Ambulant

Ambulante producten zijn producten waarbij ondersteuning geboden wordt in de thuissituatie of soms op locatie van de aanbieder. Het kan daarbij gaan om (intensieve) individuele- gezins- of groepsbegeleiding, individuele- of gezinsbehandeling, medicatiecontrole en individuele- of gezinsdiagnostiek.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Gezinsbegeleiding basis is gericht op het versterken van de verzorgende dan wel opvoedkundige vaardigheden van ouders/ opvoeders.
Bij deze vorm van ondersteuning komt een jeugdprofessional gedurende een (in eerste instantie) vooraf vastgesteld termijn ondersteuning bieden bij de opvoedproblemen die ouders dan wel het gezin ervaren. Er kan ook sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden.
De jeugdprofessional heeft de rol van ondersteuner en werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. Deze doelen worden eventueel tussentijds en anders aan het einde van het product geëvalueerd, waarmee duidelijk wordt of de geboden hulp resultaat heeft gehad, of er verlenging nodig is of er een andere vorm van hulpverlening moet worden ingezet.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning van het gezin bij lichte/ enkelvoudige problematiek.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Doelgroep
Opvoeders met lichte opvoedvragen. Doel is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden aan de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.
Aanbieders van dit product
   Studio Stap

   De Kasparhoeve

   Omega Groep / Het Middelpunt

   INTER-PSY

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Gradatim

   De unieke regenboog

   Het Mosterdzaad

   De Zijlen

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Aardema Thuiszorg

   Xperanza Nederland BV

   Family Works

   GratefulCoaching

   Stichting PettenZorg

   Zorggroep Stad en Ommeland

   UnLimiteD BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Parlayan

   Ilmarinen

   Praktijk Van der Zwaag

   Jan Arends B.V.

   Stichting Schouder aan Schouder

   Stichting Reik

   Stichting Profila Zorg

   MINDCARE Assen

   Helios Solutions

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Personal Care for You

   Stichting Prokino

   Praktijk Opvoedrijk

   GGZ Friesland

   No Distance

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Tjeenz

   Stichting Jade

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   IederZijnWerk Ambulant BV

   De Slingertuin v.o.f

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Leerpraktijk Haren

   Mij een Zorg

   Metzita

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   A-MeZo

   Zorgbuurderij De Heemen

   Station Noord

   Viverè Coaching BV

   Cosis

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Zorgopvang Espoir

   Netwerkpsychologen

   ZorgClub

   VOF STIZ

   Amannij - Zorg voor jou

   Basishuis Kollum

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   IN2-PSY

   Scauting en Coaching

   Stichting MJD

   CURA XL

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   CBP Het Samenhuis

   Anders Thuis

   Team 050

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Jody Schoolpsychologie

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ik ben een regenboog

   Cerato

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Kleurspel

   Saul

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Kinderconsulent Groningen

   Syncope

   Kinderbijstand

   Zorg Intens BV

   Coöperatie Stee 050

   Stichting Community Support

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Martinizorg BV

   Cedin

   Ineke Keizer

Gezinnen met meervoudig complexe problematiek blijken aangeleerde vaardigheden soms moeilijk vast te houden, waardoor er grote risico’s zijn op terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. Het vasthouden van deze vaardigheden vraagt om een domein overstijgend team en nauwe samenwerking met de basisteams.
Laagfrequente gezinsbegeleiding wordt ingezet om positieve effecten van eerdere interventies te kunnen borgen en verankeren. Dit vraagt ook om een effectieve vinger-aan-de-pols-contact en naast ingeplande laagfrequente huisbezoeken ook onverwachte huisbezoeken.

Het accent ligt op het stabiliseren en het geven van praktische ondersteuning en begeleiding. Medewerkers zijn alert op het ontstaan van mogelijke terugval en het ontstaan van veiligheidsrisico’s. In deze situaties rapporteren zij dit aan de regievoerder/ inhoudelijke coördinator.

De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Indien het gaat om de meer intensieve ondersteuning van het gezin en het aanleren van vaardigheden wordt niet dit product ingezet, maar bijvoorbeeld Gezinsbegeleiding specialistisch (45A56), 45G03 Intensieve Orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling of de pakketten ‘Gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ (specifieke doelgroepen 6 of 7).

