Specifieke doelgroepen (producten en pakketten)

Er zijn specifieke ondersteuningsvragen van jeugdigen en/of ouders die vragen om een specifieke ondersteuning en samenwerking vanuit de jeugdhulpaanbieders. Deze zijn beschreven in de categorie 'specifieke doelgroepen'. Dit betreft onder meer:

 • Vroegsignalering en vroegtijdige interventies bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen
 • Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname
 • Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding
 • Ondersteuning van Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
 • Medische psychologie en Consultatieve en ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Tic stoornissen, Genderdysforie en Foetaal Alcohol Probleem

Producten met aanbieders binnen de selectie
Het pakket Behoud van en Toeleiding naar onderwijsdeelname betreft deelproducten jeugdhulp die samen met de deelproducten onderwijs de Onderwijs-Zorg arrangementen vormen. Het is een integraal aanbod vanuit het onderwijs (regulier of speciaal) en vanuit jeugdhulp .
Het pakket kan worden ingezet indien er sprake is van een jeugdige met meer complexe problematiek die het naar school gaan belemmert, dan wel vanwege deze problematiek langdurig thuis zit. Lichtere problematiek wordt op lokaal niveau opgepakt. Als ondersteuning op lokaal niveau aantoonbaar ontoereikend is, wordt dit pakket (onderdeel van het totale onderwijs-zorg-arrangement) ingezet.
(zie ook toelichting in de leeswijzer 1.5.2)

Het doel van de onderwijsondersteuning en dit deelproduct jeugdhulp, is dat de jeugdige de vaardigheden om te kunnen deelnemen aan het onderwijs behoudt of aanleert. Ook heeft de inzet van dit deelproduct als doel het realiseren van de dagelijkse routine in relatie tot een realistisch toekomstperspectief en een daarbij passende onderwijsplek. Dit met de ondersteuning door de wettelijk vertegenwoordigers.
Er wordt vanuit jeugdige, wettelijk vertegenwoordigers, onderwijs en jeugdhulp een ontwikkelingsperspectief gerealiseerd en de schoolloopbaan van de leerling wordt bevorderd door middel van een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis.
Het onderwijs-zorgarrangement draagt ertoe bij dat de jeugdige een startkwalificatie behaalt dan wel een diploma Entree als start van zijn of haar maatschappelijke zelfstandigheid.

Het pakket bevat de volgende inzet

 • Het samen met de jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer/ casusregisseur/jeugdhulpaanbieder opstellen van een integraal plan, vanuit het onderwijs. Het onderwijs voert de regie op de uitvoering. Het plan bevat de volgende elementen:
  - Het gewenste en haalbare toekomstperspectief;
  - Concrete doelen;
  - Inzet van iedere betrokkene, zoals onderwijs en vanuit jeugdhulp vertaald in concrete op elkaar aansluitende activiteiten;
  - Evaluatiemomenten.
 • Gedragsinterventies/begeleiding bij psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedrags- problemen die belemmerend zijn voor het volgen van onderwijs;
 • Het bieden van psycho-educatie, coaching leerkracht, wegnemen van blokkades;


Duur van het traject kent een gemiddelde duur van 3-6 maanden. Bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking is de duur gemiddeld 6-9 maanden.

Uitvoeringsaspecten:

 • Een integraal aanbod zowel vanuit onderwijs (regulier of speciaal) als vanuit de Jeugdhulp. Ook het onderwijs levert een aandeel bij het opheffen van de problemen. De deelproducten onderwijs en jeugdhulp vormen daarbij gezamenlijk één traject, dan wel zijn opeenvolgend in aanpak;
 • Het betreft een arrangement waarin onderwijs en een of meerdere jeugdhulpaanbieders liefst structureel samenwerken met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en leerling, op basis van één gezin, één kind, één plan en één regisseur;
 • Het heeft de voorkeur dat aanbieders gezamenlijk optrekken bij het leveren van een aansluitend aanbod t.b.v. jeugdigen met bepaalde problematiek dan wel afkomstig van een bepaald schooltype (zoals PO, SBO/REC 3/ RENN-4, MBO, VO). Er kan op deze wijze een pakket samengesteld worden bestaande uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep/ of schooltype. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd;
 • De ondersteuningsroute gemeente en onderwijs (www.rigg.nl) wordt gevolgd.


Doelgroep
Jeugdigen (4-18 jaar) met complexe problematiek en die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen binnen het onderwijs. Voorbeelden zijn jeugdigen met ontwikkelings- gedrags- en of psychische problemen welke een belemmering kunnen vormen voor deelname aan het onderwijs.
Aanbieders van dit product
   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   CURA XL

   Horizon begeleiding

   Kinderbijstand

   Passend Begeleiden

   Madelies BV

   Het Centrum Ontwikkeling en Educatie

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting Prokino

   Team 050

   INTER-PSY

   Zizo zorg

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   iQBegrijp

   Praktijk de Toverlantaarn

   MINDCARE Assen

   VOF Praktijk De Ezelsbrug

   De Familysupporters B.V.

   Cosis

   Team Keizer

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Subrosa

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Praktijk voor Orthopedagogiek - Corinne Schuit

   Saul

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Yorneo

   Timon

   MEE Groningen

   MJD | Veerkracht Thuis

   Jody Schoolpsychologie

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Personal Care for You

   CBP Het Samenhuis

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   KEI, educatie met zorg

   Zorgbuurderij De Heemen

   Veni Etinam B.V.

