Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het doel van een jeugdbescherming (opleggen van kinderbeschermingsmaatregel) is het opheffen van een bedreiging voor de veilige ontwikkeling van een kind. Alleen de kinderrechter kan besluiten tot zo'n maatregel, nadat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek heeft gedaan. Zo kan de kinderrechter besluiten dat kinderen of jongeren onder toezicht of voogdij moet worden geplaatst. Is de situatie kritiek, dan kan de rechter een kind onmiddellijk uit huis plaatsen.

Een andere vorm van gedwongen jeugdbescherming is jeugdreclassering. Daartoe besluit de rechter als hij oordeelt dat jongeren, na hun straf, begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer in de maatschappij. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt ook uitgevoerd door de gecertificeerde instellingen. De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie diverse kinderbeschermingsmaatregelen (jeugdbescherming) inzetten of reclasseringsmaatregel inzetten.

De gecertificeerde Inestelling kan ook advies en ondersteuning bieden op verzoek van en aan de lokale casusregisseur bij signalen van (ernstige) ontwikkelingsbedreigingen in een onveilige opgroeisituatie bij die jeugdigen waarbij er (nog) geen jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken.

Doelen van de inzet van de toegevoegde professional zijn onder meer gericht op:

 • het aanvaarden en actief meewerken aan vrijwillige hulpverlening door de jeugdige en het gezin teneinde de ontwikkelingsbedreiging/onveiligheid op te heffen en/of
 • het voorkomen van een justitiŽle maatregel/uithuisplaatsing.Producten met aanbieders binnen de selectie
Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende kinderbeschermingsmaatregel inzetten: (voorlopige) voogdij op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Bij voogdij is er sprake van de be√ęindiging van het gezag van een persoon/personen. Het betreft een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel. Er wordt geprotocolleerd en methodisch gewerkt. De voogdij wordt uitgevoerd door een Gecertificeerde Instelling.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = maandtarief maatregel dus 12 stuks voor een maatregel met een looptijd van een jaar.
Aanbieders van dit product
   William Schrikker Stichting JB en JR

   Jeugdbescherming Noord

   Leger des Heils JB&JR

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende reclasseringsmaatregel inzetten: gedragsbe√Įnvloedende maatregel (advies), genoemd in artikel 77w van het Wetboek van Strafrecht;

Eenheid: stuks
Frequentie: totaal binnen geldigheidsduur
Aanbieders van dit product
   William Schrikker Stichting JB en JR

   Leger des Heils JB&JR

   Jeugdbescherming Noord

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende reclasseringsmaatregel inzetten: gedragsbe√Įnvloedende maatregel (begeleiding), genoemd in artikel 77w van het Wetboek van Strafrecht;

De jongeren die voor deze maatregel in aanmerking komen worden niet gesloten geplaatst, maar krijgen minstens een half jaar en maximaal een jaar intensieve begeleiding. De maatregel kan na een jaar verlengd worden. De jongeren dienen mee te werken aan gedragstrainingen en eventueel kan een combinatie met nachtdetentie plaatsvinden. Het belangrijkste doel van de maatregel is om het gedrag van de jongere in positieve zin te be√Įnvloeden om recidive te voorkomen.

De gedragsbe√Įnvloedende maatregel richt zich, meer dan reguliere jeugdreclassering, ook op het systeem van de jongere, zoals ouders, broers en zussen.
Het Ministerie van Justitie heeft voorwaarden opgesteld die aangeven welke jongeren voor de maatregel in aanmerking komen. Zo moet er sprake zijn van ernstige gedragsproblemen, de ouders of (gezins-)voogd is niet in staat adequaat op de gedragsproblemen te reageren en vrijwillige hulpverlening is ontoereikend.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = één maand.
Aanbieders van dit product
   Jeugdbescherming Noord

   Leger des Heils JB&JR

   William Schrikker Stichting JB en JR

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende reclasseringsmaatregel inzetten: intensieve trajectbegeleiding Criem, genoemd in artikel 77z en 77w, tiende lid, van het Wetboek van Strafrecht.

