Viverè Coaching BV

   Gezinshuis Margriet

   Logeerhuis Heerenveen

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Zorg Anders BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stepwork Transgenderzorg

   Syncope

   De unieke regenboog

   Netwerkpsychologen

   Stichting Koninklijke Visio

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Back to Basic

   Personal Care for You

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting Klein Voorhout

   Jan Arends B.V.

   Basishuis Kollum

   Zizo zorg

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Family Works

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   IederZijnWerk Ambulant BV

   VOF Praktijk de Ezelsbrug

   Stichting Terwille

   Coöperatie Stee 050

   Amannij - Zorg voor jou

   Statera Jeugd en Gezin

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Hof van Arcadia

   Stichting Prokino

   Kindercoachpraktijk LeerSaam

   Ik ben een regenboog

   CBP Het Samenhuis

   De Baander VOF

   Saul

   Team 050

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Studio Stap

   De Familysupporters B.V.

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Philadelphia Zorg

   Subrosa

   Helios Solutions

   Stichting Siriz

   Kinderconsulent Groningen

   Stichting de Buffelaar

   Stichting Jade

   Stichting Laiverds

   De Beukenhorst BV

   Martinizorg BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   A-MeZo

   VOF STIZ

   Levéo Care / CareHouse

   Cerato

   De Kasparhoeve

   Activiteitencentrum de Brink

   Het Mosterdzaad

   Jody Schoolpsychologie

   Meet BV

   GratefulCoaching

   Tjeenz

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Station Noord

   Hoeve Paradij

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Schouder aan Schouder

   Praktijk Van der Zwaag

   Xperanza Nederland BV

   Zorgbureau Embrace

   De Buurderij Balloo

   INTER-PSY

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Keuningshof BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Kinderbijstand

   Factor 5 BV

   Stichting BEZINN

   La Luna Care zorg & welzijn

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   KEI, educatie met zorg

   Veni Etinam B.V.

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Scauting en Coaching

   De Zorgcoach Groningen B.V.

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   Timon

   Cerato

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Meet BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   De Beukenhorst BV

   Het Mosterdzaad

   CBP Het Samenhuis

   Viverè Coaching BV

   Stichting Siriz

   Passend Begeleiden

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Cosis

   De Zijlen

   Omega Groep

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Activiteitencentrum de Brink

   Syncope

   Xperanza Nederland BV

   Kleurspel

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Flevostate

   Statera Jeugd en Gezin

   Anouk Endeveld

   Sandra van der Stege

   GratefulCoaching

   La Hacienda

   Zorg Anders BV

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Community Support

   Levéo Care / CareHouse

   Martinizorg BV

   Kindertherapie & Coaching Jasna

   Praktijk Nuver

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Amannij - Zorg voor jou

   Family Works

   Helios Solutions

   Tjeenz

   A-MeZo

   Stichting BEZINN

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Ik ben een regenboog

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Drumpedagoog

   Stichting Werkpro

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Personal Care for You

   De Baander VOF

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Veni Etinam B.V.

   Kinderbijstand

   Stichting Philadelphia Zorg

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   Jan Arends B.V.

   Saul

   Allerzorg

   ZorgClub

   Kernvisie Methode

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Subrosa

   Stichting Zorgboederij Feniks

   De Familysupporters B.V.

   Gradatim

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Stepwork Transgenderzorg

   Praktijk de Toverlantaarn

   Praktijk Van der Zwaag

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Factor 5 BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Horizon begeleiding

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Zorg Intens BV

   CURA XL

   Cedin

   Stichting Terwille

   Explora instituut

   KEI, educatie met zorg

   De Kasparhoeve

   Overstag Uitvoering

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   MJD | Veerkracht Thuis

   Parlayan BV

   Hof van Arcadia

   Fier

   Basishuis Kollum

   De Buurderij Balloo

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Team 050

   UnLimiteD BV

   INTER-PSY

   Zorgbuurderij De Heemen

   MEE Groningen

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Reik

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Janette Kuipers coaching&advies

   Studio Stap

   Molendrift

   Ik ben Ik! Praktijk voor orthopedagogiek en psychologie

   Jeugdhulp Friesland

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Stichting Het Kopland

   Speltherapie Louter Goud

   Jody Schoolpsychologie

   Netwerkpsychologen

   Aardema Thuiszorg

   Ambulante hulpverlening Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   IN2-PSY

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Team Keizer

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting Prokino

   MINDCARE Assen

   Coöperatie Stee 050

   De unieke regenboog

   Zizo zorg

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Station Noord

   La Luna Care zorg & welzijn

   Pi-groep Zorg

   Zorgbureau Embrace

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting Schouder aan Schouder

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Kinderbijstand

   Praktijk S. Buma

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Cosis

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Factor 5 BV

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Parlayan BV

   Basic Trust Noord

   Timpaan Support

   Het Behouden Huys

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Pi-groep Zorg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Netwerkpsychologen

