Dagbesteding/dagbehandeling

Voor jeugdigen die niet (meer) naar school kunnen of dagbehandeling nodig hebben zijn er diverse producten in te zetten. Dat betreft onder meer Dagbesteding, dagbehandeling jonge kinderen en Gezinsdagbehandeling. De inzet betreft veelal een aantal dagdelen


"Let op: Dit product betreft een intensieve begeleiding gericht op het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van jeugdigen vanaf de schoolgaande leeftijd die vanwege een ziekte of beperking, niet naar school kunnen. Ook kan deze intensieve begeleiding ingezet worden bij vroegtijdig schoolverlaters of voor die jeugdigen die (nog) niet een gehele werkweek onderwijs kunnen volgen (arbeidsmatige dagbesteding). Het betreft niet activiteiten die vallen onder de algemene gemeentelijke voorzieningen, of naschoolse activiteiten voor jeugdigen. Het betreft hier ook niet de activiteiten die bekostigd dienen te worden vanuit de WMO, de participatiewet danwel vanuit onderwijs. "

Producten met aanbieders binnen de selectie
Begeleiding- en behandelprogramma gedurende een aantal dagdelen per week op locatie; waarbij het aantal dagdelen afhankelijk is van de ondersteuningsvragen. Het programma is specifiek bedoeld voor jonge kinderen tot 8 jaar met een sterk stagnerende ontwikkeling: kinderen met een (meervoudige) beperking, dan wel kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) (zie verder de doelgroepomschrijving).
Het betreft kinderen die (nog) niet onder de Wet Langdurige Zorg (WLz)vallen.
Het aantal dagdelen is afhankelijk van de ernst van de ondersteuningsvragen (NB Daar waar het gaat om ontlasting van de ouders voor deze doelgroep wordt niet het behandelproduct ingezet, maar het product ‘respijtzorg voor jeugdigen met specifieke zorgvragen’).

Dit product hangt nauw samen met de inzet van andere producten, specifiek bedoeld voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zie voor de onderlinge samenhang de leeswijzer 1.5.3.
Dit product volgt veelal op de inzet van het product ‘Vroeg signalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen (50G06) en/of op ‘Vroegtijdige interventies jonge kinderen’ (50G36), maar kan ook apart worden ingezet.

De inzet bestaat uit:

 • Het samen met ouders en andere betrokkenen opstellen van een begeleidings- behandelplan;
 • Observatie in de verschillende leefomgevingen van het kind;
 • Een gestructureerd dagprogramma op locatie bestaande uit ontwikkelingsstimulering gericht op bijvoorbeeld het verhelderen van de dag structuur en het aanleren van praktische vaardigheden via herhaling en training;
 • Samenwerking, overleg en afstemming met ouders gericht op opvoed- en ontwikkelingsvragen, het toepassen van de gegeven adviezen in het thuissituatiecontact;


Afhankelijk van de ondersteuningsvragen van jeugdige/ouders kan het aanbod verder bestaan uit:

 • Kindgerichte procesdiagnostiek/ aanvullend onderzoek en gezinsonderzoek;
 • (waar nodig) behandeling door vak-therapeuten (logopedie-ergotherapie- fysiotherapie).


Doelgroep
Het zijn betreft kinderen tot ongeveer 8 jaar, waarbij de inschatting is dat er geen schoolperspectief is. Het is bij deze kinderen nog niet geheel helder hoe zij zich verder ontwikkelen en of zij te zijner tijd een blijvende zorgbehoefte hebben, 24 uurs zorg in de nabijheid nodig hebben dan wel permanent toezicht nodig (blijven) hebben (zodat zij onder de bekostiging van de Wet Langdurige Zorg zullen gaan vallen).

De kinderen hebben een forse stagnatie in de ontwikkeling als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke, gedragsproblemen en/of opvoedfactoren. Er kan sprake zijn van aanvullende problematiek zoals gedrags-, hechtings- of psychiatrische problematiek. Er zijn veelal forse problemen op het gebied van de communicatie.

