Crisis

Hoe en wat ingeval van crisis?

Kinderen en jongeren zijn voortdurend in ontwikkeling. Meestal gaat dat zonder problemen, maar soms ontstaat een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is.
Crisis Jeugdhulp wordt ingezet bij:


 • een spoedeisende hulpvraag: er is sprake van een ernstige verstoring draagkracht en draaglast met dreigend fysiek gevaar jeugdige en/of omgeving, of
 • een acute crisis: een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor de jeugdige en/of omgeving. De situatie vraagt om direct handelen.In de provincie Groningen zijn hiervoor verschillende routes afgesproken.


 1. Een jeugdige ontvangt (al) hulp van een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder na een zorgtoewijzing door een basisteam of een andere wettelijke verwijzer. Indien bij deze jeugdige een crisis ontstaat, is deze jeugdhulpaanbieder de eerst aangewezene met wie de jeugdige of zijn/haar ouders/verzorgers contact opneemt.
  De jeugdhulpverlener kan dan een inschatting maken of de situatie zo urgent is dat er direct crisishulp nodig is of dat een afspraak op korte termijn ook uitkomst kan bieden.
  Wanneer directe crisishulp nodig blijkt, zijn er twee mogelijkheden:

  a. De jeugdhulpaanbieder biedt deze vorm van hulp zelf (het maakt onderdeel uit van de productenportefeuille van de betreffende aanbieder);

  b. De jeugdhulpaanbieder biedt deze vorm van hulp niet zelf en neemt derhalve contact op met Spoed voor Jeugd. Zie voor meer informatie hieronder of op www.spoedvoorjeugdgroningen.nl
 2. Een jeugdige is nog niet in beeld bij een basisteam of bij een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder. Indien bij deze jeugdige een crisis ontstaat, dan kan zijn/haar omgeving, afhankelijk van de situatie, contact opnemen met 112, Veilig Thuis of met de huisarts. Op dat moment maken zij een inschatting van de ernst van de situatie en de benodigde hulp. Zij kunnen voor het inzetten van crisishulp contact opnemen met Spoed voor Jeugd.  

Spoed voor Jeugd

Spoed voor Jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed voor Jeugd zorgt ervoor dat de juiste jeugdhulpaanbieder snel in de spoedeisende situatie beschikbaar is. Spoed voor jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 050-523 98 51.

Spoed voor Jeugd is een samenwerking van jeugdhulpaanbieders in Groningen. Het doel van Spoed voor jeugd is om via een provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste hulp in te zetten. Tijdens kantooruren (09.00 - 17.00 uur) zijn de gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het beoordelen van aard, ernst en urgentie van de situatie en het inzetten van spoedhulp. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor Jeugd.


Crisishulp

De crisishulp wordt vanaf 2018 geboden door onderstaande organisaties. In overleg met het meldpunt Spoed voor Jeugd wordt besloten welke vorm van crisishulp het meest passend is bij de situatie.

Producten met aanbieders binnen de selectie
Ambulante crisishulpverlening wordt ingezet als ouders en jeugdige tijdelijk niet in staat zijn de crisissituatie in hun gezin op te lossen. Het evenwicht tussen draagkracht en draaglast in het gezin is verstoord. Het kan zijn dat uithuisplaatsing van het kind dreigt. De specialistische jeugdhulpmedewerker helpt het gezin gebruik te maken van de vaardigheden die zij bezitten. Het doel is dat het kind zich kan ontwikkelen in een veilige thuissituatie.
Het betreft snelle en intensieve hulp in de thuissituatie om de situatie waar mogelijk te normaliseren en weer veilig te maken voor iedereen, de kinderen in het bijzonder. Indien nodig snelle toeleiding naar vervolghulp.

De crisishulp kenmerkt zich door een duidelijke fasering. Hierdoor wordt het verloop en inhoud van de hulp helder gemaakt voor het gezin, de aanmelder en andere betrokkenen.
Soms is er extra hulp nodig, hier wordt dan in overleg met de toegang van desbetreffende gemeente naar gezocht. Dit kan bijvoorbeeld tijdelijk verblijf van één van de gezinsleden buitenshuis zijn. Oplossingen zullen zoveel mogelijk binnen het informele netwerk worden gezocht. Het product bestaat minimaal uit:

 • Beschikbaarheid binnen 24 uur na aanmelding;
 • Specialistische ondersteuning;
 • Overleg met de toegang.


De ambulante spoedhulpmedewerker kan in een zeer korte tijd zicht krijgen op de veiligheid, vervolgens wordt in afstemming met basisteam bekeken of en welke vervolghulp nodig is. Ook is er daar waar nodig afstemming met Veilig Thuis en politie/Veiligheidshuis.
Aanbieders van dit product
   Elker Jeugdhulp & onderwijs

NB: dit product wordt in deze vorm en bij deze aanbieders ingezet tot 1 januari 2019

Jeugdhulp crisis ambulant is voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en zijn/haar ouder(s) of verzorger(s). Ook andere gezinsleden worden bij de hulpverlening betrokken. De hulpvraag heeft altijd betrekking op het veilig opvoeden van een kind/jongere.
Doelen zijn gericht op het in kaart brengen van krachten en zorgen en het herstellen van de veiligheid en basisroutines in het gezin. Indien nodig wordt er in afstemming met het lokale team geschikte vervolghulp gezocht.
De hulpverlening kan afhankelijk van de aard van de problemen intensief worden ingezet, kent een duidelijk gestructureerde fasering en is onder meer gericht op het bieden van praktische, materiële, pedagogische en psychosociale behandeling, zodanig dat het gezin na interventie zelfstandig dan wel met hulp het ontwikkelingsproces kan voortzetten.