   Martinizorg BV

   Kind en Jeugd Centraal

   Molendrift

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   De Kinderacademie Groningen

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Madelies BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Gradatim

   Cedin

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   ZO! zorgoplossingen

   A-MeZo

   Vlindervol

   Praktijk Fontis

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Stichting Reik

   Flevostate

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Fier

   Praktijk van Dijk

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Transcare Pijn

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Jan Arends B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk De Bongerd

   Drumpedagoog

   MINDCARE Assen

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   GGZ Friesland

   Psy-praktijk Grootegast

   Explora instituut

   Omega Groep

   Polyzoom

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   INTER-PSY

   Stichting Zorgboederij Feniks

   IN2-PSY

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Moodboost

   ZorgClub

   Praktijk Koekkoek

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Zorgbuurderij De Heemen

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Xperanza Nederland BV

   Praktijk Gravenburg

   Stichting Terwille

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Treant Zorggroep

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Parlayan BV

   Moodboost

   Praktijk De Bongerd

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Martinizorg BV

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Vlindervol

   Netwerkpsychologen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Explora instituut

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Flevostate

   Praktijk van Dijk

   A-MeZo

   Cedin

   De Familysupporters B.V.

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Praktijk Gravenburg

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   INTER-PSY

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Praktijk Fontis

   Pi-groep Zorg

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Stichting Terwille

   CBP Het Samenhuis

   MINDCARE Assen

   Cosis

   Stichting Reik

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   IN2-PSY

   Psychologiepraktijk Veenstra

   GGZ Friesland

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Psy-praktijk Grootegast

   Molendrift

   Treant Zorggroep

   Basic Trust Noord

   Praktijk Van der Zwaag

   Transcare Pijn

   Timon

   Factor 5 BV

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Jan Arends B.V.

   Polyzoom

   Xperanza Nederland BV

   Kinderbijstand

   Praktijk S. Buma

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   ZorgClub

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Kind en Jeugd Centraal

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk Fontis

   Praktijk De Bongerd

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Drumpedagoog

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Jeugdhulp Friesland

   CBP Het Samenhuis

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Kinderbijstand

   Timpaan Support

   Parlayan BV

   Vlindervol

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Netwerkpsychologen

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   ZO! zorgoplossingen

   Molendrift

   Madelies BV

   Jan Arends B.V.

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Moodboost

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   GGZ Friesland

   Xperanza Nederland BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Fier

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   MINDCARE Assen

   Psy-praktijk Grootegast

   Stichting Terwille

   Transcare Pijn

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   De Familysupporters B.V.

   Flevostate

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Pi-groep Zorg

   Polyzoom

   Explora instituut

   Jonx, onderdeel van Lentis

   De Buurderij Balloo

   ZorgClub

   Basic Trust Noord

   Praktijk Van der Zwaag

   Gradatim

   Het Behouden Huys

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk S. Buma

   Factor 5 BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   INTER-PSY

   Cedin

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Stichting Reik

   Praktijk van Dijk

   Cosis

   IN2-PSY

   Accare

   Martinizorg BV

   Praktijk Koekkoek

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   Fier

   Parlayan BV

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   IN2-PSY

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Stichting Terwille

   GGZ Friesland

   Flevostate

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Jan Arends B.V.

   Praktijk S. Buma

   Cedin

   Polyzoom

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Reik

   Transcare Pijn

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   De Familysupporters B.V.

   CBP Het Samenhuis

   Molendrift

   Accare

   Stepwork Transgenderzorg

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Pi-groep Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   INTER-PSY

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico's van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 á 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Samen Sterk Zorg B.V.

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Praktijk Van der Zwaag

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Netwerkpsychologen

   Kinderbijstand

   Psychologenpraktijk de Vaart

   CBP Het Samenhuis

   GGZ Friesland

   Praktijk De Bongerd

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   ZO! zorgoplossingen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   Jeugdhulp Friesland

   Jan Arends B.V.

   Flevostate

   PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

   Praktijk Gravenburg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Polyzoom

   Het Behouden Huys

   Pi-groep Zorg

   Factor 5 BV

   Psy-praktijk Grootegast

   Cedin

   ZorgClub

   INTER-PSY

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Fier

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk van Dijk

   MINDCARE Assen

   Yorneo

   Stichting Reik

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Kind en Jeugd Centraal

   Basic Trust Noord

   Accare

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   IN2-PSY

   Xperanza Nederland BV

   Psychologiepraktijk Veenstra

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   De Familysupporters B.V.

   Molendrift

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Praktijk S. Buma

   Parlayan BV

   Stichting Terwille

   Martinizorg BV

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Martinizorg BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Fier

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Basic Trust Noord

   Netwerkpsychologen

   Pi-groep Zorg

   GGZ Friesland

   Jeugdhulp Friesland

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Molendrift

   Parlayan BV

   Cedin

   CBP Het Samenhuis

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Familysupporters B.V.

