Verblijf en opname

Verblijf betreft een verblijf met overnachting vanwege ontoereikende opgroei- en opvoedomstandigheden in de thuissituatie of een opname die noodzakelijke is in het kader van een behandeling. De plaatsing in een verblijfssetting kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. In deze paragraaf zal nader ingegaan worden op de context voor de inzet van verblijf vanwege ontoereikende opgroei- en opvoedomstandigheden en de context voor een gedwongen opname.
Verblijf kan geboden worden in een pleeggezin, begeleid wonen , wonen in een woonhoeve of gezinshuis, opname in een setting met intensieve begeleiding (middelzwaar) of opname in een behandelsetting (kort intensief of extra zwaar) dan wel een gezinsopname (Gezinspsychiatrie)

Producten met aanbieders binnen de selectie

Dit product ouderschapsbeoordeling met opname, kan worden ingezet als kind(eren) dreigen uit huis te worden geplaatst of al uit huis zijn geplaatst en er inschat moet worden of ouders (weer) in staat zijn hun kinderen) gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien. Het wordt gecombineerd met opname om het opgroeiperspectief het kind/ de kinderen te kunnen bepalen met als doel te komen tot het bepalen van een duurzaam opgroeiperspectief in relatie tot een mogelijke uithuisplaatsing van een kind, terugplaatsing naar huis, of het toewijzen van een kind aan één van de ouders. Opname is noodzakelijk mede in verband met de veiligheid en om tot een goed afgewogen oordeel te kunnen komen.De duur van de opname is 8 weken. De duur kan, mits onderbouwd, verlengd worden met nogmaals 8 weken. Bij de aanvraag voor de verlenging wordt aangegeven welke doelen behaald zijn en aan welke doelen er nog verder gewerkt dient te worden.Indien de ouderschapsbeoordeling ook ambulant kan worden verricht wordt het product 45A48 Ouderschapsbeoordeling: ambulant ingezet.De ouderschapsbeoordeling betreft een nadere analyse van: de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige, de capaciteiten van de ouder(s)/verzorgers(s) om in die behoefte te voorzien en tot slot de invloed van gezins- en omgevingsfactoren op enerzijds de capaciteiten van de ouders en anderzijds de behoeften van het gezin. De veiligheid van de kinderen staat gedurende het gehele traject voorop en tijdens het gehele traject wordt de casusregisseur steeds actief betrokken.Dit product betreft bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Intake: beoordeling aanmelding en analyse van gezinssituatie en (on)mogelijkheden en in kaart brengen van reeds gemaakte veiligheidsafspraken;


 2. Opstellen van een plan om te komen tot rapportage en advies (zie 5) en planning van aanvaardbare termijnen waarbinnen de besluitvorming zou moeten plaatsvinden;


  • Het in kaart brengen van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzicht van de ouder(s)/verzorgers(s) via procesdiagnostiek en via een gestandaardiseerd instrument als EAS of de AMBIANCE, en daarbij beantwoording van de onderstaande vragen:
  • Wat is de ontwikkelingsbehoefte van het kind/de kinderen?
  • Wat zijn de zorgen ten aanzien van de veiligheid en de ontwikkeling van het kind en wat is hierbij de relatie met de krachten en beperkingen van de ouder(s)/verzorgers(s)?
  • Zijn ouder(s)/verzorgers(s) in staat om voldoende basisvoorwaarden in het gezin te creëren voor een gezonde fysieke en psychische, veilige en kansrijke ontwikkeling van de jeugdige? De professional weegt of de situatie rond de jeugdige als ‘goed genoeg’ te typeren is op onderdelen als gehechtheidrelatie, adequate verzorging, ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur, adequaat voorbeeldgedrag ouders etc. Bij de beoordeling van het ouderschap wordt de volgende tool gehanteerd: https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/files/tool_files/nji_wanneer_is_het_ouderschap_goed_genoeg_-_tool.pdf
  • Indien ouders niet in staat blijken aan deze voorwaarden te voldoen: zijn ouders leerbaar in hun ouderschap? Zo ja wat is er nodig om de basisvoorwaarden voor het gezond, veilig en kansrijk opgroeien bij deze ouder(s)/verzorgers(s) te realiseren?
  • Is (terug) plaatsing van het kind/ de kinderen naar ouder(s)/verzorgers(s) in het belang van het kind/de kinderen? Hoe zijn de gehechtheidsrelaties met belangrijke anderen als pleegouders?
  • Indien plaatsing bij ouders nog niet mogelijk is: wat is ervoor nodig is om dit wel te realiseren?

 3. De opname bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid;
  • Een goed pedagogisch en gestructureerd klimaat inclusief intensieve begeleiding:
  • Dagelijkse opvoeding en begeleiding;
  • Begeleiding gericht op onder meer het leren van structuur en regelmaat, sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie;
  • Intensieve begeleiding: maatwerk en afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige.
  • Groepsbehandeling/meergezinsbehandeling gericht op het ouderschap en het optimaliseren van de gehechtheidsrelatie van het kind/de kinderen volgens een bewezen effectieve methodiek.

 4. Eindrapportage en Advies: onderbouwde evaluatie van het ouderschap waarin duidelijkheid wordt gegeven over het opgroeiperspectief van de jeugdige(n).
  In het rapport wordt weergegeven:

  • wat de vastgestelde risico’s en mogelijkheden zijn van ouders ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind/ de kinderen;
  • een beschrijving van de gehechtheidsrelaties van het kind/ de kinderen ten opzichte van ouder(s)/verzorgers(s) en andere belangrijke verzorgers als pleegouders
  • en de uitkomst van het afwegingsproces van de twee bovenstaande onderdelen.
  • Warme overdracht en organisatie/inzet van de eventuele benodigde vervolghulp.
  • Let op: Dit product betreft de ouderschapsbeoordeling uitgevoerd in het kader van de Jeugdwet; het verblijf en de behandelinterventies ten aanzien van de ouder(s) worden niet bekostigd op grond van de Jeugdwet.
  • Dit product kan gestapeld worden met verschillende andere producten. Indicaties daarvoor kunnen op voorhand gezamenlijk afgegeven worden. Indien nodig kunnen deze afhankelijk van het verloop van het traject verzilverd worden.
  • Indien er meer (aanvullende) specialistische diagnostiek van alle gezinsleden noodzakelijk is om te kunnen komen tot zorgvuldige besluitvorming kan het product 45G02 Gezinsdiagnostiek worden ingezet.
  • Indien uit punt 3 blijkt dat er begeleiding/ behandeling nodig is om te kunnen voldoen aan de basisvoorwaarden van ‘goed genoeg ouderschap’ worden er andere producten ingezet:
  • Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een begeleidingstraject bestaande uit het aanleren van praktische vaardigheden en/of een dagritme wordt het product 45A04 Gezinsbegeleiding basis ingezet;
  • Indien de uitkomst van de analyse leidt tot de uitvoering van een behandeltraject op het verstoorde hechtingsgedrag bij kinderen dan dient hiervoor 52G02 Individuele behandeling specialistisch middel ingezet te worden;
  • Indien er specialistische psychiatrische behandeling van de ouder(s) nodig is, wordt deze bekostigd vanuit de Zvw.
  • De uitkomsten van het door een lokaal team of Gecertificeerde Instelling opgesteld (veiligheids)plan dient in deze werkwijze te worden meegenomen.
  • Er wordt tijdens het traject contact onderhouden met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.DoelgroepGezinnen met één of meerdere kinderen van -9 mnd. tot 18 jaar, bij wie sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico's in de opvoedingscontext en waarbij de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind/ de kinderen dusdanig wordt/is bedreigd, dat een uithuisplaatsing is overwogen of reeds heeft plaatsgevonden. Veelal zijn er in de omgeving cumulatieve risico's bijvoorbeeld: armoede, alleenstaand ouderschap, problematische partnerrelatie, psychiatrische problematiek, middelenafhankelijkheid en/of verslaving, huisvestingsproblemen, klein netwerk, lage SES, laag cognitief vermogen, een geschiedenis van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld.Er zijn zorgen ten aanzien van de ontwikkeling en/of de veiligheid van minimaal één kind. Het kan daarbij gaan om kinderen met verstoord gehechtheidsgedrag, of die probleemgedrag laten zien waarbij men een problematische gehechtheidsrelatie vermoedt. Het kan ook gaan om in principe veilig gehechte kinderen bij wie, vanwege de complexe opgroeiomstandigheden, sprake is van ontwikkelingsrisico’s.
Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door gezinnen met een pasgeborene waarbij sprake is van een (V)OTS en (dreigende) uithuisplaatsing, bijvoorbeeld een kind met ernstig letsel mogelijk als gevolg van het heftig door elkaar schudden van het kind (shaken baby syndroom).
De gezinsproblematiek staat op de voorgrond en is dermate complex en verstorend voor de ontwikkeling van de jeugdige(n) dat intensieve ambulante hulp niet meer toereikend is. Opname is noodzakelijk om beter zicht te krijgen op de gezinspatronen en de leerbaarheid van de individuele gezinsleden, een eventuele uithuisplaatsing van de jeugdige(n) te voorkomen, dan wel een jeugdige weer terug te kunnen plaatsen in het gezin. Indien de zorgen dusdanig zijn dat er geen opname is vereist wordt verwezen naar het product 45A48 Ouderschapsbeoordeling: ambulant.

Aanbieders van dit product
   Zorg Anders BV

   TSN Thuiszorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp bedoeld voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en hun ouders die, ook met hulp en ondersteuning, hun kind thuis (tijdelijk) niet kunnen opvoeden.
Pleegzorg kan op vrijwillige basis worden ingezet en in een gedwongen kader.

 • Vrijwillig: ouders stemmen zelf in met jeugdhulp en pleegzorg omdat ze (tijdelijk) niet in staat zijn om hun kind op te voeden. In dat geval wordt pleegzorg aangevraagd door ouders in samenwerking met het basisteam.
 • Gedwongen: indien er sprake is van een ondertoezichtstelling of voogdijregeling vraagt de instelling voor gezinsvoogdij de pleegzorgplaatsing aan.


Taken en verantwoordelijkheden bij pleegzorg

 • Pleegouder
  - biedt de jeugdige een vervangende opvoedsituatie: een veilig verblijf, goede verzorging en opvoeding. Het 'zo gewoon mogelijk opgroeien' staat daarbij voorop.
 • Pleegzorgaanbieder
  - beoordeelt de kwaliteit van de pleegouder;
  - beoordeelt of een jeugdige in het betreffende pleeggezin geplaatst kan worden, de zogenaamde matching;
  - houdt bij de matching tussen jeugdige, ouders en pleeggezin rekening met factoren als perspectief en doel van de plaatsing en leeftijd, geslacht, gedrag en ontwikkeling van de jeugdige.
  - heeft bij de matching aandacht voor de cultuur, achtergrond en levensovertuiging van de jeugdige en/of diens ouders;
  - biedt professionele begeleiding aan zowel het pleegkind, de pleegouders als de biologische ouders (indien mogelijk)
 • Biologische ouders worden –zo veel mogelijk- in de gelegenheid gesteld hun ouderschapstaak in de toekomst weer (gedeeltelijk) op passende wijze uit te voeren. De begeleiding van biologische ouders wordt vormgegeven in overleg met de verwijzer.


De duur en doel (perspectief) van de pleegzorg is afhankelijk van de mogelijkheden en moet binnen maximaal een jaar worden bepaald. Pleegzorg kan een tijdelijke situatie zijn met als perspectief de terugkeer in het eigen gezin (hulpverleningsperspectief). Als terugkeer in het eigen gezin niet meer mogelijk is, is de pleegzorg gericht op langdurige opvoeding in het pleeggezin (opvoedingsperspectief ).

Uitvoeringsaspecten
Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: pleegzorg kan hiermee flexibel en op maat worden ingezet:

 • Voltijds pleegzorg in eigen netwerk;
 • Voltijds pleegzorg in een bestand gezin van de aanbieder.
 • Deeltijd pleegzorg in het eigen netwerk;
 • Deeltijd pleegzorg in een bestand gezin van de aanbieder.
  Bij de deeltijdvariant zijn er verschillende mogelijkheden om pleegzorg als aanvulling op de dagelijkse zorg en opvoeding van een jeugdige in te zetten, bijvoorbeeld in het weekend of vakantie. Deze variant wordt gebruikt als preventieve hulp voor jeugdigen die thuis wonen, maar waar de zorg en opvoeding voor de ouders zwaar valt en uithuisplaatsing voorkomen moet worden
 • Pleegzorg met behandeling: voor deze inzet wordt er naast de zorgtoewijzing voor pleegzorg het product ‘Specialistische begeleiding/behandeling pleegzorg’ (indien de inzet voldoet aan de productbeschrijving).


Netwerkpleegzorg
Familie, vrienden of andere volwassenen uit het netwerk van het gezin, nemen een kind in huis omdat er sprake is van opvoedings- en opgroeiproblemen in de thuissituatie. Wanneer bekenden formeel netwerkpleegouder willen worden, dan worden zij gescreend aan de hand van het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders en sluiten zij een pleegcontract af met een pleegzorgaanbieder.

