Logeren/Respijtzorg

Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale ontwikkeling. Logeren/respijtzorg kan bestaan uit Logeren laag en hoog intensief, respijtzorg gastgezinnen, deeltijd respijtzorg voor jeugdigen met meervoudige beperkingen.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Ouders van jeugdigen met specifieke zorgvragen (LVG in combinatie met gedragsproblematiek en lichamelijke beperkingen) kunnen veelal geen beroep doen op reguliere kinderopvang of naschoolse opvang. Om ouders te ontlasten en de gezinsbelasting te verlagen kan dit product tijdelijk worden ingezet.
Het betreft hierbij de kinderen die vallen onder de Jeugdwet en die niet vallen onder de WLZ.
Het kan hierbij ook gaan om kinderen die al een zorgtoewijzing hebben voor een Kinder DagCentrum (KDC), maar naast de regulier afgesproken uren tijdelijk kortdurende extra opvang nodig hebben om overbelasting bij ouders te voorkomen.
Deeltijd respijt zorg is tijdelijke opvang overdag, maximaal 3 dagen per week en maximaal 3 uur per dag. Tijdens het verblijf wordt onder meer begeleiding geboden op het gebied van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Doel van de respijtzorg is ouders tijdelijk te ontlasten en een dreigende overbelasting van de thuissituatie te voorkomen. Ook voor jeugdigen zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan hun ontwikkeling.

Aansluitend aan de dagdelen dagbesteding / dagbehandeling kan de jeugdige gebruik maken van een aantal uren verlengde opvang. Kinderen blijven binnen de vertrouwde omgeving van het KDC en krijgen in groepen passende opvang aangeboden door professionele begeleiding van het KDC.

Doelgroep
Jeugdigen met specifieke zorgvragen: LVG in combinatie met gedragsproblemen en of lichamelijke beperkingen. Deze kinderen kunnen vaak niet in de reguliere opvang terecht voor deeltijd respijtzorg. Ouders van deze kinderen met dreiging of sterk risico om overbelast te raken.
Het betreft jeugdigen die al op het KDC verblijven.

Aanbieders van dit product
   Anders Thuis

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting BEZINN

   Hof van Arcadia

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Stichting Koninklijke Visio

   De unieke regenboog

   Cosis

   Coöperatie Dichtbij U.A.

Met logeren hoog intensief wordt tijdelijke opvang van maximaal 3 etmalen per week, of een deel van de vakantie geboden aan jeugdigen.
De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. Tijdens het logeren wordt onder meer ondersteuning geboden op het gebied van zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden. De sociale en persoonlijkheidsontwikkeling en de zelfredzaamheid van de jeugdige worden gestimuleerd, ouders/ verzorgers of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg) worden ontlast en een eventuele dreigende uithuisplaatsing wordt voorkomen.
Tijdens het logeren worden er ook vrijetijdsactiviteiten ondernomen. In dit product is inbegrepen de dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, slapen etc.

Er wordt door de aanbieder samen met de ouders/verzorgers (en/of wettelijk vertegenwoordiger) een begeleidingsplan opgesteld. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn/haar zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Naast dit product kan er geen extra ambulante begeleiding worden ingezet, omdat deze begeleiding al in het tarief van het product is meegenomen.

Doelgroep
Jeugdigen van 0 – 18 met:

 • Een combinatie van een (lichte) verstandelijke beperking en psychiatrische problemen en/of
 • Ernstige meervoudige problemen en/of
 • Forse gedragsproblemen; waarvan de ouders/ opvoeders, als gevolg van deze kindfactoren, ontlast dienen te worden.

Aanbieders van dit product
   CBP Het Samenhuis

   De unieke regenboog

   De Slingertuin v.o.f

   Stichting Koninklijke Visio

   Hof van Arcadia

   Overstag Uitvoering

   Jemalupe

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Levéo Care / CareHouse

   Omega Groep

   Station Noord

   Ko-Bus

   Stichting BEZINN

   Stichting Philadelphia Zorg

   Stichting Amigo

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Logeerhuis Heerenveen

   Meet BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   De Beukenhorst BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Cosis