Het betreft zowel kinderen met een (meervoudig) beperking als kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB):

 • Kinderen met een (meervoudig) beperking
  Kinderen die –na vroegsignalering of vroegtijdige interventies- geen schoolperspectief blijken te hebben. De kinderen hebben een (erg) laag verstandelijk niveau van functioneren, zijn vaak mobiel, maar kunnen wel motorische problemen hebben;
 • Kinderen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB): een combinatie van een verstandelijke beperking met bijkomende communicatieve-, zintuigelijke-, lichamelijke- of mobiliteitsproblemen
  De kinderen kunnen meestal niet lopen, kunnen zelf hun beperkingen niet compenseren en zijn daarbij afhankelijk van anderen.

Aanbieders van dit product
   De Zijlen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting de Trans

   Yorneo

   Stichting Koninklijke Visio

   Cosis

Behandelprogramma gedurende een aantal dagdelen op locatie bestaande uit een integraal, sector en domein-overstijgend traject van ambulante inzet, dagbehandeling, en orthopedagogische gezinsbehandeling. Dit programma is specifiek bedoeld voor jonge kinderen tot 6 jaar met matige tot zware ontwikkelingsproblemen die baat hebben bij een gerichte ontwikkelingsgerichte dagbehandeling.

Het product bestaat uit:

 • Een kort ambulant voortraject van 4 weken om te komen tot een diagnostisch beeld via gezins- en contextanamnese en competentieanalyse;
 • Het bieden van coaching/ ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie of de (voor) schoolse voorziening (coaching leerkrachten);
 • Dagbehandeling op locatie binnen een hoogwaardig effectief orthopedagogisch behandelklimaat;
 • Behandeling door vak-therapeuten;
 • Inzet van orthopedagogische gezinsbehandeling;
 • Ondersteuning door gedragswetenschapper en kinderpsychiater;
 • Ambulant na-traject ter voorbereiding op onderwijs en borging van aangeleerde vaardigheden.De duur van het verblijf kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met de wettelijk verwijzer zijn opgesteld.
De gemiddelde duur van dit product is veelal 6 maanden. Bij zeer complexe ondersteuningsvragen of bij jeugdigen met (het vermoeden van) een verstandelijke beperking kan de duur langer zijn.
Dit product hangt nauw samen met de inzet van andere producten, specifiek bedoeld voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Zie voor de onderlinge samenhang de leeswijzer 1.5.3.
Dit product volgt veelal op de inzet van het product ‘Vroeg signalering bij diffuse ontwikkelingsproblemen jonge kinderen (50G06) en/of op ‘Vroegtijdige interventies jonge kinderen’ (50G36), maar kan ook apart worden ingezet.
Aandachtspunten:

 1. Mocht na het kort ambulant voortraject blijken dat dagbehandeling op locatie niet passend is. De tijd die besteed is aan het kort ambulant voortraject kan dan gedeclareerd worden op het product ‘Individuele Diagnostiek’.
 2. Indien er sprake is van een zeer stagnerende ontwikkeling kan overwogen worden het product Dagbehandeling jeugdige met sterk stagnerende ontwikkeling in te zetten.


Doelgroep
De doelgroep betreft kinderen van 0 tot ongeveer 6 jaar en hun ouders, waarbij sprake is van ontwikkelingsproblematiek, psychosociale- , gedrags- en of psychiatrische problematiek (als autisme en hechtingsproblematiek), een belaste opvoedsituatie en/of systeemproblematiek, of een combinatie van voorgaande.
Het kind kan vanwege de genoemde problemen (gedeeltelijk) geen onderwijs volgen; er is een intensief behandelprogramma met intensieve ontwikkelingsstimulering noodzakelijk om het kind (weer) in het onderwijs te laten instromen.
Aanbieders van dit product
   Yorneo

   Stichting Koninklijke Visio

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   De Zijlen

   Jeugdhulp Friesland

   Cosis

   Stichting de Trans

Het product dagbesteding betreft gedeeltelijke of volledige dagbesteding. Het betreft een dagprogramma met begeleiding voor jeugdigen met licht verstandelijke of meervoudige beperkingen al dan niet in combinatie met gedragsproblemen. De begeleiding is erop gericht de jeugdige zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn, bijvoorbeeld door te oefenen met bepaalde vaardigheden, zoals wassen, koken of aankleden. Maar ook door te helpen bij het plannen van activiteiten, het nemen van besluiten of het regelen van dagelijkse zaken.