Let op:
Ook binnen pleegzorggezinnen kan de stabiliteit en ontwikkeling van kinderen (door de complexiteit van de problemen van de kinderen) onder druk komen te staan. Om te voorkomen dat de plaatsing voortijdig zou moeten worden afgebroken (breakdown), kan extra hulp en ondersteuning van het gezin of de kinderen nodig zijn. Dit aanvullende jeugdhulpaanbod kan ingezet worden via een verwijzing en zit niet in de financiering van dit product.
Soms is het wenselijk dat, ter voorkoming van een breakdown of als vorm van mantelzorgverlichting, de jeugdige dagdelen of een weekend of tijdens vakanties kort kan logeren bij een hiertoe aangewezen jeugdhulpaanbieder. Ook hiervoor is een aparte verwijzing nodig.

Voor de uitvoering van matching, het werven en het opbouwen van een voorraad bestand pleeggezinnen en voor het aanbod van deskundigheidsbevordering voor pleegouders, werkt de pleegzorgaanbieder nauw samen met andere pleegzorgaanbieders. Zo mogelijk wordt dit vanuit 1 loket uitgevoerd.

Doelgroep
Jeugdigen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen waar de opvoedingsproblemen zo groot zijn dat de jeugdige tijdelijk of voor langere tijd niet meer in het eigen gezin kan wonen. Dit kan zowel vrijwillig gebeuren als in een situatie waarvoor een rechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken.

Na het 18e jaar is bij een duidelijke zorgvraag een verlenging van de pleegzorgplaatsing mogelijk tot het 23e levensjaar. Hiervoor dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan. Het is dus van belang om ruim voor het 18e jaar te starten met het maken van een toekomstplan op weg naar zelfstandigheid.
Aanbieders van dit product
   Yorneo

   William Schrikker Stichting Gezinsvormen (WSGV)

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Jeugdhulp Friesland

Specialistische begeleiding/behandeling voor jeugdigen met ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen in een pleeggezin en hun pleegouders ter voorkoming van een voortijdige beëindiging van de pleegzorgplaatsing (zgn. breakdown), beperking discontinuïteit in de opvoedingssituatie en voorkomen van een opname in een verblijfssetting.
Het product wordt ingezet om pleegouders met deze extra ondersteuning en interventies, in staat te stellen het pleegkind met zijn complexe opvoedingsvraag een stabiele opvoedingssituatie te bieden en zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Het waarborgen van de veiligheid van de jeugdige staat hierbij altijd centraal. Daarnaast is er sprake van maatwerk.

Het product bestaat onder meer uit:

 • Doelgerichte observatie van zorgen en krachten, zowel bij pleegouders als jeugdige;
 • Samen met pleegouders opstellen van een specialistisch (d.w.z. gericht op de specifieke gedrags,- of ontwikkelingsproblemen) begeleidingsplan, dat na drie maanden samen met pleegouders en jeugdige wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld;
 • Inzet van begeleidingsmethodieken zoals Video Interactie Begeleiding (VIB), Sherborne, Basic Trust Methode, Cognitieve GedragsTherapeutische Gesprekken, VIPP-FC, PIPA (Pleegouder Interventie Pleegkind Adoptie), Methodieken Tienerpleegzorg;
 • Psycho- educatie ten aanzien van bijvoorbeeld trauma gerelateerde problemen of hechtingsproblemen
 • Versterken pedagogisch leefklimaat d.m.v. specifieke ondersteuning door de pleegzorgwerker, door intensivering van de begeleiding en ondersteuning van de pleegouders;
 • Aanleren van specifieke vaardigheden aan pleegouders om met de problemen om te gaan;
 • Gezinsgesprekken.Het product wordt ingezet voor een gemiddelde duur van zes maanden.

Let op: Dit product is flexibel in te zetten naast/gekoppeld aan het product pleegzorg. Naast de inzet van dit product kan indien nodig een individueel of gezinsbehandelproduct worden ingezet. Het product kan tevens aangevuld worden met de inzet van diagnostisch onderzoek en specifieke kortdurende behandelingen (zoals traumabehandeling).

Doelgroep
De jeugdige lijkt op grond van zijn/haar problemen (nog) wel te kunnen functioneren in een pleeggezin maar heeft vanwege de complexe en ernstige problematiek specialistische begeleiding/behandeling nodig ter voorkoming van een zgn. breakdown. Voorbeelden van deze problemen zijn gedrags-, hechtingsproblematiek of trauma gerelateerde problemen. Ook pleegouders dienen ter voorkoming van een dergelijke breakdown extra ondersteuning te krijgen.
Aanbieders van dit product
   Yorneo

   Omega Groep

   William Schrikker Stichting Gezinsvormen (WSGV)

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Jeugdhulp Friesland

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

Dit product betreft het verblijfstraject met als kern langdurig (beschermd) wonen en intensieve begeleiding en gedragsregulering. Het betreft een woongroep voor jeugdigen waar langdurige 24-uurs zorg, ondersteuning en begeleiding geboden wordt aan jeugdigen van 12 tot 18 jaar, die vanwege psychische en/of psychiatrische problematiek, en daaruit voortvloeiende zelfzorg tekorten, niet langer thuis kunnen wonen, maar ook vanwege de problematiek niet passen in een pleeggezin, woonhoeve of gezinshuis.

Let op: Inzet van dit product is alleen mogelijk indien er een ander verblijf/verblijfstraject of behandeltraject voorafgegaan is aan dit product én is afgesloten met de constatering dat terugkeer naar de thuissituatie niet meer mogelijk is, dan wel dat de jeugdige vanwege zijn/haar tekort aan vaardigheden niet in aanmerking komt voor pleegzorg, een woonhoeve, een gezinshuis dan wel een vorm van (begeleid) zelfstandig wonen. In het voortraject is geconstateerd dat terugkeer naar huis de ontwikkelingskansen van de jeugdige bedreigt en er gebleken is dat er geen mogelijkheden meer zijn dusdanige veranderingen in het systeem aan te brengen die terugkeer in de thuissituatie weer mogelijk maken (Nb Deze constatering wordt gedurende de inzet van dit product gecheckt, zeker indien de omstandigheden wijzigen).