   Molendrift

   Cedin

   Activiteitencentrum de Brink

Let op:
Dit pakket is alleen bedoeld voor ernstig complex trauma. Binnen dit product bieden aanbieders zeer specialistische zorg voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen met problematiek als gevolg van complexe en/of meervoudige, meestal interpersoonlijke, traumatische ervaringen. Problematiek ten gevolge van een enkelvoudig trauma kan worden gediagnosticeerd en behandeld binnen een van de reguliere behandelproducten (zoals 52G11, 52G02 of 52G08).

Doelen van deze behandeling zijn:
• De jeugdige kan zich weer ontwikkelen en deelnemen aan maatschappelijk leven en gedrags- en of emotionele problemen zijn tot een hanteerbaar niveau teruggebracht en de vastgelopen ontwikkeling is hersteld.
• De ouders (of andere verzorgers) zijn in staat op een sensitieve en responsieve manier invulling te geven aan hun rol als opvoeders.

Het pakket complex trauma bevat een mix van verschikkende behandelonderdelen. Afhankelijk van de aard en complexiteit van het trauma, de leeftijd en de context van de jeugdige kunnen verschillende ondersteuningsvormen/ behandeltrajecten worden ingezet.
De behandelonderdelen zijn:
• Intake en diagnostiek jeugdige en gezinssysteem;
• Psycho-educatie;
• Ambulante behandeling jeugdige bestaande uit interventies als EMDR/horizon/ CTG/CGW en/of Cognitieve gedragstherapie;
• Verwerkingsgroep/groepsbehandeling;
• Intensieve begeleiding/behandeling ouders/verzorgers; bestaande uit interventies als Mindful parenting, oudertraining of een andere vorm van methodische thuisbegeleiding.
• Terugvalpreventie en nazorg:
- De behandelaar maakt samen met het gezin een helder plan om terugval te voorkomen en kijken eveneens samen met het gezin welke nazorg nodig is.
- De behandelaar organiseert, in afstemming met jeugdige/ouders en verwijzer een zorgoverleg en bespreekt samen met het gezin en de verwijzer/het lokale basisteam welke ondersteuning verder nodig is.

Dit pakket bestaat uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de coördinatie verricht.

Doelgroep
Dit pakket is bedoeld voor kinderen en jongeren met externaliserende en/of internaliserende problemen waar complexe en/of meervoudige traumatische ervaringen aan ten grondslag liggen. Deze traumatische ervaringen vinden meestal plaats in de interpersoonlijke context, bijvoorbeeld langdurige en veelvuldige blootstelling aan huiselijk geweld, mishandeling of (emotionele) verwaarlozing, eergerelateerd geweld of loverboy problematiek.
Er is bijvoorbeeld sprake van:
• Hyperalertheid, vermijdingsgedrag, vijandigheid, wantrouwen, verhoogde prikkelbaarheid, herbelevingen en/of nachtmerries;
• Forse problemen in dagelijks functioneren/ vastgelopen ontwikkeling: negatief zelfbeeld, moeite met het reguleren van emoties, met het vertrouwen van andere mensen, dissociaties, schoolverzuim, geringe aansluiting leeftijdsgenootjes, zwakke executieve functies etc;

Daarnaast is er meestal sprake van intergenerationele problematiek. De ouders of verzorgers zijn door psychische problemen niet in staat om een veilige, responsieve of stimulerende opvoedomgeving te bieden. Vaak worden ook bij hen de psychische problemen in stand gehouden door meegemaakte traumatische ervaringen.
Er zijn forse problemen in dagelijks functioneren van het kind of de jongere. Zowel binnen het gezin als in het tweede of derde milieu en de ontwikkeling van de jeugdigen raakt ernstig gestagneerd.
Aanbieders van dit product
   IN2-PSY

   Flevostate

   Accare

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

Consultatieve en Ziekenhuis kinder- en jeugdpsychiatrie (CZ KJP) richt zich op de complexe diagnostiek en behandeling wanneer somatische en psychiatrische problematiek elkaar overlappen en integratie van kindergeneeskundige en kinder-psychiatrische kennis en nodig is.

CZ KJP omvat o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Diagnostiek en behandeling van de psychische problemen bij jeugdigen met een (chronische) lichamelijke aandoening en/of begeleiding van hun gezin.
 • Diagnostiek en behandeling van jeugdigen en somatisch onvoldoende verklaarde aandoeningen (SOLK) en/of begeleiding van hun gezin.
 • Screening en triage bij hoog complexe medische behandelingen (bijv. transplantatie, taxatie wilsbekwaamheid)
 • Consultatie van een kinderpsychiater aan kinderartsen, medisch psychologen of maatschappelijk werkers in het ziekenhuis.
 • Participatie in de opvang van mishandeling, seksueel misbruik.


Doelgroep
Jeugdigen met een:

 1. Psychiatrische stoornis als gevolg van een lichamelijk ziekte
  - Somatisch zieke kinderen met psychiatrische symptomen door hun ziekte (bijv. een delier)
  - Somatische aandoening met secundair ontstane psychiatrische symptomen (bijv. depressie bij kanker of een posttraumatische stress stoornis na ongeval)
  - Psychiatrische symptomen veroorzaakt door een somatische behandeling (bijv. stemmingsproblemen bij prednison, gedragsproblemen na verwijdering van een hersentumor)
 2. Psychiatrische stoornis waarvoor somatische zorg nodig is
  - Kinderen met een psychiatrische aandoening die somatische zorg behoeven (bijv. na een suïcidepoging, of bij anorexia-nervosa)
  - Kinderen bekend met een psychiatrische stoornis die in het ziekenhuis worden opgenomen om somatische redenen Een psychiatrische behandeling die somatische symptomen veroorzaakt (bijv. metabool syndroom bij antipsychotica
 3. Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (bijvoorbeeld onverklaarde buikpijn, hoofdpijn of ernstige chronische vermoeidheid)

Aanbieders van dit product
   Yorneo

   Cedin

   Transcare Pijn

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Accare

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) is een hardnekkig leesprobleem dat gekenmerkt wordt doordat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam gaat, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. (NB Criteriumvariabelen EED m.b.t. lezen en spellen zijn: laagste 10% van het normgemiddelde lezen of < 16% op lezen + laagste 10% op het normgemiddelde spellen).
Dit product heeft betrekking op de zorginhoudelijke diagnostiek en behandeling van enkelvoudige, ernstige dyslexie bij kinderen die basisonderwijs volgen. De behandeling wordt uitgevoerd conform het “Protocol Dyslexie, diagnostiek en behandeling” (Blomert 2006).