Samen met de wettelijke vertegenwoordigers en het onderwijs wordt een integraal toekomstplan opgesteld dat gericht is op het ontwikkelperspectief van de jeugdige.

Doelgroep
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar met ernstige emotionele, psychische en of gedragsproblemen, of jeugdigen met een lichte verstandelijke of meervoudige beperkingen al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, die niet (volledig) kunnen deelnemen aan onderwijs.
Aanbieders van dit product
   VOF STIZ

   ZWAT Werkplaats BV

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting BEZINN

   Coöperatie Stee 050

   Kinderconsulent Groningen

   Omega Groep

   De 4 Elementen

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Bezig BV

   CURA XL

   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   De Baander VOF

   Scauting en Coaching

   Zorgboederij Veldzicht Zeegse

   Hof van Arcadia

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Statera Jeugd en Gezin

   Stichting Laiverds

   ZorgClub

   La Luna Care zorg & welzijn

   Cosis

   Meet BV

   Cedin

   Keuningshof BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Werkpro

   De Zijlen

   De Beukenhorst BV

   Zorgbuurderij De Heemen

   De Zorgcoach Groningen B.V.

   Anders Thuis

   Ambulante hulpverlening Groningen

   LieversHoes

   Jemalupe

   De Slingertuin v.o.f

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Station Noord

   Family Works B.V

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Ko-Bus

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Dagopvang Compassie

   Martinizorg BV

   De Kasparhoeve

   Yes We Can Clinics

   Factor 5 BV

   Zorgboerderij Vossenburght

   Hoeve Paradij

   Gradatim

   Zorg en Coaching Noord Nederland BV

Gezinsdagbehandeling is een behandeling al dan niet in groepsverband en is gericht op de jeugdige en het gezin en de directe omgeving. De behandeling is gericht op het versterken van (de opvoedvaardigheden van) het gezin en het netwerk rond het gezin, de rust in het gezin, het herstellen van de opvoedrelatie tussen ouders/ opvoeders en kind, het doorbreken van patronen in het gezin, het aanspreken van het gezonde gedrag van gezin en kind, het aanleren van gezond gedrag en het voorkomen verdere problematiek.
Uitgangspunt bij dit product is dat gezinnen van en met elkaar kunnen leren. De behandeling is minder intensief dan opname.

De dagbehandeling biedt ondersteuning bij de opvoedproblemen die het gezin/de opvoeders ervaren, ook kan sprake zijn van bijkomende problematiek op andere leefgebieden. De behandeling bestaat onder meer uit individuele en gezinsgesprekken op locatie en groepsbijeenkomsten voor alle gezinsleden, al dan niet samen met een aantal andere gezinnen. Er wordt nauw samengewerkt met school en andere belangrijke derden.

Samen met het gezin wordt gewerkt aan doelen, die worden beschreven in een samen met het gezin opgesteld plan van aanpak. Gewerkt wordt met een combinatie van dagelijkse gezinshandelingen, observatie, systeemtherapie en individuele behandeling. De behandeling vindt plaats in nauwe afstemming en samenwerking met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en onderwijs en in afstemming met het lokale basisteam.

De hulpverlener ondersteunt en instrueert (zo nodig) het gezin bij het verwerven van effectief gedrag, waarmee de gezinsleden zelf aan het probleem kunnen werken.

In de behandeling worden de volgende fasen onderscheiden:

 • Voorbereidingsfase, waarin huisbezoeken plaatsvinden;
 • De feitelijke dagbehandeling;
 • Overdracht van het geleerde naar de thuissituatie;
 • Evaluatie en nazorg.


Doelgroep
Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij sprake is van complexe problematiek dan wel ernstige meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden.
Aanbieders van dit product
   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Accare

   Fier

   Flevostate

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18