Intensief

Intensieve begeleidings- of behandelprogramma voor complexe problematiek betsaande uit: Groepsbegeleidingsprogramma jongeren, Flexibel ACT Jeugd, Multi Dimensionele Familie Therapie, Systeemtherapie en Multisysteem Therapie (MST) en Relationele Gezinstherapie. Intensief ambulant wordt veelal ingezet ter voorkoming van verblijf, maar ook om 'af te schalen' na een intensief verblijf of jeugdhulp plus.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Flexibel Act Jeugd (FACT jeugd) is een bewezen en succesvolle aanpak voor jongeren tussen 12 en 23 jaar, die zorg mijdend zijn, maar hulp nodig hebben op meerdere levensgebieden. Het is een integraal pakket uitgevoerd door een team van specialisten voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Met FACT-Jeugd wordt er op alle levensgebieden van jeugdigen samenwerkt om opname en uitplaatsingen van jeugdigen te voorkomen.
Het gaat om behandeling in de eigen omgeving en netwerk van de jeugdige, gericht op ontwikkeling van vaardigheden in de samenleving en versterking van het netwerk. Het is daarom belangrijk dat face-to-face contacten voor het merendeel plaatsvinden op de plaats waar de jeugdige zich bevindt, dus op school, in het gezin, in de wijk, etc.

Flexibel Act Jeugd (FACT jeugd) is flexibele, intensieve en outreachende ondersteuning op meerdere levensgebieden ten behoeve van jeugdigen met ernstige psychiatrische problematiek.

 • Het doel van de aanpak is jeugdigen zodanig te behandelen, te ondersteunen en te begeleiden dat zij succesvol en naar tevredenheid optimaal kunnen functioneren en kunnen meedoen in de maatschappij op een wijze die henzelf aanspreekt en die veilig is. Met inzet van FACT-jeugd kunnen uitplaatsingen en opnames worden voorkomen. Jeugdigen hoeven niet gemotiveerd te zijn voor de hulp.
 • De aanpak kenmerkt zich door een flexibele, intensieve, outreachende zorg, die eraan bijdraagt om het leven van deze jeugdigen weer op de rit te krijgen.


Bij FACT-jeugd is de aanpak gericht op de ondersteuning bij ontwikkeling van jeugdigen bij het opgroeien naar zelfstandigheid:

 • Vorm geven aan veranderende relaties binnen het gezin;
 • Positief contact met leeftijdgenoten;
 • Participeren in onderwijs of werk;
 • Plezierig en veilige invulling van de vrije tijd.


Er wordt ondersteuning geboden op alle levensgebieden en bestaat uit stabiliseren van de ontregeling of crisis, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie van de jeugdigen.
De outreachende werkwijze moet er dus met name op gericht zijn om het contact aan te gaan met de verschillende steunsystemen, deze te versterken en met elkaar te verbinden. Al dan niet in aanwezigheid van de jeugdige vindt regelmatig contact plaats met de ouders/ verzorgers (en/of wettelijk vertegenwoordiger), broers/zussen en andere personen uit het netwerk van de jeugdige.

Ten tijde van intensieve zorg wordt minstens wekelijks ondersteuning geboden aan het informele netwerk.
Kenmerkend aan FACT-jeugd is dat per persoon wordt bekeken wat hij of zij nodig heeft en welke evidence based of practice based interventies het beste kunnen worden ingezet. Het FACT-team biedt zelf specialistische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, oplossingsgerichte therapie en dialectische gedragstherapie.

Het pakket wordt geleverd door de samenwerkende aanbieders die elk vanuit de eigen kennis en competenties samen het FACT-team jeugd vormen. Een pakket bestaat uit verschillende modules rondom een specifieke doelgroep, die naast elkaar of volgtijdelijk kunnen worden ingezet. De onderdelen kunnen door een of meerdere aanbieders worden geleverd. Indien er meerdere aanbieders betrokken zijn, dient een van de aanbieders als hoofdaannemer te fungeren die de coördinatie verricht.

De duur van dit traject is maximaal 160 uren.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit jeugdigen die:

 • Gestapelde problemen hebben, zoals niet naar school gaan, verslavingsproblemen, criminaliteit, ernstige psychische problemen (hechting, ASS, ADHD), ernstige gezinsproblemen (onveilige problematische opvoedsituatie en of verstoorde gezagsverhoudingen), vaardigheidstekorten (zelfredzaamheid, agressie-regulatie), verstandelijke beperking; én
 • Onvoldoende aansluiting hebben bij de reguliere hulpverlening: gewone hulp helpt niet meer;
 • Verstoorde draagkracht/ draaglast in het thuismilieu;
 • Gezinnen waarin de jeugdigen wonen hebben problemen op meerdere levensgebieden;
 • Bij de jeugdigen is er vaak sprake van een groot veiligheidsrisico voor henzelf en of de omgeving.