De behandeling wordt pas ingezet als de begeleiding vanuit het onderwijs (ondersteuningsniveau 1 t/m 3) tot onvoldoende resultaat heeft geleid.
Pas dan is er mogelijk sprake van EED en kunnen onderzoek en behandeling (niveau 4) gewenst zijn. De EED ondersteuning is aanvullend op de onderwijsondersteuning die gelijktijdig blijft plaatsvinden. De hulpverlening op niveau 4, zoals uitgewerkt in het convenant, vindt plaats door gespecialiseerde aanbieders.
Voor de behandeling begint, worden afspraken gemaakt tussen de wettelijk vertegenwoordigers, de school en de jeugdhulpaanbieder. Het gezamenlijke doel van de onderwijsondersteuning, de behandeling en de leesondersteuning door de wettelijk vertegenwoordigers, is het halen van een functioneel niveau van technisch lezen. Minimaal leesniveau E6 is noodzakelijk om in het VO mee te kunnen komen. De ‘best practice behandeling’ waarmee dit doel bereikt moet worden, gaat uit van het specifieke taalverwerkingsprobleem. Het richt zich op lezen én spellen en gekoppelde verwerking van spraakklanken en letters/woorden. De behandeling bestaat uit inhoudelijke modules, die systematisch op elkaar voortbouwen met aandacht voor individuele kind kenmerken.

Het onderzoek moet starten voordat de leerling 13 jaar wordt en kan alleen plaatsvinden als de leerling dan nog op de basisschool zit. Een EED-traject duurt vanaf de aanmelding voor diagnostiek tot einde behandeling, maximaal twee jaar.
Uitvoeringsaspecten:

 • Dit is een (deel)product van een onderwijs-zorg-arrangement en betreft het jeugdhulpdeel, dat volgens de afspraken in het convenant “Diagnose en behandeling bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie” pas wordt ingezet als de afgesproken onderwijsondersteuning heeft plaats gevonden;
 • Het deelproduct wordt ingezet met behoud van ieders verantwoordelijkheid;
 • Alvorens dit product in te zetten moet eerst worden uitgesloten dat de lees- en/of spellingproblemen een andere oorzaak hebben - denk hierbij aan slechte ogen, slecht taalonderwijs of een zeer laag IQ.

  Doelgroep
  inderen van 7 – 12 jaar met hardnekkig problemen met lezen, spellen en ook zelf schrijven; het lezen, spellen en schrijven verloopt veel te moeizaam gelet op de leeftijd van het kind, terwijl het wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is sprake van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wanneer criteriumvariabelen EED m.b.t. lezen en spellen tot de laagste 10% van het normgemiddelde lezen zijn of < 16% op lezen + laagste 10% op het normgemiddelde spellen.
  Begeleiding vanuit het onderwijs (ondersteuningsniveau 1 t/m 3) heeft tot onvoldoende resultaat.

  Aanbieders van dit product
     Cedin

     DZNN

     Molendrift

     Dyslexienetwerk Pento (onderdeel Stichting Pento)

     OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

     Timpaan Support

     Westerweelde Pedagogisch Centrum

     Regionaal Instituut voor Dyslexie

Let op:

 • Dit product betreft hoog specialistische zorg die bestemd voor jeugdigen die vanwege ernstige, complexe en/ of weinig voorkomende aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische GGZ Er wordt kortom alleen voor dit product gekozen indien de reguliere behandelinzet aantoonbaar niet volstaat
 • Dit product wordt door de RIGG alleen voor het jaar 2018 ingekocht. Vanaf 2019 zal de inkoop via de VNG verlopen.


Foetaal Alcohol Probleem is een ernstige aangeboren aandoening die ontstaat wanneer de moeder tijdens de zwangerschap alcohol nuttigt. Drinkt de moeder alcohol én geeft ze borstvoeding, dan kunnen deze aandoeningen zich ook na de geboorte ontwikkelen. Er is een aantal symptomen dat kan duiden op FAS, zoals groeiachterstand, afwijkingen in het gezicht en gedragsproblematiek.
De volgende onderdelen maken deel uit van dit specialistische product:

 • Diagnostiek;
 • Ondersteuning ouders bij Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) en het Foetaal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) gericht op het leren omgaan met de beperkingen van de jeugdige;
 • Behandeladvies;
 • Consultatie en adviesfunctie op het gebied van school, thuis en het toekomstperspectief;
 • Er is nauwe samenwerking met de FAS stichting.


