Jeugdhulp Plus

Bij JeugdhulpPlus zit een jongere in een JeugdhulpPlus-instelling: een intensieve vorm van jeugdhulp. JeugdhulpPlus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met problemen die zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf, of voor anderen. Veelal is er sprake van (een combinatie) van psychiatrische klachten, een (lichte) verstandelijke beperking, verslaving aan alcohol of drugs en/of gedragsproblemen.
Producten met aanbieders binnen de selectie
Advies en ondersteuning op verzoek van en aan de lokale casusregisseur bij signalen van (ernstige) ontwikkelingsbedreigingen in een onveilige opgroeisituatie bij die jeugdigen waarbij er (nog) geen jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken.

Doelen van de inzet van de toegevoegde professional zijn onder meer gericht op:

 • het aanvaarden en actief meewerken aan vrijwillige hulpverlening door de jeugdige en het gezin teneinde de ontwikkelingsbedreiging/onveiligheid op te heffen en/of
 • het voorkomen van een justitiële maatregel/uithuisplaatsing.


Hulp vindt plaats in vrijwillig kader en getracht wordt dit kader te handhaven.

Activiteiten van de jeugdbeschermer kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

 • het samen met casusregisseur, jeugdige, gezin en netwerk en betrokken hulpverleners organiseren van een netwerkconferentie;
 • ondersteuning bieden bij het maken van veiligheidsplannen (in de lijn van Signs of Safety);
 • advies aan de casusregisseur;
 • ondersteunen de casusregie;
 • motiverende gespreksvoering met jeugdige/gezin;
 • etc..


Duur van de inzet
De inzet van deze specialistische kennis ter ondersteuning van de casusregisseur in het lokale team is tijdelijk, tot er sprake is van voldoende perspectief en vooruitgang bij de jeugdige en het gezin, de gestelde doelen zijn behaald, ofwel dat duidelijk is dat deze niet behaald kunnen worden en er een Verzoek Tot Onderzoek aangevraagd moet worden. De duur van de inzet is afhankelijk van de gestelde doelen en wordt in gezamenlijkheid tussen casusregisseur en GI bij aanvang van het traject vastgesteld. Tevens worden evaluatiemomenten afgesproken.

Eenheid: per uur
Frequentie: per maand of per week.

Doelgroep
Bij signalen van (ernstige) bedreigingen ten aanzien van het veilig opgroeien. Ouders en/of jeugdigen werken onvoldoende mee aan de inzet van noodzakelijke jeugdhulp dan wel het behalen van de gestelde resultaten met de ingezette jeugdhulp.
Aanbieders van dit product
   Stichting het Poortje Jeugdinrichting

   Jeugdhulp Friesland

Jeugdzorgplus heeft als doel een dusdanige gedragsverandering te realiseren dat de jongere weer kan participeren in de maatschappij. De jongere kan na behandeling in de Jeugdzorgplus instelling, verder behandeld worden in een open voorziening of thuis. Jeugdzorgplus wordt zo kort als nodig, maar zo lang als noodzakelijk opgelegd. Iedere jongere in een Jeugdzorgplus instelling krijgt een hulpverleningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behandeling, beperkende maatregelen staan.


Een kinderrechter kan een ‘voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp’ verlenen waarin voorwaarden staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, hoeft hij of zij niet (terug) naar de Jeugdzorgplus instelling.


Dit product betreft de voorwaardelijke machtiging bedoeld ter voorkoming van een gesloten plaatsing in een jeugdhulp plus voorziening (zie jeugdwet art 6.1.4). Het kan worden ingezet bij jeugdigen met ernstige opgroei of opvoedproblemen, verblijvend in het eigen gezin of een alternatieve opvoedingssituatie (bijv. een open jeugdhulpsetting), die zich aan de zorg onttrekken en/of een veiligheidsrisico vormen voor zichzelf of omgeving.
De machtiging wordt afgegeven door de rechter om een gesloten opname op het moment van aanvraag nog af te wenden, maar te kunnen effectueren als het hulpverleningstraject van de jongere hierom vraagt, bijvoorbeeld als het onttrekken aan de zorg voortduurt en/of veiligheidsrisico’s groter worden.


Het College B&W, de Raad voor de kinderbescherming, een Officier van Justitie of een Gecertificeerde Instelling kan de rechter verzoeken deze machtiging af te geven.


Dit product voorziet in de inzet door een jeugdhulp plus voorziening in het kader van een voorwaardelijke machtiging ter voorkoming van een gesloten plaatsing Ook de inzet van de jeugdhulp plus voorziening in het kader van een geschorste machtiging valt hieronder.


Productomschrijving
Het product wordt uitgevoerd zoals omschreven in artikel 6.1.4 van de jeugdwet en bevat de volgende onderdelen uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerd gedragswetenschapper van een jeugdhulpplus instelling.