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Flevostate

   Kinderbijstand

   INTER-PSY

   Accare

   Factor 5 BV

   Stichting Terwille

   Xperanza Nederland BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting Reik

   Het Behouden Huys

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk S. Buma

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   IN2-PSY

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     INTER-PSY

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Treant Zorggroep

     Stichting Terwille

     De Kinderacademie Groningen

     Martinizorg BV

     Explora instituut

     Timpaan Support

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Jan Arends B.V.

     Cosis

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     DZNN

     Jeugdhulp Friesland

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

     Omega Groep

     Parlayan BV

     Het Behouden Huys

     IN2-PSY

     Praktijk S. Buma

     Moodboost

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin

     Psy-praktijk Grootegast

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Xperanza Nederland BV

     Praktijk Fontis

     Praktijk van Dijk

     Samen Sterk Zorg B.V.

     ZO! zorgoplossingen

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     Dyslexienetwerk Pento (onderdeel Stichting Pento)

     Fier

     Factor 5 BV

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Stichting Schouder aan Schouder

     Stichting Reik

     Molendrift

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     GGZ Friesland

     Praktijk Systeemtherapie Groningen

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Flevostate

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Kind en Jeugd Centraal

     Stichting de Trans

     ZorgClub

     Focus-Jeugd en Gezin B.V.

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Praktijk Van der Zwaag

     Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) - UCP

     Cedin

     De Familysupporters B.V.

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Yorneo

     Netwerkpsychologen

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Pi-groep Zorg

     MINDCARE Assen

     CBP Het Samenhuis

     Kinderbijstand

     Vlindervol

     Yes We Can Clinics

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Praktijk Gravenburg

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Pi-groep Zorg

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Yorneo

     Noorderkompas

     ZorgClub

     GGZ Friesland

     Molendrift

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     IN2-PSY

     MJD | Veerkracht Thuis

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Stichting Reik

     Flevostate

     Cedin

     Netwerkpsychologen

     Kinderbijstand

     Saul

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Basic Trust Noord

     Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

     CBP Het Samenhuis

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     De Familysupporters B.V.

     Jeugdhulp Friesland

     MINDCARE Assen

     Fier

  Dit product kan worden ingezet als kind(eren) dreigen uit huis te worden geplaatst of al uit huis zijn geplaatst en er inschat moet worden of ouders (weer) in staat zijn hun kinderen) gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien. Het wordt ambulant ingezet om het opgroeiperspectief het kind/ de kinderen te kunnen bepalen met als doel te komen tot het bepalen van een duurzaam opgroeiperspectief in relatie tot een mogelijke uithuisplaatsing van een kind, terugplaatsing naar huis, of het toewijzen van een kind aan één van de ouders.
  Dit product wordt ambulant ingezet. Indien de ouderschapsbeoordeling, mede met het oog op de veiligheid, niet ambulant kan worden ingezet kan worden overwogen het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname in te zetten.
  De ouderschapsbeoordeling betreft een nadere analyse van: de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige, de capaciteiten van de ouder(s)/verzorgers(s) om in die behoefte te voorzien en tot slot de invloed van gezins- en omgevingsfactoren op enerzijds de capaciteiten van de ouders en anderzijds de behoeften van het gezin. De veiligheid van de kinderen staat gedurende het gehele traject voorop en tijdens het gehele traject wordt de casusregisseur steeds actief betrokken.
  Dit product betreft bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Intake: beoordeling aanmelding en analyse van gezinssituatie en (on)mogelijkheden en in kaart brengen van reeds gemaakte veiligheidsafspraken;
  2. Opstellen van een plan om te komen tot rapportage en advies (zie 4) en planning van aanvaardbare termijnen waarbinnen de besluitvorming zou moeten plaatsvinden;
  3. Het in kaart brengen van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzicht van de ouder(s)/verzorgers(s) via procesdiagnostiek en via een gestandaardiseerd instrument als EAS of de AMBIANCE en daarbij beantwoording van de onderstaande vragen:
  • Wat is de ontwikkelingsbehoefte van het kind/de kinderen?
  • Wat zijn de zorgen ten aanzien van de veiligheid en de ontwikkeling van het kind en wat is hierbij de relatie met de krachten en beperkingen van de ouder(s)/verzorgers(s)?
  • Zijn ouder(s)/verzorgers(s) in staat om voldoende basisvoorwaarden in het gezin te creëren voor een gezonde fysieke en psychische, veilige en kansrijke ontwikkeling van de jeugdige? De professional weegt of de situatie rond de jeugdige als ‘goed genoeg’ te typeren is op onderdelen als gehechtheidrelatie, adequate verzorging, ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur, adequaat voorbeeldgedrag ouders etc. Bij de beoordeling van het ouderschap wordt de volgende tool gehanteerd: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/nji_wanneer_is_het_ouderschap_goed_genoeg_-_tool.pdf
  • Indien ouders niet in staat blijken aan deze voorwaarden te voldoen: zijn ouders leerbaar in hun ouderschap? Zo ja wat is er nodig om de basisvoorwaarden voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien bij deze ouder(s)/verzorgers(s) te realiseren?
  • Is (terug) plaatsing van het kind/ de kinderen naar ouder(s)/verzorgers(s) in het belang van het kind/de kinderen? Hoe zijn de gehechtheidsrelaties met belangrijke anderen als pleegouders?
  • Indien plaatsing bij ouders nog niet mogelijk is: wat is ervoor nodig is om dit wel te realiseren?
  4. Eindrapportage en advies: onderbouwde evaluatie van het ouderschap waarin duidelijkheid wordt gegeven over het opgroeiperspectief van de jeugdige(n) aan de hand van de evaluatie van bovengenoemde punten. Er wordt een afgewogen en gefundeerde advies uitgebracht of het kind/ de kinderen thuis kunnen (blijven) wonen en welke eventuele verdere ondersteuning of behandeling nodig wordt geacht. Dit advies wordt schriftelijk onderbouwd in een adviesrapport.
  In het rapport wordt weergegeven:
  • wat de vastgestelde risico’s en mogelijkheden zijn van ouder(s)/verzorgers(s) vanuit hun individuele problematiek ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind/ de kinderen;
  • een beschrijving van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzichte van ouder(s)/verzorgers(s) en andere belangrijke verzorgers als pleegouders
  • en de uitkomst van het afwegingsproces van de twee bovenstaande onderdelen.
  • Warme overdracht en organisatie/inzet van de eventuele benodigde vervolghulp.
  Let op:
  • Dit product betreft de ouderschapsbeoordeling uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet;
  • Dit product kan gestapeld worden met verschillende andere producten. Indicaties daarvoor kunnen op voorhand gezamenlijk afgegeven worden. Indien nodig kunnen deze afhankelijk van het verloop van het traject verzilverd worden.