Doelgroep
Jeugdigen met FAS of FASD-kenmerken:

 1. Groeiproblemen, gezichtsafwijkingen en neurologische- en/of gedragsproblemen;
 2. En één of meerdere kenmerken, zoals:
  - Geheugenproblemen (korte termijn geheugen, leerproblemen, abstract denken;
  - Moeite met aanbrengen van structuur;
  - Moeite met prikkelverwerking (hoge pijngrens, gevoelig voor licht, geluid en/of tactiele (tastzin) prikkels;
  - Sociaal emotionele problemen (begrip voor sociale interacties); psychische problemen (reguleren en controleren van emoties), woede aanvallen;
  - Hyperactiviteit; Autistische trekken; Tics, dwangmatige handelingen of bewegingen;
  - Problemen met de spijsvertering en allergieën voor voedingsstoffen; Motorische problemen.

Aanbieders van dit product
   Jonx, onderdeel van Lentis

   Molendrift

Dit product betreft specialistische zorg bij een weinig voorkomende aandoening. Deze specialisatie is vaak bij een of hooguit twee aanbieders in de regio aanwezig is. Deze aanbieder is regionaal bekend als expertisecentrum, doet onderzoek op dit thema en onderhoudt nauwe samenwerking met (inter)nationale expertisecentra voor deze problematiek.
Begeleiding en behandeling kunnen ook uitgevoerd worden binnen de reguliere behandelproducten, maar als de behandeling stagneert of er zijn vragen die kennis of kunde vergen van een expert op dit gebied, moet worden overwogen om door te verwijzen.

Dit product wordt ingezet voor jeugdigen die een a-typische genderontwikkeling doormaken, veel twijfel hebben over hun genderidentiteit en/of het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zitten. Deze gevoelens kunnen aanhoudend aanwezig zijn maar ook in wisselende mate en kunnen als heel verwarrend worden ervaren.
Bovenstaande heeft (veel) impact op het dagelijks functioneren van de jeugdige en op het gezin. De genderdysforie gevoelens kunnen leiden tot psychische problemen zoals angstklachten, stemmingsklachten (soms gepaard gaande met zelfbeschadigend gedrag en suïcidale gedachten), identiteitsproblemen en gedragsproblemen bij de jeugdige.
Bij aanhoudende genderdysforie kunnen hormoonbehandeling en eventueel geslachtsaanpassende operaties gewenst zijn. In dat geval vindt er samenwerking plaats met daartoe gespecialiseerde medische teams zoals het Kennis-en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUMC en het Genderteam van het UMCG.

De volgende onderdelen maken deel uit van dit product:

 • Het geven van advies over behandelmogelijkheden;
 • Individuele behandeling jeugdige;
 • Ouderbegeleiding/gezinsbehandeling;
 • Overleg en afstemming met genderteams van VUMC en UMCG
 • Overleg en afstemming met school van cliënt.


Let op: Dit product betreft hoog specialistische zorg die bestemd is voor jeugdigen die vanwege ernstige, complexe en/of weinig voorkomende aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische GGZ. Dit product betreft specialistische zorg bij aandoening. Er wordt alleen voor dit product gekozen indien de reguliere behandelinzet aantoonbaar niet volstaat.

Doelgroep
Jeugdigen tot 18 jaar die een a-typische genderontwikkeling doormaken, veel twijfel hebben over hun genderidentiteit of het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zitten en eventueel comorbide klachten hebben.
Aanbieders van dit product
   Stepwork Transgenderzorg

   Jonx, onderdeel van Lentis

Gezinnen met een geringe sociale redzaamheid
Bij gezinnen met een geringe sociale redzaamheid gaat het om gezinnen waarin sprake is van langdurige werkloosheid, schulden, huisvestingsproblemen, lichamelijke aandoeningen of psychische problemen/stoornissen, verslaving, verstandelijke beperking, opvoedproblemen en huiselijk geweld, in wisselende combinaties en in wisselende intensiteit. Het gezin kent vaak een historie van –vastgelopen- hulpverleningstrajecten die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De problematiek kent veelal een intergenerationeel karakter.
Deze problemen leiden tot grote risico’s voor een gezonde en veilige ontwikkeling van de kinderen in die gezinnen, zeker als deze kinderen extra kwetsbaar zijn vanwege een lichte verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

Gelet op de domein overstijgende problematiek is samenwerken op de verschillende probleemgebieden noodzakelijk om de sociale redzaamheid van het gezin en de veiligheid van de kinderen te herstellen en escalaties, intensievere vormen van zorg en gedwongen hulp te voorkomen. Dat vraagt een nauwe samenwerking tussen de ondersteuning geboden in onder meer de lokale basisteams, de jeugdhulp en de WMO.

Jeugdhulp die ingezet kan worden ten behoeve van gezinnen met een geringe sociale redzaamheid
Dit pakket betreft integraal aanbod met het hiergenoemde aandeel dat geleverd kan worden vanuit de jeugdhulp. Het pakket kan bestaan uit verschillende modules die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de coördinatie verricht.
Inzet bestaat uit een onderling afgestemde werkwijze met verschillende onderdelen vanuit bij voorkeur verschillend aanbieders vanuit de verschillende domeinen: welzijn, GGZ, (L)VG en Jeugd en Opvoedhulp.
Uitgangspunt hierbij is afschalen (naar lichtere vormen van hulp) waar mogelijk, kortdurend opschalen (naar intensievere hulp) waar nodig.

Jeugdhulp die ingezet kan worden voor gezinnen met een geringe sociale redzaamheid
kent de volgende producten:

 1. Pakket gezinnen met geringe sociale redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
 2. Pakket gezinnen met geringe sociale redzaamheid met het accent op meer specialistische begeleiding gecombineerd met diagnostiek en behandeling.
 3. Product ‘Gezinsbegeleiding laagfrequent’ dat na afronding van de inzet van varianten 1 en 2 ingezet kan worden om een ‘vinger aan de pols contact’ te houden.