Het gaat hierbij vaak om langdurige schoolmijders, zwerfjongeren, zorgwekkende zorgmijders.Jongeren ouder dan 18 jaar vallen onder de financiering van de ZvW.


De aanbieder levert een integraal aanbod Fact-Jeugd 12-23 jaar en heeft hierover overeenstemming met alle financiers. Voor de jongeren die niet onder de Jeugdwet vallen, zijn financiele afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar(s) en gemeenten in de provincie Groningen. Deze financiele afspraken zijn beschreven en aanbieder kan deze overleggen.


Let op: In 2020 zal een pilot van start gaan, waarbij een medewerker vanuit het Sociale Domein zal worden toegevoegd aan 3 FACT-teams verspreid over de provincie Groningen. Deze pilot heeft een doorlooptijd van 2 jaar en de resultaten hiervan zullen worden gemonitord. De duur van een FACT-traject is maximaal 200 ¹ uren .
¹ NB: Een traject kan om zwaarwegende redenen en in overleg met de gemeente worden verlengd.

Aanbieders van dit product
   Accare

   Martinizorg BV

Een kort actief en intensief ervarend-leren traject waarin jongeren allerlei alledaagse vaardigheden leren die ze nodig hebben in verband met zelfstandigheid, aangaan van relaties, volgen van onderwijs, vinden van werk etc. Het programma bestaat uit diverse activiteiten van een week met eenvoudige overnachtingen.
Via het programma krijgen de jongeren inzicht in de effecten van hun eigen gedrag, hun krachten en beperkingen en leren zij hun krachten te verstreken en efficiënt en effectief in te zetten ten behoeve van ontwikkelingen op sociaal, relationeel en maatschappelijk gebied. Er wordt gewerkt aan zelfstandigheid, zelfinzicht en eigenwaarde, leren grenzen van zichzelf en van de ander te herkennen, erkennen en te leren respecteren. De aanpak is systeemgericht.

Het programma bestaat uit:

 • Intake;
 • Opstellen plan samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met onderwijs en lokale team;
 • Voorbereiding;
 • Groepstrainingen;
 • Ervarend leren traject met leeftijdsgenoten;
 • Ambulante ondersteuning bij het uitvoeren van het door de jeugdige opgestelde plan;
 • Na-traject met plan voor vervolg en overdracht naar lokaal basisteam en het informele (zorg)netwerk van de jeugdige.


Doelgroep
Jeugdigen in de leeftijdsfase van 14 tot 18 jaar die ‘sociaal vastlopen’. Er is altijd sprake van gedragsproblematiek en verstoring van meerdere leefgebieden (gezin, school/werk, vrije tijd en vrienden). Tevens zijn er veelal problemen met betrekking middelengebruik en rondom criminaliteit. Veelal is er gebrek aan motivatie tot verandering of zijn ze de hoop of verandering verloren. Aangeboden hulp komt niet aan en er is veel terugval in oud gedrag. Gespreksinterventies verlopen moeizaam of werken niet waardoor reguliere hulpverleningstrajecten stagneren en de bestaande hulpverlening niet meer toereikend is.

Aanbieders van dit product
   Back to Basic

   Pi-groep Zorg

   Tjeenz

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Praktijk Eerstelijns Psychologen Groningen

   Station Noord

   Xperanza Nederland BV

Een ervarend-leren traject waarin jongeren allerlei alledaagse vaardigheden leren die ze nodig hebben in verband met zelfstandigheid, aangaan van relaties, volgen van onderwijs, vinden van werk etc.
Via het programma krijgen de jongeren inzicht in de effecten van hun eigen gedrag, hun krachten en beperkingen en leren zij hun krachten te verstreken en efficiënt en effectief in te zetten ten behoeve van ontwikkelingen op sociaal, relationeel en maatschappelijk gebied.
Er wordt gewerkt aan regelmaat en structuur aanbrengen in de dagindeling van de jongere, zelfstandigheid, zelfinzicht en eigenwaarde, leren grenzen van zichzelf en van de ander te herkennen, erkennen en te leren respecteren. De aanpak is systeemgericht, hands-on en praktisch.