Het uitgangspunt van de begeleiding is het bieden van een veilige/beschermde omgeving waarin de jeugdige zich kan ontwikkelen. Het accent van de begeleiding ligt op veiligheid en het bieden van een stabiele woonplek met een veilig, voorspelbaar klimaat waar hij/zij zo nodig langere tijd kan verblijven. De ontwikkeling van de jongere wordt gestimuleerd en hij/zij wordt voorbereid op (grotendeels) zelfstandig functioneren. De begeleiding is afgestemd op de specifieke behoefte van de jeugdige en wordt vastgelegd in een individueel begeleidingsplan. Uiteraard wordt ook in deze fase altijd gekeken naar geschikte uitstroom mogelijkheden.
Het verblijfstraject bevat de volgende onderdelen:
1. Een startgesprek aansluitend op een ander verblijfstraject. Tijdens dit gesprek worden op basis van de evaluatie van het verblijfstraject doelen voor nader uit te werken begeleidingsplan opgesteld. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.
2. Een woontraject bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding/begeleiding van de jeugdige binnen een gezond pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basis voorwaarden voor een “gewoon” leven.
 • Een gezond pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door veiligheid en een woonomgeving die bescherming, stabiliteit en structuur biedt.
 • Intensieve begeleiding waarbij een veilige en tegelijk uitnodigende of uitdagende leef- en leeromgeving geboden wordt, waarbinnen de jeugdige ervaringen op kan doen en ervan leert. De begeleiding is gericht op onder meer verbreden sociaal netwerk en het versterken van de autonomie. De begeleiding is daarbij afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Een belangrijk hulpmiddel hierin is een plan voor iedere individuele jeugdige. Onderdeel van dat plan is het formuleren van ondersteunings- en begeleidingsvragen primair op de leefgebieden wonen en dagbesteding.
 • Er is een interdisciplinair team beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoering van dit product bestaande uit een gedragswetenschapper/kinder- en jeugdpsychiater en vaktherapeuten.

3. Samenwerking met ouders door het bieden van mogelijkheden om zorgtaken op zich te nemen waar mogelijk, door bezoeken op de groep of van de jongeren thuis.
Er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met de ouders naar een traject richting (een zo groot mogelijke vorm van) zelfstandigheid.
4. Jaarlijks vindt standaard een evaluatie plaats met betrekking tot de voortzetting en inzet van de begeleiding.
5. In nauwe samenwerking met de casusregisseur van het lokale team wordt een begeleidingsplan opgesteld om de overgang van 18- naar 18+ goed te laten verlopen. Dit plan wordt uitgevoerd conform de Checklist ‘Van 18- naar 18+’ van Menzis. Deze hulp is in aansluiting met de geboden hulp vanuit het lokale team. Het is de taak van de aanbieder de samenwerking met de casusregisseur op te zoeken om gezamenlijk deze overgang voor te bereiden. De inzet van dit na traject betreft ongeveer 15 uren verspreid over de duur van 4 weken.
De duur van het traject varieert, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders en in afstemming met wettelijk verwijzer/casusregisseur basisteam zijn opgesteld; de verblijfsduur wordt afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige vast gesteld en kan duren tot het achttiende jaar van de jeugdige (met mogelijkheid verlenging voor 18-/18+ doelgroep mits zoals beschreven in de kaders van de verlengde Jeugdwet).

Doelgroep
De doelgroep betreft jeugdigen van 12-18 jaar (met uitloop 18-/18+) met ernstige ontwikkelingsproblemen, cognitieve, psychische- en ernstige gedragsproblemen. Er zijn problemen op meerdere levensgebieden en daarnaast worden forse vaardigheidstekorten geconstateerd op gebieden zoals bijvoorbeeld zelfredzaamheid en agressieregulatie. Naast de problematiek van de jeugdige zelf is er sprake van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en/of een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.

De jeugdige kan op grond van zijn/haar problemen niet (meer) functioneren in een gezinssituatie, in een pleeggezin, woonhoeve dan wel gezinshuis /jeugdige en de jeugdige kan (nog) niet zelfstandig wonen. De problematiek kan niet verholpen worden met (intensieve) ambulante behandeling. Gebleken is dat terug naar huis en de stap richting begeleid zelfstandig wonen geen optie meer is.
Aanbieders van dit product
   Statera Jeugd en Gezin

   De Ruumte

   Zorg Anders BV

   CURA XL

   Xperanza Nederland BV

   Wonen met Zorg

   Family Works B.V

   Hof van Arcadia

   Keuningshof BV

   Stichting Zorgboederij Feniks

   De Zijlen

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Meet BV

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Flevostate

   La Luna Care zorg & welzijn

   De Kasparhoeve

   Stichting Klein Voorhout

   Jeugdhulp Friesland

   Ko-Bus

   Overstag Uitvoering

   Anders Thuis

   De Buurderij Balloo

   De Familysupporters B.V.

   Factor 5 BV

   Stichting BEZINN

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Cosis

   Pi-groep Zorg

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   De Beukenhorst BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   CBP Het Samenhuis

   Omega Groep

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

Dit product betreft verblijf licht. Het heeft tijdelijk wonen/ opvang met gedeeltelijk toezicht en begeleiding naar zelfstandigheid als kern. De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige niet meer thuis ligt.

Het product wordt ingezet voor jeugdigen die deels zelfstandig kunnen wonen:

 • Kenmerken: verblijf richting zelfstandigheid; met gedeeltelijk toezicht/begeleiding op afroep en individuele begeleiding/trainingen;
 • Vorm: begeleid kamer bewonen met verblijf ;
 • Het is duidelijk dat er ambulant alles aan is gedaan om plaatsing te voorkomen en er een helder perspectief is opgesteld door jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en wettelijk verwijzer/ casusregisseur/hulpverlener.
  Is dit niet het geval dan dienen alsnog de mogelijkheden voor een ambulant traject onderzocht te worden.

Het product bevat de volgende onderdelen:

  1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.
  2. Een kort verblijf bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

  • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
  • Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken.
  • Bijdrage ouders: ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid.
  • Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan wel deel te nemen aan arbeid, gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling bij een externe partij. Er wordt tijdens het verblijf contact onderhouden met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.

  3. Ambulant na-traject. De jeugdige wordt begeleid in het maken van de overstap richting zelfstandigheid. In nauwe samenwerking met de casusregisseur van het lokale basisteam wordt indien nodig een begeleidingsplan opgesteld om terugval te voorkomen. Deze hulp wordt geboden in aansluiting op de hulp vanuit het basisteam. Het is de taak van de aanbieder de samenwerking met de casusregisseur op te zoeken ter voorbereiding van deze overgang. De inzet van dit na traject betreft ongeveer 15 uren verspreid over de duur van 4 weken.

  De duur van het verblijf kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met de wettelijke verwijzer zijn opgesteld.

  Doelgroep
  De doelgroep betreft jeugdigen met lichte ontwikkelingsproblemen, cognitieve, psychische- en/ of gedragsproblemen. Het accent ligt daarbij op de leeftijd van 16/17 jaar. Het betreft jeugdigen die ondersteuning nodig hebben op weg naar zelfstandigheid en daarbij gebruik dienen te maken van een woonplek bij een jeugdhulpaanbieder.
  Veelal zijn er vaardigheidstekorten op bijvoorbeeld het gebied van zelfredzaamheid.