Beschrijving van dit pakket ‘gezinnen met geringe sociale redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Dit pakket (uitvoeringsvariant nummer 1) bevat de volgende onderdelen, die afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van gezin en jeugdige kunnen worden ingezet:

 • analyseren van de zorgen en de krachten op diverse leefgebieden en hier blijvend zicht op houden;
 • ondersteuning bij het herstellen en handhaven van de dagelijkse structuur in het gezin;
 • consolideren van aangeleerde vaardigheden.


Werkwijze.
De volgende principes worden gehanteerd bij de uitvoering van dit pakket:

 • Er wordt gewerkt met één integraal gezinsplan, opgesteld door het gezin en alle andere professionals gezamenlijk met daarin onder meer:
  - de uitkomsten van een systematische analyse van de zorgen en krachten op de diverse leefgebieden (bijvoorbeeld a.d.h.v. de zelfredzaamheidsmatrix)
  - de ondersteuningsvragen
  - de doelen en aanpak op alle leefgebieden;
 • samenwerking, werkwijze en wijze waarop afstemming plaatsvindt zijn beschreven;
 • ouders en betrokken professionals weten daarbij wat de doelen en de verwachtingen zijn;
 • aanstellen van een coördinator die:
  - ophaalt welke hulp is en wordt ingezet en met welk resultaat
  - verantwoordelijk is voor de lijn die in het gezamenlijke plan is uitgezet
  - checkt of afspraken zijn nagekomen en waar nodig bijstuurt;
  - gezinspatronen (als het mijden van zorg) herkent;
  - evaluatiemomenten afspreekt en plannen waar nodig in overleg met gezin bijstelt;
  - die doorzettingsmacht heeft en de mogelijkheid heeft om op te schalen.
 • Na de inzet van dit product is er een ‘vinger aan de pols contact’ om te zien of de ingezette hulpverlening ook op de langere termijn voldoende effect oplevert en om eventuele nieuwe escalaties voor te zijn (Nb hiervoor dient het product ‘gezinsbegeleiding laagfrequent’ ingezet worden)

Bij de uitvoering van de hulpverlening staat het gezond en veilig opgroeien van kinderen voorop:

 • Er is altijd sprake van regie vanaf de eerste zorgsignalen tot het moment van het verlenen van jeugdhulp. De regie ligt bij de professionals die het eerste signaleert (bv JGZ) tot het moment dat deze overdraagt;
  Aangezien het veelal zorg mijdende gezinnen betreft is uitgaan van alleen de hulpvraag ontoereikend;
 • Veiligheid van het kind wordt beoordeeld door een hiertoe deskundige jeugdprofessional mede aan de hand van meldcode en met behulp van de kind-check;
 • Op basis van deze beoordeling overweegt de professional of een melding bij Veilig Thuis nodig is.


Dit pakket kent veelal een gemiddelde duur van 3-9 maanden.

Doelgroep
Gezinnen met geringe sociale redzaamheid met kinderen van 0-18 zoals een combinatie van meerdere onderstaande factoren:

 • Gezinnen waarbij één of beide ouder(s) eigen problematiek heeft (psychische/psychiatrische problemen dan wel verslavingsproblematiek al dan niet in combinatie met LVG);
 • Financiële problemen, huisvestingsproblemen en/of relationele problemen;
 • Gedrags- en/ of ontwikkelingsproblemen bij de kinderen;
 • Ontoereikende opvoedvaardigheden ouders;
 • Historie van langdurige (vastgelopen) hulpverleningstrajecten.
Aanbieders van dit product
   Psy-praktijk Grootegast

   Saul

   Cosis

   Syncope

   UnLimiteD BV

   De Familysupporters B.V.

   GratefulCoaching

   Hof van Arcadia

   Het Mosterdzaad

   Team Keizer

   Stichting BEZINN

   Kinderbijstand

   Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Beperking

   Station Noord

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   Stichting Prokino

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Opvoedeneenkunst.nl / Pedagogische Praktijk Marum

   Speltherapie Groningen, FeraSofie

   Cedin

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Cerato

   Martinizorg BV

   MJD | Veerkracht Thuis

   CURA XL

   Zorg Intens BV

   Molendrift

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Xperanza Nederland BV

   MEE Groningen

   Stichting Community Support

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorgbureau Embrace

   Aardema Thuiszorg

   Pi-groep Zorg

Gezinnen met een geringe sociale redzaamheid
Bij gezinnen met een geringe sociale redzaamheid gaat het om gezinnen waarin sprake is van langdurige werkloosheid, schulden, huisvestingsproblemen, lichamelijke aandoeningen of psychische problemen/stoornissen, verslaving, verstandelijke beperking, opvoedproblemen en huiselijk geweld, in wisselende combinaties en in wisselende intensiteit. Het gezin kent vaak een historie van –vastgelopen- hulpverleningstrajecten die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De problematiek kent veelal een intergenerationeel karakter.
Deze problemen leiden tot grote risico’s voor een gezonde en veilige ontwikkeling van de kinderen in die gezinnen, zeker als deze kinderen extra kwetsbaar zijn vanwege een lichte verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

Gelet op de domein overstijgende problematiek is samenwerken op de verschillende probleemgebieden noodzakelijk om de sociale redzaamheid van het gezin en de veiligheid van de kinderen te herstellen en escalaties, intensievere vormen van zorg en gedwongen hulp te voorkomen. Dat vraagt een nauwe samenwerking tussen de ondersteuning geboden in onder meer de lokale basisteams, de jeugdhulp en de WMO.