 1. Een intake: Gegevens uit de intake dan wel het ambulante/intramurale jeugdhulptraject vormen de basis voor het uit te werken hulpverlenings-/veiligheidsplan. Het plan inclusief perspectief en voorwaarden wordt samen met jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordiger) en jeugdhulpverleners opgesteld.
 2. Planvorming: een hulpverleningsplan opgesteld door een in¬stelling voor gesloten jeugdhulp, de jeugdige/ouders (en/of wettelijk vertegenwoordigers) én de jeugdhulpaanbieder welke de jeugdhulp, opgenomen in de voorwaarden zal bieden. In het plan staat beschreven:

  • Voorwaarden waar de jeugdige zich aan dient te houden dan wel aan dient te voldoen ter voorkoming van een gesloten plaatsing ;
  • Beschrijving van de voorwaarden op basis waarvan een jeugdige, zonder tussenkomst van de rechter tijdelijk geplaatst kan worden in de jeugdhulpplus voorziening; effectuering voorwaardelijke machtiging.
  • Een beschrijving van wanneer door wie het besluit kan worden genomen dat de jeugdige opgenomen wordt in de instelling voor gesloten jeugdhulp.

  Dit plan wordt overhandigd aan de rechter
 3. Doorlopende toetsing: toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken
 4. De mogelijkheid tot een plaatsing in geslotenheid wanneer afspraken in het hulpverleningsplan of de daarin gestelde voorwaarden niet worden nagekomen.
 5. Nemen van het besluit de voorwaardelijke machtiging te verzilveren dan wel het besluit de schorsing van de machtiging te herroepen.


Voorwaarden voor de inzet van dit product

 • De Rechtbank heeft een voorwaardelijke machtiging uitgesproken, d.w.z.:

  • de jeugdige aanvaardt de jeugdhulp zoals neergelegd in het hulpverleningsplan;
  • de jeugdige heeft zich bereid verklaard tot naleving van de voorwaarden of redelijkerwijs is aan te nemen dat de voorwaarden zullen worden nageleefd.
  • een zorgvuldig overleg tussen de “open” residentiële voorziening, de instelling voor gesloten jeugdhulp, de casusregisseur, de jeugdige, de ouders/wettelijk vertegenwoordigers



De duur van het traject varieert en is mede afhankelijk van het samen met jeugdige en ouders en in afstemming met de casusregisseur van het lokale team/jeugdhulpaanbieder opgestelde perspectief en resultaatdoelen in het hulpverleningsplan en de nakoming van het plan.
De geldigheidstermijn voor een voorwaardelijke machtiging is voor een eerste keer maximaal zes maanden en bij verlenging telkens maximaal een jaar (artikel 6.1.12, tweede lid, Jeugdwet).


Doelgroep
Jeugdigen tot 18 jaar met (zeer) ernstige meervoudige gedrags- en/of psychische problematiek (co-morbiditeit) ), die de ontwikkeling van de jeugdige ernstig belemmeren. Naast de individuele problematiek van de jeugdige is er sprake van systeemproblematiek: een onveilige of instabiele opvoed- en opgroeiomgeving en een ernstige verstoorde balans in de draagkracht en de draaglast. Er is veelal sprake van verstoorde gezagsverhouding, pedagogische onmacht en/of verwaarlozing/ mishandeling. De jeugdige kan op grond van zijn/haar problemen niet meer goed functioneren in een gezinssituatie en profiteren van een gezinsleven. Er kan sprake zijn van een hoog veiligheidsrisico.


De voorwaardelijke machtiging is noodzakelijk om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg (begeleiding, behandeling, toezicht) die hij/zij nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken. In het hulpverleningstraject is er sprake van een verslechterende prognose en wordt intensivering van geboden zorg overwogen. Alvorens tot opschaling over te gaan, wordt het noodzakelijk geacht voorwaarden te formuleren waaronder voortzetting van de huidige hulpverlening nog mogelijk wordt geacht.


De jeugdige heeft intensieve begeleiding/behandeling en toezicht/bewaking nodig bij niet naleving van de voorwaarden in het hulpverleningsplan dan wel wanneer de jongeren zich aan de zorg zal onttrekken dan wel door anderen hieraan onttrokken zal worden.
Er is hiertoe door de rechter een ‘voorwaardelijke machtiging jeugdzorg’ afgegeven.

Aanbieders van dit product
   Stichting het Poortje Jeugdinrichting

   Jeugdhulp Friesland

  Doelgroepen
 • Selecteer alles
 • Jonge kinderen met diffuse ontwikkelingsproblemen
 • Jeugdige met ontwikkelings- of gedragsproblemen
 • Jeugdige die functioneert op een beneden normaal intelligentieniveau
 • Jeugdige met psychische/psychiatrische problematiek
 • Jongere met complexe gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblemen
 • Jeugdige met problemen rondom echtscheiding
 • Jeugdige met problemen om naar school te gaan
 • Ouders/opvoeders met een behoefte aan opvoedondersteuning
 • Ouders/opvoeders met een intensieve hulpvraag
 • Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
 • Jeugdigen/ouders met een spoedeisende hulpvraag of in acute crisis
 • Jeugdige met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

  Leeftijdsgroep
 • Selecteer alles
 • 0-6
 • 6-12
 • 12-18