  Naast de problematiek van de jeugdige zelf is er sprake van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de ouders/opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische /verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.

  De jeugdige kan op grond van zijn/haar problemen niet meer functioneren in een gezinssituatie en te kunnen profiteren van een gezinsleven en heeft vanwege de psychische problematiek begeleiding nodig. De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige niet meer thuis ligt.
  Aanbieders van dit product
     La Hacienda

     Stichting BEZINN

     Stichting Zorgboederij Feniks

     Xperanza Nederland BV

     Anders Thuis

     Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

     CURA XL

     Begeleiding Jongleer en leerpraktijk Jongleer

     Coöperatie Dichtbij U.A.

     Focus-Jeugd en Gezin B.V.

     Coöperatie Stee 050

     Elker Jeugdhulp & onderwijs

     Station Noord

     Hof van Arcadia

     Zorg en Coaching Noord Nederland BV

     Zorgbureau Embrace

     La Luna Care zorg & welzijn

     Statera Jeugd en Gezin

     Martinizorg BV

     Stichting Prokino

     Comfortzorg Contracten B.V.

     Cornerstones Jeugdzorg BV

     Omega Groep

     Factor 5 BV

     Yorneo

     VOF STIZ

     Stichting 's Heerenloo Zorggroep

     Wonen met Zorg

     Pi-groep Zorg

     Family Works B.V

     Gradatim

Dit product betreft verblijf middel gezinshuis. Het heeft wonen met begeleiding als kern. De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige vooralsnog niet thuis ligt.
Het betreft een verblijfsgroep met 24-uurs toezicht en begeleiding. Het product wordt geboden in een gezinshuis.

Het gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen worden opgenomen in het eigen gezin van de zogenaamde gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, een zo normaal mogelijke opvoeding en professionele begeleiding.
Een gezinshuis is met name bedoeld voor jeugdigen die niet in hun eigen gezin kunnen wonen. Het is een jeugdhulpaanbod tussen pleeggezin en leefgroep in.

Dit product wordt ingezet na een ambulant voortraject of indien gebleken is dat terugkeer naar de eigen thuissituatie geen optie (meer) is. Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer’.
Het product bevat de volgende onderdelen:
1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.
2. Verblijf bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
 • Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken.
 • Ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie.
 • Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen, dan wel gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling bij een externe partij.
 • De duur van het verblijf varieert, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met wettelijk verwijzer/ casusregisseur basisteam zijn opgesteld.


Doelgroep
Jeugdigen met ontwikkelingsproblemen, cognitieve, psychische- en/ of gedragsproblemen, die 24-uurs toezicht en begeleiding nodig hebben.
Veelal zijn er vaardigheidstekorten op bijvoorbeeld het gebied van zelfredzaamheid, sociale agressieregulatie en zijn er problemen op meerdere levensgebieden.
Naast de problematiek van de jeugdige zelf is er sprake van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de ouders/opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische /verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.
De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige niet meer thuis ligt.
Aanbieders van dit product
   De Zijlen

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting BEZINN

   Jeugdhulp Friesland

   Omega Groep

   LieversHoes

   Cosis

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting Siriz

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Martinizorg BV

   Safe Haven

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting PettenZorg

   Gradatim

   Kinderconsulent Groningen

Dit product betreft het verblijf middel: gezinshuisplus. Het heeft wonen met begeleiding als kern. De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige vooralsnog niet thuis ligt. Het betreft een verblijfsgroep met 24-uurs toezicht en begeleiding. Het product wordt geboden in een gezinshuis-plus.

Het gezinshuis plus is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen worden opgenomen in het eigen gezin van de zogenaamde gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden de gezinshuisouders op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, een zo normaal mogelijke opvoeding en professionele begeleiding.

Een gezinshuis is een jeugdhulpaanbod tussen pleeggezin en leefgroep in. In het gezinshuisplus kunnen ook kinderen geplaatst worden die meer begeleiding nodig hebben dan in een regulier gezinshuis. Gezinshuisouders worden daarbij ondersteund door pedagogisch medewerkers.

Dit product wordt ingezet na een ambulant voortraject of indien gebleken is dat terugkeer naar de eigen thuissituatie geen optie (meer) is. Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer’.
Het product bevat de volgende onderdelen:
1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.
2. Verblijf bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
 • Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken.
 • Extra begeleiding wordt geboden door pedagogisch medewerkers bij onder meer agressieregulatie.
 • Ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid.
 • Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan wel gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling bij een externe partij.
 • De gezinshuisouders van het gezinshuisplus worden ondersteund door pedagogisch personeel.


De duur van het verblijf varieert, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met wettelijk verwijzer/ casusregisseur basisteam zijn opgesteld.

Doelgroep
De doelgroep gezinshuis-plus betreft jeugdigen met ontwikkelingsproblemen, cognitieve, psychische- en/ of gedragsproblemen. Veelal zijn er vaardigheidstekorten op bijvoorbeeld het gebied van zelfredzaamheid, sociale agressieregulatie en zijn er problemen op meerdere levensgebieden.
Voor de doelgroep geldt dat er veelal sprake is van sterk ontregeld gedrag waarvoor een normaal gezinshuis of een leefgroep geen optie (meer) is.
Naast de problematiek van de jeugdige zelf is er sprake van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de ouders/ opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische/ verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.
De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige niet meer thuis ligt.
Aanbieders van dit product
   Cosis

   Gezinshuis Margriet

   Stichting Plekzat

   Jeugdhulp Friesland

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Stichting BEZINN

   Yorneo

   Statera Jeugd en Gezin

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Stichting Driestroom

   LieversHoes

   Stichting Siriz

   Safe Haven

   Martinizorg BV

   De Zijlen

   Omega Groep

Dit product betreft verblijf middel. Het heeft wonen met begeleiding als kern. De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige vooralsnog niet thuis ligt.
Het betreft een verblijfsgroep met 24 uurs toezicht en begeleiding.
Het product wordt geboden in een ‘woonhoeve’ .

De woonhoeve biedt verblijf in een agrarische setting en kan gecombineerd worden met dagbesteding (woon-werkhoeve). Een woonhoeve is een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij meerdere jeugdigen wonen op de woonplek waar tevens een ouderpaar woonachtig. Het ouderpaar ondersteunt de jeugdigen in het opvoeden en opgroeien. In een woonhoeve met verblijf wordt op professionele wijze 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, een zo normaal mogelijke opvoeding en professionele begeleiding geboden.