Jeugdhulp die ingezet kan worden ten behoeve van gezinnen met een geringe sociale redzaamheid
Dit pakket betreft integraal aanbod met het hiergenoemde aandeel dat geleverd kan worden vanuit de jeugdhulp. Het pakket kan bestaan uit verschillende modules die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de coördinatie verricht.
Inzet bestaat uit een onderling afgestemde werkwijze met verschillende onderdelen vanuit bij voorkeur verschillend aanbieders vanuit de verschillende domeinen: welzijn, GGZ, (L)VG en Jeugd en Opvoedhulp.
Uitgangspunt hierbij is afschalen (naar lichtere vormen van hulp) waar mogelijk, kortdurend opschalen (naar intensievere hulp) waar nodig.

Jeugdhulp die ingezet kan worden voor gezinnen met een geringe sociale redzaamheid
kent de volgende producten:

 1. Pakket gezinnen met geringe sociale redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
 2. Pakket gezinnen met geringe sociale redzaamheid met het accent op meer specialistische begeleiding gecombineerd met diagnostiek en behandeling.
 3. Product ‘Gezinsbegeleiding laagfrequent’ dat na afronding van de inzet van varianten 1 en 2 ingezet kan worden om een ‘vinger aan de pols contact’ te houden.


Beschrijving van dit pakket ‘gezinnen met geringe sociale redzaamheid met het accent op lichtere vormen van begeleiding
Dit pakket (uitvoeringsvariant nummer 1) bevat de volgende onderdelen, die afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van gezin en jeugdige kunnen worden ingezet:

 • analyseren van de zorgen en de krachten op diverse leefgebieden en hier blijvend zicht op houden;
 • ondersteuning bij het herstellen en handhaven van de dagelijkse structuur in het gezin;
 • consolideren van aangeleerde vaardigheden.


Werkwijze.
De volgende principes worden gehanteerd bij de uitvoering van dit pakket:

 • Er wordt gewerkt met één integraal gezinsplan, opgesteld door het gezin en alle andere professionals gezamenlijk met daarin onder meer:
  - de uitkomsten van een systematische analyse van de zorgen en krachten op de diverse leefgebieden (bijvoorbeeld a.d.h.v. de zelfredzaamheidsmatrix)
  - de ondersteuningsvragen
  - de doelen en aanpak op alle leefgebieden;
 • samenwerking, werkwijze en wijze waarop afstemming plaatsvindt zijn beschreven;
 • ouders en betrokken professionals weten daarbij wat de doelen en de verwachtingen zijn;
 • aanstellen van een coördinator die:
  - ophaalt welke hulp is en wordt ingezet en met welk resultaat
  - verantwoordelijk is voor de lijn die in het gezamenlijke plan is uitgezet
  - checkt of afspraken zijn nagekomen en waar nodig bijstuurt;
  - gezinspatronen (als het mijden van zorg) herkent;
  - evaluatiemomenten afspreekt en plannen waar nodig in overleg met gezin bijstelt;
  - die doorzettingsmacht heeft en de mogelijkheid heeft om op te schalen.
 • Na de inzet van dit product is er een ‘vinger aan de pols contact’ om te zien of de ingezette hulpverlening ook op de langere termijn voldoende effect oplevert en om eventuele nieuwe escalaties voor te zijn (Nb hiervoor dient het product ‘gezinsbegeleiding laagfrequent’ ingezet worden)
Aanbieders van dit product
   Zorgbureau Embrace

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Zorggroep Stad en Ommeland

   Pi-groep Zorg

   Aardema Thuiszorg

   Fier

   Xperanza Nederland BV

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Psychologenpraktijk de Vaart

   De Familysupporters B.V.

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cosis

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   IederZijnWerk Ambulant BV

   Molendrift

   Yorneo

   Cedin

   Jeugdhulp Friesland

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Psy-praktijk Grootegast

   Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau B.V. [CMZorg]

   Kinderbijstand

Het product bevat:

 • de benodigde hulp, verzorging, begeleiding en behandeling bij somatisch zieke jeugdigen/ jeugdigen met een lichamelijke beperking, vallende onder de Jeugdwet;
 • opvoedondersteuning bij excessief huilen;
 • ondersteuning bij psychosociale problematiek van somatisch zieke kinderen.

De behandeling wordt uitgevoerd door een medisch psycholoog verbonden aan een ziekenhuis, dan wel door een medisch psycholoog die nauw samenwerkt met medisch specialisten.

Voor de DSM geclassificeerde psychiatrische/psychische stoornissen Autisme en Depressie, ADHD behandeld in het ziekenhuis wordt verwezen naar de producten ‘Individueel behandeling basis en specialistisch’.

Het gaat hierbij niet om behandeling van de volgende aandoeningen die onder de Zorgverzekeringswet vallen: Breath Holding Spells, Encopresis, Excessief huilen (huilbaby’s), slaapstoornissen, functionele klachten en het verstrekken van psychofarmaca bij extramurale behandeling.
Aanbieders van dit product
   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Yorneo

   Treant Zorggroep

De ondersteuning van jeugdige(n) en ouders tijdens en na complexe echtscheidingsproblematiek, wordt op maat aangeboden en bestaat uit een breed palet aan ondersteuningsmogelijkheden voor jeugdige(n) en ouders. In nauwe samenwerking met collega aanbieders wordt een op maat pakket aangeboden passend bij de problemen en mogelijkheden van zowel de jeugdige(n) als de ouders.
Het palet bestaat zoveel als mogelijk uit goed onderbouwde interventies gericht op de jeugdige(n) en op de ouders en heeft een duidelijke verbinding met het lokale team, de ouders en de school/scholen van de kinderen.
Ouders leren om als ouders met elkaar te overleggen en afspraken te maken in het belang van hun kind(eren). Het kind (de jeugdige) staat daarbij centraal.