Let op: de zorgtoewijzing jeugdhulp crisis is tijdelijk en is geldig voor de duur van 6 weken (kan incidenteel met redenen omkleed extra met een maximum van nog eens 6 weken worden afgegeven). In deze periode dient de casusregisseur samen met de expertpool het vervolgtraject uit te zetten

Doelgroep

Crisis Jeugdhulp wordt ingezet bij
 • een spoedeisende hulpvraag: er is sprake van een ernstige verstoring draagkracht en draaglast met dreigend fysiek gevaar jeugdige en/of omgeving, of
 • een acute crisis: een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor de jeugdige en/of omgeving. De situatie vraagt om direct handelen.

Aanbieders van dit product
   De Zijlen

   Cosis

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Accare

   Jonx, onderdeel van Lentis

NB: dit product wordt in deze vorm en bij deze aanbieders ingezet tot 1 januari 2019

Pleegzorg is tijdelijke of langdurige opvang van een jeugdige in een gezin, anders dan het gezin van herkomst, door pleegouders. Hieronder zijn in ieder geval begrepen:
 • Tijdelijke opvang: opvang in een pleeggezin, gericht op terugkeer naar het eigen gezin;
 • Langdurige opvang, wanneer terugkeer naar het eigen gezin niet of voorlopig niet mogelijk is;
 • Pleegzorg kan plaatsvinden in een gezin uit de omgeving van de Jeugdige, bijvoorbeeld bij familie (netwerkpleeggezin) of in een daarvoor speciaal geworven gezin.


Pleegzorg wordt geboden wanneer de jeugdige (tijdelijk) niet in de eigen gezinssituatie veilig kan ontwikkelen en opgroeien. De geboden pleegzorg is afhankelijk van de problematiek van de jeugdige en de natuurlijke ouders en de mogelijkheden van de pleegouders. De geboden pleegzorg begeleiding richt zich op het ondersteunen van de pleegouders en hun netwerk in het creëren en onderhouden van een veilige, gezonde en normale gezinssituatie (opvoedingszekerheid), zodat de jeugdige zich optimaal kan ontwikkelen.
Er wordt professionele ondersteuning op maat geboden voor zowel de pleegouders als de biologische ouders.

Er is bij crisispleegzorg altijd sprake van een dringende situatie waarbij het kind/de jongere niet
thuis kan blijven en zijn veiligheid en opvoeding in het geding zijn. Soms beslist de kinderrechter dat
het beter voor het kind/de jongere is om tijdelijk ergens anders op te groeien. Aanleiding kan zijn weglopen de jeugdige, ernstige en escalerende problemen in het en/of verwaarlozing, mishandeling het kind/de jongere.

Let op:
 • De zorgtoewijzing jeugdhulp crisis is tijdelijk en is geldig voor de duur van 4 weken (kan incidenteel met redenen omkleed voor maximaal 4 extra weken worden afgegeven). In deze periode dient de casusregisseur samen met de expertpool het vervolgtraject uit te zetten


Doelgroep
Crisis Jeugdhulp wordt ingezet bij
 • een spoedeisende hulpvraag: er is sprake van een ernstige verstoring draagkracht en draaglast met dreigend fysiek gevaar jeugdige en/of omgeving, of
 • een acute crisis: een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor de jeugdige en/of omgeving. De situatie vraagt om direct handelen.
Aanbieders van dit product
   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

NB: dit product wordt in deze vorm en bij deze aanbieders ingezet tot 1 januari 2019

Verblijf gericht op jeugdigen met psychische , ontwikkeling en/of gedragsproblemen. De groep met 24-uurs verblijf behandeling benadert zo veel mogelijk de opvoeding in een gezinssituatie en biedt de jeugdige, die (tijdelijk) geen zicht heeft op functioneren in de natuurlijke gezinssituatie, een vervangend opvoedklimaat.
Het verblijf biedt tenminste:
 • verblijf, verzorging;
 • veiligheid;
 • opvoeding.


Het verblijf wordt ingezet als er sprake is van een zodanige balansverstoring dat het handhaven van de natuurlijk gezinssituatie ( en soms ook school, vrije tijd) (tijdelijk) niet mogelijk is en voor de jeugdige als gevolg van ontwikkelings- en of gedragsproblemen een gestructureerde opvoedingssituatie noodzakelijk is. Tijdens het verblijf wordt de jeugdige in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen dan wel gebruik te maken van dagbesteding of dagbehandeling.

Er is bij crisisplaatsing altijd sprake van een dringende situatie waarbij de jeugdige niet
thuis kan blijven en zijn veiligheid en opvoeding in het geding zijn. Aanleiding kan zijn weglopen van de jeugdige, ernstige en escalerende problemen in het gezin en/of verwaarlozing, mishandeling van jeugdige.

Let op:
 • De zorgtoewijzing jeugdhulp crisis is tijdelijk en is geldig voor de duur van 6 weken (kan incidenteel met redenen omkleed voor maximaal een extra 6 weken worden afgegeven). In deze periode dient de casusregisseur samen met de expertpool het vervolgtraject uit te zetten


Doelgroep
Crisis Jeugdhulp wordt ingezet bij
 • een spoedeisende hulpvraag: er is sprake van een ernstige verstoring draagkracht en draaglast met dreigend fysiek gevaar jeugdige en/of omgeving, of
 • een acute crisis: een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor de jeugdige en/of omgeving. De situatie vraagt om direct handelen.

Aanbieders van dit product
   Accare

   Elker Jeugdhulp & onderwijs

   Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noordoost

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18