Doelgroep

 • Gezinnen met meervoudige complexe problematiek die ondanks eerder inzet van (ambulante) hulp vaardigheden niet/onvoldoende vast weten te houden. Zonder vinger aan de pols contact ontstaan er veiligheidsrisico’s;
 • Intergenerationele problematiek;
 • Veelal gaat het om meerdere kinderen in het gezin.
Aanbieders van dit product
   Studio Stap

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   GratefulCoaching

   Basic Trust Noord

   Stichting Reik

   Kinderbijstand

   Ineke Keizer

   Station Noord

   Saul

   Jody Schoolpsychologie

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ilmarinen

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Hof van Arcadia

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Cosis

   Family Works

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Zorgopvang Espoir

   Netwerkpsychologen

   Stichting Propeus

   Kinderconsulent Groningen

   INTER-PSY

   Coöperatie Stee 050

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Stichting Profila Zorg

   GGZ Friesland

   ProTalent

   Zorg Intens BV

   Amannij - Zorg voor jou

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Stichting Jade

   Het Mosterdzaad

   CBP Het Samenhuis

   Molendrift

   UnLimiteD BV

   Xperanza Nederland BV

   Stichting PettenZorg

   Stichting MJD

   CURA XL

   Statera Jeugd en Gezin

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Factor 5 BV

   Stichting Schouder aan Schouder

   Personal Care for You

   De unieke regenboog

   Cedin

   Syncope

   ZorgClub

   MINDCARE Assen

   No Distance

   Samen Sterk Zorg B.V.

   IN2-PSY

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Aardema Thuiszorg

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Madelies BV

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   De Zijlen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   A-MeZo

   Praktijk Oosting

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Viverè Coaching BV

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Leerpraktijk Haren

   Stichting Prokino

   Martinizorg BV

   Helios Solutions

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Mij een Zorg

   Stichting Community Support

   Basishuis Kollum

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Parlayan

   VOF STIZ

   Jan Arends B.V.

Gezinsbegeleiding specialistisch is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van opvoedproblematiek Deze vorm van ondersteuning versterkt de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kunnen belemmeren.
Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties
De inzet is met name gericht op het geven van opvoedkundige adviezen en het leren omgaan met moeilijke opvoedsituaties, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Daarbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van video-hometraining.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op matige opvoedvragen. Inzet is met name gericht op psycho-educatie en versterken/ aanleren van opvoedvaardigheden.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Opvoeders met matige (tot complexe) opvoedvragen rondom enkelvoudige (soms meervoudige) opvoedproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Metzita

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Polyzoom

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Praktijk S. Buma

   Anouk Endeveld

   Molendrift

   Aardema Thuiszorg

   Fier

   Amannij - Zorg voor jou

   Stepwork Transgenderzorg

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   ZorgClub

   MEE Groningen

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Stichting Reik

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Ouders & Co, Praktijk voor Opvoedingsondersteuning

   Stichting Het Kopland

   A-MeZo

   Family Works

   Kinderbijstand

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Jeugdhulp Friesland

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Parlayan

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Netwerkpsychologen

   Timon

   Factor 5 BV

   IN2-PSY

   Pi-groep Zorg

   Syncope

   Noorderkompas

   Ik ben een regenboog

   Zorgopvang Espoir

   De Zijlen

   Het Mosterdzaad

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Jody Schoolpsychologie

   CURA XL

   Kleurspel

   No Distance

   Jan Arends B.V.

   De unieke regenboog

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk de Toverlantaarn

   Saul

   Viverè Coaching BV

   Horizon begeleiding

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Noorderlicht GGZ

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Hof van Arcadia

   Stichting Schouder aan Schouder

   INTER-PSY

   Personal Care for You

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Studio Stap

   Helios Solutions

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Basic Trust Noord

   Madelies BV

   Stichting Prokino

   Xperanza Nederland BV

   CAGGB

   Stichting Profila Zorg

   Cedin

   Yorneo

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Praktijk Oosting

   GGZ Friesland

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Basishuis Kollum

   CBP Het Samenhuis

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   MINDCARE Assen

   Hinke Boomsma

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Praktijk Tressan, Emotie & Gedragspecialisatie / Gezinssysteem

   Zorg Intens BV

   Ineke Keizer

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Station Noord

   GratefulCoaching

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorggroep Stad en Ommeland

   UnLimiteD BV

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Community Support

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting MJD

   Martinizorg BV

   Cosis

   Tjeenz

   Praktijk Opvoedrijk

Bij meervoudige complexe gezinsproblematiek is het soms nodig om gezinsdiagnostiek te verrichten om tot zorgvuldige besluitvorming te komen voor de inzet van passende hulp; dat is met name het geval indien er diagnostiekvragen zijn bij meerdere gezinsleden en de problematiek onderling met elkaar lijkt samen te hangen.
Diagnostisch onderzoek gezin is door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de gezinssituatie, de gezinsleden en de samenhang hiertussen.
Dit product wordt ingezet indien er een vermoeden is van onderliggende psychische stoornissen of cognitieve beperkingen bij verschillende gezinsleden die onderling met elkaar samenhangen. Het is voor de bepaling van de inzet van passende hulp noodzakelijk eerst meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren.

De inzet voor dit product is maximaal 30 uur en indien er sterke aanwijzingen zijn dat een van de deelnemers een (lichte) verstandelijke beperking heeft is dit maximaal 40 uren.

