Advies

Er zijn situaties dat verwijzers ondersteuning nodig hebben in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij zorgtoewijzingen en bij complexe problematiek. Indien dat nodig is kunnen verwijzers deze producten inzetten.

Producten met aanbieders binnen de selectie
Advies en ondersteuning op verzoek van en aan de lokale casusregisseur bij signalen van (ernstige) ontwikkelingsbedreigingen in een onveilige opgroeisituatie bij die jeugdigen waarbij er (nog) geen jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken.

Doelen van de inzet van de toegevoegde professional zijn onder meer gericht op:

 • het aanvaarden en actief meewerken aan vrijwillige hulpverlening door de jeugdige en het gezin teneinde de ontwikkelingsbedreiging/onveiligheid op te heffen en/of
 • het voorkomen van een justitiële maatregel/uithuisplaatsing.


Hulp vindt plaats in vrijwillig kader en getracht wordt dit kader te handhaven.

Activiteiten van de jeugdbeschermer kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

 • het samen met casusregisseur, jeugdige, gezin en netwerk en betrokken hulpverleners organiseren van een netwerkconferentie;
 • ondersteuning bieden bij het maken van veiligheidsplannen (in de lijn van Signs of Safety);
 • advies aan de casusregisseur;
 • ondersteunen de casusregie;
 • motiverende gespreksvoering met jeugdige/gezin;
 • etc..


Duur van de inzet
De inzet van deze specialistische kennis ter ondersteuning van de casusregisseur in het lokale team is tijdelijk, tot er sprake is van voldoende perspectief en vooruitgang bij de jeugdige en het gezin, de gestelde doelen zijn behaald, ofwel dat duidelijk is dat deze niet behaald kunnen worden en er een Verzoek Tot Onderzoek aangevraagd moet worden. De duur van de inzet is afhankelijk van de gestelde doelen en wordt in gezamenlijkheid tussen casusregisseur en GI bij aanvang van het traject vastgesteld. Tevens worden evaluatiemomenten afgesproken.


Doelgroep
Bij signalen van (ernstige) bedreigingen ten aanzien van het veilig opgroeien. Ouders en/of jeugdigen werken onvoldoende mee aan de inzet van noodzakelijke jeugdhulp dan wel het behalen van de gestelde resultaten met de ingezette jeugdhulp.
Aanbieders van dit product
   Jeugdbescherming Noord

   William Schrikker Stichting JB en JR

   Leger des Heils JB&JR

In het nieuwe jeugdstelsel is er altijd sprake van één regisseur die actueel zicht heeft op de zorgen en krachten van jeugdige, gezin en netwerk, en die de hulp uitzet, coördineert en monitort.
Om een passende inzet te bepalen, overlegt de wettelijk verwijzer/ casusregisseur met het lokale multidisciplinaire team. Er kunnen situaties ontstaan waarbij er behoefte is aan extra expertise bij het uitvoeren van de hulp.
Het gaat hierbij om extra expertise bij het opheffen van ontwikkelingsbedreigingen van de jeugdige in gezinnen waarbij sprake is van meervoudige (chronische) problematiek LVG/VG/GGZ/J&O. Voorbeelden zijn combinaties van:

 • Psychiatrische-/verslavingsproblemen opvoeders;
 • Suïcidedreiging;
 • Opvoeders/jeugdigen met een verstandelijke beperking.


De specialistische professional adviseert en ondersteunt de casusregisseur bij de uitvoering op specifiek casusniveau.
Doel van de inzet van de specialistische kennis is met name gericht op het opheffen van de ontwikkelingsbedreiging/onveiligheid.

Activiteiten van de specialist kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Toevoegen specifieke kennis, zodat casusregisseur beter is toegerust in de begeleiding van de casus;
 • Tijdelijk meelopen met professional in de contacten met jeugdige, gezin en netwerk;
 • Afstemming en aansluiting organiseren met en bij het basisteam, betrokken hulpverlening, scholen, leerplichtambtenaren en politie.


Duur van de inzet
De inzet van de specialistische kennis is tijdelijk.

Proces:

 • De lokale casusregisseur constateert (dreigende) ernstige ontwikkelingszorgen voor jeugdige(en) en constateert dat er in het team onvoldoende kennis aanwezig is over deze specifieke problematiek;
 • De lokale casusregisseur doet een aanvraag voor de inzet van specialistische kennis via een zorgtoewijzing bij de aanbieder van zijn/haar keuze;
 • De casusregisseur maakt concrete afspraken met de specialist over zijn/haar inzet en duur.


Doelgroep
Jeugdigen met ontwikkelingsbedreigingen. In het gezin is sprake van meerdere problemen / chronische problematiek.
Aanbieders van dit product
   Training en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV

   Kinderbijstand

   Cedin

   Westerweelde Pedagogisch Centrum

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Flevostate

   Stepwork Transgenderzorg

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Explora instituut

   Psy-praktijk Grootegast

   GGZ Friesland

   Jeugdhulp Friesland

   Fier

   Horizon begeleiding

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Zorgbureau Embrace

   ZorgClub

   Team Keizer

   Pi-groep Zorg

   Yes We Can Clinics

   Molendrift

   Xperanza Nederland BV

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Praktijk Van der Zwaag

   MEE Groningen

   Psychologen- praktijk Rob van Wetten

   Gedragswetenschappelijke Praktijk Evenwicht

   IN2-PSY

   Psychologenpraktijk de Vaart

   Martinizorg BV

   Praktijk Fontis

   Aardema Thuiszorg

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Stichting Community Support

   De Familysupporters B.V.

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18