CRIEM (Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden) wordt door justitie opgelegd aan jongeren van twaalf tot achttien jaar die afkomstig zijn uit een niet-westerse minderheidsgroep en die voor de eerste keer, of voor meerdere lichte vergrijpen, met justitie in aanraking komen. Bij deze jongeren is er sprake van een gebrekkige integratie van het gezin in de Nederlandse samenleving. Het leven tussen twee culturen en de moeite die het gezin heeft om te integreren, zijn risicofactoren die tot delict gedrag kunnen leiden. Reguliere jeugdreclassering is dan niet doeltreffend.

De CRIEM aanpak is een begeleidingstraject. Het traject zorgt ervoor dat de jongere en het gezin niet ge√Įsoleerd leven, maar deelnemen in de Nederlandse samenleving. De jeugdbeschermer helpt het gezin de weg te vinden naar voorzieningen, organiseert gesprekken op school en informeert ouders hoe het er in de Nederlandse samenleving aan toe gaat. Samen met de school wordt gewerkt aan een haalbaar toekomstperspectief voor de jongere waaronder het behalen van een startkwalificatie, een diploma Entree of het vinden van werk of dagbesteding, als start van zijn of haar maatschappelijke zelfstandigheid. De aanpak borgt samen met het basisteam de ondersteuning aan jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.
Een CRIEM traject duurt meestal drie maanden met eventueel een verlenging. Na drie maanden gaat een CRIEM traject over in een regulier jeugdreclasseringstraject.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = één maand.
Aanbieders van dit product
   William Schrikker Stichting JB en JR

   Leger des Heils JB&JR

   Jeugdbescherming Noord

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende reclasseringsmaatregel inzetten: Intensieve trajectbegeleiding harde kern, genoemd in artikel 77z en 77w, tiende lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Intensieve Traject Begeleiding (ITB)-Harde Kern is een maatregel die door de rechtbank wordt opgelegd als een jongere meerdere ernstige delicten heeft gepleegd of al eerder met de politie in aanraking is geweest. In plaats van jeugddetentie krijgt de jongere begeleiding van een medewerker van de Jeugdreclassering. De jongere wordt een half jaar streng begeleid en gecontroleerd door de jeugdreclasseerder, die nauw samenwerkt met politie en justitie. Houdt de jongere zich niet aan de afspraken, dan wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf en moet de jongere alsnog de straf uitzitten.
ITB-Harde Kern is bedoeld voor jongeren vanaf twaalf jaar die al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen omdat zij ernstige delicten hebben gepleegd.

Er bestaan verschillende varianten:

 • Als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis.
 • Als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke jeugddetentie, bij vonnis opgelegd.
 • Bij een voorwaardelijke PIJ (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen), bij vonnis opgelegd.
 • Bij voorwaardelijke invrijheidstelling na een jeugddetentie.
 • Als programmaonderdeel van de gedragsmaatregel.


Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = één maand.
Aanbieders van dit product
   William Schrikker Stichting JB en JR

   Leger des Heils JB&JR

   Jeugdbescherming Noord

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie een reclasseringsmaatregel inzetten bestaande uit:
 • reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77z en 77hh, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;
 • reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77hh, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht met toeslag elektronisch toezicht, genoemd in artikel 77z, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

Het door een medewerker van een Gecertificeerde Instelling (GI) begeleiden van jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd, zoals bijvoorbeeld diefstal, vernieling, mishandeling, afpersing, wapenbezit of regelmatig schoolverzuim. De jeugdreclassering wordt ingeschakeld door de Raad voor de Kinderbescherming, de officier van Justitie of de rechter. Het doel is ervoor te zorgen dat de jongeren niet meer met politie of justitie in aanraking komen.