Uitvoeringsaspecten:

 • Vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
 • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
 • Diagnostiek of intakeactiviteiten als onderdeel van een behandel- begeleidingstraject kan niet op dit product worden ingezet;
 • Het diagnostisch proces kan plaats vinden in het lokale team of op de locatie van de zorginstelling en bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging;
 • Indien er individuele diagnostiek noodzakelijk is voor de leden van het gezin die niet onder de Jeugdwet vallen, dan dient deze gefinancierd te worden vanuit zorgverzekeraar en /of WMO

Aanbieders van dit product
   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Xperanza Nederland BV

   CAGGB

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Fier

   Stichting Reik

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Ilmarinen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   CBP Het Samenhuis

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Polyzoom

   Netwerkpsychologen

   INTER-PSY

   Kinderbijstand

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   No Distance

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Molendrift

   Cedin

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   ZorgClub

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Van der Zwaag

   GGZ in de Bres

   Pi-groep Zorg

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Vlindervol

   Noorderlicht GGZ

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   GGZ Friesland

   Cosis

   IN2-PSY

Groepsbegeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden in groepsverband. Het bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vaardigheidstekorten, (meestal) op enkelvoudig gebied, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   ZorgClub

   Zorg Anders BV

   Kinderbijstand

   Saul

   Stichting MJD

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Schouder aan Schouder

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Parlayan

   Jody Schoolpsychologie

   Zorgbuurderij De Heemen

   Pi-groep Zorg

   Team 050

   Coöperatie Stee 050

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Stichting Prokino

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Het Kopland

   GratefulCoaching

   INTER-PSY

   No Distance

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Community Support

   La Hacienda

   Scauting en Coaching

   Samen Sterk Zorg B.V.

   VOF STIZ

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Stichting BEZINN

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Psychologenpraktijk de Vaart

   KEI, educatie met zorg

   Keuningshof BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Stichting Profila Zorg

   De Beukenhorst BV

   Anders Thuis

   Activiteitencentrum de Brink

   Cedin

   Kinderconsulent Groningen

   IN2-PSY

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Ko-Bus

   La Luna Care

   Subrosa

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   De Baander VOF

   Hof van Arcadia

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Meet BV

   Ik ben een regenboog

   Stichting Propeus

   Veni Etinam

   IederZijnWerk Ambulant BV

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Xperanza Nederland BV

Groepsbegeleiding specialistisch is het op methodische wijze bieden van begeleiding / behandeling gericht op gedragsverandering van de jeugdigen. Voorbeelden zijn oplossingsgerichte trainingen zoals assertiviteitstrainingen, trainingen sociale vaardigheden etc.

De inzet van groepstrainingen wordt daar waar mogelijk lokaal georganiseerd.

Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op begeleiding van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden en is gericht op gedragsverandering.

De minimale bezetting is 1 begeleider op 4 jeugdigen, waarbij de groepsgrootte kan variëren.

Doelgroep
Jeugdigen met matige vaardigheidstekorten op meerdere terreinen, die ook van elkaar kunnen leren.
Aanbieders van dit product
   Psychologenpraktijk de Vaart

   Personal Care for You

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Stichting Schouder aan Schouder

   Kleurspel

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Praktijk Van der Zwaag

   Kind en Jeugd Centraal

   Parlayan

   GGZ Friesland

   Fier

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Cedin

   Stichting Prokino

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Anders Thuis

   Anouk Endeveld

   Zorg Anders BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   INTER-PSY

   CBP Het Samenhuis

   Pi-groep Zorg

   Praktijk de Toverlantaarn

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Hof van Arcadia

   Activiteitencentrum de Brink

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Madelies BV

   Kinderbijstand

   Zorgbuurderij De Heemen

   CAGGB

   IN2-PSY

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Meet BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Levéo Care / CareHouse

   Horizon begeleiding

   Stichting Reik

   Ko-Bus

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Xperanza Nederland BV

   KEI, educatie met zorg

   Ik ben een regenboog

   Stichting Het Kopland

   Vlindervol

   Jody Schoolpsychologie

   Saul

   De Baander VOF

   Stichting Werkpro

   Stichting MJD

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   ZorgClub

   MEE Groningen

   Cosis

   Subrosa

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   De Beukenhorst BV

   MINDCARE Assen

   No Distance

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Eleos, specialist in christelijke ggz

Individuele begeleiding basis is begeleiding /ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het aanbod bevat activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op praktische ondersteuning bij lichte/ enkelvoudige problematiek gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en de ondersteuning bij de zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individueel Begeleiding basis kan in verschillende vormen plaatsvinden: praktische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak, dat vastgesteld is door een SKJ HBO opgeleide jeugdprofessional. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond, wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met lichte vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, die praktische handvatten nodig hebben om te gaan met hun gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen
Aanbieders van dit product
   Syncope