  - Indien er meer (aanvullende) specialistische diagnostiek van alle gezinsleden noodzakelijk is om te kunnen komen tot zorgvuldige besluitvorming kan het product 45G02 Gezinsdiagnostiek worden ingezet.
  - Indien uit punt 3 blijkt dat er begeleiding/ behandeling nodig is om te kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden van ‘goed genoeg ouderschap’ worden er andere producten ingezet:
  Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een begeleidingstraject bestaande uit het aanleren van praktische vaardigheden en/of een dagritme wordt het product 45A04 Gezinsbegeleiding basis ingezet;
  - Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een behandeltraject op het verstoorde hechtingsgedrag bij kinderen dan dient hiervoor 52G02 Individuele behandeling specialistisch middel ingezet te worden;
  • Indien er specialistische psychiatrische behandeling van de ouder(s) nodig is, wordt deze bekostigd vanuit de Zvw.
  • De uitkomsten van het door een lokaal team of Gecertificeerde Instelling opgesteld (veiligheids)plan dient in deze werkwijze te worden meegenomen.
  • Er wordt tijdens het traject contact onderhouden verwijzers, met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.

  Doelgroep
  Gezinnen met één of meerdere kinderen van -9 mnd. tot 18 jaar, bij wie sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico's in de opvoedingscontext en waarbij de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind/ de kinderen dusdanig wordt/is bedreigd, dat een uithuisplaatsing is overwogen of reeds heeft plaatsgevonden. Veelal zijn er in de omgeving cumulatieve risico's bijvoorbeeld: armoede, alleenstaand ouderschap, problematische partnerrelatie, psychiatrische problematiek, middelenafhankelijkheid en/of verslaving, huisvestingsproblemen, klein netwerk, lage SES, laag cognitief vermogen, een geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld.
  Er zijn zorgen ten aanzien van de ontwikkeling en/of de veiligheid van minimaal één kind. Het kan daarbij gaan om kinderen met verstoord gehechtheidsgedrag, of die probleemgedrag laten zien waarbij men een problematische gehechtheidsrelatie vermoedt. Het kan ook gaan om in principe veilig gehechte kinderen bij wie, vanwege de complexe opgroeiomstandigheden, sprake is van ontwikkelingsrisico’s.

  De zorgen zijn niet dusdanig ernstig dat er een gezamenlijke opname is vereist. Indien de zorgen dusdanig zijn dat een opname is vereist wordt verwezen naar het product 43A08 Ouderschapsbeoordeling met opname.
  Aanbieders van dit product
     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     TSN Thuiszorg

     Factor 5 BV

     Kinderbijstand

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18