De hulpverlener gaat bij plaatsing zo spoedig mogelijk in overleg met ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en jeugdige om gezamenlijk het perspectief op te zetten: wat willen zij bereiken op het gebied van wonen, school en vrije tijd. Ook wordt de bijdrage van ouders in het behalen van dit perspectief verwoord. Het perspectief wordt beschreven in een plan, dat in gezamenlijkheid met de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en het basisteam wordt uitgevoerd. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.

Dit product wordt ingezet na een ambulant voortraject of indien gebleken is dat terugkeer naar de eigen thuissituatie geen optie (meer) is. Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer’.
Het product bevat de volgende onderdelen:
1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.
2. Verblijf bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
 • Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken.
 • Ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid.
 • Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan wel deel te nemen aan arbeid, gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling bij een externe partij.
 • De jeugdige wordt begeleid in het maken van de overstap richting zelfstandigheid, de thuissituatie dan wel naar een andere woonvoorziening.

De duur van het verblijf varieert, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met casusregisseur basisteam zijn opgesteld.

Doelgroep
De doelgroep betreft jeugdigen met ontwikkelingsproblemen, cognitieve, psychische- en/ of gedragsproblemen en die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en 24 uurs toezicht nodig hebben. Veelal zijn er vaardigheidstekorten op bijvoorbeeld het gebied van zelfredzaamheid, sociale agressieregulatie en zijn er problemen op meerdere levensgebieden.

Naast de problematiek van de jeugdige zelf is er sprake van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de ouders/opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische /verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.
De inschatting is dat het perspectief van de jeugdige niet meer thuis ligt.
Aanbieders van dit product
   De Slingertuin v.o.f

   La Luna Care zorg & welzijn

   Zorgboederij Veldzicht Zeegse

   Stichting BEZINN

   Coöperatie Dichtbij U.A.

   Roccohoeve - Nicolien Kuiper Zorg en Onderwijs

   Hof van Arcadia

   Keuningshof BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Gradatim

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Zorgboerderij Vossenburght

Dit product betreft het traject vervangende opvoedomgeving extra zwaar. Het heeft wonen met behandelen en beschermen als kern. Het betreft een drie-milieuvoorziening: een voorziening waarbij wonen, onderwijs/arbeid en vrije tijd wordt geboden op het terrein van de jeugdhulpaanbieder. Bij dit product is er sprake van besloten wonen met 24 uurs toezicht/beveiliging en zeer intensieve behandeling en begeleiding in een kleine overzichtelijke groep.

Dit verblijf is een intermezzo binnen een ambulant traject en wordt ingezet met het perspectief om zo snel als mogelijk weer ambulant voort te zetten. Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer’.

Het traject bevat de volgende onderdelen:
1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.

2. Een kort besloten verblijftraject bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding/ behandeling van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat.
Op het terrein zijn de belangrijkste voorzieningen aanwezig, zoals school, verblijf
en vrijetijdsbesteding.
Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak
 • Verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
 • Een goed pedagogisch klimaat: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding;
 • Individuele begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken;
 • Dagbesteding. Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan wel deel te nemen aan arbeid, gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling.
 • Behandeling: het op methodische wijze inzetten van goed onderbouwde dan wel bewezen effectieve individuele en/of groepsinterventies. De behandeling is afgestemd op de specifieke situatie van de individuele jeugdige, bijvoorbeeld gericht op het leren omgaan met de persoonlijke problematiek, het versterken van communicatieve vaardigheden en / of (her) nemen van controle over dagelijks handelen. Er is sprake van planmatige gedragsinterventies.
 • Bescherming: uitvoering van beschermings-/beveiligingsmaatregelen, zoals de mogelijkheid tot het tijdelijk afsluiten van de kamerdeuren en buitendeuren als de situatie van de jongere dat noodzakelijk maakt en het bieden van begeleiding bij het verlaten van het gebouw of terrein etc.


Ouders wordt tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid geboden zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid.

De jeugdige krijgt tijdens het verblijf de mogelijkheid te experimenteren met het zelfstandig functioneren. Hiertoe wordt tijdens de behandeling een fase ingebouwd waarin de voorbereiding op het vertrek centraal staat. In deze fase krijgt de jeugdige meer vrijheid en verantwoordelijkheid.


3. Hulp na verblijf maakt deel uit van het traject. De jeugdige en ouders worden begeleid naar terugkeer in de thuissituatie, dan wel de jeugdige wordt begeleid in het maken van de overstap richting zelfstandigheid. In nauwe samenwerking met de casusregisseur van het lokale team wordt een begeleidingsplan opgesteld voor dit na-traject om terugval te voorkomen. Deze hulp is in aansluiting met de geboden hulp vanuit het lokale team. Het is de taak van de aanbieder de samenwerking met de casusregisseur op te zoeken ter voorbereiding van dit eindtraject. De inzet van dit na traject betreft ongeveer 15 uren verspreid over de duur van 4 weken.

De duur van het verblijf kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met de wettelijk verwijzer zijn opgesteld.
De gemiddelde verblijfsduur ligt veelal rond de 9 maanden. Bij zeer complexe ondersteuningsvragen of bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking kan de gemiddelde verblijfsduur langer zijn.
Let op: indien terug naar huis en de stap richting begeleid zelfstandig wonen geen optie meer is en de jeugdige heeft een meer langdurige woonplek nodig wordt het product ‘Verblijf Langdurig’ (44G02) ingezet.

Doelgroep
Dit specifieke product wordt ingezet voor jeugdigen die 24-uurs toezicht nodig hebben in een open 3 milieuvoorziening.

Het betreft jeugdigen met (zeer) ernstige meervoudige gedrags- of psychiatrische problematiek. Veelal is er sprake van een groot veiligheidsrisico; jeugdigen die een gevaar voor zichzelf zijn en/of gevaar voor zichzelf onvoldoende herkennen, dan wel worden bedreigd door derden. De jeugdige heeft continu sturing en toezicht nodig. Er wordt gedragsregulering en behandeling ingezet.

Naast de problematiek van de jeugdige zelf kan er sprake zijn van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en/of een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de ouders/opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische /verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.

De jeugdige kan op grond van zijn/haar problemen tijdelijk niet meer functioneren in een gezinssituatie /jeugdige kan (nog) niet zelfstandig wonen ofwel de problematiek kan niet verholpen worden met (intensieve) ambulante behandeling.
Aanbieders van dit product
   Xperanza Nederland BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Fier

   Jeugdhulp Friesland

Dit product betreft het verblijf kort intensief. Het betreft intensieve behandeling met verblijf in een klinische behandelgroep voor jeugdigen met psychische/psychiatrische problematiek.

Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer’.