   De Slingertuin v.o.f

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Zorgopvang Espoir

   Cedin

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Praktijk Van der Zwaag

   Ineke Keizer

   Passend Begeleiden

   Zorgboerderij Vossenburght

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   De Buurderij Balloo

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   IN2-PSY

   Netwerkpsychologen

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Station Noord

   Stichting Terwille

   Coöperatie Stee 050

   La Hacienda

   Metzita

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Philadelphia Zorg

   Helios Solutions

   Keuningshof BV

   Anders Thuis

   Stichting MJD

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Hoeve Paradij

   Het Mosterdzaad

   De Beukenhorst BV

   Martinizorg BV

   Zorg Intens BV

   De Baander VOF

   No Distance

   Meet BV

   Subrosa

   Kleurspel

   Kinderbijstand

   Zorg Anders BV

   Personal Care for You

   MINDCARE Assen

   Saul

   Stichting Jade

   Stichting Profila Zorg

   De Kasparhoeve

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   AiKochi kinder- en jeugdcoach

   Cerato

   INTER-PSY

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Parlayan

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Factor 5 BV

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting Laiverds

   A-MeZo

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Levéo Care / CareHouse

   Music4You

   De Spelkamer

   Stichting Siriz

   Stichting BEZINN

   Stichting Propeus

   Stichting PettenZorg

   Aardema Thuiszorg

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Gradatim

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Ko-Bus

   Studio Stap

   CBP Het Samenhuis

   Jan Arends B.V.

   Family Works

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting Schouder aan Schouder

   La Luna Care

   ZorgClub

   Team 050

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   De Zijlen

   GratefulCoaching

   Basishuis Kollum

   Amannij - Zorg voor jou

   Mij een Zorg

   Pi-groep Zorg

   Ilmarinen

   Kinderconsulent Groningen

   Ik ben een regenboog

   Wonen met Zorg BV.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Omega Groep / Het Middelpunt

   De unieke regenboog

   CURA XL

   Activiteitencentrum de Brink

   Leerpraktijk Haren

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Veni Etinam

   Stichting Prokino

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Xperanza Nederland BV

   VOF STIZ

   UnLimiteD BV

   KEI, educatie met zorg

   Scauting en Coaching

   Cosis

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Stepwork Transgenderzorg

   Viverè Coaching BV

   Stichting Koninklijke Visio

   Psychologen Team Groningen

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting Community Support

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Tjeenz

   Logeerhuis Heerenveen

   Hof van Arcadia

   Jody Schoolpsychologie

Individuele begeleiding specialistisch is specialistische ondersteuning gericht op het aanleren van nieuwe competenties en vaardigheden en het bevorderen van gedragsverandering bij een jeugdige.
Het accent bij deze vorm van ondersteuning is gericht op het op methodische wijze tot stand brengen van gedragsverandering. Ook de inzet van vak-therapeuten (bijv. speltherapie) valt onder dit product, mits inzet noodzakelijk is en niet meer bekostigd wordt vanuit de zorgverzekeraar . Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. Individuele Begeleiding specialistisch kan in verschillende vormen plaatsvinden: specialistische ondersteuning en begeleiding in het gezin, op school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in het leren omgaan met deze problemen.

Om tot een juiste afgestemde begeleiding te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere wettelijke verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geëvalueerd.
De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team en andere direct betrokkenen

Let op: indien de begeleiding in 5 gesprekken kan worden afgerond wordt dit uitgevoerd vanuit het lokale basisteam en wordt niet dit product ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met matige dan wel zware vormen van gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen en hierbij betrokken opvoeders, bij wie de verwachting is dat de jeugdige in staat zijn tot een gedragsverandering.
Aanbieders van dit product
   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Ko-Bus

   Jeugdhulp Friesland

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Horizon begeleiding

   Fier

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   De Buurderij Balloo

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Stichting BEZINN

   Basishuis Kollum

   La Luna Care

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   UnLimiteD BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Xperanza Nederland BV

   Factor 5 BV

   Stichting MJD

   Pi-groep Zorg

   PMT Praktijk Bianca Boomsma

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Zorg Anders BV

   Cerato

   De Kasparhoeve

   Overstag Uitvoering

   Ilmarinen

   Timon

   Omega Groep / Het Middelpunt

   Passend Begeleiden

   MEE Groningen

   Metzita

   Family Works

   La Hacienda

   Stichting Reik

   Kleurspel

   AndersOm Thuisbegeleiding B.V

   Praktijk de Toverlantaarn

   Ineke Keizer

   Martinizorg BV

   Kinderbijstand

   Stichting Terwille

   Syncope

   Noorderlicht GGZ

   Zorgbuurderij De Heemen

   Stichting Propeus

   Anouk Endeveld

   De Spelkamer

   Praktijk voor Speltherapie De Rotonde

   CURA XL

   KEI, educatie met zorg

   Stepwork Transgenderzorg

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Leerpraktijk Haren

   Ik ben een regenboog

   De unieke regenboog

   Activiteitencentrum de Brink

   Stichting Schouder aan Schouder

   Stichting Community Support

   Stichting Profila Zorg

   MINDCARE Assen

   GratefulCoaching

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   De Baander VOF

   INTER-PSY

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Janette Kuipers coaching&advies