Voor het inzetten van dit product dient de verwijzer gebruik te maken van het taxatie-instrument en de routekaart vanuit het Kennisplatform Kind en Echtscheiding (KEES): https://www.platformkees.nl/instrumenten/

Het pakket betreft een integraal en aansluitend aanbod voor zowel kinderen als ouders bij complexe scheidingsproblematiek. Het aanbod kan bestaan uit de volgende (samengestelde onderdelen):

 1. Ondersteuning jeugdige:
  - ‘Stoere schildpadden’
  - ‘Dappere Dino’s’
  - KIES (kinderen in echtscheidingssituaties)
  - ‘Kinderen uit de knel’
  - !JES het brugproject.
 2. Ondersteuning ouders:
  - ‘Ouderschap Na Scheiding’
  - ‘Ouderschap blijft’
  - Een omgangscentrum waar ouders en kinderen elkaar onder begeleiding kunnen ontmoeten.

Dit pakket bestaat uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de coördinatie verricht.

Let wel:

 • na verwijzing vanuit de rechtbank wordt product 50G24 “Ondersteuning jeugdigen en ouders bij complexe (echt)scheiding bij doorverwijzing vanuit de rechtbank” ingezet (pakket 9, productcode 50G24).
 • Mediation maakt geen deel uit van de jeugdhulp en wordt daarom niet bekostigd uit het Jeugdhulpbudget. Indien mediation wordt ingezet als onderdeel van dit pakket traject, zullen de kosten op een ander wijze gefinancierd moeten worden.


Doelgroep
Ouders en complexe (echt) scheidingssituatie en hun kinderen. De kinderen ondervinden als gevolg van complexe scheidingssituaties van hun ouders (dreigende) psychische en gedragsproblemen.
Aanbieders van dit product
   De Familysupporters B.V.

   Kinderbijstand

   Jeugdhulp Friesland

   INTER-PSY

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Timon

   Yorneo

   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Zorgbureau Embrace

   MJD | Veerkracht Thuis

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   Cedin

   LieversHoes

   Fier

   Xperanza Nederland BV

   Kindertherapie & Coaching Jasna

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Molendrift

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

Dit product kan alleen worden ingezet na verwijzing door de rechtbank; na verwijzingen vanuit de lokale teams, huisartsen en medisch specialisten wordt product 50G17 ingezet.

De ondersteuning van jeugdige(n) en ouders tijdens en na complexe echtscheidingsproblematiek, wordt op maat aangeboden en bestaat uit een breed palet aan ondersteuningsmogelijkheden voor jeugdige(n) en ouders. In nauwe samenwerking met collega aanbieders wordt een op maat pakket aangeboden passend bij de problemen en mogelijkheden van zowel de jeugdige(n) als de ouders.
Het palet bestaat zoveel als mogelijk uit goed onderbouwde interventies gericht op de jeugdige en op de ouders en heeft een duidelijke verbinding met het lokale team, de ouders en de school/scholen van de kinderen.
Ouders leren om als ouders met elkaar te overleggen en afspraken te maken in het belang van hun kind(eren). Het kind (de jeugdige) staat daarbij centraal.

Dit product biedt een breed palet aan ondersteuning van zowel jeugdige(n) als ouders bij complexe (echt)scheidingen, bestaande uit bijvoorbeeld:

 • Coaching en begeleiding van ouders tijdens en na de scheiding;
 • Coaching van kinderen;
 • Omgangscentrum;
 • Begeleiding voor de ouder die geen omgang heeft.


De rechter kan hierdoor doorverwijzen naar aanbieders met een breed aanbod voor ouders die te maken hebben met een complexe (echt)scheiding en hun kinderen. Het product voldoet aan de eisen die de rechtbank stelt en kan ingezet worden bij een doorverwijzing vanuit de rechtbank.

Doelgroep
Ouders in complexe (echt) scheidingssituatie en hun kind(eren). Het kind ondervindt /de kinderen ondervinden als gevolg van complexe scheidingssituaties van hun ouders (dreigende) psychische en gedragsproblemen.
Aanbieders van dit product
   Timon

   Jeugdhulp Friesland

   Molendrift

   De Familysupporters B.V.

   SamenOmTafel, Mediation&Advies

   Zorgbureau Embrace

   Xperanza Nederland BV

   LieversHoes

   INTER-PSY

   Martinizorg BV

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Yorneo

   Cedin

   Flevostate

   Fier

Dit product betreft specialistische zorg bij een weinig voorkomende aandoening. Deze specialisatie is vaak bij een of hooguit twee aanbieders in de regio aanwezig is. Deze aanbieder is regionaal bekend als expertisecentrum en onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met andere landelijke of internationale expertisecentra voor Ticstoornissen.
Begeleiding en behandeling kunnen ook uitgevoerd worden binnen de reguliere behandelproducten, maar als de behandeling stagneert of er zijn vragen die kennis of kunde vergen van een expert op dit gebied, moet worden overwogen om door te verwijzen.

Het product kan, afhankelijk van de ondersteuningsvragen, de volgende onderdelen bevatten:

 • Diagnostiek
 • Individuele cognitieve gedragstherapie
 • Ondersteuning ouders

Eventuele behandeling met medicatie
Aanbieders van dit product
   Accare

Het Pakket ‘Vroeg-signalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen’ is een integraal, preventief en aansluitend aanbod voor jonge kinderen tot 12 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, gedragsproblemen en/of opvoedfactoren.

Het pakket bestaat uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de coördinatie verricht en zorgdraagt voor afstemming met onderwijs en het lokale basisteam.