Het verblijf kort intensief bevat de volgende onderdelen:

1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.
2. Een kort behandeltraject met verblijf bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding en behandeling van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
 • Een goed pedagogisch klimaat: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding.
 • Behandeling: het op methodische wijze inzetten van goed onderbouwde dan wel bewezen effectieve individuele en/of groepsinterventies. De behandeling is afgestemd op de specifieke situatie van de individuele jeugdige, bijvoorbeeld gericht op het leren omgaan met de persoonlijke problematiek, het versterken van communicatieve vaardigheden en / of (her) nemen van controle over dagelijks handelen. Er is sprake van planmatige gedragsinterventies.
 • Samenwerking met ouders: ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid.
 • Jeugdige in de gelegenheid stellen tot het volgen van onderwijs dan wel deel te nemen aan arbeid, gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling bij een externe partij in die situaties waarbij dit kan gelet op de behandeling. Er wordt tijdens het verblijf contact onderhouden met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.


3. Ambulant ‘afschalingstraject’. De jeugdige en ouders worden (daar waar nodig) begeleid naar terugkeer in de thuissituatie, dan wel de jeugdige wordt begeleid in het maken van de overstap richting zelfstandigheid. In nauwe samenwerking met de casusregisseur van het lokale basisteam wordt een begeleidingsplan opgesteld voor dit na-traject om terugval te voorkomen. Deze hulp wordt geboden in aansluiting op de hulp vanuit het basisteam. Het is de taak van de aanbieder de samenwerking met de casusregisseur op te zoeken ter voorbereiding van dit eindtraject. De inzet van dit na traject betreft ongeveer 15 uren verspreid over de duur van 4 weken.

De duur van het verblijf kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met de wettelijk verwijzer zijn opgesteld.
De gemiddelde verblijfsduur ligt veelal rond de 3 a 4 weken. Bij zeer complexe ondersteuningsvragen of bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking kan de gemiddelde verblijfsduur langer zijn.

Let op: indien terug naar huis en de stap richting begeleid zelfstandig wonen geen optie meer is en de jeugdige heeft een meer langdurige woonplek nodig wordt het product ‘Verblijf Langdurig’ (44G02) ingezet.
Bij lange ambulante voor of na-trajecten wordt niet dit product ingezet maar een ambulant product. Dit product wordt alleen ingezet indien er daadwerkelijk sprake is van verblijf.

Doelgroep
De doelgroep betreft met name jeugdigen met psychiatrische problematiek (depressies/suïcidaal/psychotisch gedrag, persoonlijkheidsproblemen, eetproblematiek) en/of verslavingsproblematiek/gedragsproblematiek.
De problematiek kan niet verholpen worden met (intensieve) ambulante behandeling.
Jeugdige heeft voldoende motivatie om mee te doen aan het behandelprogramma.
Aanbieders van dit product
   Xperanza Nederland BV

   De Beukenhorst BV

   Yes We Can Clinics

   VOF STIZ

   Meet BV

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Flevostate

   Pi-groep Zorg

   Accare

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Jeugdhulp Friesland

Dit product betreft het traject vervangende opvoedomgeving middelzwaar. Het heeft intensieve begeleiding als kern. Het betreft een verblijfsgroep met 24 uurs toezicht en intensieve begeleiding.
Het product wordt geboden in een leefgroep van de jeugdhulpaanbieder.

Dit verblijf is een intermezzo binnen een ambulant traject en wordt ingezet met het perspectief om zo snel als mogelijk weer ambulant voort te zetten. Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer’.

Het Verblijf middelzwaar leefgroep bevat de volgende onderdelen:
1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.

2. Een verblijftraject van gemiddeld een half jaar bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat en is gericht op uitstroom richting terug naar huis of richting zelfstandigheid. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
 • Een goed pedagogisch en gestructureerd klimaat inclusief intensieve begeleiding:

  • dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs dagbesteding en vrijetijdsbesteding;
  • begeleiding gericht op onder meer het leren van structuur en regelmaat, sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie;
  • gedragsregulatie d.m.v. onder meer duidelijke regels en afspraken

  De intensieve begeleiding is maatwerk en afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken. Ook incidentele behandelingen zijn mogelijk.
 • Samenwerking met ouders: ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid.
 • Jeugdige in de gelegenheid stellen tot het volgen van onderwijs dan wel deel te nemen aan arbeid, gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling bij een externe partij. Er wordt tijdens het verblijf contact onderhouden met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.

3. Ambulant 'afschalingstraject'. De jeugdige en ouders worden (daar waar nodig) begeleid naar terugkeer in de thuissituatie, dan wel de jeugdige wordt begeleid in het maken van de overstap richting zelfstandigheid. In nauwe samenwerking met de casusregisseur van het lokale basisteam wordt een begeleidingsplan opgesteld voor dit na-traject om terugval te voorkomen. Deze hulp wordt geboden in aansluiting op de hulp vanuit het basisteam. Het is de taak van de aanbieder de samenwerking met de casusregisseur op te zoeken ter voorbereiding van dit eindtraject. De inzet van dit na traject betreft ongeveer 15 uren verspreid over de duur van 4 weken.

De duur van het verblijf kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met de wettelijk verwijzer zijn opgesteld.

De gemiddelde verblijfsduur ligt veelal rond de 6 maanden. Bij zeer complexe ondersteuningsvragen of bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking kan de gemiddelde verblijfsduur langer zijn.
Let op: indien terug naar huis en de stap richting begeleid zelfstandig wonen geen optie meer is en de jeugdige heeft een meer langdurige woonplek nodig wordt het product ‘Verblijf Langdurig’ (44G02) ingezet.

Doelgroep
Het betreft jeugdigen met matige ontwikkelingsproblemen, cognitieve, psychische- en/ of gedragsproblemen. Veelal zijn er vaardigheidstekorten op bijvoorbeeld het gebied van zelfredzaamheid, sociale agressieregulatie en zijn er problemen op meerdere levensgebieden. Het kan daarbij ook gaan om zgn. ‘zorgmijders’ en verslavingsproblematiek
Naast de problematiek van de jeugdige zelf is er sprake van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de ouders/opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische /verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.
De jeugdige kan op grond van zijn/haar problemen tijdelijk niet meer functioneren in een gezinssituatie /die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en de problematiek kan niet verholpen worden met (intensieve) ambulante behandeling. Jeugdige heeft 24 uurs toezicht nodig. Het product kan eveneens ingezet worden ter voorkoming van een gesloten plaatsing, of indien 'van gesloten terug naar huis' ook geen optie meer is.
Aanbieders van dit product
   Stichting Koninklijke Visio

   Yorneo

   Zorgbureau Embrace

   Statera Jeugd en Gezin

   Hof van Arcadia

   Cornerstones Jeugdzorg BV

   Cosis

   Omega Groep

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Martinizorg BV

   Fier

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   VOF STIZ

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Focus-Jeugd en Gezin B.V.