   Stichting Prokino

   Subrosa

   Gradatim

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Psychologen Team Groningen

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Zorgopvang Espoir

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Hof van Arcadia

   Parlayan

   Jody Schoolpsychologie

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Kernvisie Methode

   Stichting Werkpro

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Drumpedagoog

   IN2-PSY

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   ZorgClub

   Leren door Beelden

   Cedin

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Saul

   Kinderpraktijk Groningen / Dik Kolkman

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Het Mosterdzaad

   De Beukenhorst BV

   Molendrift

   Zorg Intens BV

   Meet BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   CBP Het Samenhuis

   No Distance

   Amannij - Zorg voor jou

   Praktijk Van der Zwaag

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Aardema Thuiszorg

   Stichting Het Kopland

   Viverè Coaching BV

   A-MeZo

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Stichting Siriz

   Stichting Zorgboederij Feniks

   CAGGB

   Helios Solutions

   De Slingertuin v.o.f

   Station Noord

   Levéo Care / CareHouse

   Personal Care for You

   Tjeenz

   Studio Stap

   De Zijlen

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Jan Arends B.V.

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Netwerkpsychologen

   Team 050

   Cosis

Individuele behandeling basis betreft een korte behandeling van psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen.
De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

De behandeling vraagt een inzet van 5 – 12 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten). Het gaat daarbij om problematiek die niet vanuit het basisteam in ongeveer vijf gesprekken kan worden opgepakt.
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep

 • Jeugdigen met psychische, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen;
 • Er is geen sprake van een (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving, ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.

Aanbieders van dit product
   Moodboost

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Cosis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Personal Care for You

   Psy-praktijk Grootegast

   Treant Zorggroep

   Praktijk De Bongerd

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psychologen Team Groningen

   ZorgClub

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Omega Groep / Het Middelpunt

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Jan Arends B.V.

   Praktijk Koekkoek

   GGZ Friesland

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Stichting Reik

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Praktijk Van der Zwaag

   Stichting Terwille

   Pi-groep Zorg

   Ilmarinen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk Gravenburg

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Madelies BV

   Praktijk Fontis

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Factor 5 BV

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Martinizorg BV

   Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

   Praktijk van Dijk

   Praktijk S. Buma

   A-MeZo

   Basic Trust Noord

   Ko-Bus

   Kind en Jeugd Centraal

   Vlindervol

   Noorderlicht GGZ

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   CAGGB

   Polyzoom

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Molendrift

   Fier

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   MINDCARE Assen

   Kinderbijstand

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   Hinke Boomsma

   Cedin

   Xperanza Nederland BV

   INTER-PSY

   Drumpedagoog

   Netwerkpsychologen

   Comfortzorg Contracten B.V.

   IN2-PSY

   ZO! zorgoplossingen

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   GGZ in de Bres

   Zorgbuurderij De Heemen

Behandeling van een jeugdige met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. In veel gevallen heeft er al een jeugdhulptraject binnen de GGZ plaatsgevonden dat gericht was op het verminderen van de klachten of problemen.
Binnen dit product wordt geen uitgebreide of specialistische diagnostiek gedaan. De behandeling in dit product richt zich op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of op het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.
De behandeling kan langdurig laagintensief zijn of intensiever als de situatie daar om vraagt. Het opfrissen en onderhouden van vaardigheden die de jeugdige heeft geleerd in een specifieke behandeling past bijvoorbeeld goed bij dit product.

De duur van dit product is ongeveer één jaar.

Uitvoering zoveel als mogelijk in de nabije omgeving van de jeugdige. De ondersteuning vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen met chronische problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Er is veelal behandeling geweest en dit laag frequente ‘vinger aan de polscontact’ is bedoeld om terugval te voorkomen.
Aanbieders van dit product
   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Factor 5 BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Netwerkpsychologen

   Xperanza Nederland BV

   Stichting Reik

   Cedin

   Moodboost

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Personal Care for You

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk De Bongerd

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   GGZ in de Bres

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   ZorgClub

   MINDCARE Assen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Jan Arends B.V.

   Kinderbijstand

   Treant Zorggroep

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Vlindervol

   Hinke Boomsma

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

   CBP Het Samenhuis

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Praktijk S. Buma

   INTER-PSY

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Praktijk Fontis

   Pi-groep Zorg

   Psy-praktijk Grootegast

   Noorderlicht GGZ

   Timon

   A-MeZo

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Kind en Jeugd Centraal

   Praktijk Gravenburg

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Martinizorg BV

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Basic Trust Noord

   IN2-PSY

   Leerpraktijk Haren

   GGZ Friesland

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Praktijk Van der Zwaag

   Praktijk van Dijk

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Zorgbuurderij De Heemen

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Polyzoom

   Molendrift

   Stichting Terwille

   Praktijk Rouw en Verlies-Maria Derksen

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Cosis

   Psychologenpraktijk de Vaart

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders, maken tevens deel uit van dit product.

Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is.

De behandeling vraagt een inzet tot 25 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep

 • Jeugdigen met (een vermoeden van) een lichte emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen;
 • Er zijn geen of weinig risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   Praktijk S. Buma

   ZO! zorgoplossingen

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Vlindervol

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Drumpedagoog

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Leerpraktijk Haren

   Cosis

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting Terwille

   Moodboost

   Madelies BV

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Praktijk De Bongerd

   Kind en Jeugd Centraal

   Ko-Bus

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Psychologen Team Groningen

   Basic Trust Noord

   IN2-PSY

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Psy-praktijk Grootegast

   De Buurderij Balloo

   INTER-PSY

   Polyzoom

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   GGZ Friesland

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Jeugdhulp Friesland

   Netwerkpsychologen

   Praktijk Van der Zwaag

   MINDCARE Assen

   Jan Arends B.V.

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Molendrift

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Praktijk Gravenburg

   Kinderbijstand

   Martinizorg BV

   GGZ in de Bres

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Praktijk Koekkoek

   CBP Het Samenhuis

   Praktijk Fontis

   Accare

   CAGGB

   Noorderlicht GGZ

   Hinke Boomsma

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Fier

   Xperanza Nederland BV

   Pi-groep Zorg

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Factor 5 BV

   Personal Care for You

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   ZorgClub

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Cedin

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Praktijk van Dijk

   Stichting Reik

Dit product betreft medicatiecontrole door medisch specialisten: het instellen en bijstellen van psychofarmaca evenals het geven van voorlichting over de effecten en de mogelijke bijwerkingen van het gebruik van deze medicatie.
Dit product kan alleen ingezet worden indien dit geen onderdeel is van een lopende behandeling voor hetzelfde probleem als waarvoor de medicatie wordt ingezet.

Doelgroep
Jeugdigen met complexe (DSM V) stoornissen, welke niet meer in behandeling zijn, maar nog wel medicatie ontvangen
Aanbieders van dit product
   INTER-PSY

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   CBP Het Samenhuis

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Polyzoom

   Accare

   Stepwork Transgenderzorg

   Cedin

   Fier

   Stichting Terwille

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Noorderlicht GGZ

   Pi-groep Zorg

   GGZ Friesland

   Jan Arends B.V.

   GGZ in de Bres

   CAGGB

   Stichting Reik

   Personal Care for You

   Praktijk S. Buma

   Molendrift

   Jonx, onderdeel van Lentis

Individuele behandeling specialistisch middel betreft behandeltraject van een jeugdige met (een vermoeden van) (DSM V) matige psychische stoornissen. Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie.
Individuele behandeling specialistisch middel betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt bij behandeling van complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Het product bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder/gezin/wettelijk vertegenwoordiger.
gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen. Diagnostiek en lichte ondersteuning/ psycho-educatie van ouders maken tevens deel uit van dit product.
De behandeling vraagt een inzet van 25 – 50 uren.
Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.
De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger, casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een matige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen.
Er zijn risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ontregeling en/of ontwikkelingsstagnatie. Deze problemen belemmeren opgroeien en/of opvoeden.
Het betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de generalistische basis GGZ kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Aanbieders van dit product
   Stichting Terwille

   Yorneo

   Eleos, specialist in christelijke ggz

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Praktijk van Dijk

   Noorderlicht GGZ

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   INTER-PSY

   Kinderbijstand

   Martinizorg BV

   ZO! zorgoplossingen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Praktijk Gravenburg

   Polyzoom

   Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Accare

   Fier

   Basic Trust Noord

   Stichting Reik

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   ZorgClub

   Kind en Jeugd Centraal

   Personal Care for You

   Cedin

   Samen Sterk Zorg B.V.

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Praktijk Van der Zwaag

   Jan Arends B.V.

   GGZ in de Bres

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   CAGGB

   Factor 5 BV

   Praktijk De Bongerd

   GGZ Friesland

   Molendrift

   Praktijk Psychotrauma Groningen

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   MINDCARE Assen

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   CBP Het Samenhuis

   Netwerkpsychologen

   Praktijk S. Buma

   Jeugdhulp Friesland

   IN2-PSY

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Focus-Jeugd & Gezin B.V.