Het programma bestaat uit onder andere:

 • Intake/kennismaking (met enkele overnachtingen op een schip);
 • Opstellen plan samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met onderwijs en lokale team;
 • Groepstrainingen/sportactiviteiten;
 • Ervarend leren traject met leeftijdsgenoten;
 • Ambulante ondersteuning bij het uitvoeren van het door de jeugdige opgestelde plan;
 • Na-traject met plan voor vervolg (zinvolle dagbesteding/ werk/onderwijs) en overdracht naar lokaal basisteam en het informele (zorg)netwerk van de jeugdige.


Het team is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor deelnemers, politie, zorginstellingen en betrokkenen.
Het programma bevat geen overnachting.
De duur van een traject kan variëren afhankelijk van de doelgroep en de frequentie van de inzet.

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van ongeveer 17 tot 18 jaar die zorg mijden en veelal zorgen voor ernstige overlast en criminaliteit, en die niet (meer) willen of kunnen participeren in de maatschappij. De jongeren hebben veelal een ongezonde thuissituatie, geen school/werk, of dagbesteding. Veelal is er sprake van middelengebruik. De jongeren hebben veelal geen schooldiploma dat gezien kan worden als startkwalificatie op de arbeidsmarkt.
Vaak hebben jongeren last van een meervoudige problematiek, zoals (een combinatie van):

 • Geen structuur en regelmaat in hun leven
 • Ernstig gebrek aan motivatie voor hulp,
 • Verstandelijke en psychische beperkingen,
 • Problemen in de persoonlijke levenssfeer,
 • Huisvestingsproblemen,
 • Verslavingsproblemen,
 • Gebrek aan sociale vaardigheden en
 • Hoogoplopende schulden (en geen inkomen).


Alle inzet tot dan toe heeft niet geleid tot een structurele verandering.

Aanbieders van dit product
   Zorgbureau Embrace

   Overstag Uitvoering

   Station Noord

   Tjeenz

   Activiteitencentrum de Brink

   Jongerenwerk Barkema en De Haan

   KEI, educatie met zorg

   Back to Basic

   IederZijnWerk Ambulant BV

Multi-dimensionele Familietherapie (MDFT) is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg bedoeld voor jongeren met probleemgedrag als criminaliteit, verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, gokken, gamen) en ander probleemgedrag.
Voorwaarde voor de behandeling is dat een of beide ouders van de jongere bereid moet zijn aan MDFT mee te doen. Het begrip ‘ouder’ is ruim; het kan ook om een stief-, pleeg-, grootouder of een voogd gaan. Om voor MDFT in aanmerking te komen moet een jongere een actieve of een te activeren gezinsband hebben. Hij hoeft niet thuis te wonen, maar moet wel regelmatig contact hebben met zijn ouders of andere familieleden.

Het doel van MDFT is het realiseren van een verslavingsvrije leefstijl zonder probleemgedrag, en het verminderen van het risico op (strafrechtelijke) recidive.

Aanpak:

 • MDFT grijpt aan op de belangrijkste componenten van meervoudig probleemgedrag.
 • De therapeut richt zich op de jongere (met individuele aanpak), maar ook op belangrijke sociale systemen in het leven van een jongere: de ouder(s), het gezin, school en werk, vrije tijd en indien relevant de instelling van verblijf
 • MDFT kent vier soorten sessies. Bij de eerste soort praat de therapeut met alleen de jongere. Bij de tweede alleen met de ouders. Derde soort: sessies met jongere en ouders samen (‘gezinssessies’). Bij gezinssessies kunnen mensen van buiten het gezin aanschuiven, zoals docenten, vrienden, politie, reclasseringswerker. Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, in duur variërend van 30 tot 90 minuten, afhankelijk van agenda en beschikbare tijd. Sessies kunnen op elkaar aansluiten.
 • De intensieve opeenvolging van sessies garandeert dat de jongere en de ouders bij het behandelprogramma betrokken blijven en niet afhaken. Sessies kunnen overal worden gehouden, waaronder als regel ook bij het gezin thuis.
 • Een MDFT-traject neemt gemiddeld zes maanden in beslag, met 2 tot 3 sessies per week.