De aanpak vraagt een samenwerking tussen school, jongere/ouders en gemeente (zorg, onderwijs, arbeidsmarkt) volgens de ondersteuningsroute gemeente en onderwijs (www.rigg.nl) en werkt aan een gewenst en haalbaar toekomstperspectief voor de jongere. De jongere gaat naar school, heeft werk of doet dagbesteding. Jeugdreclasseerder houdt het verloop van de hulpverlening als casemanager in de gaten. De jeugdreclasseerder is contactpersoon voor alle betrokkenen en werkt samen met verschillende netwerkpartners, zoals basisteam, school, leerplichtambtenaar, politie ed.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = maandtarief maatregel dus 12 stuks voor een maatregel met een looptijd van een jaar.
Aanbieders van dit product
   Leger des Heils JB&JR

   William Schrikker Stichting JB en JR

   Jeugdbescherming Noord

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende kinderbeschermingsmaatregel inzetten: (voorlopige) ondertoezichtstelling < 1 jaar, bedoeld in artikel 1:255, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De ondertoezichtstelling (OTS) wordt uitgevoerd door een gezinsvoogd. Het eerste jaar van de ondertoezichtstelling is gericht op het wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging van de jeugdige. Er wordt geprotocolleerd en methodisch gewerkt aan een stabiele en veilige situatie van de jeugdige. De gezinsvoogd stimuleert dat ouders na bepaalde tijd zelf de opvoed verantwoordelijkheid weer kunnen nemen. Een goede uitwisseling en samenwerking met het basisteam (en onderwijs) is noodzakelijk, maakt afschaling en borging mogelijk en draagt bij aan het cre√ęren van een veilige context. De OTS wordt door een Gecertificeerde Instelling (GI) uitgevoerd. Als de kinderrechter om toestemming wordt gevraagd om de jeugdige uit huis te plaatsen, als het voor de jeugdige beter dat hij/zij ergens anders woont, dan informeert de gezinsvoogd het basisteam en het betrokken onderwijs. Het betreft hier de inspanningen in jaar 1.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = maandtarief maatregel dus 12 stuks voor een maatregel met een looptijd van een jaar.
Aanbieders van dit product
   Leger des Heils JB&JR

   Jeugdbescherming Noord

   William Schrikker Stichting JB en JR

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende kinderbeschermingsmaatregel inzetten: ondertoezichtstelling > 1 jaar, bedoeld in artikel 1:257, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

De ondertoezichtstelling (OTS) wordt uitgevoerd door een gezinsvoogd. Het eerste jaar van de ondertoezichtstelling is gericht op het wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging van de jeugdige. Er wordt geprotocolleerd en methodisch gewerkt aan een stabiele en veilige situatie van de jeugdige. De gezinsvoogd stimuleert dat ouders na bepaalde tijd zelf de opvoedverantwoordelijkheid weer kunnen nemen. Een goede uitwisseling en samenwerking met het basisteam (en onderwijs) is noodzakelijk, maakt afschaling en borging mogelijk en draagt bij aan het cre√ęren van een veilige context. De Onder toezichtstelling (OTS) wordt door een Gecertificeerde Instelling (GI) uitgevoerd. Als de kinderrechter om toestemming wordt gevraagd om de jeugdige uit huis te plaatsen, als het voor de jeugdige beter is dat hij/zij ergens anders woont, dan informeert de gezinsvoogd het basisteam en het betrokken onderwijs. Het betreft hier de inspanningen in jaar 2 en verder.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = maandtarief maatregel dus 12 stuks voor een maatregel met een looptijd van een jaar.
Aanbieders van dit product
   William Schrikker Stichting JB en JR

   Jeugdbescherming Noord

   Leger des Heils JB&JR

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende reclasseringsmaatregel inzetten: Samenloop, gelijktijdig uitvoeren van één of meer van de diensten genoemd onder 1) en 3).
‚ÄėSamenloop‚Äô heeft betrekking op het samengaan van jeugdbescherming en jeugdreclassering, omdat een deel van de activiteiten voor beide maatregelen sterk overlappen, wordt een aangepast (lager) tarief gehanteerd voor de uitvoering van de jeugdreclassering: ‚Äėde samenloop‚Äô.