   Pi-groep Zorg

   Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

   Xperanza Nederland BV

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Psychologiepraktijk Veenstra

Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar betreft een behandeltraject voor jeugdigen met (een vermoeden van) (DSM V) stoornissen met een duidelijk of een ernstig risico voor de jeugdige of zijn omgeving. Behandeling specialistisch betreft complexe zorg die niet binnen de producten van de behandeling basis kan worden gegeven en waarvoor meer gespecialiseerde inzet nodig is vanuit een multidisciplinair team.
Het accent ligt daarbij behandeling van hoog complexe hulpvragen met een hoog risico op ernstige zelfverwaarlozing, decompensatie, suïcide van de jeugdige of risico’s van huiselijk geweld.
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.

De behandeling bestaat uit gesprekken met jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen. De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) de jeugdige bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee deze zelf zijn/haar probleem tot een oplossing kan brengen.
Diagnostiek en lichte ondersteuning/psycho-educatie van de betrokken ouders/verzorgers, maken deel uit van dit product.
Bij deze jeugdige en betrokken gezin zijn soms meerdere organisaties/hulpverleners
/behandelaren betrokken en is samenwerking noodzakelijk om steun vanuit het netwerk te genereren, participatie te bevorderen en eventuele sociale isolatie te verminderen. Er kan er sprake zijn van het gelijktijdig inzetten van meerdere behandelvormen, aangezien de problemen zich op meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen afspelen. Ook zal samenwerking met ketenpartners veelal noodzakelijk zijn.
De behandeling vraagt afhankelijk van de zwaarte en ernst een inzet van 50 – 300 uren.

Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale basisteam, of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.
Ook medicatiecontrole tijdens het behandeltraject valt onder dit product.

De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
De behandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale basisteam, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).
De behandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige

Doelgroep
Jeugdigen met (een vermoeden van) een ernstige emotionele, gedrags- of ontwikkelingsstoornis (zoals beschreven in de DSM V) of jeugdigen met verslavingsproblemen met een duidelijk of ernstig risico voor de patiënt of zijn omgeving;
Er zijn een of meerdere risicofactoren aanwezig die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Aanbieders van dit product
   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Factor 5 BV

   Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

   Pi-groep Zorg

   ZO! zorgoplossingen

   Elker Jeugd- en opvoedhulp

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Samen Sterk Zorg B.V.

   IN2-PSY

   Orthopedagogische Praktijk De Kern

   Fier

   Accare

   Basic Trust Noord

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Xperanza Nederland BV

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Cedin

   CAGGB

   Molendrift

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Martinizorg BV

   CBP Het Samenhuis

   Personal Care for You

   INTER-PSY

   Praktijk S. Buma

   Noorderlicht GGZ

   MINDCARE Assen

   Kinderbijstand

   Netwerkpsychologen

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   GGZ Friesland

   Stichting Reik

   Stichting Terwille

   Jeugdhulp Friesland

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

Individueel diagnostisch onderzoek is het door middel van gesprekken, testen en vragenlijsten helder krijgen van het diagnostisch beeld van de jeugdige. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
 • Cognitieve /ontwikkelingsproblemen (intelligentieonderzoek);
 • Psychische /psychiatrische problematiek;
 • Psychosomatische problematiek;
 • Geheugen- en aandachtsproblemen (neuropsychologisch onderzoek).
  Diagnostiek noodzakelijk voor het bepalen van een specifiek schooltype valt niet onder dit product.

  Dit product wordt ingezet:

  • indien er een vermoeden is van een onderliggende psychische stoornis of een cognitieve beperking en het voor de inzet van passende ondersteuning t.b.v. van de jeugdige noodzakelijk is meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de beperkingen in het functioneren en
  • Indien de intake/ diagnostiek niet leidt tot een behandeling. Indien dit wel leidt tot een vervolg traject maakt dit product daar deel van uit en wordt deze diagnostische activiteiten niet apart onder dit product gedeclareerd.


  Uitvoeringsaspecten:

  • De vraaganalyse door het lokale basisteam of een andere verwijzer (inventarisatie van krachten en zorgen jeugdige/ gezin) heeft onvoldoende informatie opgeleverd om een passende ondersteuning te kunnen bieden;
  • De uitkomsten van de vraaganalyse van de verwijzer worden meegenomen bij de start van het onderzoek;
  • Indien de diagnostiekfase niet leidt tot een vervolgbehandeling kan dit product worden ingezet;
  • Indien de diagnostiek wel leidt tot een vervolgbehandeling, maakt het deel uit van dat product en kan het niet los ingezet worden;
  • Het diagnostisch proces bestaat uit onder meer de probleemanalyse en advies, inclusief de administratieve vastlegging.


  Een diagnostisch proces/de intakeactiviteiten duurt/duren veelal niet langer dan 10 uren. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat de jeugdige een lichte verstandelijke beperking heeft is dit 15 uren. Het diagnostisch proces ter vaststelling van EED is 15 uren.

  Doelgroep
  Jeugdigen met een vermoeden van een emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of verslavingsproblemen waarbij de achterliggende oorzaak van de problematiek onbekend is en het voor het vervolgtraject noodzakelijk is de oorzaak van de problemen helder in beeld te hebben.
  Aanbieders van dit product
     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Kind en Jeugd Centraal

     Jan Arends B.V.