De verschillende modules zijn onder meer:

 • Vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsachterstanden en het in kaart brengen van de integrale ontwikkeling: vroeg-signalering, vroegdiagnostiek, procesdiagnostiek voor kinderen tot 12 jaar;
 • Beschrijving van het diagnostisch beeld van gezinssysteem;
 • Ondersteuning van ouders;
 • Vroege korte interventies jeugdige;
 • Advies over doorverwijzing indien de inzet van de interventies binnen het pakket 50G06 niet passen bij de hulpvraag van de jeugdige en/of de ouders".
 • Er wordt multidisciplinair en systeemgericht gewerkt. Er wordt tevens nauw samengewerkt met de JGZ, het onderwijs, voorschoolse voorzieningen en specialistische voorzieningen op het gebied van verstandelijke, zintuigelijke en lichamelijke beperkingen.

De integrale aanpak vindt plaats in een zo vroeg mogelijk stadium; zo kort, licht en dichtbij als mogelijk bij de jeugdige in het (voorschoolse)onderwijs en/of in het gezin en/of leefomgeving.

Dit pakket hangt nauw samen met de inzet van andere producten, specifiek bedoeld voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zie voor de onderlinge samenhang de leeswijzer 1.5.3.

Doelgroep
Jonge kinderen tot 12 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, mogelijk als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke en/of psychische/psychiatrische problemen dan wel opvoedingsonmacht. De oorzaak van de problemen is nog niet helder.
Aanbieders van dit product
   MEE Groningen

   Stichting de Trans

   De Familysupporters B.V.

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   Zorg Intens BV

   Molendrift

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Cedin

   Jeugdhulp Friesland

   Omega Groep

   Yorneo

Dit pakket is een integraal sector- en domein-overstijgend aanbod voor jonge kinderen van 0-6 jaar met diffuse problemen en waarbij sprake is van stagnatie in de ontwikkeling van het kind, mogelijk als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, gedragsproblemen en/of opvoedfactoren.
Door middel van vroegtijdige interventies/ontwikkelingsstimulering en begeleiding van de opvoeders wordt getracht de stagnatie vlot te trekken. De interventies vinden voornamelijk plaats in de lokale omgeving van het kind.

Het pakket bestaat uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de coördinatie verricht en zorgdraagt voor afstemming met onderwijs en het lokale basisteam. Tevens dient de aanwezige informatie vanuit gezin, JGZ, traject vroeg-signalering (productcode 50G06), (voor)schoolse voorzieningen, uitkomsten van de vraag analyse uit het lokale basisteam) geïnventariseerd te worden.

Afhankelijk van de vraagstelling kan het aanbod binnen dit pakket bestaan uit:

 • Observatie in de verschillende leefomgevingen van het kind;
 • Kindgerichte procesdiagnostiek/ aanvullend onderzoek en gezinsonderzoek
 • Het samen met ouders en andere betrokkenen opstellen van multidisciplinair plan van aanpak en doen van een voorstel voor een traject;
 • Het bieden van ondersteuning, begeleiding en behandeling met name in de directe omgeving van het kind:
  - In het gezin, door middel van versterking opvoedvaardigheden en/of
  - binnen de (voor)schoolse voorziening: activiteiten gericht op ontwikkelingsstimulering op verschillende ontwikkelingsdomeinen. Voorbeelden zijn coaching, beeldcoaching, ‘Positive Behavior Support’, begeleiding professionals door middel van versterking professionele vaardigheden.
 • Indien nodig kan het kind een aantal dagdelen specialistische dagbehandeling ontvangen (Nb hiervoor wordt het product dagbehandeling ingezet);
 • Evaluatie na 3 maanden;
 • Na-traject: begeleiding op afstand (bijv. ‘vinger aan de pols contact’ of een beperkt aantal vervolgcontacten met ouders, kinderopvang of school) om het resultaat duurzaam te borgen.


De duur van het traject wordt in overleg met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en betrokken aanbieders vastgesteld en kan afhankelijk van de zwaarte variëren van 3- 9 maanden.

Uitvoeringsaspecten:

 • Er is een nauwe samenwerking met de JGZ, het onderwijs, voorschoolse voorzieningen en specialistische voorzieningen op het gebied van verstandelijke, zintuigelijke en lichamelijke beperkingen.
 • Er is een vaste en vertrouwde contactpersoon voor het gezin. Per casus wordt één eindverantwoordelijke aangewezen.
 • Er wordt systeemgericht gewerkt.
 • Kinderen worden dichtbij en in eigen context ondersteund, samen met hun gezinssysteem.
 • Er wordt intensief samengewerkt met het lokale team, onderwijs, Jeugdgezondheidszorg, huisarts
 • Aanwezige expertise en samenwerking wordt benut (zoals Adviesteam Vroeg Erbij, andere samenwerkingsverbanden tussen de betrokken organisaties).


Dit pakket hangt nauw samen met de inzet van andere producten, specifiek bedoeld voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zie voor de onderlinge samenhang de leeswijzer 1.5.3.

Doelgroep
Jonge kinderen tot 6 jaar met een stagnerende ontwikkeling en moeilijk te herkennen oorzaken waardoor het nog niet mogelijk is om een passend behandelaanbod te formuleren (bijvoorbeeld plaatsing op een dagbehandeling setting VG, GGZ, J&O).
Aanbieders van dit product
   Zorg Intens BV

   Stichting de Trans

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Psychologenpraktijk Ad-RM

   MEE Groningen

   Fier

   Omega Groep

   Yorneo

   De Familysupporters B.V.

   Jeugdhulp Friesland

   Molendrift

   Cedin

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Cosis

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18