Naast het tarief voor de jeugdbescherming wordt dan het samenlooptarief gehanteerd. Als echter sprake is van een Kinderbeschermingsmaatregel én een individuele trajectbegeleiding (ITB), dan worden beide tarieven afzonderlijk gehanteerd en is géén sprake van een lager samenlooptarief. Hier is voor gekozen omdat het ITB een kortdurend traject is met eigen specifieke aanpak en daardoor in veel mindere mate overlap vertoont.

De aanpak vraagt een samenwerking tussen school, jongere/ouders en gemeente (zorg, onderwijs, arbeidsmarkt). Voor jongeren van twaalf tot achttien jaar is de aanpak gericht op een gewenst en haalbaar toekomstperspectief voor de jongere waaronder het behalen van een startkwalificatie, een diploma Entree of het vinden van werk of dagbesteding, als start van zijn of haar maatschappelijke zelfstandigheid. De aanpak borgt tevens de ondersteuning aan jongeren die de leeftijd van achttien jaar bereiken.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = één maand.
Aanbieders van dit product
   Jeugdbescherming Noord

   Leger des Heils JB&JR

   William Schrikker Stichting JB en JR

Let op: de onderstaande producten kunnen alleen door gecertificeerde instellingen worden uitgevoerd

De gecertificeerde Instellingen kunnen in opdracht van de rechtbank of het openbaar ministerie de volgende reclasseringsmaatregel inzetten: scholings- en trainingsprogramma. Dwz het begeleiden van en toezicht houden op jeugdigen die deel nemen aan een scholings- en trainingsprogramma als bedoeld in artikel 3 van de Beginselenwet justiti√ęle jeugdinrichtingen.

Het Scholings- en Trainingsprogramma (STP) dient bij te dragen aan een geslaagde terugkeer van de jongere in de samenleving. Een STP vindt plaats buiten de JJI in aansluiting op het verblijf in de inrichting gedurende de laatste periode van de straf of maatregel. Het uitgangspunt is dat het STP zo veel mogelijk plaatsvindt in de regio waarnaar de jongere terugkeert. De jongere verblijft tijdens de deelname aan een STP vaak bij de ouders/verzorgers of gaat bijvoorbeeld onder begeleiding op kamers wonen. Gedurende de deelname aan een STP staat de jeugdige onder begeleiding en toezicht van de (jeugd)reclassering.

Om een geslaagde terugkeer mogelijk te maken richt het STP zich op alle leefgebieden van de jongere; wonen, werk en/of scholing, vrijetijdsbesteding en het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Bij aanvang van het STP is vereist dat voor de jongere een woonplek, werk en/of scholing en invulling van de vrijetijdsbesteding geregeld is. Een STP omvat minimaal 26 uur per week aan activiteiten. Omdat het STP een overgangsperiode is tussen vrijheidsontneming en terugkeer in de samenleving, zal er in de beginfase vaak sprake zijn van een intensieve begeleiding. Hierdoor zal het aantal uren activiteiten in het begin vaak meer dan 26 uur omvangen, hetgeen in de loop der tijd zal worden afgebouwd.

Bij de voorbereiding van een individueel programma wordt gebruik gemaakt van erkende programma’s en modules. Jongeren in jeugddetentie komen voor STP in aanmerking als zij tenminste twee derde van de opgelegde onherroepelijke vrijheidsstraf hebben ondergaan en hun strafrestant tenminste drie maanden bedraagt.

Eenheid toe te wijzen inzet per: stuks
Frequentie toe te wijzen inzet: per maand; let op! Eén stuk = één maand.
Aanbieders van dit product
   Jeugdbescherming Noord

   William Schrikker Stichting JB en JR

   Leger des Heils JB&JR

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18