Doelgroep
MDFT is bestemd voor jongeren van 12 tot 19 jaar die meervoudige problemen hebben op het gebied van middelenmisbruik, en/of spijbelen of crimineel gedrag vertonen. Dit gedrag uit zich in wisselende combinaties van verslavingsproblematiek (misbruik of afhankelijkheid van alcohol en/of drugs, gameverslaving), criminaliteit, spijbelen, weglopen, gewelddadigheid, zich isoleren, depressie en angst. MDFT kan ook worden ingezet bij jongeren met enkelvoudig probleemgedrag, zoals alleen verslavingsproblematiek, alleen delinquentie, alleen een psychische of gedragsstoornis.
Aanbieders van dit product
   Timon

   Flevostate

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Yorneo

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Jeugdhulp Friesland

Multi Systeem Therapie (MST) is bestemd voor 12 tot 18-jarigen met ernstig antisociaal/
grensoverschrijdend gedrag (zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, drugsgebruik en omgang met verkeerde vrienden) én hun ouder(s).
De problematiek doet zich op meerdere levensgebieden voor (gezin, school, vrienden, buurt) en is vaak dermate ernstig, dat een uithuisplaatsing dreigt. MST beoogt een dergelijke plaatsing te voorkomen. Het is voor MST niet nodig dat een jongere zelf gemotiveerd is om zijn of haar gedrag te veranderen.

Het hoofddoel van MST is het terugdringen van de ernstige gedragsproblemen waarmee de jongere is aangemeld en zorgen dat het gezin en zijn omgeving in staat zijn eventuele toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. De MST-therapeut stelt bij aanvang van de behandeling samen met de ouders, jongere en verwijzer een behandelplan op met duidelijke doelen en meetbare uitkomsten.

De aanpak bestaat uit intensieve behandeling in de thuissituatie gedurende drie tot vijf maanden. Het gezin staat centraal en heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week een therapeut ter beschikking. Na het opstellen van het behandelplan wordt in alle systemen om de jongere heen gezocht naar de factoren die samenhangen met het probleemgedrag. De behandeltechnieken en strategieën die tijdens MST ingezet worden zijn gericht op de jongere zelf, het gezin, de school, het contact met leeftijdsgenoten en de buurt.

Kenmerkend is dat de behandeling in de natuurlijke omgeving van de jongere en met de personen die de meeste invloed hebben op deze jongere. Dit betekent dat vanuit de thuissituatie veel met de ouders gewerkt wordt.

De therapie duurt tussen de 3 en 5 maanden.

Doelgroep

 • MST is bestemd voor een jeugdige in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die ernstig antisociaal gedrag vertoont (zoals agressief gedrag, spijbelen, delict gedrag, druggebruik, weglopen en omgang met verkeerde vrienden) op minstens twee levensgebieden. Naast openlijk antisociaal gedrag vertoont de jeugdige vaak heimelijk antisociaal gedrag (zoals liegen en bedriegen). Veelal zijn de aangemelde jongeren geclassificeerd met een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een gedragsstoornis, ouder-kind relatieproblemen en/of ADHD;
 • De problemen doen zich op meerdere levensgebieden voor en zijn vaak dermate ernstig, dat een uithuisplaatsing dreigt in bijvoorbeeld een justitiële jeugdinrichting of een gesloten jeugdzorgplus instelling;
 • De verantwoordelijke opvoeder(s) wil(len) gedurende de behandeling de verantwoordelijkheid dragen, zodat de veiligheid van de jongere en zijn omgeving gewaarborgd is.


Aanbieders van dit product
   Yorneo

Relationele Gezinstherapie of Functionele Family Therapie (FFT) is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met (ernstige) externaliserende gedragsproblemen (waaronder het plegen van een of meer delicten) en hun gezinnen. Er is sprake van problemen op meerdere gebieden waaronder gezinsrelatie, relaties met leeftijdsgenoten, agressie en problemen op school.

Relationele Gezinstherapie richt zich op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties.
Hoewel de uiteindelijke doelgroep de jongere is, is Relationele Gezinstherapie bedoeld voor het hele gezin. De communicatie in het gezin kenmerkt zich door veel negativiteit en beschuldigingen en er is vaak sprake van hulpeloosheid en beperkte motivatie om tot verandering te komen. Ook bij ouders kan sprake zijn van psychosociale problemen en vaardigheidstekorten rondom opvoeding, conflicthantering en communicatie. Er zijn vaak eerdere mislukte hulpverleningstrajecten en het gezin wordt door instanties als ongemotiveerd gezien en moeilijk te bereiken.

Doel van de Relationele Gezinstherapie is het verminderen van de gedragsproblemen van de jongere waaronder de kans op het plegen van (nieuwe) delicten.