   Anders Thuis

   Flevostate

Met logeren wordt tijdelijke opvang van gemiddeld niet meer dan 3 etmalen per week geboden aan jeugdigen of tijdens een deel van de vakantie.
Logeren is gericht op de ontlasting van ouders, of anderen die een jeugdige als gezinslid verzorgen en opvoeden (respijtzorg). De jeugdige verblijft tijdelijk elders waar toezicht en de noodzakelijke zorg geboden wordt. De jeugdige wordt gestimuleerd in onder meer zijn zelfredzaamheid en persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Doel is te voorkomen dat de verzorgers/opvoeders overbelast raken. Daarmee wordt beoogd dat de jeugdige langer thuis kan blijven wonen. Ook voor jeugdigen zelf kan het verblijf in een andere omgeving bijdragen aan hun ontwikkeling.

In dit product is inbegrepen de alle-dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, slapen etc.
Tijdens het logeren wordt onder meer begeleiding geboden op het gebied van zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden. Tevens kunnen er tijdens het logeren vrijetijdsactiviteiten worden ondernomen.
Naast dit product kan er geen extra ambulante begeleiding worden ingezet, omdat deze begeleiding al in het tarief van het product is meegenomen.

Doelgroep
Jeugdigen van 0-18 jaar waarvan de ouders/ opvoeders, als een gevolg van factoren in de thuissituatie eventueel in combinatie met kind-factoren ontlast dienen te worden.
Aanbieders van dit product
   Jemalupe

   Hof van Arcadia

   Stichting PettenZorg

   Het Mosterdzaad

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Anders Thuis

   Gezinshuis Margriet

   De Slingertuin v.o.f

   De Beukenhorst BV

   Ko-Bus

   Kinderconsulent Groningen

   Martinizorg BV

   Meet BV

   Momento

   Wonen met Zorg

   De Zijlen

   Flevostate

   De Kasparhoeve

   De unieke regenboog

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Omega Groep

   Gradatim

   Stichting Philadelphia Zorg

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting de Buffelaar

   Zorgboerderij Vossenburght

   Stichting BEZINN

   Station Noord

   CBP Het Samenhuis

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Zorgboederij Veldzicht Zeegse

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting Klein Voorhout

   Zorgbureau Embrace

   Zonnestraal Pedagogische hulp

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Keuningshof BV

   Cosis

De opvang in gastgezinnen is een tijdelijke opvang van gemiddeld niet meer dan 3 etmalen per week tijdens een deel van de vakantie.
altijd een aanvulling op en in het kader van een ambulant behandeltraject.
Het kan worden ingezet:

 • gedurende een deel van de week (bijvoorbeeld de weekenden) om het eigen gezin te ondersteunen.
 • ter voorkoming van een crisis en opname in een verblijfssetting
 • in een crisissituatie als alternatief voor opname in een verblijfssetting
 • na afloop van een opname in een verblijfssetting om de overgang naar thuis te versoepelen.


Het gastgezin biedt de jeugdige een veilige en gezonde opvoedomgeving en laat hem of haar deelnemen aan een zo gewoon mogelijk gezinsleven. De jeugdige kan in het gastgezin ‘op verhaal komen’ en/of het eigen gezin wordt tijdelijk ontlast en kan zwaardere zorg worden voorkomen. Tijdens het logeren leren kinderen onder andere om zelfstandig te zijn, zichzelf te redden in bepaalde situaties en ontwikkelen zij sociale vaardigheden. Daarnaast is het de bedoeling dat kinderen en jeugdigen door middel van logeren een leuke tijd beleven in een ontspannen en ongedwongen sfeer.

Tijdens het verblijf in een gastgezin gaat de jeugdige naar zijn of haar eigen school, zo nodig onder begeleiding van een professional van de aanbieder. Als dat niet mogelijk is, dan zoekt de aanbieder i.s.m. de eigen school naar een alternatief, bijvoorbeeld onderwijs via internet of een school dichtbij het gastgezin.

Doelgroep
De doelgroep betreft jeugdigen met psychiatrische problematiek (depressies/suïcidaal/psychotisch gedrag, persoonlijkheidsproblemen, eetproblematiek) en/of verslavingsproblematiek/gedragsproblematiek.
Aanbieders van dit product
   Coöperatie / Stichting Work AUTcomes

   Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

   LieversHoes

   Accare

   Stichting BEZINN

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18