   De Beukenhorst BV

   CURA XL

   Xperanza Nederland BV

   De Buurderij Balloo

   Stichting Zorgboederij Feniks

   Factor 5 BV

   Comfortzorg Contracten B.V.

   Stichting BEZINN

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Anders Thuis

   Tjeenz

   Meet BV

   Zorg Anders BV

   De Zijlen

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Overstag Uitvoering

   Flevostate

   CBP Het Samenhuis

   Jeugdhulp Friesland

   Pi-groep Zorg

Dit product betreft verblijf zwaar (wonen met behandeling). Het heeft wonen met intensieve gedragsregulering en behandelen als kern. Het betreft een klinische behandelgroep voor jeugdigen met psychische/psychiatrische en/of ernstige gedragsproblematiek. Er wordt intensieve gedragsregulering én behandeling ingezet.

Dit verblijf is een intermezzo binnen een ambulant traject en wordt ingezet met het perspectief om zo snel als mogelijk weer ambulant voort te zetten. Indien er geen ambulant traject voorafgegaan is aan de verwijzing, dan moeten de mogelijkheden daartoe alsnog worden onderzocht in samenwerking met de jeugdige, de ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en de wettelijk verwijzer’.

Het verblijf zwaar (wonen met behandeling) bevat de volgende onderdelen:
1. Een intake. Gegevens uit de intake dan wel het ambulante voortraject vormen de basis voor het uit te werken begeleidings-/behandelplan tijdens het verblijf. Het samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) opgestelde perspectief wordt uitgewerkt in een plan. Begeleiding vindt plaats op basis van dit plan.
2. Een kort verblijftraject van gemiddeld een half jaar bestaande uit verzorging, dagelijkse opvoeding /begeleiding/ behandeling van de jeugdige binnen een goed pedagogisch klimaat. Het verblijf bevat de volgende onderdelen:

 • Onderdak en verzorging, zoals een slaapplaats, voeding en veiligheid. Het betreft de basisvoorwaarden voor een ‘gewoon’ leven;
 • Een goed pedagogisch klimaat inclusief begeleiding: dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs en vrijetijdsbesteding; begeleiding gericht op onder meer het leren van sociale vaardigheden/ verbreden sociaal netwerk, het aanleren van praktische vaardigheden het versterken van de autonomie. De begeleiding is afgestemd op de problematiek van de individuele jeugdige. Er is sprake van afgestemde methodisch handelen gebaseerd op een begeleidingsplan, zoals het geven van consequente feedback en het voeren van individuele gesprekken.
 • Behandeling: het op methodische wijze inzetten van goed onderbouwde dan wel bewezen effectieve individuele en/of groepsinterventies. De behandeling is afgestemd op de specifieke situatie van de individuele jeugdige, bijvoorbeeld gericht op het leren omgaan met de persoonlijke problematiek, het versterken van communicatieve vaardigheden en / of (her) nemen van controle over dagelijks handelen. Er is sprake van planmatige gedragsinterventies.
 • Samenwerking met ouders: ouders hebben tijdens het verblijf van de jeugdige de mogelijkheid om zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten op de leefgroep of tijdens bezoeken van de jeugdige thuis. Er wordt zoveel als mogelijk samen met ouders gewerkt aan terugkeer naar de thuissituatie of een vervolgtraject ingezet richting zelfstandigheid.
 • Jeugdige in de gelegenheid stellen tot het volgen van onderwijs dan wel deel te nemen aan arbeid, gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling bij een externe partij. Er wordt tijdens het verblijf contact onderhouden met de school en andere betrokkenen om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.


3. Intensief ambulant eindtraject. De jeugdige en ouders worden begeleid naar terugkeer in de thuissituatie, dan wel de jeugdige wordt begeleid in het maken van de overstap richting zelfstandigheid. De ambulante hulp heeft een intensief karakter waardoor de verblijfsduur kan worden verkort. Voorbeelden zijn intensieve individuele dan wel gezinsbehandeling.
In nauwe samenwerking met de casusregisseur van het lokale basisteam wordt een begeleidingsplan opgesteld voor dit eindtraject om terugval te voorkomen. Deze hulp wordt geboden in aansluiting op de hulp vanuit het basisteam. Het is de taak van de aanbieder de samenwerking met de casusregisseur op te zoeken ter voorbereiding van dit eindtraject. De inzet van dit na traject betreft ongeveer 15 uren verspreid over de duur van 4 weken.

De duur van het verblijf kan variëren, mede afhankelijk van het perspectief en de doelen, die samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en in afstemming met de wettelijk verwijzer zijn opgesteld.
De gemiddelde verblijfsduur ligt veelal rond de 6 maanden. Bij zeer complexe ondersteuningsvragen of bij jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking kan de gemiddelde verblijfsduur langer zijn.
Let op: indien terug naar huis en de stap richting begeleid zelfstandig wonen geen optie meer is en de jeugdige heeft een meer langdurige woonplek nodig wordt het product ‘Verblijf Langdurig’ (44G02) ingezet.

Doelgroep
De doelgroep betreft jeugdigen met ernstige ontwikkelingsproblemen, cognitieve, psychische- en ernstige gedragsproblemen. Er is sprake van psychische/psychiatrische en gedragsproblematiek, zoals autisme, ADHD, trauma/hechtingsproblemen, acting-out gedrag, (seksueel) ontremd gedrag. Ook kan er sprake zijn van een combinatie van voorgenoemde factoren. Er zijn forse vaardigheidstekorten op het gebied van zelfredzaamheid, sociale agressieregulatie en zijn er problemen op meerdere levensgebieden.
Naast de problematiek van de jeugdige zelf kan er sprake zijn van een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en/of een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Bij (één van) de ouders/opvoeders kan sprake kan zijn van verstandelijke, psychiatrische /verslavingsproblemen, ernstige relatieproblemen. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling.

De jeugdige kan op grond van zijn/haar problemen tijdelijk niet meer functioneren in een gezinssituatie /jeugdige kan (nog) niet zelfstandig wonen ofwel de problematiek kan niet verholpen worden met (intensieve) ambulante behandeling.
Aanbieders van dit product
   Jeugdhulp Friesland

   Factor 5 BV

   Yes We Can Clinics

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Xperanza Nederland BV

   Verslavingszorg Noord Nederland VNN

   Ambiq, Orthopedagogisch BehandelCentrum

   Martinizorg BV

   Fier

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   VOF STIZ

   Omega Groep

   Stichting 's Heerenloo Zorggroep

   Cosis

   Flevostate

   CBP Het Samenhuis

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18