Aanpak:

 • Relationele Gezinstherapie is een kortdurende gezinsbehandeling van drie tot zes maanden. Er zijn drie fasen waarin het gezin eerst gemotiveerd wordt voor behandeling en vervolgens relevante vaardigheden leert om de gezinsinteracties te verbeteren. Als laatste wordt gewerkt aan het toepassen van de vaardigheden buiten het gezin en terugvalpreventie;
 • Centraal staat de motivering van gezinnen tot gedragsverandering, het vergroten van vaardigheden van de gezinsleden met betrekking tot communicatie, probleemoplossing, conflicthantering, opvoedingsvaardigheden van ouders en het versterken van ondersteuning uit de omgeving van het gezin. Door de motiverende en relationele werkwijze draagt de interventie bij aan het verminderen van risicofactoren en het versterken van protectieve factoren met betrekking tot (herhaling van) delinquent gedrag;
 • Relationele Gezinstherapie maakt gebruik van systeemtheoretische, leertheoretische en cognitief-gedragstherapeutische principes en technieken. Er is een uitgebreid systeem voor kwaliteitsborging.


Doelgroep

 • Relationele Gezinstherapie richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig externaliserend probleemgedrag;
 • Het betreft jongeren met oppositioneel-opstandig en agressief gedrag (ODD, norm-overschrijdende gedragsstoornis, periodiek explosieve stoornis), al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit (ADHD);
 • Er is regelmatig sprake van ongewenst gedrag dat door de omgeving als storend wordt ervaren. Te denken valt aan driftbuien, openlijke agressief gedrag (pesten, vechten en niet doen wat autoriteiten van je vragen) en heimelijk agressief gedrag (stelen, liegen en vernieling).
 • Er kan ook sprake zijn van delictgedrag en politiecontacten.

Aanbieders van dit product
   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Accare

Systeemtherapie richt zich op het veranderen van (veelal destructieve) relatie- en interactiepatronen binnen gezinnen en hun sociale netwerk, waarbij er sprake is van complexe meervoudige problematiek en er meerdere risicofactoren aanwezig zijn die kunnen zorgen voor ernstige ontregeling en ernstige ontwikkelingsstagnatie.
Systeemtherapie richt zich op de psychische en relationele klachten en krachten van de gezinsleden binnen de context van hun systeem. Het doorbreken van vastgelopen patronen en interactie zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ouders, jeugdigen en systeemleden verwerven inzicht in het ontstaan en voortbestaan van de problematiek. Dit leidt tot gedragsveranderingen en het ontwikkelen van de nodige competenties bij ouders, jeugdigen en hun sociale netwerk. Door deze aangebrachte veranderingen kunnen jeugdigen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen in een veilige omgeving.

Werkwijze
De systeemtherapeut neemt de regie en brengt samen met belangrijke leden van het gezin en haar netwerk de problematiek en de veranderbehoefte van de verschillende betrokkenen in kaart. Vervolgens wordt toegewerkt naar een situatie waarin het ouderschap en andere protectieve factoren van het gezin zijn versterkt, en er positieve en ondersteunende relaties bestaan tussen de volwassenen en jeugdigen.
De systeemtherapeut signaleert tijdens het behandelproces de behoefte voor (aanvullende) diagnostiek en/of een specifieke vorm van individuele therapie, voortkomend uit de vraag van één of meerdere gezinsleden en ondersteunt bij het verwijzen.

Doelgroep

 • Jeugdigen en ouders met meervoudige problematiek en/of chronische aandoeningen;
 • Jeugdigen en ouders met ernstige relatieproblematiek en negatieve interactiepatronen die bedreigend zijn voor de ontwikkeling van de kinderen en jeugdigen;
 • Kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, dan wel internaliserend of externaliserend.

Aanbieders van dit product
   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Polyzoom

   Psychologiepraktijk Veenstra

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   GGZ Praktijk Noorderblinck

   Praktijk Systeemtherapie Groningen

   OCRN Jeugd GGZ & Dyslexiezorg

   Fier

   Accare

   GGZ Friesland

   Pi-groep Zorg

   IN2-PSY

   Praktijk voor eerstelijnspsychologie Trijn Mulder

   Noorderkompas Systeemtherapie

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Cosis

   Psy-praktijk Grootegast

   Yorneo

   Mentaal Beter Cure B.V.

   Madelies BV

   De Familysupporters B.V.

   Jonx, onderdeel van Lentis

   Coöperatie Dichtbij U.A.

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18