     Psychologen Team Groningen

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     DZNN

     Kinderbijstand

     Praktijk Gravenburg

     ZorgClub

     Praktijk S. Buma

     Noorderlicht GGZ

     GGZ in de Bres

     Stichting Reik

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     Praktijk Fontis

     GGZ Friesland

     Pi-groep Zorg

     Cedin

     Comfortzorg Contracten B.V.

     ZO! zorgoplossingen

     INTER-PSY

     Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

     Vlindervol

     Treant Zorggroep

     Fier

     Jeugdhulp Friesland

     Praktijk Geertje van Duim voor psychologie en onderzoek

     Mentaal Beter Cure B.V.

     Jonx, onderdeel van Lentis

     Cosis

     Xperanza Nederland BV

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Yvonne van Pijkeren, orthopedagoog en GZ-psycholoog

     Samen Sterk Zorg B.V.

     Psychologen- praktijk Rob van Wetten

     CAGGB

     Omega Groep / Het Middelpunt

     Yorneo

     Psychologenpraktijk Ad-RM

     Martinizorg BV

     Stichting Terwille

     Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

     Psychologenpraktijk de Vaart

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     Praktijk Van der Zwaag

     Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

     IN2-PSY

     Psy-praktijk Grootegast

     Netwerkpsychologen

     Stichting de Trans

     MINDCARE Assen

     Personal Care for You

     Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

     Moodboost

     Verslavingszorg Noord Nederland VNN

     De Kinderacademie Groningen

     Praktijk van Dijk

     Focus-Jeugd & Gezin B.V.

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     Psychologiepraktijk Veenstra

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Molendrift

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     CBP Het Samenhuis

 • Gezinsbehandeling is gericht op het bevorderen van de opvoedkundige vaardigheden die gericht zijn op het hanteerbaar maken van de meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden.
  Deze behandeling versterkt en verbetert de vaardigheden van ouders/opvoeders, zodat zij beter kunnen omgaan met lastige opvoedingssituaties en andere problematiek die de ontwikkeling van het kind/de kinderen kan bedreigen en met de psychische problemen van het kind/de kinderen.
  Samen met het gezin wordt er gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de meervoudig complexe problematiek waarbij de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind/de kinderen centraal staan.
  Doel is met name gericht op gedragsverandering bij de opvoeders, zodanig dat zij beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

  Het accent bij deze vorm van ondersteuning ligt op behandeling van meervoudige complexe problematiek op veelal meerdere leefgebieden bij jeugdigen met problematiek op het gebied van LVG, Jeugd & Opvoedhulp, psychiatrie, verslavingszorg en is gericht op gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit een vast methodisch kader namelijk volgens de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling of de Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling.

  Om tot een juiste afgestemde behandeling te komen is het nodig om op basis van de vraaganalyse vanuit het lokale team of een andere verwijzer, een nadere inventarisatie te maken van de krachten en de problemen van de jeugdige, het gezin en het netwerk evenals van de factoren die de klachten positief of negatief beïnvloeden c.q. in standhouden. Dit diagnostisch proces maakt deel uit van dit product.

  De jeugdprofessional werkt samen met het gezin aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) geëvalueerd.
  De gezinsbehandeling wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger), wettelijk verwijzer/ casusregisseur lokale team, en andere direct betrokkenen (als peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten).

  De gezinsbehandeling vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige.

  Doelgroep

  • Opvoeders met complexe opvoedvragen d.w.z. meervoudig complexe problematiek op verschillende leefgebieden zoals psychiatrische of verslavingsproblemen;
  • Ouders van kinderen met complexe gedrags- of psychiatrische problematiek met opvoedvragen.

  Aanbieders van dit product
     GGZ Friesland

     Elker Jeugd- en opvoedhulp

     Basic Trust Noord

     GGZ Praktijk Noorderblinck

     Kinderbijstand

     CBP Het Samenhuis

     Saul

     Jeugdhulp Friesland

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Eleos, specialist in christelijke ggz

     MINDCARE Assen

     Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

     Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord

     Orthopedagogische Praktijk De Kern

     INTER-PSY

     Pi-groep Zorg

     Molendrift

     Stichting MJD

     Fier

     Stichting Reik

     Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

     Yorneo

     ZorgClub

     Noorderlicht GGZ

     Cedin

     Basic Trust `t Nijland / Orthopedagogische Praktijk `t Nijland

     Netwerkpsychologen

     Noorderkompas

     Praktijk Oosting

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Doelgroepen
  • Selecteer alles
  • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
  • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
  • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
  • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
  • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
  • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
  • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
  • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
  • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
  • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
  • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
  • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

   Leeftijdsgroep
  • Selecteer alles
  • 0-6
  • 6-12
  • 12-18